Teksti suurus:

Kohtule dokumentide esitamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2008
Avaldamismärge:

Kohtule dokumentide esitamise kord

Vastu võetud 28.12.2005 nr 59
RTL 2006, 5, 77
jõustumine 14.01.2006

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.06.2006 nr 18 (RTL 2006, 49, 891) 25.06.2006

27.07.2006 nr 23 (RTL 2006, 62, 1127) 11.08.2006

22.12.2006 nr 38 (RTL 2006, 93, 1721) 1.01.2007

28.12.2006 nr 40 (RTL 2006, 93, 1722) 1.01.2007

25.01.2007 nr 6 (RTL 2007, 10, 163) 2.02.2007

18.04.2007 nr 21 (RTL 2007, 36, 628) 6.05.2007

30.04.2007 nr 22 (RTL 2007, 39, 662) 13.05.2007

8.05.2007 nr 25 (RTL 2007, 41, 694) 19.05.2007

Määrus kehtestatakse „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku“ § 336 lõike 3, § 482 lõike 4 ja § 484 lõike 3, „Äriseadustiku“ § 4 lõike 6, § 67 lõike 4 punktide 1 ja 4, § 1391 lõike 1, § 150 lõike 4, § 151 lõike 2, § 318 lõike 51, § 520 lõike 42 ja § 541 lõigete 2-4, „Erakonnaseaduse“ § 81 lõike 3, „Mittetulundusühingute seaduse“ § 76 ja § 111 lõike 2, „Notariaadiseaduse“ § 57 punkti 1, „Kinnistusraamatuseaduse“ § 1 lõike 3 punkti 1 ja „Abieluvararegistri seaduse“ § 1 lõike 21 alusel

[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse eesmärk

(1) Määrusega kehtestatakse kohtule dokumentide elektroonilise esitamise üldised nõuded.

(2) Määrusega kehtestatakse vormistusnõuded järgmiste dokumentide kohta:
1) paberil ja elektrooniliselt esitatav maksekäsu avaldus ning vastuväide;
11) infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) kaudu esitatav maksekäsu avaldus;
[RTL 2007, 39, 662 − jõust 13.05.2007]

2) kande-, sealhulgas kinnistamisavaldus ja selle lisadokumendid, kui need esitatakse elektrooniliselt
[RTL 2007, 36, 628 − jõust. 6.05.2007]

3) paberil ja elektrooniliselt esitatav majandusaasta aruanne ja selle lisadokumendid;
4) elektrooniliselt esitatav erakonna liikmete nimekiri;
5) elektrooniliselt esitatavad sidevahendite andmed.
6) elektrooniliselt esitatavad andmed audiitori ja nõukogu liikmete nimekirja ning tegevusala muudatuste kohta;
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

7) osakapitali sissemakse tagastamise taotlus.
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

(3) Määrusega sätestatakse juhud, mil isiku poolt kohtule dokumendi esitamine on asendatud asutustevahelise elektroonilise andmevahetusega.

(4) Määrusega kehtestatakse ettevõtja tegevusalade klassifitseerimisnõuded.
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

(5) Määrusega sätestatakse juhud, mil notar esitab kohtule elektroonilised dokumendid infosüsteemi „e-notar“ kaudu.
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

§ 2. Dokumendi elektroonilise esitamise viisid

(1) Dokument esitatakse kohtule elektrooniliselt:
1) e-posti teel või
11) X-tee kaudu
[RTL 2007, 39, 662 − jõust 13.05.2007]

2) selleks määratud veebilehe või infosüsteemi kaudu.

(2) Kui käesoleva määruse kohaselt tuleb dokument esitada veebilehe või teatud infosüsteemi kaudu, on keelatud seda esitada e-posti teel.

2. peatükk
NÕUDED PABERDOKUMENDILE

§ 3. Majandusaasta paberaruanne

(1) Majandusaasta paberaruanne ja lisadokumendid esitatakse trükitud kujul (arvuti või trükimasinaga), ühepoolsetel, kokku köitmata ning nummerdatud lehtedel.

(2) Aruande iga leht peab olema allkirjastatud vähemalt ühe esitaja või audiitori poolt. Kõik juhtorganite liikmed kirjutavad alla majandusaasta aruande viimasele lehele.

(3) Aruande 1. leht on tiitelleht, millel näidatakse ära:
1) pealkiri «Majandusaasta aruanne»;
2) aruandeaasta algus ja lõpp;
3) ärinimi või sihtasutuse nimi ja registrikood;
4) postisihtnumber ja aadress (maja ja korteri number, tänava või talu nimi, asula, kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakonna nimi);
5) sidevahendite andmed (telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress). Telefoni- ja faksinumbri ette tuleb märkida riigi suunakood;
6) [kehtetu – RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

(4) Aruande tiitellehe näidisvorm tehakse kättesaadavaks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel http://www.eer.ee.

(5) Kohtu registriosakonnale esitatakse majandusaasta aruande lihtärakiri.
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

§ 4. Maksekäsu kiirmenetluse avaldus ja vastuväide

(1) Maksekäsu kiirmenetluse avaldus esitatakse kohtule paberil määruse lisades 1 ja 2 kehtestatud vormil.

(2) Vastuväide makseettepanekule esitatakse kohtule paberil määruse lisades 3 ja 4 kehtestatud vormil.

[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

3. peatükk
DOKUMENDI ESITAMINE E-POSTI TEEL

§ 5. Kohtu e-posti aadress ja mahupiirang

(1) e-kirjaga kohtule menetlusdokumendi saatmiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud e-posti aadressi, mis on avaldatud Justiitsministeeriumi veebilehel http://www.just.ee.

(2) Samal veebilehel tehakse teatavaks piirang e-kirja mahule. Mahtu ületav e-kiri tuleb kohtule saatmiseks jagada väiksemamahulisteks e-kirjadeks.

§ 6. Nõuded e-posti teel esitatud dokumendile

(1) e-posti teel esitatud menetlusdokument:
1) tuleb digitaalallkirjastada tarkvara abil, mille kirjeldus on antud Justiitsministeeriumi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel;
2) peab olema loetav kas AdobeReaderi või Microsoft Wordi tarkvara abil;
3) tuleb esitada formaadis txt (Text), rtf (RichTextFormat) või pdf (PortableDocumentFormat);
4) ei tohi sisaldada muutuvaid osi (kirja sisu muutvaid linke).

(2) Tõendamise huvides ja vastava taotluse esitamisel võib kohus vastu võtta ka muus formaadis koostatud ning muu tarkvaraga digitaalallkirjastatud dokumente. Sellisel juhul pöördub kohus vajaliku tarkvara paigaldamiseks (installeerimiseks) Registrite ja Infosüsteemide Keskusse. Tarkvara paigalduskulusid ja litsentsitasusid võib kohus lugeda asja läbivaatamiskuludeks.

§ 7. Kohtu vastuvõtukinnitus

(1) e-kirjaga dokumendi esitamisel selleks ettenähtud e-posti aadressile saab esitaja automaatse vastuvõtukinnituse dokumendi laekumise kohta kohtu e-postkasti.

(2) Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi tehnilise ja õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.

§ 8. Kohustuslikud dokumendivormid

e-kirjaga kohtule dokumendi esitamisel tuleb järgmistel juhtudel kasutada käesoleva määruse lisadena kehtestatud vorme:
1) maksekäsu kiirmenetluse avaldus – lisa 1;
2) maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes – lisa 2;
3) vastuväide maksekäsu kiirmenetluses – lisa 3;
4) vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses – lisa 4;
5) avaldus kinnistusraamatusse kande tegemiseks – lisa 5;
6) avaldus kinnistusraamatu kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks – lisa 6;
7) avaldus abieluvararegistrisse kande tegemiseks – lisa 7;
8) avaldus abieluvararegistri kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks – lisa 8;
9) avaldus laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks – lisa 9;
10) avaldus laevakinnistusraamatu kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks – lisa 10;
11) avaldus kommertspandiregistrisse kande tegemiseks – lisa 11;
12) avaldus kommertspandiregistri kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks – lisa 12;
13) nõusolek kinnistusraamatusse, kommertspandiregistrisse või laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks – lisa 13
14) volikiri kinnistusraamatusse või laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks – lisa 14.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

§ 9. Kohustuslike dokumendivormide kättesaadavaks tegemine

Kohustuslikke dokumendivorme saab isik oma arvutisse laadida Justiitsministeeriumi veebilehelt http://www.just.ee.

31. peatükk
DOKUMENDI ESITAMINE X-TEE KAUDU

[RTL 2007, 39, 662 − jõust 13.05.2007]

§ 91. Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine

(1) Tehniliste võimaluste olemasolul võib avaldaja maksekäsu kiirmenetluse avalduse aluseks olevad andmed kohtule esitada sõnumipõhiselt X-tee kaudu.

(2) Sõnumipõhise maksekäsu kiirmenetluse avalduse saab X-tee kaudu esitada juhul, kui avaldaja infosüsteem on X-teega liidestatud ning talle on teenus Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt kasutamiseks avatud.

(3) Justiitsministeerium avaldab sõnumipõhiselt esitatava maksekäsu kiirmenetluse avalduse andmete struktureerimis- ja paigaldusviisi nõuded ning tehnilised tingimused oma veebileheküljel.

(4) X-tee kaudu saab sõnumipõhist maksekäsu kiirmenetluse avaldust esitada sõltumata kohtu tööajast.

(5) X-tee kaudu edastatav sõnumipõhine maksekäsu kiirmenetluse avaldus loetakse kohtule esitatuks, kui see on salvestatud kohtute infosüsteemi. Sõnumi saatjale edastatakse selle kohta elektrooniline vastuvõtukinnitus.

(6) X-tee kaudu avalduse esitamisel toimub avalduse esitaja tuvastamine Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrusega nr 331 „Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine” kehtestatud korra kohaselt.

[RTL 2007, 39, 662 − jõust 13.05.2007]

§ 92. Teenusega liitumine

(1) Teenusega liitumiseks tuleb esitada avaldus Justiitsministeeriumi kohtute osakonnale.

(2) Info teenusega liitumise korra ja tingimuste kohta avaldatakse Justiitsministeeriumi veebilehel.

[RTL 2007, 39, 662 − jõust 13.05.2007]

§ 93. Avalduse esmane kontroll ja kohtu vastuvõtukinnitus

(1) Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisel X-tee kaudu saab esitaja automaatse vastuvõtukinnituse avalduse laekumise kohta kohtute infosüsteemi.

(2) Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esmase kontrolli vormi- ning tehnilistest nõuetest kinnipidamise kohta teeb selle esitamisel kohtute infosüsteem.

(3) Kui sõnumipõhine maksekäsu kiirmenetluse avaldus edastatakse formaadis, mis ei vasta kehtestatud vormi- ning tehnilistele nõuetele, loetakse, et sõnumit ei ole esitatud ja see tagastatakse esitajale. Esitajale kuvatakse tagastamise põhjus.

(4) Vastuvõtukinnituses esitatakse avaldajale edastatud sõnumi põhjal loodud kohtuasjade numbrid, sõnumi saatmise aeg ja muu sõnumiga seonduv oluline info. Automaatne vastuvõtukinnitus ei ole esitatud dokumendi õigusliku korrektsuse tunnustamise alus.

[RTL 2007, 39, 662 − jõust 13.05.2007]

§ 94. Väljatrükk paberkandjale

Kohtute infosüsteemi salvestatud sõnumi põhjal luuakse automatiseeritult maksekäsu kiirmenetluse avaldus. Avaldusest teeb kohtuametnik vajadusel väljatrüki paberkandjale.

[RTL 2007, 39, 662 − jõust 13.05.2007] 

§ 95. Avalduse täiendav kontrollimine

(1)  Avalduse täiendav kontrollimine toimub kuni automatiseeritud kontrolliks tehniliste tingimuste loomiseni üldises korras kohtus kehtestatud tööjaotuse kohaselt.

(2) Kohus võib vajadusel nõuda sõnumi saatjalt avalduse täiendavat paberkandjal esitamist.

[RTL 2007, 39, 662 − jõust 13.05.2007]

4. peatükk
DOKUMENDI ESITAMINE VEEBILEHE JA INFOSÜSTEEMI  KAUDU

§ 10. Veebilehe kaudu esitatavate dokumentide loetelu ja allkirjastamisviisid

(1) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe http://www.eer.ee kaudu esitatakse kohtule:
1) äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrite kandeavaldus ning selle lisadokumendid – digitaalallkirjastatult, arvestades § 11 lõikes 6 toodud erandit;
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

2) majandusaasta aruanne ja selle lisadokumendid – digitaalallkirjastatult või esitaja tuvastamisega internetipangas;
3) erakonna liikmete nimekiri – digitaalallkirjastatult või esitaja tuvastamisega internetipangas;
4) füüsilisest isikust ettevõtja ning juriidilise isiku sidevahendite andmed – digitaalallkirjastatult või esitaja tuvastamisega internetipangas;
5) osakapitali sissemakse tagastamise taotlus – digitaalallkirjastatult;
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

6) äriühingu ja sihtasutuse audiitori andmed ja muudatused nõukogu nimekirjas – digitaalallkirjastatult;
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

7) ettevõtja tegevusala muutumise teadaanne - digitaalallkirjastatult.
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

(2) Dokumentide ja andmete digitaalallkirjastamiseks kasutatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt kättesaadavaks tehtud tarkvara.

(3) Lõike 1 punktides 2–4 nimetatud dokumentide esitaja isiku saab lisaks digitaalallkirjastamisele tuvastada ka internetipanga kaudu, kui Registrite ja Infosüsteemide Keskusel on pangaga sõlmitud vastav leping. Pankade loetelu tehakse kättesaadavaks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel.

§ 11. Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri elektrooniline kandeavaldus

(1) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel võimaldatakse esitada tavamenetlusse digitaalallkirjastatud kandeavaldus:
1) füüsilisest isikust ettevõtja, täis- ja usaldusühingu, filiaali ning mittetulundusühingu registrisse kandmiseks;
2) füüsilisest isikust ettevõtja, täis-, usaldus- ja osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu andmete muutmiseks registris, välja arvatud ühinemisel ja jagunemisel.

(2) Äriregistri kiirmenetlusse võimaldatakse esitada „Äriseadustiku“ §  53 lõikes 5 sätestatud juhtudel:
1) füüsilisest isikust ettevõtja, täis-, usaldus- ja osaühingu esmakandeavaldus;
2) füüsilisest isikust ettevõtja ning täis-, usaldus- ja osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu ja filiaali  muu kandeavaldus.

(3) Äriregistri kiirmenetlusse esitatakse kandeavaldus üksnes juhul, kui kõik kandeavalduses näidatud ja kandedokumentidele alla kirjutanud isikud („Äriseadustiku“ § 53 lg 5 p 3) on registreeritud Eesti rahvastikuregistris või kantud Eesti äri- või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

(4) Vajadusel salvestatakse lisadokumendid avalduse juurde manusena. Manus peab vastama § 6 lõikes 1 dokumendi kohta esitatud nõuetele.

(5) Äriregistri kiirmenetluses makstakse riigilõiv registrikande eest ja osakapitali sissemakse selleks ettenähtud arveldusarvele kandeavalduse esitamiseks ettenähtud veebilehel asuva pangalingi kaudu.

(6) Kui kandeavaldust registriandmete muutmiseks ei ole võimalik esitada veebilehe kaudu, võib seadusega ettenähtud andmeid sisaldava vabas vormis kandeavalduse ja lisadokumendid esitada e-postiga käesoleva määruse 3. peatüki alusel.

[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

§ 111. Kiirmenetluses kasutatav põhikiri

(1) Osaühing, mis kantakse äriregistrisse kiirmenetluse korras, kasutab vormikohast põhikirja (lisa 15).

(2) Kiirmenetluses kasutatav põhikiri koosneb:
1) põhiandmetest, mille kohtute registriosakondade infosüsteem võtab ise kandeavalduse andmetest (lisa 15 punktid 1.1-1.4);
2) püsisätetest (lisa 15 punktid 1.5, 1.6, 2.1, 3.1, 3.6 ja 3.7);
3) valiksätetest, mille asutajad valivad lisa 15 punktides 2.2-2.7, 3.2-3.5 ja 3.8-3.10 toodud valikutest.

[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

§ 112. Kiirmenetluses makstud osakapitali sissemakse tagastamine

(1) Äriregistri kiirmenetluses makstud osakapitali sissemakse tagastamise taotluse esitab juhatuse liige pärast vastava osaühingu äriregistrisse kandmist Kohtute Raamatupidamiskeskusele Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe kaudu.

(2) Esitaja täidab taotluses järgmised andmed:
1) osakapitali sissemakse teinud isiku andmed;
2) panga ja arve andmed, kuhu ja millelt sissemakse tasuti;
3) sissemakse viitenumber;
4) sissemakse tagastamise taotluse esitaja isikuandmed;
5) osaühingu andmed, kellele pärast registrisse kandmist sissemakse tagastatakse;
6) osaühingu pangaarve number, kuhu sissemakse tagastamist taotletakse.

(3) Kohtute registriosakondade infosüsteem kontrollib taotlust automatiseeritult ning edastab selle Kohtute Raamatupidamiskeskusele osakapitali sissemakse tagastamiseks juhul, kui:
1) taotluses märgitud osaühing on äriregistrisse kantud;
2) taotluse esitaja on kantud vastava äriühingu juhatuse liikmena äriregistrisse;
3) sama osaühingu kohta pole varem osakapitali sissemakse tagastamise taotlusi esitatud.

(4) Kui taotluses esitatud andmete automaatkontrollimisel ilmneb, et taotlust ei saa edastada, kuvatakse esitajale põhjus.

[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

§ 12. Majandusaasta elektrooniline aruanne

(1) Juurdepääs majandusaasta aruande ja lisadokumentide elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse veebilehel juhatuse liikmele, täisosanikule, likvideerijale või pankrotihaldurile, kes on sellisena registrisse kantud. Kui majandusaasta aruandele tuleb seaduse kohaselt lisada audiitori järeldusotsus, kinnitab majandusaasta aruande ka audiitor
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

(2) Esitaja täidab etteantud vormid äriühingu või sihtasutuse üldandmete ja osanike nimekirja andmete osas ning lisab manusena majandusaasta aruande ja lisadokumendid ühe failina, mis vastab käesoleva määruse § 6 lõikes 1dokumendi kohta esitatud nõuetele.

(3) Pärast veebilehel äriühingu või sihtasutuse registrikoodi sisestamist kuvatakse esitajale üldandmed ja osanike nimekirja andmed, mida ta vastavalt vajadusele muudab või täiendab.

§ 13. Erakonna liikmete nimekirja esitamine

(1) Erakonna liikmete nimekirja esitab kohtule erakonna juhatuse liige, likvideerija või pankrotihaldur, kes on sellisena kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

(2) Pärast esitaja isiku tuvastamist pakub infosüsteem talle valikut mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud erakondadest.

(3) Pärast erakonna valimist sisestab esitaja aja, mis seisuga nimekiri on koostatud, või nõustub infosüsteemis vaikimisi etteantud ajaga.

(4) Pärast nimekirja seisu sisestamist või vaikimisi etteantud ajaga nõustumist salvestab esitaja infosüsteemi erakonna liikmete nimekirja sisaldava faili.

(5) Pärast nimekirja salvestamist kuvab infosüsteem kontrollimiseks andmed registripiirkonna, erakonna nime, nimekirja seisu ja lisatud faili olemasolu kohta.

§ 14. Tehnilised nõuded erakonna liikmete nimekirjale

(1) Erakonna liikmete nimekiri koostatakse formaadis csv (CommaSeparatedValue, st. komaga eraldatud väärtus) ühel tabelilehel vastavalt määruse lisale 17, mida esitaja saab oma arvutisse laadida Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehelt.
[RTL 2007, 10, 163 – jõust. 2.02.2007]

(2) Tabeli neli esimest rida moodustavad tabeli päise, mis sisaldab erakonna nime, nimekirja seisu, liikmete koguarvu ning veergude pealkirju.

(3) Erakonna liikmete andmed sisestatakse alates tabeli viiendast reast.

(4) Erakonna liikme kohta täidetava rea 1. veergu märgitakse tema eesnimi või -nimed, 2. veergu perekonnanimi, 3. veergu isikukood, 4. veergu erakonna liikmeks astumise aeg.

(5) Erakonna liikmeks astumise aeg ning päises olev nimekirja seis märgitakse 8-kohalise numbrina, kus kaks esimest numbrit näitavad päeva, kaks järgmist kuud ning neli viimast aastat. Päev, kuu ja aasta on üksteisest eraldatud punktiga, tühikuid ei jäeta. Näiteks 2006. aasta 9. juuni esitatakse kujul: 09.06.2006.

(6) Liikme andmetega täidetavate ridade vahele ei jäeta tühje ega varjatud ridu.

(7) Nimekiri ei või sisaldada lõigetes 4 ja 5 nimetamata andmeid.

§ 15. Asutamisel oleva erakonna nimekirja esitamise erisus

(1) Asutatava, sealhulgas erakonna jagunemise või erakondade ühinemise käigus asutatava erakonna liikmete nimekirja esitamisel sisestab esitaja asutatava erakonna nime, seejärel valib kohtu, kuhu erakonna registrisse kandmise avaldus esitatakse. Juhatuse liikme staatuse kontrolli ei toimu.

(2) Asutatava erakonna liikmete nimekirja esitamiseks tehakse Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel kättesaadavaks eraldi ligipääs (link).

§ 16. Vabariigi Presidendiga seotud erisus erakonna liikmete nimekirjas

(1) Kui erakonda kuulub Vabariigi President, siis näidatakse tema andmed erakonna liikmete nimekirjas analoogselt teiste erakonna liikmetega, vaatamata liikmeksoleku peatamisele.

(2) Registrite ja Infosüsteemide Keskus teeb erakonda kuuluva Vabariigi Presidendi nime juurde märkuse «Erakondlik kuuluvus peatatud Põhiseaduse § 84 alusel».

§ 17. Nimekirja esmane kontrollimine

(1) Erakonna liikmete nimekirja esmase kontrolli vormilistest nõuetest kinnipidamise kohta teeb selle esitamisel kohtute registriosakondade infosüsteem.

(2) Puuduste ilmnemisel ei võta infosüsteem nimekirja vastu. Esitajale kuvatakse põhjus, miks nimekirja vastuvõtmine ei ole võimalik.

[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

§ 18. Erakonna liikmete nimekirja täiendav kontrollimine ja täiendamine

(1) Erakonna liikmete nimekirja täiendamine ning vajadusel täiendav kontrollimine toimub üldises korras kohtu registriosakonnas kehtestatud tööjaotuse kohaselt.

(2) «Erakonnaseaduse» § 81 lõigetes 4 ja 5 nimetatud teate saamisel sisestatakse vastava isiku juurde märge erakonnast väljaastumise või väljaarvamise kohta. Märkes näidatakse ära vastava teate kohtus vastuvõtmise kuupäev.

§ 19. Nimekirjade avalikkusele kättesaadavaks tegemine

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel tehakse avalikkusele kättesaadavaks käesoleva määruse alusel esitatud nimekirjad koos otsinguvõimalustega. Erakonna liikme isikukoodi asemel tehakse kättesaadavaks sünniaeg.

§ 20. Sidevahendite andmete elektrooniline esitamine

(1) Juurdepääs sidevahendite andmete elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse füüsilisest isikust ettevõtjale, juhatuse liikmele, täisosanikule, likvideerijale ja pankrotihaldurile, kes on kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

(2) Pärast registrikoodi sisestamist tuleb esitajal täita etteantud vormid oma sidevahendite andmetega (telefon, faks, e-posti ja veebilehe aadress jm). Telefoni ja faksi numbri ette tuleb märkida riigi suunakood. Eeltäidetud vorme saab vajadusel korrigeerida.

§ 201. Dokumentide esitamine „e-notari“ infosüsteemi kaudu

(1) Notar esitab kohtu kinnistus- või registriosakonnale infosüsteemi „e-notar“ kaudu järgmised dokumendid:
1) kande-, sealhulgas kinnistamisavaldus;
2) teade osaühingu osa võõrandamise, pärimise või pantimise kohta;
3) teade hooneühistu liikmelisuse võõrandamise, pärimise, pantimise või hooneühistu liikmeks saamise kohta;
4) äriühingu nõukogu nimekirja muudatused juhul, kui notar tõestas nõukogu nimekirja muutnud üldkoosoleku protokolli.

(2) Kohtu kinnistusosakonnale dokumentide esitamisel määrab notar infosüsteemis kinnistusosakonna ja -jaoskonna, mis peab kinnistusraamatut selle registriosa kohta, kuhu kande tegemist taotletakse.

(3) Kui kinnistamisavaldus puudutab mitut eri kinnistuspiirkonnas asuvat kinnistut, esitab notar infosüsteemi „e-notar“ kaudu kinnistamisavalduse kõikidesse kinnistusosakondadesse eraldi.

[RTL 2007, 36, 628 − jõust. 6.05.2007]

§ 202. Nõukogu koosseisu ja audiitori muutmine

(1) Juurdepääs nõukogu nimekirja ja audiitori muudatuste elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse vastava äriühingu või sihtasutuse juhatuse liikmele, täisosanikule, likvideerijale ja pankrotihaldurile, kes on kantud registrisse.

(2) Nõukogu nimekirja ja audiitori andmete muudatuste esitamiseks sisestatakse selleks ettenähtud lahtrisse vajalikud isikuandmed.

(3) Taotluse nõukogu nimekirja ja audiitori andmete muutmiseks loob ja kuvab esitajale kohtute registriosakondade infosüsteem. Taotluse kinnitavad digitaalallkirjaga andmete esitaja ja vastav nõukogu liige või audiitor.

(4) Nõukogu nimekirja muutmise taotlusele lisatakse manusena äriühingu või sihtasutuse organi protokoll või otsus ja muud nõutavad dokumendid, mille on digitaalallkirjastanud aktsionäride üldkoosoleku juhataja ja protokollija või muud seaduses nimetatud isikud.

(5) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata, kui nõukogu nimekirja muudatuse esitab notar.

[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

5. peatükk
RISTKASUTUSE KORRAS VAHETATAVAD ANDMED

§ 21. Registriväljavõtted osa- ja aktsiakapitali mitterahalise sissemakse üleandmise kohta

(1) Osaühingu, tulundusühistu ja aktsiaseltsi asutamisel või osa- või aktsiakapitali suurendamisel ei ole vaja äriregistrisse kande tegemiseks esitada kohtule mitterahalise sissemakse äriühingule üleandmist tõendavat Eestis peetava registri väljavõtet, kui sissemakseks on:
1) kinnistusraamatusse kantud kinnistu;
2) laevakinnistusraamatusse kantud laev või teisaldatav ujuvvahend;
3) liiklusregistrisse kantud sõiduk;
4) Eesti väärtpaberite keskregistrisse kantud aktsia või osaühingu osa;
5) kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud kauba- ja teenindusmärk, mille kohta saab teha päringu Patendiameti koduleheküljel avaldatud andmebaasi.

(2) Kui mitterahaliseks sissemakseks on lõikes 1 nimetatud ese, siis tuleb kandedokumentides selle kohta avaldada arvutivõrgu kaudu otsinguks vajalikud andmed (nt registrinumber vms).

§ 22. Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja teatised

(1) Äriühingu asutamisel, samuti osaühingu osade Eesti väärtpaberite keskregistris registreerimisel ei ole vaja kohtule esitada teatist äriühingu osade või aktsiate registreerimise kohta Eesti väärtpaberite keskregistris.

(2) Äriühingu osa- või aktsiakapitali suuruse muutmise registreerimisel Eesti väärtpaberite keskregistris ei ole vaja kohtule esitada teatist, mis on ette nähtud «Äriseadustiku» § 196 lõike 1 punktis 61, § 200 lõike 1 punktis 31, § 343 lõike 1 punktis 61 ja § 359 lõike 1 punktis 21.

(3) Aktsiate ülevõtmisel põhiaktsionäri poolt ei pea kohtule esitatavale teadaandele lisama teatist aktsiate ülekandmise kohta, mis on ette nähtud «Äriseadustiku» § 36310 punktis 4.

(4) Äriühingute ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel ei pea kohtule esitama vastavalt kas „Äriseadustiku“ § 400 lõike 1 punktis 10, § 443 lõike 1 punktis 9 või § 485 lõike 1 punktis 10 ettenähtud kinnitust.
[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

§ 23. Aktsionäride nimekiri

(1) Majandusaasta aruande esitamisel kohtule ei pea aktsiaselts aruandele lisama aktsionäride nimekirja.

(2) Lõiget 1 kohaldatakse ka osaühingu majandusaasta aruandele lisatava osanike nimekirja kohta, kui osaühingu osanike nimekirja peetakse Eesti väärtpaberite keskregistris.

51. peatükk
ETTEVÕTJA TEGEVUSALADE KLASSIFITSEERIMISNÕUDED

[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

§ 231. Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator

(1) Käesoleva määruse lisaga 16 kehtestatakse „Eesti  majanduse tegevusalade klassifikaator“ (EMTAK), mis jaguneb 5 tasemeks.

(2) Registrite ja Infosüsteemide Keskus haldab „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit ja avaldab selle oma veebilehel.

[RTL 2007, 36, 628 − jõust. 6.05.2007]

§ 232. Tegevusala klassifitseerimine

(1) Ettevõtja ja välismaa äriühingu filiaali tegevusalad esitatakse äriregistrit pidavale kohtule „Äriseadustiku“ § 4 lõikes 5 nimetatud teadaandes ja majandusaasta aruandes vastavuses „Eesti  majanduse tegevusalade klassifikaatorile“.

(2) Tegevusala näidatakse vähemalt „Eesti  majanduse tegevusalade klassifikaatori“ neljandal tasemel.

(3) Tegevusala esitatakse paberdokumendis tekstina, millele võib lisada klassifikaatori koodi.

[RTL 2006, 93, 1722 – jõust. 1.01.2007]

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 24. Määruse kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 4. mai 2004. a määrus nr 36 «Nõuded kohtu registriosakonnale esitatavatele andmetele» (RTL 2004, 61, 1019; 2005, 46, 634) tunnistatakse kehtetuks.

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 10.01.2006. a resolutsioon nr 17-1/0600058.)

§ 25. Paragrahvi 201 rakendamine

(1) Paragrahvis 201 sätestatu rakendamine on notarile kohustuslik alates 2007. aasta 1. juunist.  Tehnilise võimaluse korral võib notar esitada kohtule dokumente „e-notari“ kaudu ka varem.

(2) Kui paragrahvis 201 nimetatud dokumenti või selle kinnitatud ärakirja ei ole e-notari kaudu võimalik esitata tervikuna digitaalselt (näiteks kui kande- või kinnistamisavalduse lisaks on plaanid, mille formaat on suurem kui A4), võib osa dokumendist või ärakirjast edastada kohtu registri- või kinnistusosakonnale ka paberdokumendina. Sel juhul lisatakse e-notari kaudu kohtu registri- või kinnistusosakonnale esitavasse dokumenti või ärakirja, mida pole tervikuna võimalik digitaalselt esitada, märkus, et dokumendi või ärakirja juurde esitatakse täiendavalt paberdokument.

[RTL 2007, 10, 163 – jõust. 2.02.2007]

Õiend

Parandatud vahetuses olnud lisade 15 ja 17 numbrid.

Parandatud vahetuses olnud lisade 2 ja 3 numbrid.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 16

Lisa 17

Lisad 6-14

Lisa 13012612 Lisa 15