Teksti suurus:

Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ja nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2009
Avaldamismärge:

Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ja nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed

Vastu võetud 07.04.2004 nr 61
RTL 2004, 44, 744
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg)

4.05.2007 nr 32 (RTL 2007, 41, 704) 19.05.2007

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 41 lõike 2 alusel.

§ 1. Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja numbrid

(1) Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja number koosneb 13 sümbolist:
1) suurtest tähtedest EE, mis on Eesti rahvusvaheline kahetäheline lühend;
2) numbrist 1 või 2, kusjuures number 1 tähistab isiku staatust aktsiisilaopidajana ja number 2 tähistab isiku staatust registreeritud kauplejana;
3) suurtest tähtedest A, B, C, D, E, K või T, kusjuures A tähistab alkoholi, B tähistab alkoholi ja  tubakatoodet, C tähistab alkoholi ja kütust, D tähistab tubakatoodet ja kütust, E tähistab alkoholi, tubakatoodet ja kütust, K tähistab kütust ja T tähistab tubakatoodet. Täht märgitakse ühekohalise tähepositsiooni väljale sõltuvalt aktsiisilaopidaja  või registreeritud kaupleja poolt vastuvõetava aktsiisikauba liigist;
4) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja järjekorranumbrist, mis märgitakse viiekohalise numbripositsiooni väljale kasvavas järjekorras vastavalt aktsiisilaopidajaks või registreeritud kauplejaks registreerimise järjekorranumbrile. Puuduva numbri asemele märgitakse arv 0;
5) numbritest 00, mis märgitakse kahekohalise numbripositsiooni väljale;
6) numbritest 01 või 02, mis märgitakse kahekohalise numbripositsiooni väljale vastavalt aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha üle järelevalvet teostavale maksu- ja tollikeskusele.

[RTL 2007, 41, 704 – jõust. 19.05.2007]

(2) Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja numbris sisalduvad 13 sümbolit antakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud loetelu järjekorras.

§ 2. Maksuesindaja number

(1) Maksuesindaja number koosneb 13 sümbolist:
1) suurtest tähtedest EE, mis on Eesti rahvusvaheline kahetäheline lühend;
2) numbrist 3, mis tähistab isiku staatust maksuesindajana;
3) suurtest tähtedest A, B, C, D, E, K või T, kusjuures A tähistab alkoholi, B tähistab alkoholi ja  tubakatoodet, C tähistab alkoholi ja kütust, D tähistab tubakatoodet ja kütust, E tähistab alkoholi, tubakatoodet ja kütust, K tähistab kütust ja T tähistab tubakatoodet. Täht märgitakse ühekohalise tähepositsiooni väljale sõltuvalt aktsiisikauba liigist, millelt makstakse aktsiisi;
4) maksuesindaja järjekorranumbrist, mis märgitakse viiekohalise numbripositsiooni väljale kasvavas järjekorras vastavalt maksuesindajaks registreerimise järjekorranumbrile. Puuduva numbri asemele märgitakse arv 0;
5) numbritest 00, mis märgitakse kahekohalise numbripositsiooni väljale;
6) numbritest 01 või 02, mis märgitakse kahekohalise numbripositsiooni väljale vastavalt maksuesindaja üle järelevalvet teostavale maksu- ja tollikeskusele.

[RTL 2007, 41, 704 – jõust. 19.05.2007]

(2) Maksuesindaja numbris sisalduvad 13 sümbolit antakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud loetelu järjekorras.

§ 3. Infosüsteemi kantavad andmed

(1) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja kohta peetavasse elektroonsesse infosüsteemi kannab Maksu- ja Tolliamet järgmised andmed:
1) aktsiisilao asukoha, registreeritud kaupleja tegevuskoha ja maksuesindaja tegevuskoha aadress;
2) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja kontaktandmed, sealhulgas kontaktisik, telefoninumber, e-posti aadress ja faksinumber;
3) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja registrikood ning käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
4) aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja tegevuse lühiiseloomustus, sealhulgas aktsiisikauba liik, mida aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja võib ajutises aktsiisivabastuses vastu võtta;
5) aktsiisilao, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja raamatupidamise eest vastutava isiku kontaktandmed ning raamatupidamisdokumentide hoidmise koht;
6) aktsiisilao ja registreeritud kaupleja tegevuskoha ning maksuesindaja üle järelevalvet teostava tolliasutuse nimi, aadress, kontaktandmed, sealhulgas kontaktisik, telefoninumber, e-posti aadress ja faksinumber;
7) aktsiisilao, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja tegevusloa väljastamise kuupäev ja kehtivuse esimene päev;
8) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja number;
9) aktsiisilao ja registreeritud kaupleja tegevuskoha number.

(2) Aktsiisilaopidaja igale eri aadressil asuvale aktsiisilaole või registreeritud kaupleja igale eri aadressil asuvale tegevuskohale omistatakse aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha number. Aktsiisilao ja registreeritud kaupleja tegevuskoha number koosneb 13 sümbolist vastavalt käesoleva määruse §-le 1, kusjuures käesoleva määruse § 1 punktis 5 nimetatud kahekohalise numbripositsiooni väljale märgitakse aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha number kasvavas järjekorras vastavalt aktsiisilaopidaja valduses olevate aktsiisiladude või registreeritud kaupleja valduses olevate registreeritud kaupleja tegevuskohtade arvule. Puuduva numbri asemele märgitakse 0.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määrus nr 32 «Aktsiisilaopidaja numbri kombinatsioon ja tema kohta Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed» (RTL 2003, 30, 449) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json