Teksti suurus:

Tolliteenuse kulude arvutamise ja tolliteenuse eest tasumise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.11.2009
Avaldamismärge:

Tolliteenuse kulude arvutamise ja tolliteenuse eest tasumise kord

Vastu võetud 23.04.2004 nr 86
RTL 2004, 50, 866
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg)

4.05.2007 (RTL 2007, 41, 704) 19.05.2007

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 36 lõike 2 alusel.

§ 1. Tolliteenuse osutamise kulud

Isikuga kokkulepitud kohas ja ajal tolliteenuse (edaspidi teenus) osutamise kulud sisaldavad tolliametniku töötasu ja transpordikulu.

§ 2. Tolliametniku töötasu arvutamine

(1) Tolliametniku töötasu arvutatakse vastavalt teenuse osutamisele ja kohalesõiduks kulutatud ajale.

(2) Tolliametniku poolt kulutatud aega arvestatakse tunni täpsusega, kusjuures täistundi ületav aeg loetakse järgmiseks täistunniks.

(3) Tolliametniku töötasu arvutamisel lähtutakse maksu- ja tollikeskustes töötavate tolliametnike keskmisest palgast teenuse osutamisele eelnenud kalendriaastal. Keskmise palga arvutamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 15. augusti 2001. a määrusest nr 275 «Keskmise palga arvutamise kord» (RT I 2001, 71, 430).

[RTL 2007, 41, 704 – jõust. 19.05.2007]

(4) Tolliametniku töötasu arvutamisel aluseks võetav keskmine töötasu ühe tunni kohta avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

§ 3. Tolliametniku transpordikulu arvutamine

(1) Isik kannab tolliametniku teenuse osutamise kohale- ja tagasisõidu kulud või korraldab tolliametniku sõidu teenuse osutamise kohale ja tagasi.

(2) Kui tolliametnik kasutab teenuse osutamisel kohale- ja tagasisõiduks tolli ametisõidukit, arvutatakse transpordikulusid täiskilomeetrites.

(3) Transpordikulude arvutamisel lähtutakse Maksu- ja Tolliameti ametisõidukite kasutamise keskmisest kulust sõidukilomeetri kohta teenuse osutamisele eelnenud kalendriaastal.

(4) Tolliametniku transpordikulude arvutamisel aluseks võetav keskmine kulu sõidukilomeetri kohta avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

§ 4. Arve väljastamine

(1) Arve teenuse osutamise eest väljastatakse isikule kahe tööpäeva jooksul teenuse osutamise päevast arvates.

(2) Arve allkirjastab maksu- ja tollikeskuse juhataja või tema poolt volitatud isik.

[RTL 2007, 41, 704 – jõust. 19.05.2007]

§ 5. Teenuse eest tasutava summa laekumine ja tasumine

(1) Teenuse eest tasutav summa laekub riigieelarvesse ning tasutakse arvel näidatud Rahandusministeeriumi pangakontole.

(2) Teenuse eest tasumise tähtaeg on viis kalendripäeva arve väljastamise päevast arvates.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

/otsingu_soovitused.json