Teksti suurus:

Rahandusministri 28. aprilli 2003. a määruse nr 64 “Tagatisfondi majandusaasta aruanne” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 44, 749

Rahandusministri 28. aprilli 2003. a määruse nr 64 “Tagatisfondi majandusaasta aruanne” muutmine

Vastu võetud 15.05.2007 nr 34

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 88 lõike 3 alusel.

§ 1. Rahandusministri 28. aprilli 2003. a määruses nr 64 «Tagatisfondi majandusaasta aruanne» (RTL 2003, 55, 802; 2005, 4, 30) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele»;

2) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Liikumisaruande punkti 4 kirjed kajastatakse kassapõhiselt, ülejäänud kirjed kajastatakse tekkepõhiselt.»;

3) määruse lisa punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Määratud hüvitised

Siin näidatakse aruandeperioodil osafondide arvel määratud hüvitised. Määratud hüvitiste summade kajastamisel arvatakse sellest maha seaduse § 73 lõike 4 alusel hüvitamisel kasutamata jäänud tagastatavad rahasummad ning seaduse § 41 lõike 3 ja § 60 lõike 4 kohaselt krediidiasutustes hoiustatud väljamaksmata hüvitised peale õigustatud isikute nõudeõiguse viieaastast aegumistähtaega.»;

4) määruse lisa punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

« 11. Fondi omakapital perioodi lõpuks

Siin näidatakse Fondi ja osafondide omakapitali suurus perioodi lõpuks.»

§ 2. Määrust rakendatakse majandusaasta aruannete koostamisel aruandeperioodide kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2006. a või hiljem.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json