Teksti suurus:

Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikaubaga keelatud toimingute loetelu

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikaubaga keelatud toimingute loetelu

Vastu võetud 19.02.2003 nr 26
RTL 2003, 31, 461
jõustumine 01.04.2003

Muudetakse järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg)

4.05.2007 nr 32 (RTL 2007, 41, 704) 19.05.2007

 

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 42 lõike 4 alusel.

§ 1. Keelatud toimingute loetelu

Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikaubaga keelatud toimingud on järgmised:


1) aktsiisikauba tootmine, välja arvatud aktsiisikauba, mille tootmine on pooleli, tootmise jätkamine koguses, mis on kooskõlastatud aktsiisilao üle järelevalvet teostavat maksu- ja tollikeskusega;

[RTL 2007, 41, 704 – jõust. 19.05.2007]


2) aktsiisikauba, millelt on aktsiis maksmata, lähetamine ajutises aktsiisivabastuses, välja arvatud aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba lähetamine teise aktsiisilattu, kui teine aktsiisilaopidaja võtab aktsiisikauba vastu selle lähetaja juures;
3) aktsiisikauba, millele rakendatakse aktsiisivabastust vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktidele 8–19, 22 ja 23, lähetamine ajutises aktsiisivabastuses, välja arvatud juhul, kui isik või asutus, kellel on õigus seda aktsiisikaupa kasutada või vastu võtta, võtab selle aktsiisikauba vastu lähetaja juures;
4) ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kasutamine aktsiisikaubast erineva toote valmistamiseks.

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json