Teksti suurus:

Õpilaste tunnustamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Õpilaste tunnustamise kord

Vastu võetud 09.02.2006 nr 8
RTL 2006, 16, 286
jõustumine 20.02.2006

10.05.2007 nr 41 (RTL 2007, 42, 721) 25.05.2007

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 30 lõike 2 alusel.

§ 1. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» tunnustamine

(1) Kiituskirjaga võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.

(2) Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine

(1) Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».

(2) Põhikoolilõpetajate puhul, kes õpivad õhtuses või kaugõppe vormis või lõpetavad kooli eksternina, ei arvestata kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamisel käitumise hinnet.

(3) Põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

§ 3. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine

(1) Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».

(2) Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja ülejäänud õppeainetes «väga hea» ning käitumine «eeskujulik» või «hea».

(3) Gümnaasiumilõpetajate puhul, kes õpivad õhtuses või kaugõppe vormis või lõpetavad kooli eksternina, ei arvestata kuld- või hõbemedaliga tunnustamisel käitumise hinnet.

(4) Õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

(5) Maavalitsused, Tallinna Linna osas Tallinna Linnavalitsus, koondavad oma haldusterritooriumil asuvate koolide taotlused kuld- ja hõbemedalite väljastamiseks. Maavalitsused ja Tallinna Linnavalitsus esitavad koondtaotluse Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele (edaspidi REKK). REKK väljastab taotletud kuld- ja hõbemedalid maavalitsustele ja Tallinna Linnavalitsusele koondtaotluses toodud koolidele edastamiseks.

§ 4. Rakendussätted

(1) Kui gümnaasiumilõpetajat ei ole hinnatud kooliastmehindega, tunnustatakse teda kuldmedaliga, kui tema X, XI ja XII klassi aastahinded on kõigis õppeainetes «5» ning käitumine «eeskujulik» või «hea». Õppenõukogu võib anda nimetatud gümnaasiumilõpetajale võimaluse enne eksamiperioodi algust parandada X ja XI klassi aastahinnet ühes õppeaines.

(2) Kui gümnaasiumilõpetajat ei ole hinnatud kooliastmehindega, tunnustatakse teda hõbemedaliga, kui tema lõputunnistusele kantavad aastahinded on kuni kahes õppeaines vähemalt "head" ning ülejäänud õppeainetes "väga head" ning X ja XI klassi aastahinded vähemalt "head" või "väga head" ja käitumine "eeskujulik" või "hea".

[RTL 2007, 42, 721 – jõust. 25.05.2007]

(3) Haridusministri 22. märtsi 1999. a määrus nr 18 «Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kord» (RTL 1999, 60, 803; 2003, 4, 39) tunnistatakse kehtetuks.