Teksti suurus:

Euroopa Komisjoni määrustega nr 2719/92/EMÜ ja nr 3649/92/EMÜ kehtestatud saatelehtede liikumise ja täitmise täpsustatud kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2009
Avaldamismärge:

Euroopa Komisjoni määrustega nr 2719/92/EMÜ ja nr 3649/92/EMÜ kehtestatud saatelehtede liikumise ja täitmise täpsustatud kord

Vastu võetud 04.05.2004 nr 103
RTL 2004, 60, 1013
jõustumine 15.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

20.12.2005 nr 78 (RTL 2005, 126, 1990) 1.01.2006

4.05.2007 nr 32 (RTL 2007, 41, 704) 19.05.2007

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõike 10 alusel.

 

§ 1. Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatedokumendi liikumine

(1) Aktsiisilaopidaja esitab aktsiisilao üle järelevalvet teostavale maksu- ja tollikeskusele ajutises aktsiisivabastuses lähetatava aktsiisikauba saatelehe esimese eksemplari elektrooniliselt või saatelehe esimese eksemplari koopia paberkandjal hiljemalt aktsiisikauba lähetamisel.

[RTL 2007, 41, 704 – jõust. 19.05.2007]

(2) Aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja esitab teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses Eestisse lähetatud aktsiisikauba saatelehe neljanda eksemplari oma aktsiisilao või tegevuskoha üle järelevalvet teostavale maksu- ja tollikeskusele ülejärgmiseks tööpäevaks aktsiisikauba vastuvõtmise päevast arvates.

[RTL 2007, 41, 704 – jõust. 19.05.2007]

§ 2. Ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatedokumendi liikumine

Ajutise aktsiisivabastuseta aktsiisikauba lähetaja esitab oma elu- või asukoha järgsele maksu- ja tollikeskusele ajutise aktsiisivabastuseta lähetatava aktsiisikauba saatelehe esimese eksemplari elektrooniliselt või saatelehe esimese eksemplari koopia paberkandjal vähemalt üks päev enne aktsiisikauba lähetamist.

[RTL 2007, 41, 704 – jõust. 19.05.2007]

§ 3. Ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse lähetatud aktsiisikauba saatedokumendi liikumine

Vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 444 lõike 1 punktile 4 esitatakse tollile aktsiisikauba saatelehe teise eksemplari koopia.

§ 4. Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba sihtkoha muutmine

Vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõikele 4 peab aktsiisikauba lähetaja viivitamatult teatama oma tegevuskoha üle järelevalvet teostavale maksu- ja tollikeskusele aktsiisikauba sihtkoha muutmisest selle vedamise ajal ajutises aktsiisivabastuses. Teatisele märgitakse uus üleandmiskoha aadress ja see esitatakse tollile kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt.

[RTL 2007, 41, 704 – jõust. 19.05.2007]

§ 5. Saatelehe täitmise täpsustus

(1) Ajutises aktsiisivabastuses lähetatava aktsiisikauba saatelehe lahtrisse 18a ja samasisulistesse täiendavatesse lahtritesse ning ajutise aktsiisivabastuseta lähetatava aktsiisikauba saatelehe lahtrisse 8 ja samasisulistesse täiendavatesse lahtritesse märgitakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõigetes 4 ja 5 nimetatud määrustes nõutavale lisaks aktsiisikauba liik nagu vein, õlu, sigaretid, bensiin vms, toote nimetus, müügipakendi liik, nende arv ja maht, alkoholi puhul etanoolisisaldus, sigarettide puhul nende maksimaalne jaehind maksumärgil ja maksumärgistatud tubakatoote puhul ka maksumärgi kood ning alkoholi ja tubakatoodete puhul tootjapoolne partii tähistus selle olemasolul. Erimärgistatud diislikütuse puhul tuleb märkida selle erimärgistatus ning diislikütuse puhul, kas see on talvine või suvine. Bensiini puhul tuleb märkida selle oktaaniarv.

(2) Aktsiisikauba saaja märgib saatelehe lahtrisse C «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 45 lõikes 4 nimetatud määruses nõutavale lisaks maksumärgi koodi ja sigarettide puhul ka nende maksimaalse jaehinna Eesti maksumärkidega tubakatoodete vastuvõtmisel ajutises aktsiisivabastuses.

(3) “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” § 45 lõigetes 4 ja 5 nimetatud saatelehtedele märgitakse saatelehe number saatelehe nimetuse järele kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul  välisriiki lähetatud aktsiisikauba saatelehtede arvule kokku, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.

[RTL 2005, 126, 1990 – jõust. 1.01.2006]

(4) Välisriigist aktsiisikauba vastuvõtmisel märgitakse saatelehele saatelehe number saatelehe nimetuse järele kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul välisriigist vastuvõetud aktsiisikauba saatelehtede arvule kokku, kaldkriips ja aastaarvu kaks viimast numbrit.”.

[RTL 2005, 126, 1990 – jõust. 1.01.2006]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json