Teksti suurus:

Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2009
Avaldamismärge:

Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri

Vastu võetud 19.12.2002 nr 149
RTL 2003, 2, 4
jõustumine 09.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.06.2003 nr 74 (RTL 2003, 74, 1094) 1.07.2003

19.01.2004 nr 12 (RTL 2004, 12, 164) 2.02.2004

29.09.2004 nr 140 (RTL 2004, 131, 2022) 15.10.2004

4.05.2007 nr 32 (RTL 2007, 41, 704) 19.05.2007

 

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 54 lõike 3 ja § 63 lõike 4 alusel.

1. peatükk
MAKSUHALDURILE ELEKTROONILISEL TEEL ESITATAVATE DOKUMENTIDE FORMAADI- JA ALLKIRJANÕUDED NING MUUD ELEKTROONILISELE TEABEVAHETUSELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 1. Elektroonilise teabevahetuse eeldused

(1) Maksudeklaratsioonide, aruannete ja muude maksustamisega seotud dokumentide elektrooniliseks esitamiseks Maksu- ja Tolliametile tuleb isikul või asutusel sõlmida e-teenuste kasutamise leping (§ 2) ja autentimise leping (§ 3) ning järgida käesolevas määruses ja lepingutes, samuti Maksu- ja Tolliameti peadirektori poolt kinnitatud ning Maksu- ja Tolliameti veebilehel avaldatud e-teenuste kasutajajuhendis sätestatud tingimusi ja nõudeid.

(2) E-teenus on osa Interneti-põhiste teenuste paketist «e-maksuamet».

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 2. E-teenuse kasutamise leping

(1) Füüsilisest isikust maksumaksja võib sõlmida e-teenuste kasutamise lepingu Maksu- ja Tolliametiga elektrooniliselt. Ülejäänud isikute ning asutustega sõlmitakse e-teenuste kasutamise leping paberkandjal. Juriidilise isiku esindaja lisab lepingule volikirja.

(2) E-teenuste kasutamise leping jõustub allakirjutamise hetkest. E-teenuseid saab kasutama hakata hiljemalt lepingu jõustumise päevale järgneva päeva kella 12.00-st.

(3) E-teenuste kasutamise lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, kui seadusest ja sellest määrusest ei tulene teisiti. Muudatused hakkavad kehtima hiljemalt muudatustele alla kirjutamise või § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul e-teenuste kasutaja teavitamise päevale järgneva päeva kella 12.00-st.

(4) E-teenuste kasutamise leping lõpeb poolte kokkuleppel või poole algatusel. Poole algatusel lõpeb leping üldjuhul 30 päeva möödudes kirjaliku etteteatamise saamisest. Sellest määrusest või lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral võib lepingu lõpetada kohe, teavitades sellest kohustusi rikkunud poolt esimesel võimalusel.

(5) Maksu- ja Tolliamet avaldab oma veebileheküljel e-teenuste kasutamise lepingu vormi ning lõikes 1 nimetatud volikirja näidise.

 [RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 3. Autentimise leping

(1) Lisaks e-teenuste kasutaja poolt Maksu- ja Tolliametis sõlmitud e-teenuste kasutamise lepingule peab e-teenuste kasutaja sõlmima autentimise lepingu, mille kohustuslikud tingimused on e-teenuste kasutajale kättesaadavaks tehtud «e-maksuametis».

(2) Autentimise lepingu sõlmimiseks pöördub isik Maksu- ja Tolliametisse, kus pärast lepingu sõlmimist väljastatakse isikule kasutajatunnus, salajane parool (edaspidi parool) ja PIN-koodid.

(3) Autentimise lepingu võib sõlmida ka § 6 lõikes 4 nimetatud isikuga, kellel on sõlmitud Maksu- ja Tolliametiga vastav leping. Maksu- ja Tolliamet avaldab oma veebilehel teavet isikute kohta, keda aktsepteerib autentimise teenuse osutajana.

(4) Maksu- ja Tolliameti portaali kasutamiseks tuleb kasutada e-teenuste kataloogi Maksu- ja Tolliameti veebileheküljel. Teiste portaalide kasutamise kord ning tingimused sätestatakse portaale haldava isikuga sõlmitud autentimise lepingus.

(5) Maksu- ja Tolliamet avaldab oma veebileheküljel autentimise lepingu vormi.

(6) Autentimise lepingu lõpetamise suhtes kohaldatakse § 2 lõikes 4 sätestatut.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 4. Autentimine

(1) «e-maksuameti» e-teenuste kasutaja isikusamasuse tuvastamine (edaspidi autentimine) toimub paroolipõhiselt või EV elektroonilise isikutunnistuse (edaspidi isikutunnistus) alusel. Maksu- ja Tolliamet väljastab e-teenuste kasutajale kasutajatunnuse, parooli ja PIN-koodid. Parooli pikkuseks peab olema vähemalt kuus märki ning PIN-koodi pikkus vähemalt viis märki.

(2) E-teenuste kasutamiseks tuleb e-teenuste kasutajal sisestada oma kasutajatunnus, parool ning järjekorranumbrile vastav PIN-kood või tuvastada oma isik isikutunnistust kasutades. Parooli ja programmi poolt PIN-koodide hulgast juhuslikult valitud PIN-koodi sisestamine on võimalik pärast õige kasutajatunnuse sisestamist.

(3) Pärast viie parooli või PIN-koodi sisestuse nurjunud katset sisestusmehhanism lukustub ja selle saab avada vaid Maksu- ja Tolliameti selleks volitatud töötaja.

(4) Juurdepääs «e-maksuametisse» aegub, kui e-teenuste kasutaja on passiivne Maksu- ja Tolliameti poolt määratud aja jooksul.

(5) Paroolipõhisel autentimisel peab Maksu- ja Tolliamet tagama:
1) viivitamatu teabe vastuvõtmise kolmandatele isikutele parooli teatavakssaamise või selle ohu kohta;
2) võimaluse infosüsteemi e-teenuste kasutajale igal ajal parooli muuta;
3) algparooli olemasolu, mille e-teenuste kasutaja peab esimesel kasutamisel muutma;
4) e-teenuste kasutaja perioodilise teavitamise paroolide muutmise võimalusest;
5) paroolide kordumatuse ja kolmandate isikute eest saladuses hoidmise;
6) selliste infotehnoloogiliste turvameetmete kasutamise parooli edastamise ajal, mis tagavad andmete krüpteerimise;
7) parooli mittenähtavuse sisestamise ajal;
8) sisestusmehhanismi lukustumise pärast viit PIN-koodi või parooli nurjunud sisestusekatset;
9) parooli salvestamise muutmist mittevõimaldaval kujul krüpteerituna või krüptograafilise sõnumilühendina.

(6) Isiku vastutus kasutajatunnuse, parooli ja PIN-koodide avalikuks tuleku eest lõpeb hiljemalt järgneva päeva kella 12.00-st, arvestades päevast, millal Maksu- ja Tolliamet saab e-teenuste kasutajalt sellekohase teate.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 5. E-teenuse kasutaja õigused ja kohustused

(1) E-teenuste kasutajal on õigus:
1) saada Maksu- ja Tolliametilt või § 6 lõikes 4 sätestatud isikult, kellega ta sõlmib autentimise lepingu, kasutajatunnus, parool ja PIN-koodid ning kasutada e-teenuseid;
2) täita, edastada ja muuta maksustamisega seotud dokumente Interneti teel määruse ja e-teenuste kasutamise ja autentimise lepingute kohaselt;
3) nõuda Maksu- ja Tolliametilt oma lepingu peatamist, kui tal on alust arvata, et tema parool, PIN-koodid või isikutunnistus on sattunud kolmandate isikute valdusse;
4) esitada Maksu- ja Tolliametile kirjalik korraldus punkti 3 alusel peatatud lepingu jätkamiseks;
5) lõpetada leping kirjalikult või «e-maksuameti» kaudu.

(2) E-teenuste kasutaja on kohustatud:
1) järgima Maksu- ja Tolliameti või § 6 lõikes 4 nimetatud isiku poolt kehtestatud autentimise korda;
2) kasutama infosüsteemi vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt välja töötatud kasutajajuhendites sätestatud korrale ning järgima teabevahetuse turvalisuse nõudeid;
3) teavitama esimesel võimalusel Maksu- ja Tolliametit lepingu sõlmimisel esitatud isiku või asutuse andmete muutumisest;
4) tutvuma enne e-teenuse kasutamist dokumentide koostamiseks ja edastamiseks kehtestatud tingimustega;
5) järgima «e-maksuameti» kasutamise üldtingimusi;
6) esitama esimesel Maksu- ja Tolliameti nõudmisel dokumendi täiendavalt paberkandjal;
7) Maksu- ja Tolliameti nõudmisel muutma kasutajatunnuse või parooli või vahetama välja PIN-koodid;
8) hoidma kolmandate isikute eest saladuses Maksu- ja Tolliameti poolt antud tunnust, parooli (sealhulgas enda poolt muudetud parooli) ja PIN-koodid;
9) kasutajatunnuse, parooli, PIN-koodi või isikutunnistuse kolmandate isikute valdusesse sattumise või sattumise ohu korral sellest viivitamata teatama Maksu- ja Tolliametile ning Maksu- ja Tolliameti nõudmisel andma selgitusi;
10) juriidilise isiku poolt Maksu- ja Tolliameti e-teenuste kasutamiseks antud volituste lõppemisest peab juriidiline isik kohe kirjalikult teavitama Maksu- ja Tolliametit ning e-teenuste edasise kasutamise soovi korral esitama uue volikirja.

(3) E-teenuste kasutaja kinnitab, et portaali kaudu esitatud dokumendid on samasuguse juriidilise jõuga kui tema poolt omakäeliselt kinnitatud dokumendid. Kõik esitatavad dokumendid peab e-teenuste kasutaja kinnitama. E-teenuste kasutaja peab veenduma dokumendis kajastatavate andmete õigsuses ning kinnitama seda.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 6. Maksu- ja Tolliameti õigused, kohustused ja vastutus

(1) Maksu- ja Tolliametil on õigus:
1) salvestada e-teenuste kasutaja tegevus e-teenuse kasutamisel ning vajadusel kasutada seda e-teenuste kasutaja poolt tehtud korralduste tõendamiseks;
2) muuta e-teenuse kasutamise tingimusi (teavitades sellest e-teenuste kasutajat) ning täiendada või muuta pakutavate teenuste loetelu;
3) nõuda e-teenuste kasutajalt dokumentide täiendavalt esitamist paberkandjal, samuti kasutajatunnuse ja parooli muutmist ning PIN-koodi väljavahetamist;
4) tõkestada e-teenuste kasutaja juurdepääs e-teenustele, kui e-teenuste kasutaja on üle viie korra sisestanud vale kasutajatunnuse, parooli või PIN-koodi. Tõkestuse kõrvaldamiseks peab e-teenuste kasutaja pöörduma Maksu- ja Tolliameti poole;
5) lõpetada e-teenuste kasutajaga e-teenuse kasutamise leping, kui ta on sellest e-teenuste kasutajale kuu aega ette teatanud;
6) e-teenuste kasutaja poolt lepingu rikkumisel teenuse osutamine osaliselt või täielikult peatada või leping kohe lõpetada, teavitades sellest e-teenuste kasutajat.

(2) Maksu- ja Tolliamet on kohustatud:
1) tagama elektrooniliselt edastatud andmete konfidentsiaalsuse ja maksusaladuse hoidmise;
2) e-teenuste kasutaja poolt edastatud dokumentide arhiveerimise ja säilitamise;
3) aktsepteerima e-teenuste kasutaja poolt edastatud dokumente ja lugema need esitatuks portaali poolt fikseeitud ajal;
4) kehtestama dokumentide koostamise ja edastamise tingimused ning tagama e-teenuste kasutajale nende kättesaadavuse;
5) aktsepteerima dokumendi esitamist, kui see on koostatud ja esitatud kõigi kehtestatud tingimuste ja tehniliste protseduuride kohaselt;
6) lugema dokumendi õigeaegselt esitatuks infokanali tõrke korral, kui tõrge on tingitud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemi sisesest tõrkest;
7) e-teenuste kasutaja vastava taotluse alusel tõkestama e-teenuste kasutaja edasiste toimingute sooritamise hiljemalt taotluse esitamise päevale järgneva päeva kella 12.00-ks;
8) mitte võimaldama tehingute sooritamist peatatud lepingu alusel;
9) lõpetama blokeeringu e-teenuste kasutaja vastava kirjaliku avalduse saamise päevale järgneva päeva kella 12.00-ks.

(3) Maksu- ja Tolliamet osutab e-teenuseid vastavalt e-teenuste kasutaja korraldusele ainult pärast kasutajatunnuse, parooli ja PIN-koodi kontrollimist või pärast isiku tuvastamist isikutunnistuse alusel.

(4) Maksu- ja Tolliamet võib sõlmida lepingu e-teenuste kasutajate autentimiseks isikuga, kellel on:
1) tehnoloogilised võimalused Maksu- ja Tolliameti poolt isikule üleantava ja isiku infosüsteemis töötava tarkvara haldamiseks, mis võimaldab e-teenuste kasutajal pidada Maksu- ja Tolliameti ja autentimise teenust osutava isiku poolt määratud tingimustel ja korras Maksu- ja Tolliametiga elektroonilist andmevahetust;
2) õigusaktist tulenev kohustus kontrollida e-teenuste kasutajaga lepingu sõlmimisel isikusamasust.

(5) Maksu- ja Tolliamet ei vastuta «e-maksuameti» häiretest või mittetöötamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud Maksu- ja Tolliametist mitteolenevatest põhjustest nagu Maksu- ja Tolliameti tegevust oluliselt segavad elektrikatkestused, häired sideliinides, loodusõnnetused jms.

(6) Kui e-teenuste kasutajale kuuluva isikutunnistusega autentis ennast kolmas isik või kasutajatunnuse, parooli ja PIN-koodi edastab Maksu- ja Tolliametile e-teenuste kasutaja asemel kolmas isik, siis Maksu- ja Tolliamet käsitleb tema poolt antud korraldusi e-teenuste kasutaja korraldustena ning teabe levimise ja võimalike muude tagajärgede eest Maksu- ja Tolliamet ei vastuta.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 7. Elektroonilisel teel edastatava dokumendi formaat

(1) E-teenuste kasutajal tuleb elektrooniline dokument edastada formaadis, mis vastab Maksu- ja Tolliameti veebileheküljel avaldatud elektroonilise dokumendi formaadile ja nõuetele. Andmete struktureerimis- ja paigaldusviis dokumendis peab olema Maksu- ja Tolliametile infotehnoloogiliselt vastuvõetav, avatav ja töödeldav, vastasel juhul loetakse failis sisalduv teave esitamata jäetuks.

(2) Maksu- ja Tolliamet avaldab elektrooniliselt esitatava dokumendi andmete struktureerimis- ja paigaldusviisi nõuded oma veebileheküljel.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 8. Teabe interaktiivne edastamine

Teabe interaktiivseks sisestamiseks võimaldab Maksu- ja Tolliamet e-teenuste kasutajal edastada veebilehtede kaudu dokumente, mille sisu ja vorm vastavad EÜ Nõukogu määruses 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), EÜ Komisjoni määruses 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), “Maksukorralduse seaduses”, “Tolliseaduses” (RT I 2004; 28, 188) ja maksuseadustes ning nende alusel sätestatud õigusaktides sätestatud paberkandjal esitatava dokumendi sisule ja vormile.

[RTL 2004, 131, 2022 – jõust. 15.10.2004]

§ 8¹. Dokumentide elektrooniline saatmine

(1) Maksu- ja Tolliamet võib maksukohustuslase nõusolekul maksuteate või muu dokumendi maksukohustuslasele saata elektrooniliselt “e-maksuameti” kaudu.

(2) Dokumendi elektroonilise saatmise eelduseks on selle moodustamine, kinnitamine ja kandmine dokumendiregistrisse ning sellekohase teate saatmine maksukohustuslase poolt näidatud elektronposti aadressil. Dokument loetakse allkirjaõigust omava isiku  poolt kinnituse andmisega allkirjastatuks.

(3) Dokument loetakse kättetoimetatuks, kui maksukohustuslane on “e-maksuametis” selle kättesaamise kohta andnud kinnituse. Juhul, kui maksukohustuslane ei ole kinnitust andnud lõikes 2 nimetatud teate saatmisest ühe nädala jooksul, toimetatakse dokument talle kätte paberkandjal posti teel.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

2. peatükk
TOLLILE ELEKTROONILISEL TEEL ESITATAVATE DOKUMENTIDE FORMAADI- JA ALLKIRJANÕUDED NING MUUD ELEKTROONILISELE TEABEVAHETUSELE ESITATAVAD NÕUDED

§ 9. Elektroonilise teabevahetuse eeldused

(1) Eesti isik, kellel on tollieeskirjade kohaselt õigus vastavat dokumenti esitada või andmeid edastada (edaspidi isik), saab tollile elektroonilisel teel:
1) esitada tollideklaratsioone ja lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioone;
2) esitada lasti manifeste ja konossemente;
3) edastada tollideklaratsioonis, lihtsustatud tollideklaratsiooni lisadeklaratsioonis ja sisenemisdeklaratsioonis sisalduvaid ning riski hindamiseks vajalikke andmeid.

(2) Lõikes 1 nimetatud e-tolliteenuste kasutamiseks sõlmib isik Maksu- ja Tolliametiga §-s 12 nimetatud e-tolliteenuste lepingu ning järgib lepingus, selles määruses ja tollieeskirjades sätestatud nõudeid.

(3) Isik peab olema autenditud lõike 1 punkides 1 ja 3 nimetatud dokumentide esitamiseks ning andmete edastamiseks § 13 punktis 1 nimetatud autentimise viisil. Lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumentide esitamiseks peab isik olema autenditud § 13 punktis 2 nimetatud autentimise viisil. Paragrahvis 3 nimetatud autentimise lepingu alusel teostatud autentimine on samaväärne § 13 punktis 1 nimetatud autentimisega.

(4) Lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumente võib elektroonilisel teel esitada, kasutades selleks Maksu- ja Tolliametiga §-s 20 nimetatud vahendaja lepingut omavat ettevõtjat (edaspidi vahendaja), sõlmides vahendajaga paberkandjal vastavasisulise lepingu.

(41) Lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumentide elektrooniliseks esitamiseks tollile tuleb isikul või asutusel sõlmida §-s 2 nimetatud e-teenuste kasutamise leping.

(5) Maksu- ja Tolliamet avaldab oma veebilehel lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud e-tolliteenuste kasutamise tehnilised nõuded ja spetsifikatsioonid, lõike 1 punktis 2 toodud dokumentide formaadinõuded, üldised kasutajajuhendid, tehnilist abi ja oskusteavet osutavate ettevõtjate ning vahendajate nimekirja. (õ) 6.02.2008 16:55

[RTL 2004, 131, 2022; 15.10.2004]

§ 10. E-tolliteenuste lepingu sõlmimise taotlemine

(1) E-tolliteenuste lepingu sõlmimiseks esitab isik kirjaliku taotluse maksu- ja tollikeskusele, mille piirkonnas ta peamiselt tolliformaalsusi teostab (edaspidi toll).

[RTL 2007, 41, 704 – jõust. 19.05.2007]

(2) Paragrahvi 9 lõike 1 punktis 1 nimetatud dokumentide elektrooniliseks esitamiseks e-tolliteenuste lepingu sõlmimise taotlusele märgib isik:
1) isiku nime, registrikoodi ja kontaktandmed (sh elektronposti aadress, mille kaudu Maksu- ja Tolliamet täidab § 17 lõike 2 punktis 1 ning § 23 lõikes 1 sätestatud kohustusi);
2) milliste tollikäitlusviiside rakendamiseks soovitakse tollideklaratsiooni elektrooniliselt esitada;
3) tehnilist abi ja oskusteavet osutava ettevõtja nime;
4) muud tolli poolt nõutavad asjassepuutuvad andmed.

(3) Paragrahvi 9 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumentide esitamiseks e-tolliteenuste lepingu sõlmimise taotlusele märgib isik:
1) isiku nime, registrikoodi ja kontaktandmed (sh elektronposti aadress, mille kaudu Maksu- ja Tolliamet täidab § 17 lõike 2 punktis 1 sätestatud kohustusi);
2) vahendaja nime.

(4) Paragrahvi 9 lõike 1 punktis 3 nimetatud andmete elektrooniliseks edastamiseks e-tolliteenuste lepingu sõlmimise taotlusele märgib isik:
1) isiku nime, registrikoodi, aadressi ja kontaktandmed;
2) milliseid andmeid soovitakse elektrooniliselt edastada;
3) tehnilist abi ja oskusteavet osutava ettevõtja nime.

(5) Lisaks taotlusele on tollil õigus nõuda otsuse tegemiseks asjassepuutuvaid dokumente, sh kaudse esindamise korral ühenduse tolliseadustiku tähenduses esindatavate nimekirja, kelle eest soovitakse tollideklaratsioone elektrooniliselt esitada.

[RTL 2004, 131, 2022 – jõust. 15.10.2004]

§ 11. Otsuse tegemine e-tolliteenuste lepingu sõlmimise kohta

(1) Toll teeb kirjaliku otsuse lepingu sõlmimise või sellest keeldumise kohta vastavalt “Haldusmenetluse seadusele” ( RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527 ).

(2) Toll võib tollideklaratsiooni elektrooniliselt esitamise lepingu sõlmimisest keelduda, kui:
1) taotleja ei ole tolliformaalsust regulaarselt teostanud vähemalt aasta jooksul enne taotluse esitamist;
2) taotlejat on taotluse esitamise päevale eelnenud kuue kuu jooksul korduvalt karistatud “Tolliseaduses” sätestatud väärteo eest, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni;

3) taotleja on toime pannud “Karistusseadustiku” (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 2004, 7, 40; 46, 329; 54, 387; 56, 401) §-des 391–393 sätestatud kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud;

4) taotleja kohta on alustatud kriminaalmenetlus;

5) taotleja raamatupidamine ei võimalda tollil tema tegevust kontrollida;

6) taotlejal puudub täpne arvepidamine kauba liikumise kohta;
7) taotlejal puudub laitmatu ärialane reputatsioon;
8) taotlejal on importimisel või eksportimisel tasumisele kuuluvate maksude osas maksuvõlg;
9) taotleja poolt tollile esitatud andmed ei ole tõesed.

[RTL 2004, 131, 2022 – jõust.15.10.2004]

§ 12. E-tolliteenuste leping

(1) E-tolliteenuste lepingus sätestatakse e-tolliteenuste kasutamise tingimused ja kord ning poolte õigused ja kohustused. Leping sõlmitakse paberkandjal.

(2) E-tolliteenuste lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, kui seadusest või sellest määrusest ei tulene teisiti. Muudatused hakkavad kehtima allakirjutamise hetkest, kui muudatuses pole sätestatud teisiti.

(3) E-tolliteenuste leping lõpeb poolte kokkuleppel või poole algatusel. Poole algatusel lõpeb leping üldjuhul ühe kuu möödudes kirjaliku teate saamisest.

(4) Enne e-tolliteenuste kasutamise lepingu sõlmimist peavad isikul olema täidetud e-tolliteenuste kasutamise tehnilised nõuded.

§ 13. Autentimise viisid

Maksu- ja Tolliamet rakendab e-tolliteenuste kasutajale järgmisi autentimise viise:
1) krüpteeritud sidekanali kaudu autentimine;
2) vahendaja kaudu autentimine.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 14. Krüpteeritud sidekanali kaudu autentimine

(1) Krüpteeritud sidekanali kaudu autentimine toimub kasutajanime, parooli ja sideturbevahendi sertifikaadi (edaspidi kasutajakonto ) põhiselt. Kasutajakonto tekitab, avab kasutamiseks, sulgeb ja haldab toll.

(2) Esmase parooli väljastab toll. E-tolliteenuste kasutaja peab tagama selle muutmise esimesel kasutamisel. Parooli pikkuseks peab olema vähemalt kuus märki. Toll võimaldab e-tolliteenuste kasutajal igal ajal parooli muuta.

(3) Toll kohustub vastu võtma teavet kolmandatele isikutele parooli teatavakssaamise või selle ohu kohta.

§ 15. Vahendaja kaudu autentimine

(1) E-tolliteenuste kasutaja autentimine vahendaja poolt toimub kasutajanime, parooli ja digitaalse sertifikaadiga arvutitöökoha määratlemise kaudu.

(2) Parooli pikkuseks peab olema vähemalt kuus märki. Pärast kolme parooli sisestuse nurjunud katset sisestusmehhanism lukustub.

(3) Autentimisel loodud sessioon lõpeb, kui e-tolliteenuste kasutaja on passiivne vahendaja poolt määratud aja jooksul.

(4) Vahendaja määrab digitaalse arvutitöökoha sertifikaadi ja paroolide kehtivusaja, mille lõppemisel teavitatakse e-tolliteenuste kasutajat parooli muutmise või uue sertifikaadi taotlemise kohustusest.

(5) Vahendaja peab tagama:
1) viivitamatu teabe vastuvõtmise kolmandatele isikutele parooli teatavakssaamise või selle ohu kohta;
2) kasutajakonto kohese sulgemise, kui kasutaja või parool on avalikuks tulnud ning sellest on vahendajat teavitatud;
3) võimaluse e-tolliteenuste kasutajal igal ajal parooli muuta;
4) algparooli olemasolu, mille e-tolliteenuste kasutaja peab esimesel kasutamisel muutma;
5) paroolide kordumatuse ning kolmandate isikute eest saladuses hoidmise;
6) selliste infotehnoloogiliste turvameetmete kasutamise parooli edastamise ajal, mis tagavad andmete krüpteerimise;
7) parooli mittenähtavuse sisestamise ajal;
8) sisestusmehhanismi lukustumise pärast kolme parooli sisestuse nurjunud katset;
9) parooli salvestamise muutmist mittevõimaldaval kujul krüpteerituna või küptograafilise sõnumilühendina.

(6) E-tolliteenuste kasutaja vastutab kasutajatunnusega tehtud tehingute eest vastavalt vahendaja ja e-tolliteenuste kasutaja vahel sõlmitud lepingule.

§ 16. E-tolliteenuste kasutaja õigused, kohustused ja vastutus

(1) E-tolliteenuste kasutajal on õigus:
1) esitada või edastada elektrooniliselt § 9 lõikes 1 nimetatud dokumente või andmeid selles määruses, tollieeskirjades ja e-tolliteenuste lepingus sätestatud tingimustel ja korras;
2) lõpetada leping, teatades sellest kirjalikult ette.

(2) E-tolliteenuste kasutaja on kohustatud:
1) järgima e-tolliteenuste kasutamise tingimusi, kasutama elektroonilist andmetöötlussüsteemi e-tolliteenuste lepingu kohaselt;
2) hoidma paroole kolmandate isikute eest saladuses ja järgima muid teabevahetuse turvalisuse nõudeid;
3) paroolide kolmandatele isikutele teatavaks saamise kahtluse korral teavitama sellest viivitamata parooli väljastajat ning muutma vastavaid paroole;
4) teavitama viivitamata e-tolliteenuste lepingus toodud kontaktandmetel e-tolliteenuste kasutamisel avastatud vigadest või riketest;
5) esitama tolli nõudmisel dokumendid täiendavalt paberkandjal tolliga kokkulepitud tähtaegadel;
6) viivitamata kirjalikult teavitama tolli kõigist muudatustest andmetes, mis olid aluseks lepingu sõlmimise otsusele;
7) viivitamata teatama kontaktandmete muutumisest.

(3) E-tolliteenuste kasutaja kinnitab e-tolliteenuste lepingus, et tema poolt elektroonilisel teel tollile esitatud dokumendid on samasuguse juriidilise jõuga kui tema poolt alla kirjutatud paberkandjal dokumendid.

§ 17. Maksu- ja Tolliameti õigused, kohustused ja vastutus e-tolliteenuste kasutaja suhtes

(1) Maksu- ja Tolliametil on õigus:
1) katkestada e-tolliteenuste kasutajaga serveri ühendus vältimatute ja planeeritavate hooldustööde tegemiseks;
2) sulgeda ühepoolselt kasutaja juurdepääs serverile, kui tekib kahtlus juurdepääsu ebaseaduslikus kasutamises;
3) kontrollida tarkvaramoodulite kasutamist ja paroolide hoidmist e-tolliteenuste kasutaja poolt;
4) tollieeskirjadest, sellest määrusest või e-tolliteenuste lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral lepingu lõpetada viivitamata, teavitades sellest viivitamata kohustusi rikkunud poolt. Uut lepingut ei sõlmita enne kuue kuu möödumist lepingu lõpetamisest arvates;
5) muuta vajadusel ühepoolselt kasutajajuhendit;
6) nõuda vajadusel paberkandjal dokumentide esitamist, kui see on tollieeskirjades ettenähtud;

7) ajutiselt peatada määruse § 9 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumentide esitamise õigus, kui toll on kindlaks teinud olulised vead deklareeritud andmetes või tollieeskirjade kohaldamisel.

(2) Maksu- ja Tolliamet on kohustatud:
1) teavitama e-tolliteenuste kasutajat juurdepääsu ühepoolsest sulgemisest;
2) tagama Maksu- ja Tolliameti serveri pideva töö ning kõrvaldama rikked, mis on tingitud tolli tegevusest või tegevusetusest;
3) võimaldama e-tolliteenuste kasutajal teatada e-tolliteenuste kasutamisel avastatud vigadest või riketest;
4) viivitamata teavitama e-tolliteenuste kasutajaid e-tolliteenuste kasutamist mittevõimaldava rikke ilmnemisest sideliinides või Maksu- ja Tolliameti serveris.

(3) Maksu- ja Tolliamet kasutab lõike 2 punktis 1 ja § 23 lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks talle e-tolliteenuste lepingu sõlmimise taotlemisel esitatud elektronposti aadressi ning lõike 2 punktis 4 sätestatud kohustuse täitmiseks üleriigilisi massimeediakanaleid.

(4) Maksu- ja Tolliamet ei vastuta e-tolliteenuste kasutamise häiretest või mittetöötamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud Maksu- ja Tolliametist mitteolenevatest põhjustest nagu Maksu- ja Tolliameti tegevust oluliselt segavad elektrikatkestused, häired sideliinides, loodusõnnetused jms.

(5) Kui e-tolliteenuste kasutaja autentimiseks vajalikud paroolid edastatakse Maksu- ja Tolliametile selleks volitamata isiku poolt, käsitletakse tema poolt antud korraldusi e-tolliteenuste kasutaja korraldustena ning Maksu- ja Tolliamet ei vastuta teabe levimise ning muude võimalike tagajärgede eest.

[RTL 2004, 131, 2022 – jõust.15.10.2004]

§ 18. Vahendaja lepingu sõlmimise taotlemine

(1) Vahendaja lepingu sõlmimiseks esitab isik Maksu- ja Tolliametile kirjaliku taotluse.

(2) Vahendajal peab olema autentimise süsteem, mis vastab §-s 15 toodud nõuetele.

(3) Vahendaja lepingu sõlmimise taotlusele märgib isik:
1) isiku nime, registrikoodi ja kontaktandmed;
2) vahendusteenuse osutamise majandusliku põhjenduse.

(4) Taotlusele lisatakse tehnoloogiline spetsifikatsioon autentimisprotsessiks, mis tõendab lõikes 2 toodud nõuete täitmist ning tehnoloogiline spetsifikatsioon andmete vahendamiseks.

(5) Lisaks taotlusele on tollil õigus nõuda otsuse tegemiseks asjassepuutuvaid dokumente.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 19. Otsuse tegemine vahendajaga lepingu sõlmimise kohta

(1) Maksu- ja Tolliamet teeb kirjaliku otsuse lepingu sõlmimise või sellest keeldumise kohta vastavalt «Haldusmenetluse seadusele». Vajadusel võib Maksu- ja Tolliamet pikendada «Tolliseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud tähtaega 14 päeva võrra.

(2) Maksu- ja Tolliamet võib lepingu sõlmimisest keelduda, kui:
1) isik on kantud «Karistusregistri seaduse» kohaselt karistusregistrisse;
2) isiku kohta on algatatud kriminaalmenetlus;
3) tehnoloogiline spetsifikatsioon või isiku administratiivne organisatsioon ei taga andmete korrektset edastust või ei vasta tolli või andmekaitse nõuetele;
4) taotlus ei ole majanduslikult põhjendatud.

[RTL 2004, 131, 2022 – jõust.15.10.2004]

§ 20. Vahendaja leping

(1) Lepingus sätestatakse dokumentide esitamise tingimused ja kord ning poolte õigused ja kohustused. Leping sõlmitakse paberkandjal.

(2) Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, kui seadusest või sellest määrusest ei tulene teisiti. Muudatused hakkavad kehtima allakirjutamise hetkest, kui muudatuses pole sätestatud teisiti.

(3) Enne lepingu sõlmimist peavad isikul olema täidetud dokumentide vahendamise tehnilised ja muud nõuded.

§ 21. Vahendaja õigused, kohustused ja vastutus

(1) Vahendajal on õigus:
1) edastada tollile talle vahendamiseks esitatud § 9 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumente;
2) lõpetada leping teatades sellest kirjalikult vähemalt kuus kuud ette;
3) vahendusteenuse kasutajatega kokku leppida dokumentide vahendamise tingimused.

(2) Kui Maksu- ja Tolliamet muudab ühepoolselt tehnoloogilisi spetsifikatsioone, on vahendajal õigus leping lõpetada planeeritavate muudatuste rakendumise hetkest, teavitades viivitamata sellest tolli.

(3) Vahendaja on kohustatud:
1) teavitama tolli viivitamata kõikidest asjaoludest, mis võivad ohustada lepingu nõuetekohast täitmist;
2) teavitama tolli viivitamata kõigist takistustest, mis võivad ohustada või häirida dokumentide vahendamist, muuhulgas teadaolevatest või planeeritud remondi- ja hooldustöödest;
3) tagama elektroonilisel teel edastatud andmete konfidentsiaalsuse;
4) vajadusel kooskõlastama turvaauditi teostajad Maksu- ja Tolliametiga.

(4) Vahendaja vastutab:
1) elektroonilisel teel edastatud dokumentide formaadi vastavuse eest Maksu- ja Tolliameti poolt kehtestatud formaadinõuetele;
2) dokumentide konfidentsiaalsuse eest;
3) dokumentide vastavuse eest vahendusteenust kasutava isiku poolt esitatud dokumentidele.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 22. Maksu- ja Tolliameti õigused, kohustused ja vastutus vahendaja suhtes

(1) Maksu- ja Tolliametil on õigus:
1) nõuda vahendajalt informatsiooni vahendusteenuste kasutajate kohta toimingute tõestamiseks;
2) tollieeskirjadest, sellest määrusest või lepingust vahendajaga tulenevate kohustuste rikkumise korral leping lõpetada viivitamata, teavitades sellest viivitamata kohustusi rikkunud poolt. Uut lepingut ei sõlmita enne kuue kuu möödumist lepingu lõpetamisest arvates;
3) muuta vajadusel ühepoolselt tehnoloogilisi spetsifikatsioone, teavitades sellest viivitamata vahendajat;
4) teostada vahendaja infosüsteemile turvaauditit.

(2) Maksu- ja Tolliamet on kohustatud:
1) teavitama vahendajat uutest andmeturbe konfiguratsioonidest;
2) võimalikult operatiivselt ette teavitama kõikidest takistustest, mis võivad ohustada või häirida dokumentide vahendamist, muuhulgas teadaolevatest või planeeritud arendus-, remondi- ja hooldustöödest;
3) teavitama vahendajat, kui e-tolliteenuste kasutaja õigused on muutunud;
4) tagama Maksu- ja Tolliameti serveri pideva töö ning kõrvaldama rikked, mis on tingitud tolli tegevusest või tegevusetusest;
5) võimaldama vahendajal teatada avastatud vigadest või riketest;
6) viivitamata teavitama vahendajat dokumentide vahendamist mittevõimaldava rikke ilmnemisest sideliinides või tolli serveris.

(3) Maksu- ja Tolliamet ei vastuta dokumentide vahendamisel tekkinud häirete või mittetöötamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud Maksu- ja Tolliametist mitteolenevatest põhjustest nagu Maksu- ja Tolliameti tegevust oluliselt segavad elektrikatkestused, häired sideliinides, loodusõnnetused jms.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 23. Elektroonilisel teel esitatava dokumendi formaat

(1) Kui e-tolliteenuste kasutaja edastab andmeid või esitab dokumente formaadis, mis ei vasta Maksu- ja Tolliameti poolt antud tarkvarapaketi poolt moodustatavale elektroonilise dokumendi formaadile, loetakse see dokument esitamata jäetuks ja sellest teavitatakse e-tolliteenuste kasutajat.

(2) Kui vahendaja vahendab elektroonilise dokumendi formaadis, mis ei vasta Maksu- ja Tolliameti poolt kehtestatud elektroonilise dokumendi formaadile, loetakse see dokument esitamata jäetuks ja sellest teavitatakse vahendajat.

 [RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

3. PEATÜKK

RIIGI-, VALLA- VÕI LINNAASUTUSE POOLT MAKSU- JA TOLLIAMETILE ELEKTROONILISEL TEEL ESITATAVATE DEKLARATSIOONIDE JA MUUDE DOKUMENTIDE NIMEKIRI

§ 24. Riigi-, valla- või linnaasutuse poolt Maksu- ja Tolliametile elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri

Riigi-, valla- või linnaasutus on kohustatud vastavate infotehnoloogiliste võimaluste olemasolu korral esitama Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt «e-maksuameti» kaudu järgmised dokumendid ja andmed:
1) tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon ja selle lisad;
2) käibedeklaratsioon;
3) «Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284) § 5 lõigetes 3 ja 4 nimetatud andmed;
4) «Kohalike maksude seaduse» (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515; 2002, 44, 284) alusel kehtestatud maksumäärused;
5) enammakstud maksusumma tagastamise või tasaarvestamise taotlused;
6) «Raskeveokimaksu seaduse» (RT I 2000, 81, 515) § 9 lõigetes 2 ja 3 ning § 13 lõikes 3 nimetatud andmed.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

§ 25. Teatamiskohustus

Riigi-, valla- või linnaasutus on kohustatud teavitama Maksu- ja Tolliametit «e-maksuameti» veebipõhiste rakenduste kasutamise võimaluste tekkimisest, muutumisest või lõppemisest hiljemalt viie kalendripäeva jooksul eelnimetatud sündmusest arvates, kui selles määruses ei ole sätestatud teisiti.

[RTL 2004, 12, 164 – jõust. 2.02.2004]

4. PEATÜKK

RAKENDUSSÄTTED

§ 26. Rakendussätted

(1) Enne määruse jõustumist sõlmitud lepingud jäävad jõusse ja neile laieneb selles määruses sätestatud kord.

(2) [Käesolevast tekstist välja jäätud]

§ 27. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

Õiend

Lugeda rahandusministri 19.12.2002. a määruse nr 149 "Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri" terviktekstides § 9 lõikes 5 esimesena sõnana õigeks 'Maksu- ja Tolliamet'.

/otsingu_soovitused.json