Teksti suurus:

Riikliku riigihangete registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.10.2011
Avaldamismärge:RT I 2007, 39, 278

Riikliku riigihangete registri põhimäärus1

Vastu võetud 18.05.2007 nr 158

Määrus kehtestatakse «Riigihangete seaduse» § 105 lõike 5 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1.

1. jagu
Üldsätted

§ 1.  Registri asutamine ja ametlik nimi

  (1) Riiklik riigihangete register on asutatud Vabariigi Valitsuse 29. märtsi 2001. a määrusega nr 116 «Riikliku riigihangete registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus».

  (2) Registri ametlik nimi on «Riiklik riigihangete register» (edaspidi register).

  (3) Registri ingliskeelne nimi on «State Public Procurement Register».

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutavaks ja volitatud töötlejaks on Rahandusministeerium.

§ 3.  Registri pidamise eesmärk

  Register töötleb, avalikustab ja edastab Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitusele (edaspidi ametlike väljaannete talitus) riigihangete alast teavet eesmärgiga hõlbustada selle kättesaadavust riigihangete läbipaistvuse ja kontrollitavuse tagamiseks.

§ 4.  Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on õiguslik tähendus «Riigihangete seaduses» sätestatud ulatuses.

§ 5.  Registri pidamine

  (1) Registrit peetakse vastavalt «Riigihangete seadusele», «Andmekogude seadusele», käesolevale määrusele ning muudele õigusaktidele.

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnilise andmekoguna.

§ 6.  Registri turvameetmed

  Vastutav töötleja tagab registriandmete andmeturbe, sealhulgas nende tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, samuti registri pidamise ning registrisse kantud andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste meetmetega ning rakendab neid järjepidevalt.

§ 7.  Andmete ristkasutus

  Volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

2. jagu
Registri ülesehitus

§ 8.  Registri struktuur

  Register koosneb:
  1) riigihanke alusdokumentide ja vaidlustusmenetluse tulemuste andmebaasist digitaalkujul;
  2) riigihanke alusdokumentides ja vaidlustusmenetluse tulemustes sisalduvate andmete relatsioonilisest andmebaasist digitaalkujul;
  3) aktuaalsuse kaotanud riigihanke alusdokumentidest ning nendes sisalduvatest arhiveeritud andmetest.

§ 9.  Riigihanke alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise riigihanke alusdokumendid on:
  1) eelteade;
  2) hanketeade;
  3) hankelepingu sõlmimise teade;
  4) perioodiline eelteade – võrgustikega seotud valdkonnad;
  5) hanketeade – võrgustikega seotud valdkonnad;
  6) hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud valdkonnad;
  7) kvalifitseerimise süsteemi teade – võrgustikega seotud valdkonnad;
  8) dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeade;
  9) ehitustööde kontsessiooni teade;
  10) hanketeade – ehitustööde hankelepingute kohta, mille sõlmib kontsessionäär, kes ei ole hankija;
  11) ideekonkursi kutse;
  12) ideekonkursi tulemused;
  13) riigihanke aruanne.

§ 10.  Riigihanke alusdokumentide ja vaidlustusmenetluse tulemuste andmebaas

  (1) Riigihanke alusdokumentide ja vaidlustusmenetluse tulemuste andmebaas koosneb riigihanke alusdokumentidest ja vaidlustusmenetluse tulemustest digitaalkujul.

  (2) Kuni hankemenetluses osalemise taotluste, pakkumuste või kavandite esitamise päevale järgneva tööpäevani asuvad andmebaasi kantud riigihanke alusdokumendid ülejäänud riigihanke alusdokumentidest eraldi.

§ 11.  Arhiveeritud registriandmed

  (1) Arhiveeritud registriandmed on digitaalsed.

  (2) Digitaalsesse arhiivi kantakse riigihanke alusdokumentide ja vaidlustusmenetluse tulemuste andmed ning digitaalselt esitatud riigihanke alusdokumendid viie aasta möödumisel hankelepingu või ideekonkursi lõppemisest. Aktuaalsuse kaotanud andmeid arhiveeritakse kord kvartalis seisuga 31. märts, 30. juuni, 30. september ja 31. detsember.

  (3) Registriandmeid ja nende alusdokumente säilitatakse kümme aastat registrisse kande tegemisest arvates.

3. jagu
Andmete registrisse kandmine

§ 12.  Registrile andmete esitajad

  Registrile esitavad andmeid hankijad ja Riigihangete Ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni kantselei «Riigihangete seaduse» tähenduses.

§ 13.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse eelteates sisalduvad järgmised andmed:
  1) märge selle kohta, kas eelteade saadetakse hankija soovil ametlike väljaannete talitusele (riigihanke eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära);
  2) märge selle kohta, kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  3) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress, ostjaprofiili aadress);
  4) kontaktandmed, kust on võimalik saada lisateavet käesoleva riigihanke kohta;
  5) hankija liik (valitsusasutus; valitsusasutuse hallatav riigiasutus, linna või valla ametiasutus; linna või valla ametiasutuse hallatav asutus; avalik-õiguslik juriidiline isik; Euroopa Liidu institutsioon või rahvusvaheline organisatsioon; muu (täpsustada)) ja põhitegevus (üldised avalikud teenused; riigikaitse; avalik kord ja julgeolek; keskkond; majandus ja rahandus; tervishoid; elamu- ja kommunaalmajandus; sotsiaalkaitse; vaba aeg, kultuur ja religioon; haridus; muu (täpsustada));
  6) märge selle kohta, kas hankija teostab hanget teiste hankijate nimel;
  7) hankija poolt hankelepingule antud nimetus;
  8) ehitustööde teostamise koht ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse järgi (edaspidi NUTS-kood);
  9) märge selle kohta, kas teade on seotud raamlepinguga;
  10) ehitustööde laadi ja ulatuse lühikirjeldus; (kui on teada) ehitustööde maksumus ilma käibemaksuta (koos rahaühikuga) või maksumuse vahemik (koos rahaühikuga);
  11) märge selle kohta, kas hankeleping on jaotatud osadeks;
  12) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  13) hankemenetluse kavandatav alguskuupäev, hankelepingu kestus kuudes või päevades (alates hankelepingu sõlmimisest) või ehitustööde algus- ja lõppkuupäev;
  14) märge riigihanke hõlmatuse kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga;
  15) märge riigihanke seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse Euroopa Ühenduse (edaspidi ühendus) vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le;
  16) lisateave käesoleva riigihanke kohta (vajaduse korral);
  17) hankelepingu liik (asjade hankelepingud, teenuste hankelepingud, teenuste kategooria number vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, 30.04.2004, lk 114–240) II lisale);
  18) asjade tarnimise või teenuste osutamise koht (NUTS-kood);
  19) asjade või teenuste laadi ja hulga või maksumuse lühikirjeldus; eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (kui on teada) (koos rahaühikuga) või maksumuse vahemik (koos rahaühikuga);
  20) hankelepingu tingimused – peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele (ainult ehitustöö hankelepingute korral, kui on teada);
  21) osalemistingimused – märge selle kohta, kas tegemist on reserveeritud hankelepinguga;
  22) märge selle kohta, et hankeleping on mõeldud ainult kaitstud töökohtadele;
  23) märge selle kohta, et hankelepingu täitmine toimub ainult kaitstud tööhõive programmide raames;
  24) üldist reguleerivat raamistikku käsitlev teave (asjakohast teavet pakkuvad riiklikud interneti veebilehed, maksualased õigusaktid, keskkonnakaitsealased õigusaktid, töökaitse ja -tingimused);
  25) eelteate lähetamise kuupäev;
  26) märge selle kohta, kas riigihanget rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  27) märge selle kohta, kas riigihankel rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid;
  28) aadressid ja kontaktandmed lisateabe saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktandmed, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  29) maksustamise, keskkonnakaitse, töökaitse ja -tingimuste kohta teavet pakkuvate valitsusasutuse aadressid, kontaktandmed ja interneti veebilehed (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktandmed, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  30) osa number;
  31) osa nimetus;
  32) osa lühikirjeldus;
  33) kogus või ulatus, (kui on teada) eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (koos rahaühikuga) või maksumuse vahemik (koos rahaühikuga);
  34) hankemenetluse kavandatav alguskuupäev ja/või lepingu kestus (vajaduse korral, kui on kõnealuse osa puhul erinev);
  35) lisateave käesoleva riigihanke osade kohta;
  36) hankelepingu kestus kuudes või päevades (alates hankelepingu sõlmimisest) või
  37) ehitustööde algus- ja lõppkuupäev (vajaduse korral, kui on kõnealuse osa puhul erinev);
  38) märge riigihanke seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le;
  39) märge selle kohta, kas riigihanke osa rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  40) märge selle kohta, kas riigihanke osal rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid.

  (2) Registrisse kantakse hanketeates sisalduvad järgmised andmed:
  1) märge selle kohta, kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  2) märge selle kohta, kas hanketeade saadetakse hankija soovil ametlike väljaannete talitusele (riigihanke eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära);
  3) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress, ostjaprofiili aadress);
  4) kontaktandmed, kust on võimalik saada lisateavet käesoleva riigihanke kohta;
  5) kontaktandmed, kust on võimalik saada hankedokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente);
  6) aadress, kuhu saata pakkumused või taotlused;
  7) hankija liik (valitsusasutus; valitsusasutuse hallatav riigiasutus, linna või valla ametiasutus; linna või valla ametiasutuse hallatav asutus; avalik-õiguslik juriidiline isik; Euroopa Liidu institutsioon või rahvusvaheline organisatsioon; muu (täpsustada)) ja põhitegevus (üldised avalikud teenused; riigikaitse; avalik kord ja julgeolek; keskkond; majandus ja rahandus; tervishoid; elamu- ja kommunaalmajandus; sotsiaalkaitse; vaba aeg, kultuur ja religioon; haridus; muu (täpsustada));
  8) märge selle kohta, kas hankija teostab hanget teiste hankijate nimel;
  9) hankija poolt hankelepingule antud nimetus;
  10) hankelepingu liik; ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht (märge selle kohta, kas tegemist on ehitustööde hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on vastavalt ehitustööde teostamise, ehitustööde projekteerimise ja teostamise või hankija esitatud tingimuste täitmisega mis tahes ehitustöö tulemusena; ehitustööde teostamise koht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on asjade hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on vastavalt ostu, liisingu, rentimise, järelmaksuga müügiga või eelnimetatute kombinatsiooniga; asjade tarnekoht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on teenuste hankelepinguga; teenuste kategooria number; teenuste osutamise koht (NUTS-kood));
  11) märge riigihanke korraldamise eesmärgi kohta (hankelepingu sõlmimiseks, dünaamilise hankesüsteemi loomiseks, raamlepingu sõlmimiseks);
  12) teave raamlepingu kohta – märge selle kohta, kas raamleping sõlmitakse ühe või mitme pakkujaga, kavandatav raamlepingus osalejate arv või (vajaduse korral) nende maksimaalne arv;
  13) raamlepingu kestus aastates või kuudes, raamlepingu sõlmimise põhjendus, kui selle pikkus ületab nelja aastat;
  14) eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul (vajaduse korral, märkida numbrites), eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga) või maksumuse vahemik (koos rahaühikuga), sõlmitavate hankelepingute sagedus ja maksumus (võimaluse korral);
  15) hankelepingu või hanke lühikirjeldus;
  16) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  17) märge riigihanke hõlmatuse kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga;
  18) märge selle kohta, kas hankeleping on jaotatud osadeks, jaatava vastuse korral märge selle kohta, kas pakkumuse võib teha ainult ühele osale, ühele või mitmele osale, kõigile osadele;
  19) märge alternatiivsete pakkumuste lubatavuse kohta;
  20) hanke üldkogus või ulatus (vajaduse korral, sisaldades kõiki osasid ja täiendavate hangete võimalusi), (kui on teada) eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (koos rahaühikuga) või maksumuse vahemik (koos rahaühikuga);
  21) märge täiendavate hangete võimaluse kohta, jaatava vastuse korral hankevõimaluste kirjeldus, (kui on teada) täiendavate hangete esialgne ajakava – algus (kuid või päevi hankelepingu sõlmimisest arvates), võimalik uuendamiste arv (kui uuendatakse) või vahemik, (kui on teada) korduvate asjade ja teenuste hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava – algus (kuid või päevi hankelepingu sõlmimisest arvates);
  22) hankelepingu kestus kuudes või päevades (alates hankelepingu sõlmimisest) või algus- ja lõppkuupäev;
  23) nõutavad tagatised ja garantiid (vajaduse korral);
  24) peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele;
  25) edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujatelt nõutav õiguslik vorm (vajaduse korral);
  26) märge hankelepingu täitmisele kehtivate muude eritingimuste kohta, jaatava vastuse korral kirjeldada nimetatud tingimusi;
  27) pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded;
  28) pakkujate või taotlejate majanduslik ja finantsseisund – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded, kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtase (vajaduse korral);
  29) pakkujate või taotlejate tehniline ja kutsealane pädevus – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded, kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtase (vajaduse korral);
  30) märge selle kohta, kas tegemist on reserveeritud hankelepinguga; märge selle kohta, kas hankeleping on mõeldud ainult kaitstud töökohtadele; märge selle kohta, kas hankelepingu täitmine toimub ainult kaitstud tööhõive programmide raames;
  31) märge selle kohta, kas teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad, jaatava vastuse korral viidata vastavale õigusaktile;
  32) märge selle kohta, kas juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja andmed nende kvalifikatsiooni kohta;
  33) märge hankemenetluse liigi kohta (avatud hankemenetlus, piiratud hankemenetlus, piiratud ja lühendatud tähtajaga hankemenetlus, lühendatud tähtajaga hankemenetluse kasutamise põhjendus, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus, märge selle kohta, kas taotlejad on juba valitud, jaatava vastuse korral esitada juba valitud pakkujate nimed ja aadressid käesoleva lõike punktis 52, väljakuulutamisega läbirääkimistega ja lühendatud tähtajaga hankemenetlus, lühendatud tähtajaga hankemenetluse kasutamise põhjendus, võistlev dialoog);
  34) taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema (piiratud, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse ja võistleva dialoogi korral) (pakkujate eeldatav arv või eeldatav minimaalne arv ja vajaduse korral maksimaalne arv, taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed põhjused);
  35) pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus (väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus ja võistlev dialoog); märge selle kohta, kas kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu;
  36) märge hankelepingu sõlmimise kriteeriumide kohta (madalaim hind või majanduslikult soodsaim pakkumus);
  37) märge selle kohta, kas lähtutakse järgmistest pakkumuste hindamise kriteeriumidest (pakkumuste hindamise kriteeriumid esitada koos suhtelise osakaaluga või tähtsuse järjekorras, kui osakaalu ei ole ilmsetel põhjustel võimalik kindlaks määrata) või hankedokumentides, huvi kinnitamise ettepanekus, hanketeates esitatud kriteeriumidest;
  38) pakkumuste hindamise kriteeriumid koos suhteliste osakaaludega;
  39) märge selle kohta, kas kasutatakse elektroonilist oksjonit, jaatava vastuse korral anda elektroonilise oksjoni kohta lisateavet (vajaduse korral);
  40) hankija poolt hankemenetluse toimikule antud viitenumber (vajaduse korral);
  41) märge selle kohta, kas sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade, jaatava vastuse korral märge teate tüübi kohta (eelteade), teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number Euroopa Liidu Teatajas (edaspidi ELT), kuupäev;
  42) märge muu varasema teate kohta (vajaduse korral), teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs;
  43) hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (kuupäev, kellaaeg);
  44) märge selle kohta, kas hankedokumendid on tasulised, jaatava vastuse korral hind (märkida numbrites) ja rahaühik, makseviis ja -tingimused;
  45) pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg (kuupäev, kellaaeg);
  46) kvalifitseeritud taotlejatele hankedokumentide või hanketeate esitamise kuupäev;
  47) keel(ed), milles võib esitada pakkumused või taotlused;
  48) minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma (mis kuupäevani pakkumuste esitamise tähtajast arvates või kuude või päevade arv);
  49) pakkumuste avamise tingimused (kuupäev, kellaaeg, avamise koht), märge selle kohta, kas volitatud isikud võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures;
  50) märge selle kohta, kas tegu on korduva hankega, jaatava vastuse korral järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg;
  51) märge riigihanke seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le;
  52) lisateave käesoleva riigihanke kohta (vajaduse korral);
  53) vaidlustuse menetleja (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  54) lepitusmenetluse eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  55) vaidlustuse esitamise tähtaeg;
  56) vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  57) teate lähetamise kuupäev;
  58) märge selle kohta, kas riigihanget rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  59) märge selle kohta, kas riigihankel rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid;
  60) aadressid ja kontaktandmed lisateabe saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktandmed, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  61) aadressid ja kontaktandmed, kust on võimalik saada hankedokumente (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  62) aadressid ja kontaktandmed, kuhu pakkumused ja taotlused tuleb saata (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  63) osa number;
  64) osa nimetus;
  65) osa lühikirjeldus;
  66) riigihanke osa objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  67) osa kogus või ulatus, (kui on teada) eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga) või maksumuse vahemik (koos arveldusühikuga);
  68) osa hankemenetluse kavandatav alguskuupäev (vajaduse korral, kui on kõnealuse osa puhul erinev);
  69) osa hankelepingu kestus kuudes või päevades (alates hankelepingu sõlmimisest) või ehitustööde algus- ja lõppkuupäev (vajaduse korral, kui on kõnealuse osa puhul erinev);
  70) lisateave käesoleva riigihanke osade kohta;
  71) märge riigihanke osa seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le;
  72) märge selle kohta, kas riigihanke osa rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  73) märge selle kohta, kas riigihanke osal rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid.

  (3) Registrisse kantakse hankelepingu sõlmimise teates sisalduvad järgmised andmed:
  1) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress, ostjaprofiili aadress);
  2) hankija liik (valitsusasutus; valitsusasutuse hallatav riigiasutus, linna või valla ametiasutus; linna või valla ametiasutuse hallatav asutus; avalik-õiguslik juriidiline isik; Euroopa Liidu institutsioon või rahvusvaheline organisatsioon; muu (täpsustada)) ja põhitegevus (üldised avalikud teenused; riigikaitse; avalik kord ja julgeolek; keskkond; majandus ja rahandus; tervishoid; elamu- ja kommunaalmajandus; sotsiaalkaitse; vaba aeg, kultuur ja religioon; haridus; muu (täpsustada));
  3) märge selle kohta, kas hankija teostab hanget teiste hankijate nimel;
  4) hankija poolt hankelepingule antud nimetus;
  5) hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht (märge selle kohta, kas tegu on ehitustööde hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on vastavalt ehitustööde teostamise, ehitustööde projekteerimise ja teostamise või hankija esitatud tingimuste täitmisega mis tahes ehitustöö tulemusena; ehitustööde teostamise koht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on asjade hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on vastavalt ostu, liisingu, rentimise, järelmaksuga müügiga või eelnimetatute kombinatsiooniga; asjade tarnekoht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on teenuste hankelepinguga; teenuste kategooria number; märge selle kohta, kas hankija nõustub käesoleva teate avaldamisega, kui hankeleping on seotud teenusekategooriatega 17–27 (vt käesoleva lõike punkti 36); teenuste osutamise koht (NUTS-kood));
  6) märge riigihanke korraldamise eesmärgi kohta (dünaamilise hankesüsteemi loomiseks, raamlepingu sõlmimiseks);
  7) hankelepingu või hanke lühikirjeldus;
  8) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  9) märge riigihanke hõlmatuse kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga;
  10) sõlmitud hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus ilma käibemaksuta (koos rahaühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr või madalaim/kõrgeim pakkumus, mida on arvesse võetud (koos rahaühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr;
  11) märge hankemenetluse liigi kohta (avatud hankemenetlus, piiratud hankemenetlus, piiratud ja lühendatud tähtajaga hankemenetlus, võistlev dialoog, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus, väljakuulutamisega läbirääkimistega ja lühendatud tähtajaga hankemenetlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, põhjendada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimist käesoleva lõike punktis 37);
  12) märge hankelepingu sõlmimise kriteeriumide kohta (madalaim hind või majanduslikult soodsaim pakkumus);
  13) pakkumuste hindamise kriteeriumid koos suhteliste osakaaludega;
  14) märge selle kohta, kas kasutatud on elektroonilist oksjonit;
  15) hankija poolt hankemenetluse toimikule antud viitenumber (vajaduse korral);
  16) märge selle kohta, kas sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade, jaatava vastuse korral märge teate tüübi kohta (eelteade, ostjaprofiil), teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs, kuupäev;
  17) märge selle kohta, kas sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade, jaatava vastuse korral märge teate tüübi kohta (hanketeade, lihtsustatud hanketeade), teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs, kuupäev;
  18) märge muu varasema teate kohta (vajaduse korral), teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs, kuupäev;
  19) hankelepingu number;
  20) hankelepingu nimetus;
  21) hankelepingu sõlmimise kuupäev;
  22) esitatud pakkumuste arv;
  23) andmed pakkuja kohta, kellega hankeleping on sõlmitud (ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress);
  24) andmed hankelepingu maksumuse kohta (hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr või hankelepingu lõplik kogumaksumus (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr või madalaim/kõrgeim pakkumus, mida on arvesse võetud (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr);
  25) juhul kui hankelepingus on määratud maksumus aasta- või kuumaksumusega, märkida aastate või kuude arv;
  26) märge selle kohta, kas hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked (jaatava vastuse korral märkida hankelepingu maksumus või osa (%), mida tõenäoliselt täidavad kolmandad isikud allhangetena või märkida, et osa suurus on teadmata);
  27) allhankena teostatava hankelepingu maksumuse või osa lühikirjeldus (kui on teada);
  28) hankelepingu täitmise tähtpäev;
  29) märge riigihanke seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le);
  30) lisateave käesoleva riigihanke kohta (vajaduse korral);
  31) vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  32) lepitusmenetluse eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  33) vaidlustuse esitamise tähtaeg;
  34) vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  35) teate lähetamise kuupäev;
  36) käesoleva lõike punktis 5 nimetatud teenuste kategooriad (1 – hooldus- ja remonditeenused; 2 – maismaatransporditeenused, sealhulgas soomussõiduki- ja kulleriteenused, välja arvatud postivedu; 3 – õhuveoteenused: reisijate- ja lastiveoteenus, välja arvatud postivedu; 4 – postivedu: maismaa- ja õhutransport; 5 – telekommunikatsiooniteenused; 6 – finantsteenused (kindlustusteenused, panga- ja investeerimisteenused); 7 – arvutiteenused ja nendega seotud teenused; 8 – uurimis- ja arendusteenused; 9 – arvepidamis-, auditeerimis- ja raamatupidamisteenused; 10 – turuanalüüsi- ja avaliku arvamuse uurimise teenused; 11 – juhtimiskonsultatsiooniteenused ja nendega seotud teenused; 12 – arhitektuuriteenused (inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused; linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused; nendega seotud teadus- ja tehnilise konsultatsiooni teenused; tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused); 13 – reklaamiteenused; 14 – hoonete koristamise ja kinnisvarahalduse teenused; 15 – tasulised ja lepingulised kirjastamis- ja trükiteenused; 16 – reovee- ja jäätmekäitlusteenused, kanalisatsiooni- jms teenused; 17 – hotelli- ja restoraniteenused; 18 – raudteetransporditeenused; 19 – veetransporditeenused; 20 – transpordi abiteenused; 21 – õigusabiteenused; 22 – töötajate ametisse võtmise ja otsimise teenused; 23 – uurimis- ja turvateenused, välja arvatud soomussõidukiteenused; 24 – haridus- ja kutseõppeteenused; 25 – tervishoiu- ja sotsiaalteenused; 26 – meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenused; 27 – muud teenused);
  37) põhjendada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimist; märge selle kohta, kas avatud hankemenetluse või piiratud hankemenetluse käigus ei ole ühtki pakkumust või nõuetele vastavat pakkumust laekunud; asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil, direktiivis täpsustatud tingimustel (ainult tarnete puhul); ehitustöid/asju/teenuseid saab pakkuda ainult teatav pakkuja (tehnilistel põhjustel, kunstilistel põhjustel, ainuõiguste kaitsega seotud põhjustel); tellivale asutusele ettenägematutest asjaoludest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord, mis on kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega; täiendavad ehitustööd/asjad/teenused tellitakse direktiivis kehtestatud rangetel tingimustel; uued ehitustööd/
teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega; teenuste hankeleping sõlmitakse konkursi võitjaga või ühega konkursi võitjatest ideekonkursi tulemusel; tegu on tooraineturul noteeritud ja sealt ostetud toodetest koosnevate tarnetega; kaup on ostetud erakordselt soodsatel tingimustel (tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas, pankrotihalduritelt või likvideerijatelt võlausaldajaga sõlmitud kokkuleppe või muu samalaadse menetluse alusel); ükski avaliku või piiratud hankemenetluse või võistleva dialoogi käigus esitatud pakkumus ei vastanud nõuetele või ei olnud vastuvõetav; läbirääkimistele kutsuti üksnes need pakkujad, kes vastasid kvalitatiivsetele valikukriteeriumidele.

  (4) Registrisse kantakse võrgustikega seotud valdkondade perioodilises eelteates sisalduvad järgmised andmed:
  1) märge selle kohta, kas hankemenetluse alustamisest teavitatakse nimetatud teatega;
  2) märge selle kohta, kas teate eesmärk on pakkumuste esitamise tähtaja lühendamine;
  3) märge selle kohta, kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  4) märge selle kohta, kas eelteade saadetakse hankija soovil ametlike väljaannete talitusele (riigihanke eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära);
  5) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress, ostjaprofiili aadress);
  6) kontaktandmed, kust on võimalik saada lisateavet käesoleva riigihanke kohta;
  7) aadress, kust saab tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente);
  8) aadress, kuhu saata pakkumused, osalemistaotlused ja huvi kinnitavad teated;
  9) hankija põhitegevus (gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine; elektrienergia; gaasi või nafta leiukohtade uurimine ja nendest maavarade ammutamine; söe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimine ja nende kaevandamine; vesi; postiteenused; raudteeteenused; linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused; sadamaga seotud teenused; lennujaamaga seotud teenused);
  10) hankija poolt hankelepingule antud nimetus;
  11) hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht (märge selle kohta, kas tegu on ehitustööde hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on asjade hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on teenuste hankelepinguga; teenuste kategooria number);
  12) hankelepingu või hanke lühikirjeldus;
  13) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  14) hankemenetluse kavandatav alguskuupäev või hankelepingu kestus kuudes või päevades (alates hankelepingu sõlmimisest) või kavandatav algus- ja lõppkuupäev;
  15) hanke esialgne eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga) või maksumuse vahemik (koos arveldusühikuga);
  16) peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele;
  17) märge riigihanke hõlmatuse kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga;
  18) lisateave käesoleva riigihanke kohta;
  19) hankija poolt hankemenetluse dokumentidele antud viitenumber;
  20) märge riigihanke seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le:
  21) asjade või teenuste hankelepingu eeldatav kogumaksumus (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr või madalaim/kõrgeim pakkumus, mis on arvesse võetud (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr);
  22) perioodilise eelteate lähetamise kuupäev;
  23) märge selle kohta, kas riigihanget rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  24) märge selle kohta, kas riigihankel rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid;
  25) hankelepingu liik; ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht (märge selle kohta, kas tegu on ehitustööde hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on ehitustööde teostamise, ehitustööde projekteerimise ja teostamise või hankija esitatud tingimuste täitmisega mis tahes ehitustöö tulemusena; ehitustööde teostamise koht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on asjade hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on ostu, liisingu, rentimise, järelmaksuga müügiga või eelnimetatute kombinatsiooniga; asjade tarnekoht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on teenuste hankelepinguga; teenuste kategooria number; teenuste osutamise koht (NUTS-kood));
  26) märge riigihanke korraldamise eesmärgi kohta (hankelepingu sõlmimiseks, dünaamilise hankesüsteemi loomiseks, raamlepingu sõlmimiseks);
  27) teave raamlepingu kohta – märge selle kohta, kas raamleping sõlmitakse ühe või mitme pakkujaga, kavandatav raamlepingus osalejate arv või (vajaduse korral) nende maksimaalne arv;
  28) raamlepingu kestus aastates või kuudes, raamlepingu sõlmimise põhjendus, kui selle pikkus ületab nelja aastat;
  29) eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul (märkida numbrites), eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga) või maksumuse vahemik (koos arveldusühikuga), sõlmitavate hankelepingute sagedus ja maksumus (võimaluse korral);
  30) märge selle kohta, kas hankeleping on jaotatud osadeks, jaatava vastuse korral märge selle kohta, kas pakkumuse võib teha ainult ühele osale, ühele või mitmele osale, kõigile osadele;
  31) hanke üldkogus või ulatus (vajaduse korral, sisaldades kõiki osasid ja täiendavate hangete võimalusi), (kui on teada) eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga) või maksumuse vahemik (koos arveldusühikuga);
  32) märge täiendavate hangete võimaluse kohta, jaatava vastuse korral hankevõimaluste kirjeldus, (kui on teada) täiendavate hangete esialgne ajakava – kuudes või päevades (hankelepingu sõlmimisest arvates), võimalik uuendamiste arv (kui uuendatakse) või vahemik, (kui on teada) korduvate asjade ja teenuste hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava – kuudes või päevades (hankelepingu sõlmimisest arvates);
  33) nõutavad tagatised ja garantiid (vajaduse korral);
  34) edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujatelt nõutav õiguslik vorm (vajaduse korral);
  35) märge hankelepingu täitmisele kehtivate muude eritingimuste kohta, jaatava vastuse korral kirjeldada nimetatud tingimusi;
  36) pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded;
  37) majanduslik ja finantsseisund – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded, kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtase (vajaduse korral);
  38) tehniline ja kutsealane pädevus – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded, kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtase (vajaduse korral);
  39) märge selle kohta, kas tegemist on reserveeritud hankelepinguga, märge selle kohta, et hankeleping on mõeldud ainult kaitstud töökohtadele, märge selle kohta, et hankelepingu täitmine toimub ainult kaitstud tööhõive programmide raames;
  40) märge selle kohta, kas teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad, jaatava vastuse korral viidata vastavale õigusaktile;
  41) märge selle kohta, kas juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja andmed nende kvalifikatsiooni kohta;
  42) märge hankemenetluse liigi kohta (piiratud hankemenetlus, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus);
  43) märge hankelepingu sõlmimise kriteeriumide kohta (madalaim hind või majanduslikult soodsaim pakkumus);
  44) märge selle kohta, kas lähtutakse alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidest (pakkumuste hindamise kriteeriumid esitada koos suhtelise osakaaluga või tähtsuse järjekorras, kui osakaalu ei ole ilmsetel põhjustel võimalik kindlaks määrata) või hanke dokumentides, huvi kinnitamise ettepanekus või hanketeates esitatud kriteeriumidest;
  45) pakkumuste hindamise kriteeriumid koos suhteliste osakaaludega;
  46) märge selle kohta, kas kasutatakse elektroonilist oksjonit, jaatava vastuse korral anda elektroonilise oksjoni kohta lisateavet (vajaduse korral);
  47) taotluste esitamise või dokumentidega tutvumise tähtaeg (kuupäev, kellaaeg);
  48) märge selle kohta, kas hankedokumendid on tasulised, jaatava vastuse korral hind (märkida numbrites) ja arveldusühik, makseviis ja -tingimused;
  49) huvi kinnitavate teadete esitamise tähtaeg (ainult juhul, kui tegu on eelteatega hankemenetluse alustamisest) (kuupäev, kellaaeg);
  50) taotluse esitamise tähtaeg, kui eelnevalt on esitatud eelteade;
  51) keel(ed), milles võib esitada pakkumused või taotlused;
  52) märge selle kohta, kas tegu on korduva hankega, jaatava vastuse korral järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg;
  53) vaidlustuste menetleja (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  54) lepitusmenetluse eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  55) vaidlustuste esitamise tähtaeg;
  56) vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  57) aadressid ja kontaktandmed lisateabe saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktandmed, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  58) aadressid ja kontaktandmed, kust on võimalik saada täiendavaid dokumente (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktandmed, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  59) aadressid ja kontaktandmed, kuhu ja kellele tuleb saata pakkumused, taotlused ja huvi kinnitavad teated (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktandmed, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  60) osa number;
  61) osa nimetus;
  62) osa lühikirjeldus;
  63) riigihanke osa objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  64) osa kogus või ulatus, (kui on teada) eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga) või maksumuse vahemik (koos arveldusühikuga);
  65) osa hankemenetluse kavandatav alguskuupäev (vajaduse korral, kui on kõnealuse osa puhul erinev);
  66) osa hankelepingu kestus kuudes või päevades (alates hankelepingu sõlmimisest) või ehitustööde algus- ja lõppkuupäev (vajaduse korral, kui on kõnealuse osa puhul erinev);
  67) lisateave käesoleva riigihanke osade kohta;
  68) märge riigihanke osa seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le;
  69) märge selle kohta, kas riigihanke osa rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  70) märge selle kohta, kas riigihanke osal rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid.

  (5) Registrisse kantakse võrgustikega seotud valdkondade hanketeates sisalduvad järgmised andmed:
  1) märge selle kohta, kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  2) märge selle kohta, kas hanketeade saadetakse hankija soovil ametlike väljaannete talitusele (riigihanke eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära);
  3) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress, ostjaprofiili aadress);
  4) andmed, kust on võimalik saada lisateavet käesoleva riigihanke kohta;
  5) aadress, kust on võimalik saada hankedokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente);
  6) aadress, kuhu saata pakkumused või taotlused;
  7) hankija põhitegevus (gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine; elektrienergia; gaasi või nafta leiukohtade uurimine ja nende maavarade ammutamine; söe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimine ja nende kaevandamine; vesi; postiteenused; raudteeteenused; linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused; sadamaga seotud teenused; lennujaamaga seotud teenused);
  8) hankija poolt hankelepingule antud nimetus;
  9) hankelepingu liik; ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht (märge selle kohta, kas tegu on ehitustööde hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on ehitustööde teostamise, ehitustööde projekteerimise ja teostamise või hankija esitatud tingimuste täitmisega mis tahes ehitustöö tulemusena; ehitustööde teostamise koht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on asjade hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on ostu, liisingu, rentimise, järelmaksuga müügiga või eelnimetatute kombinatsiooniga; asjade tarnekoht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on teenuste hankelepinguga; teenuste kategooria number; teenuste osutamise koht (NUTS-kood));
  10) märge riigihanke korraldamise eesmärgi kohta (hankelepingu sõlmimiseks, dünaamilise hankesüsteemi loomiseks, raamlepingu sõlmimiseks);
  11) teave raamlepingu kohta – märge selle kohta, kas raamleping sõlmitakse ühe või mitme pakkujaga, kavandatav raamlepingus osalejate arv või (vajaduse korral) nende maksimaalne arv;
  12) raamlepingu kestus aastates või kuudes, raamlepingu sõlmimise põhjendus, kui selle pikkus ületab nelja aastat;
  13) eeldatav hanke kogumaksumus kogu raamlepingu jooksul (märkida numbrites), eeldatav maksumus ilma käibemaksuta või maksumuse vahemik (koos arveldusühikuga), sõlmitavate hankelepingute sagedus ja maksumus (võimaluse korral);
  14) hankelepingu või hanke lühikirjeldus;
  15) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  16) märge riigihanke hõlmatuse kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga;
  17) märge selle kohta, kas hankeleping on jaotatud osadeks, jaatava vastuse korral märge selle kohta, kas pakkumuse võib teha ainult ühele osale, ühele või mitmele osale, kõigile osadele;
  18) märge alternatiivsete pakkumuste lubatavuse kohta;
  19) hanke üldkogus või ulatus (vajaduse korral sisaldades kõiki osasid ja täiendavate hangete võimalusi), (kui on teada) eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga) või maksumuse vahemik (koos arveldusühikuga);
  20) märge täiendavate hangete võimaluse kohta, jaatava vastuse korral hankevõimaluste kirjeldus, (kui on teada) täiendavate hangete esialgne ajakava – kuudes või päevades (hankelepingu sõlmimisest arvates), võimalik uuendamiste arv (kui uuendatakse) või vahemik, (kui on teada) korduvate asjade ja teenuste hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava – kuudes või päevades (hankelepingu sõlmimisest arvates);
  21) hankelepingu kestus kuudes või päevades (alates hankelepingu sõlmimisest) või algus- ja lõppkuupäev;
  22) nõutavad tagatised ja garantiid (vajaduse korral);
  23) peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele;
  24) edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujatelt nõutav õiguslik vorm (vajaduse korral);
  25) märge hankelepingu täitmisele kehtivate ja muude eritingimuste kohta, jaatava vastuse korral kirjeldada nimetatud tingimusi;
  26) pakkujate või taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded;
  27) pakkujate ja taotlejate majanduslik ja finantsseisund – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded, kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtase (vajaduse korral);
  28) pakkujate ja taotlejate tehniline ja kutsealane pädevus – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded, kvalifitseerimise tingimustele vastavuse nõuete miinimumtase (vajaduse korral);
  29) märge selle kohta, kas tegemist on reserveeritud hankelepinguga, märge selle kohta, kas hankeleping on mõeldud ainult kaitstud töökohtadele, märge selle kohta, et hankelepingu täitmine toimub ainult kaitstud tööhõive programmide raames;
  30) märge selle kohta, kas teenust võivad osutada ainult vastava kutseala esindajad, jaatava vastuse korral viidata vastavale õigusaktile;
  31) märge selle kohta, kas juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja andmed nende kvalifikatsiooni kohta;
  32) märge hankemenetluse liigi kohta (avatud hankemenetlus, piiratud hankemenetlus, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus, märge selle kohta, kas kandidaadid on juba valitud, jaatava vastuse korral esitada juba valitud pakkujate nimed ja aadressid käesoleva lõike punktis 48;
  33) märge hankelepingu sõlmimise kriteeriumide kohta (madalaim hind või majanduslikult soodsaim pakkumus);
  34) märge selle kohta, kas lähtutakse järgmistest pakkumuste hindamise kriteeriumidest (pakkumuste hindamise kriteeriumid esitada koos suhtelise osakaaluga või tähtsuse järjekorras, kui osakaalu ei ole ilmsetel põhjustel võimalik kindlaks määrata) või hankedokumentides, huvi kinnitamise ettepanekus, hanketeates esitatud kriteeriumidest;
  35) pakkumuste hindamise kriteeriumid koos suhteliste osakaaludega;
  36) märge selle kohta, kas kasutatakse elektroonilist oksjonit, jaatava vastuse korral anda elektroonilise oksjoni kohta lisateavet (vajaduse korral);
  37) hankija poolt hankemenetluse toimikule antud viitenumber (vajaduse korral);
  38) märge selle kohta, kas sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade, jaatava vastuse korral märge teate tüübi kohta (eelteade), teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs, kuupäev;
  39) märge muu varasema teate kohta (vajaduse korral), teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs;
  40) taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg (kuupäev, kellaaeg);
  41) märge selle kohta, kas hankedokumendid on tasulised, jaatava vastuse korral hind (märkida numbrites) ja arveldusühik, makseviis ja -tingimused;
  42) hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtaeg (kuupäev, kellaaeg);
  43) keel(ed), milles võib esitada pakkumused või taotlused;
  44) minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma (kuupäev või kuude või päevade arv);
  45) pakkumuste avamise tingimused (kuupäev, kellaaeg, avamise koht), märge selle kohta, kas volitatud isikud võivad viibida lisaks pakkujatele pakkumuste avamise juures;
  46) märge selle kohta, kas tegu on korduva hankega, jaatava vastuse korral järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg;
  47) märge riigihanke seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le;
  48) lisateave käesoleva riigihanke kohta;
  49) vaidlustuste menetleja (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  50) lepitusmenetluse eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  51) vaidlustuste esitamise tähtaeg;
  52) vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  53) hanketeate lähetamise kuupäev;
  54) märge selle kohta, kas riigihanget rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  55) märge selle kohta, kas riigihankel rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid;
  56) aadressid ja kontaktandmed lisateabe saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  57) aadressid ja kontaktandmed, kust on võimalik saada tehnilisi kirjeldusi ja hankedokumente (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  58) aadressid ja kontaktandmed, kuhu pakkumused ja taotlused tuleb saata (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktandmed, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  59) osa number;
  60) osa nimetus;
  61) osa lühikirjeldus;
  62) riigihanke osa objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  63) osa kogus või ulatus, (kui on teada) eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga) või maksumuse vahemik (koos arveldusühikuga);
  64) osa hankemenetluse kavandatav alguskuupäev (vajaduse korral, kui on kõnealuse osa puhul erinev);
  65) osa hankelepingu kestus kuudes või päevades (alates hankelepingu sõlmimisest) või ehitustööde algus- ja lõppkuupäev (vajaduse korral, kui on kõnealuse osa puhul erinev);
  66) lisateave käesoleva riigihanke osade kohta;
  67) märge riigihanke osa seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le;
  68) märge selle kohta, kas riigihanke osa rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  69) märge selle kohta, kas riigihanke osal rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid.

  (6) Registrisse kantakse võrgustikega seotud valdkondade hankelepingu sõlmimise teates sisalduvad järgmised andmed:
  1) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress, ostjaprofiili aadress);
  2) hankija põhitegevus (gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine; elektrienergia; gaasi või nafta leiukohtade uurimine ja nende maavarade ammutamine; söe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimine ja nende kaevandamine; vesi; postiteenused; raudteeteenused; linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused; sadamaga seotud teenused; lennujaamaga seotud teenused);
  3) hankija poolt hankelepingule antud nimetus;
  4) hankelepingu liik; ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht (märge selle kohta, kas tegu on ehitustööde hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on vastavalt ehitustööde teostamise, ehitustööde projekteerimise ja teostamise või hankija esitatud tingimuste täitmisega mis tahes ehitustöö tulemusena; ehitustööde teostamise koht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on asjade hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on ostu, liisingu, rentimise, järelmaksuga müügiga või eelnimetatute kombinatsiooniga; asjade tarnekoht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on teenuste hankelepinguga; teenuste kategooria number; märge selle kohta, kas hankija nõustub käesoleva teate avaldamisega, kui hankeleping on seotud teenusekategooriatega 17–27 (vt käesoleva lõike punkti 34); teenuste osutamise koht (NUTS-kood));
  5) märge selle kohta, kas hanketeatega kaasneb raamlepingu sõlmimine või dünaamilisel hankesüsteemil põhinev hankeleping;
  6) hankelepingu või hanke lühikirjeldus;
  7) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  8) märge riigihanke hõlmatuse kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga;
  9) sõlmitud hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr või madalaim/kõrgeim pakkumus, mida on arvesse võetud (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr;
  10) märge hankemenetluse liigi kohta (avatud hankemenetlus, piiratud hankemenetlus, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus; põhjendada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimist käesoleva lõike punktis 35);
  11) märge hankelepingu sõlmimise kriteeriumide kohta (madalaim hind või majanduslikult soodsaim pakkumus);
  12) märge selle kohta, kas kasutatud on elektroonilist oksjonit;
  13) hankija poolt hankemenetluse toimikule antud viitenumber (vajaduse korral);
  14) märge selle kohta, kas sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade, jaatava vastuse korral märge teate tüübi kohta; perioodiline eelteade, kvalifitseerimissüsteemi kehtestamise teade, hanketeade, ostjaprofiil, teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs, kuupäev;
  15) märge selle kohta, kas sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud muu varasem teade, jaatava vastuse korral teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs, kuupäev;
  16) hankelepingu number;
  17) hankelepingu nimetus;
  18) hankelepingu sõlmimise kuupäev;
  19) saadud pakkumuste arv;
  20) pakkuja nimi ja muud andmed, kellega hankeleping on sõlmitud (ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress);
  21) andmed hankelepingu maksumuse kohta (hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr või hankelepingu lõplik kogumaksumus (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr või madalaim/kõrgeim pakkumus, mis on arvesse võetud (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr);
  22) juhul kui hankelepingus on maksumus määratud aasta- või kuumaksumusega, märkida aastate või kuude arv;
  23) märge selle kohta, kas hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked, jaatava vastuse korral märkida hankelepingu maksumus või osa (%), mida tõenäoliselt täidavad kolmandad isikud allhangetena või märkida, et osa suurus on teadmata;
  24) allhankena teostatava hankelepingu maksumuse või osa lühikirjeldus (kui on teada);
  25) soodushangete eest makstud hind, maksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga);
  26) hankelepingu täitmise tähtpäev;
  27) märge riigihanke seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le);
  28) lisateave käesoleva riigihanke kohta (vajaduse korral);
  29) vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  30) lepitusmenetluse eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  31) vaidlustuste esitamise tähtaeg;
  32) vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  33) teate lähetamise kuupäev;
  34) käesoleva lõike punktis 4 nimetatud teenuste kategooriad (1 – hooldus- ja remonditeenused; 2 – maismaatransporditeenused, sealhulgas soomussõiduki- ja kulleriteenused, välja arvatud postivedu; 3 – õhuveoteenused: reisijate- ja lastiveoteenus, välja arvatud postivedu; 4 – postivedu: maismaa- ja õhutransport; 5 – telekommunikatsiooniteenused; 6 – finantsteenused (kindlustusteenused, panga- ja investeerimisteenused); 7 – arvutiteenused ja nendega seotud teenused; 8 – uurimis- ja arendusteenused; 9 – arvepidamis-, auditeerimis- ja raamatupidamisteenused; 10 – turuanalüüsi- ja avaliku arvamuse uurimise teenused; 11 – juhtimiskonsultatsiooniteenused ja nendega seotud teenused; 12 – arhitektuuriteenused (inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused; linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused; nendega seotud teadus- ja tehnilise konsultatsiooni teenused; tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused); 13 – reklaamiteenused; 14 – hoonete koristamise ja kinnisvarahalduse teenused; 15 – tasulised ja lepingulised kirjastamis- ja trükiteenused; 16 – reovee- ja jäätmekäitlusteenused, kanalisatsiooni- jms teenused; 17 – hotelli- ja restoraniteenused; 18 – raudteetransporditeenused; 19 – veetransporditeenused; 20 – transpordi abiteenused; 21 – õigusabiteenused; 22 – töötajate ametisse võtmise ja otsimise teenused; 23 – uurimis- ja turvateenused, välja arvatud soomussõidukiteenused; 24 – haridus- ja kutseõppeteenused; 25 – tervishoiu- ja sotsiaalteenused; 26 – meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenused; 27 – muud teenused);
  35) põhjendada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimist; märge selle kohta, kas ühtki pakkumust või nõuetele vastavat pakkumust ei ole laekunud (avatud hankemenetluse käigus, piiratud hankemenetluse käigus); asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil, direktiivis täpsustatud tingimustel (ainult tarnete puhul); ehitustöid/asju/teenuseid saab pakkuda ainult teatav pakkuja (tehnilistel põhjustel, kunstilistel põhjustel, ainuõiguste kaitsega seotud põhjustel); tellivale asutusele ettenägematutest asjaoludest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord, mis on kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega; täiendavad ehitustööd/asjad/
teenused tellitakse direktiivis kehtestatud rangetel tingimustel; uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega; teenuste hankeleping sõlmitakse konkursi võitjaga või ühega konkursi võitjatest ideekonkursi tulemusel; tegu on tooraineturul noteeritud ja sealt ostetud toodetest koosnevate tarnetega; asjad on ostetud erakordselt soodsatel tingimustel (tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas, pankrotihalduritelt või likvideerijatelt võlausaldajaga sõlmitud kokkuleppe või muu samalaadse menetluse alusel); ükski avaliku või piiratud hankemenetluse või võistleva dialoogi käigus esitatud pakkumus ei vastanud nõuetele või ei olnud vastuvõetav, läbirääkimistele kutsuti üksnes need pakkujad, kes vastasid kvalitatiivsetele valikukriteeriumidele.

  (7) Registrisse kantakse võrgustikega seotud valdkondade kvalifitseerimise süsteemi teates sisalduvad järgmised andmed:
  1) märge selle kohta, kas pakkujate kvalifitseerimise süsteemi alusel võidakse sõlmida hankelepinguid, mille eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  2) märge selle kohta, kas teade on hankemenetluse alustamiseks;
  3) märge selle kohta, kas kvalifitseerimise süsteemi kehtestamise teade saadetakse hankija soovil ametlike väljaannete talitusele (riigihanke eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära);
  4) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress, ostjaprofiili aadress);
  5) kontaktandmed, kust on võimalik saada lisateavet käesoleva riigihanke kohta;
  6) aadress, kust on võimalik saada täiendavaid dokumente;
  7) aadress, kuhu saata osalemistaotlused või kandideerimissoovid;
  8) hankija põhitegevus (gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine; elektrienergia; gaasi või nafta leiukohtade uurimine ja ammutamine; söe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimine ja kaevandamine; vesi; postiteenused; raudteeteenused; linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused; sadamaga seotud teenused; lennujaamaga seotud teenused);
  9) hankija poolt kvalifitseerimissüsteemile antud nimetus;
  10) hankelepingu liik (märge selle kohta, kas tegu on ehitustööde, asjade või teenuste hankelepinguga; teenuste kategooria number);
  11) ehitustööde, teenuste või asjade kirjeldus, mille hankimisel kvalifitseerimissüsteemi kasutatakse;
  12) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  13) märge riigihanke hõlmatuse kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga;
  14) vastavus kvalifitseerimise süsteemi tingimustele – tingimused, mida pakkujad peavad täitma ning meetodid, millega nendele tingimustele vastamist kontrollitakse;
  15) märge selle kohta, kas tegemist on reserveeritud hankelepinguga, märge selle kohta, kas hankeleping on mõeldud ainult kaitstud töökohtadele, märge selle kohta, kas hankelepingu täitmine toimub ainult kaitstud tööhõive programmide raames;
  16) märge hankelepingu sõlmimise kriteeriumide kohta (madalaim hind või majanduslikult soodsaim pakkumus);
  17) märge selle kohta, kas lähtutakse järgmistest pakkumuste hindamise kriteeriumidest (pakkumuste hindamise kriteeriumid esitada koos suhtelise osakaaluga või tähtsuse järjekorras, kui osakaalu ei ole ilmsetel põhjustel võimalik kindlaks määrata) või hanke dokumentides, huvi kinnitamise ettepanekus, hanketeates esitatud kriteeriumidest;
  18) pakkumuste hindamise kriteeriumid koos suhteliste osakaaludega;
  19) märge selle kohta, kas kasutatakse elektroonilist oksjonit, jaatava vastuse korral anda elektroonilise oksjoni kohta lisateavet (vajaduse korral);
  20) hankija poolt hankemenetluse toimikule antud viitenumber (vajaduse korral);
  21) kvalifitseerimissüsteemi kestus (kehtivusaja algus ja lõpp, märge määramata tähtajaga kvalifitseerimissüsteemi kohta, märge muude ajaliste asjaolude kohta);
  22) märge selle kohta, kas kvalifitseerimissüsteemi võidakse pikendada (jaatava vastuse korral esitada pakkujate kvalifitseerimise süsteemi kehtivuse pikendamise alused);
  23) märge selle kohta, kas üks või mitu kvalifitseerimissüsteemiga hõlmatud hankelepingut on seotud programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le);
  24) lisateave käesoleva riigihanke kohta (vajaduse korral);
  25) vaidlustuste menetleja (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  26) lepitusmenetluse eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  27) vaidlustuste esitamise tähtaeg;
  28) vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  29) teate lähetamise kuupäev;
  30) märge selle kohta, kas mõnda pakkujate kvalifitseerimise süsteemi alusel sõlmitavat hankelepingut rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  31) märge selle kohta, kas mõnes pakkujate kvalifitseerimise süsteemi alusel sõlmitavas riigihankelepingus rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid;
  32) aadressid ja kontaktandmed lisateabe saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktandmed, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  33) aadressid ja kontaktandmed täiendavate dokumentide saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  34) aadressid ja kontaktandmed, kuhu saata osalemistaotlused ja kandidatuurid (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress).

  (8) Registrisse kantakse dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeates sisalduvad järgmised andmed:
  1) märge selle kohta, kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  2) märge selle kohta, kas hanketeade saadetakse hankija soovil ametlike väljaannete talitusele (riigihanke eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära);
  3) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress, ostjaprofiili aadress);
  4) aadress, kust on võimalik saada hanke dokumente;
  5) hankija liik (kui tegemist on vastavalt direktiivile 2004/18/EÜ avaldatud hanketeatega) (valitsusasutus; valitsusasutuse hallatav riigiasutus, linna või valla ametiasutus; linna või valla ametiasutuse hallatav asutus; avalik-õiguslik juriidiline isik; Euroopa Liidu institutsioon või rahvusvaheline organisatsioon; muu (täpsustada)) ja põhitegevus (üldised avalikud teenused; riigikaitse; avalik kord ja julgeolek; keskkond; majandus ja rahandus; tervishoid; elamu- ja kommunaalmajandus; sotsiaalkaitse; vaba aeg, kultuur ja religioon; haridus; muu (täpsustada)); märge selle kohta, kas hankija teostab hanget teiste hankijate nimel;
  6) hankija põhitegevus (kui tegemist on direktiivi 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT L 134, 30.04.2004, lk 1–113) («Võrgustikega seotud valdkonnad»), alusel avaldatud hanketeatega) (gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine; elektrienergia; gaasi või nafta leiukohtade uurimine ja ammutamine; söe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimine ja kaevandamine; vesi; postiteenused; raudteeteenused; linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused; sadamaga seotud teenused; lennujaamaga seotud teenused);
  7) hankija poolt hankelepingule antud nimetus;
  8) hankelepingu liik (märge selle kohta, kas tegu on ehitustööde, asjade või teenuste hankelepinguga);
  9) konkreetse hankelepingu lühikirjeldus;
  10) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  11) konkreetse hankelepingu kogus või ulatus, kui on teada hankelepingu eeldatav maksumus või maksumuse vahemik ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga);
  12) märge hankemenetluse liigi kohta (avatud hankemenetlus);
  13) hankija poolt hankemenetluse toimikule antud viitenumber (vajaduse korral);
  14) sama hankelepingu kohta varem avaldatud teade, mis sisaldab dünaamilise hankesüsteemi kohta rohkem teavet, teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs, kuupäev;
  15) kõnealusele hankelepingule esialgsete pakkumuste esitamise tähtaeg;
  16) keel(ed), milles võib esitada pakkumusi ja taotlusi;
  17) lisateave käesoleva riigihanke kohta (vajaduse korral);
  18) märge selle kohta, kas tegu on korduva hankega, jaatava vastuse korral järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg;
  19) dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeate lähetamise kuupäev;
  20) märge riigihanke seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le);
  21) märge selle kohta, kas riigihanget rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  22) märge selle kohta, kas riigihankel rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid.

  (9) Registrisse kantakse ehitustööde kontsessiooni teates sisalduvad järgmised andmed:
  1) märge selle kohta, kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  2) märge selle kohta, kas teade saadetakse hankija soovil ametlike väljaannete talitusele (riigihanke eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära);
  3) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress, ostjaprofiili aadress);
  4) kontaktandmed, kust on võimalik saada lisateavet käesoleva riigihanke kohta;
  5) aadress, kust on võimalik saada hankedokumente;
  6) aadress, kuhu saata taotlused;
  7) hankija liik (valitsusasutus; valitsusasutuse hallatav riigiasutus, linna või valla ametiasutus; linna või valla ametiasutuse hallatav asutus; avalik-õiguslik juriidiline isik; Euroopa Liidu institutsioon või rahvusvaheline organisatsioon; muu (täpsustada)) ja põhitegevus (üldised avalikud teenused; riigikaitse; avalik kord ja julgeolek; keskkond; majandus ja rahandus; tervishoid; elamu- ja kommunaalmajandus; sotsiaalkaitse; vaba aeg, kultuur ja religioon; haridus; muu (täpsustada));
  8) hankija poolt kontsessioonile antud nimetus;
  9) kontsessiooni objektiks olevate ehitustööde liik ja nende teostamise koht (märge selle kohta, kas tegu on vastavalt ehitustööde teostamise, ehitustööde projekteerimise ja teostamise või hankija esitatud tingimuste täitmisega mis tahes ehitustöö tulemusena; põhiline ehitustööde teostamise koht (NUTS kood));
  10) kontsessiooni lühikirjeldus;
  11) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  12) kontsessiooni kogus või ulatus (vajaduse korral, sisaldades kõiki osasid ja täiendava hanke võimalusi), kui on teada hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga) või maksumuse vahemik (koos arveldusühikuga);
  13) kolmandate osapooltega sõlmitavate ehitustööde allhangete miinimumprotsent (vajaduse korral);
  14) taotlejate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded;
  15) majanduslik ja finantsseisund – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded (vajaduse korral);
  16) tehniline pädevus – kvalifitseerimise tingimustele vastavuse hindamiseks vajalikud andmed ja nende vorminõuded (vajaduse korral);
  17) kontsessioonilepingu sõlmimise kriteeriumid;
  18) hankija poolt hankemenetluse toimikule antud viitenumber (vajaduse korral);
  19) taotluste esitamise tähtaeg (kuupäev, kellaaeg);
  20) keel(ed), milles võib esitada taotlused;
  21) märge selle kohta, kas kontsessioonileping on seotud programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le);
  22) lisateave käesoleva riigihanke kohta (vajaduse korral);
  23) vaidlustuste menetleja (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  24) lepitusmenetluse eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  25) vaidlustuste esitamise tähtaeg;
  26) vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  27) ehitustööde kontsessiooni teate lähetamise kuupäev;
  28) märge selle kohta, kas riigihanget rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  29) märge selle kohta, kas riigihankel rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid;
  30) aadressid ja kontaktandmed lisateabe saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  31) aadressid ja kontaktandmed täiendavate dokumentide saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  32) aadressid ja kontaktandmed, kuhu saata taotlused (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress).

  (10) Registrisse kantakse hanketeates ehitustööde kontsessiooni kohta, mille sõlmib kontsessionäär, kes ei ole hankija, sisalduvad järgmised andmed:
  1) märge selle kohta, kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  2) märge selle kohta, kas hanketeade saadetakse hankija soovil ametlike väljaannete talitusele (riigihanke eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära);
  3) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress, ostjaprofiili aadress);
  4) kontaktandmed, kust on võimalik saada lisateavet käesoleva riigihanke kohta;
  5) aadress, kust on võimalik saada hankedokumente;
  6) aadress, kuhu saata pakkumused või osalemistaotlused;
  7) kontsessionääri poolt hankelepingule antud nimetus;
  8) hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise koht (märge selle kohta, kas tegu on ehitustööde teostamise, ehitustööde projekteerimise ja teostamise või hankija esitatud tingimuste täitmisega mis tahes ehitustöö tulemusena; põhiline ehitustööde teostamise koht (NUTS-kood));
  9) hankelepingu lühikirjeldus;
  10) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  11) hankelepingu kogus või ulatus, kui on teada hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta või maksumuse vahemik (koos arveldusühikuga);
  12) hankelepingu kestus kuudes või päevades (alates hankelepingu sõlmimisest) või algus- ja lõppkuupäev;
  13) hankelepingu tingimused – nõutavad tagatised ja garantiid;
  14) osalemistingimused – majanduslikud ja tehnilised tingimused, mida töövõtja täitma peab;
  15) hankelepingu sõlmimise kriteeriumid;
  16) kontsessionääri poolt hankemenetluse toimikule antud viitenumber (vajaduse korral);
  17) tähtaeg pakkumuste ja taotluste esitamiseks;
  18) väljavalitud taotlejatele hanketeadete lähetamise kuupäev;
  19) keel(ed), milles võib esitada taotluse;
  20) märge selle kohta, kas hankeleping on seotud programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le);
  21) lisateave käesoleva riigihanke kohta (vajaduse korral);
  22) teate lähetamise kuupäev;
  23) märge selle kohta, kas riigihanget rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  24) märge selle kohta, kas riigihankel rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid;
  25) aadressid ja kontaktandmed lisateabe saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  26) aadressid ja kontaktandmed tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  27) aadressid ja kontaktandmed, kuhu saata taotlused (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress).

  (11) Registrisse kantakse ideekonkursi kutses sisalduvad järgmised andmed:
  1) märge selle kohta, kas teade on hõlmatud direktiiviga 2004/18/EÜ või direktiiviga 2004/17/EÜ («Võrgustikega seotud valdkonnad»);
  2) märge selle kohta, kas ideekonkurssi korraldab «Riigihangete seaduse» § 10 lõikes 1 nimetatud hankija või «Riigihangete seaduse» § 10 lõikes 3 nimetatud hankija;
  3) märge selle kohta, kas ideekonkursist osavõtjatele makstavate autasude ja muude summade eeldatav kogumaksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  4) märge selle kohta, kas ideekonkursi kutse saadetakse hankija soovil ametlike väljaannete talitusele (riigihanke eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära);
  5) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress);
  6) kontaktandmed, kust on võimalik saada lisateavet käesoleva riigihanke kohta;
  7) aadress, kust on võimalik saada hankedokumente;
  8) aadress, kuhu saata projektid või osalemistaotlused;
  9) hankija liik (direktiiviga 2004/18/EÜ hõlmatud konkursi puhul) (valitsusasutus; valitsusasutuse hallatav riigiasutus, linna või valla ametiasutus; linna või valla ametiasutuse hallatav asutus; avalik-õiguslik juriidiline isik; Euroopa Liidu institutsioon või rahvusvaheline organisatsioon; muu (täpsustada)) ja põhitegevus (üldised avalikud teenused; riigikaitse; avalik kord ja julgeolek; keskkond; majandus ja rahandus; tervishoid; elamu- ja kommunaalmajandus; sotsiaalkaitse; vaba aeg, kultuur ja religioon; haridus; muu (täpsustada));
  10) hankija põhitegevus (direktiiviga 2004/17/EÜ («Võrgustikega seotud valdkonnad») hõlmatud konkursi puhul) (gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine; elektrienergia; gaasi või nafta leiukohtade uurimine ja ammutamine; söe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimine ja kaevandamine; vesi; postiteenused; raudteeteenused; linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused; sadamaga seotud teenused; lennujaamaga seotud teenused);
  11) hankija poolt ideekonkursile antud nimetus;
  12) käesoleva ideekonkursi lühikirjeldus;
  13) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  14) osalejate valiku kriteeriumid (vajaduse korral);
  15) märge selle kohta, kas osaleda võivad ainult teatavate kutsealade esindajad (vajaduse korral), jaatava vastuse korral nimetada kutsealad;
  16) märge konkursi liigi kohta (avatud konkurss, piiratud konkurss), kavandatav osalejate arv või miinimumarv ja maksimumarv;
  17) väljavalitud osalejate nimed (piiratud konkursi korral);
  18) ideelahenduse hindamisel kasutatavad kriteeriumid;
  19) hankija poolt hankemenetluse toimikule antud viitenumber;
  20) dokumenditaotluste esitamise või dokumentidega tutvumise tähtaeg (kuupäev, kellaaeg);
  21) märge selle kohta, kas hankedokumendid on tasulised, jaatava vastuse korral hind (märkida numbrites) ja arveldusühik, makseviis ja -tingimused;
  22) pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg (kuupäev, kellaaeg);
  23) kvalifitseeritud taotlejatele hankedokumentide või hanketeadete esitamise kuupäev;
  24) keel(ed), milles võib esitada projekte või osalemistaotlusi;
  25) märge selle kohta, kas ideekonkursi võitjatele on ette nähtud auhind/auhinnad, jaatava vastuse korral määratava auhinna/auhindade arv ja maksumus;
  26) teave kõigile osalejatele makstavate muude summade kohta;
  27) märge selle kohta, kas ideekonkursile järgnev teenuste hankeleping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest;
  28) märge selle kohta, kas ideekonkursi komisjoni otsus on hankijale kohustuslik;
  29) ideekonkursi komisjoni liikmete nimed;
  30) märge selle kohta, kas ideekonkurss on seotud programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le);
  31) lisateave käesoleva ideekonkursi kohta (vajaduse korral);
  32) vaidlustuste menetleja (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  33) lepitusmenetluse eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  34) vaidlustuste esitamise tähtaeg;
  35) vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  36) ideekonkursi kutse lähetamise kuupäev;
  37) märge selle kohta, kas ideekonkurssi rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  38) märge selle kohta, kas ideekonkursil rakendatakse keskkonnasäästlikkuse nõudeid;
  39) aadressid ja kontaktandmed lisateabe saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  40) aadressid ja kontaktandmed täiendavate dokumentide saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  41) aadressid ja kontaktandmed, kuhu saata projektid ja ideelahenduse taotlused (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress).

  (12) Registrisse kantakse ideekonkursi tulemustes sisalduvad järgmised andmed:
  1) märge selle kohta, kas teade on hõlmatud direktiiviga 2004/18/EÜ või direktiiviga 2004/17/EÜ («Võrgustikega seotud valdkonnad»);
  2) märge selle kohta, kas ideekonkurssi korraldab «Riigihangete seaduse» § 10 lõikes 1 nimetatud hankija või «Riigihangete seaduse» § 10 lõikes 3 nimetatud hankija;
  3) märge selle kohta, kas ideekonkursist osavõtjatele makstavate autasude ja muude summade eeldatav kogumaksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  4) märge riigihanke hankemenetluse lõppemise aluse kohta (hankelepingu sõlmimine, kõikide pakkumuste tagasilükkamine, hankemenetluse kehtetuks tunnistamine, ideelahenduste või hankemenetluses osalemise taotluste mitteesitamine);
  5) märge selle kohta, kas ideekonkursi tulemused saadetakse hankija soovil ametlike väljaannete talitusele (riigihanke eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära);
  6) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress);
  7) hankija liik (direktiiviga 2004/18/EÜ hõlmatud konkursi puhul) (valitsusasutus; valitsusasutuse hallatav riigiasutus, linna või valla ametiasutus; linna või valla ametiasutuse hallatav asutus; avalik-õiguslik juriidiline isik; Euroopa Liidu institutsioon või rahvusvaheline organisatsioon; muu (täpsustada)) ja põhitegevus (üldised avalikud teenused; riigikaitse; avalik kord ja julgeolek; keskkond; majandus ja rahandus; tervishoid; elamu- ja kommunaalmajandus; sotsiaalkaitse; vaba aeg, kultuur ja religioon; haridus; muu (täpsustada));
  8) hankija põhitegevus (direktiiviga 2004/17/EÜ («Võrgustikega seotud valdkonnad») hõlmatud konkursi puhul) (gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine; elektrienergia; gaasi või nafta leiukohtade uurimine ja ammutamine; söe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimine ja kaevandamine; vesi; postiteenused; raudteeteenused; linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused; sadamaga seotud teenused; lennujaamaga seotud teenused);
  9) hankija poolt ideekonkursile antud nimetus;
  10) ideekonkursi lühikirjeldus;
  11) hankija poolt hankemenetluse toimikule antud viitenumber;
  12) märge selle kohta, kas sama ideekonkursi kohta on varem avaldatud teade, jaatava vastuse korral teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs, kuupäev;
  13) ideekonkursi number;
  14) ideekonkursi nimetus;
  15) auhindade määramine ideekonkursist osavõtjatele;
  16) osalejate arv;
  17) välismaiste osalejate arv;
  18) ideekonkursi võitja(te) nimi/nimed ja aadress(id) (ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress);
  19) määratud auhinna/auhindade maksumus käibemaksuta (koos rahaühikuga);
  20) märge selle kohta, kas ideekonkurss on seotud programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le);
  21) lisateave käesoleva ideekonkursi kohta (vajaduse korral);
  22) vaidlustuste menetleja (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  23) lepitusmenetluse eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  24) vaidlustuste esitamise tähtaeg;
  25) vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  26) teate lähetamise kuupäev;
  27) märge selle kohta, kas ideekonkurssi rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  28) ideekonkursi autasude ja ideekonkursist osavõtjatele muude summade maksmise lõpptähtpäev;
  29) ideekonkursi autasude ja ideekonkursist osavõtjatele makstavate muude summade maksetingimused;
  30) märge selle kohta, kas ideekonkursil rakendati keskkonnasäästlikkuse nõudeid.

  (13) Registrisse kantakse riigihanke aruandes sisalduvad järgmised andmed:
  1) märge selle kohta, kas riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
  2) märge riigihanke hankemenetluse lõppemise aluse kohta (hankelepingu sõlmimine, kõikide pakkumuste tagasilükkamine, hankemenetluse kehtetuks tunnistamine, pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste mitteesitamine, pakkumuste jõusoleku tähtaja lõppemine ja hankelepingu sõlmimata jätmine pakkujast sõltuvatel põhjustel);
  3) märge selle kohta, kas käesoleva riigihanke hankeleping või ideekonkursi tulemused saadetakse hankija soovil ametlike väljaannete talitusele (riigihanke eeldatav maksumus on alla rahvusvahelise piirmäära);
  4) hankija andmed (hankija ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, e-posti aadress, faks, ametliku veebilehe aadress, ostjaprofiili aadress);
  5) kontaktandmed, kust on võimalik saada lisateavet käesoleva riigihanke kohta;
  6) hankija liik (valitsusasutus; valitsusasutuse hallatav riigiasutus, linna või valla ametiasutus; linna või valla ametiasutuse hallatav asutus; avalik-õiguslik juriidiline isik; Euroopa Liidu institutsioon või rahvusvaheline organisatsioon; muu (täpsustada)) ja põhitegevus (üldised avalikud teenused; riigikaitse; avalik kord ja julgeolek; keskkond; majandus ja rahandus; tervishoid; elamu- ja kommunaalmajandus; sotsiaalkaitse; vaba aeg, kultuur ja religioon; haridus; muu (täpsustada));
  7) hankija põhitegevus (gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine; elektrienergia; gaasi või nafta leiukohtade uurimine ja nende maavarade ammutamine; söe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimine ja nende kaevandamine; vesi; postiteenused; raudteeteenused; linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused; sadamaga seotud teenused; lennujaamaga seotud teenused);
  8) hankija poolt hankelepingule antud nimetus;
  9) hanke lühikirjeldus;
  10) märge riigihanke korraldamise eesmärgi kohta (hankelepingu sõlmimiseks, dünaamilise hankesüsteemi loomiseks, raamlepingu sõlmimiseks, ehitustööde kontsessiooni andmiseks);
  11) hankelepingu liik; ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht (märge selle kohta, kas tegu on ehitustööde hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on vastavalt ehitustööde teostamise, ehitustööde projekteerimise ja teostamise või hankija esitatud tingimuste täitmisega mis tahes ehitustöö tulemusena; ehitustööde teostamise koht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on asjade hankelepinguga; märge selle kohta, kas tegu on ostu, liisingu, rentimise, järelmaksuga müügiga või eelnimetatute kombinatsiooniga; asjade tarnekoht (NUTS-kood); märge selle kohta, kas tegu on teenuste hankelepinguga; teenuste kategooria number (vt käesoleva lõike punkti 50); teenuste osutamise koht (NUTS-kood));
  12) hankelepingu või hanke lühikirjeldus;
  13) riigihanke objekti liigitus ühtse riigihangete objektide klassifikatsiooni järgi (riigihanke objekti põhiklassifikatsioon, riigihanke objekti lisaklassifikatsioon (vajaduse korral));
  14) märge riigihanke hõlmatuse kohta Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga;
  15) hanke kogumaksumus ilma käibemaksuta või maksumuse vahemik (koos arveldusühikuga);
  16) kvalifitseeritud pakkujate või taotlejate nimed, registrinumbrid ja kvalifitseerimise alused;
  17) kvalifitseerimata jäetud pakkujate või taotlejate nimed, registrinumbrid ja kvalifitseerimata jätmise alused;
  18) pakkujad (nimi, registrinumber), kelle pakkumused tunnistati vastavaks ja nende pakkumuste vastavaks tunnistamise põhjused;
  19) pakkujad (nimi, registrinumber), kelle pakkumust ei tunnistatud vastavaks ja nende pakkumuste mittevastavaks tunnistamise põhjused;
  20) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste tagasilükkamise põhjused;
  21) märge hankemenetluse liigi kohta (avatud hankemenetlus, piiratud hankemenetlus, piiratud ja lühendatud tähtajaga hankemenetlus, lühendatud tähtajaga hankemenetluse kasutamise põhjendus, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev dialoog; märge selle kohta, kas taotlejad on juba valitud, jaatava vastuse korral esitada juba valitud pakkujate nimed ja aadressid käesoleva lõike punktis 42, väljakuulutamisega läbirääkimistega ja lühendatud tähtajaga hankemenetlus, lühendatud tähtajaga hankemenetluse kasutamise põhjendus (täita käesoleva lõike punkt 51));
  22) märge hankelepingu sõlmimise kriteeriumide kohta (madalaim hind või majanduslikult soodsaim pakkumus);
  23) pakkumuste hindamise kriteeriumid koos suhteliste osakaaludega;
  24) märge selle kohta, kas on kasutatud elektroonilist oksjonit;
  25) hankija poolt hankemenetluse toimikule antud viitenumber;
  26) märge selle kohta, kas sama hankelepingu objekti kohta on varem avaldatud teade, jaatava vastuse korral märge teate tüübi kohta (eelteade), teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs, kuupäev;
  27) märge muu varasema teate kohta (vajaduse korral), teate registreerimisnumber riiklikus riigihangete registris, kuupäev, teate number ELTs, kuupäev;
  28) hankelepingu number;
  29) hankelepingu nimetus;
  30) hankelepingu sõlmimise kuupäev;
  31) esitatud pakkumuste arv;
  32) andmed pakkuja kohta, kellega hankeleping on sõlmitud (ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress);
  33) andmed hankelepingu maksumuse kohta (hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr või hankelepingu lõplik kogumaksumus (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr või madalaim/kõrgeim pakkumus, mida on arvesse võetud (koos arveldusühikuga), märge käibemaksuta summa kohta, märge käibemaksuga summa kohta ja käibemaksu määr);
  34) juhul kui hankelepingu maksumus on määratud aasta- või kuumaksumusega, märkida aastate või kuude arv;
  35) märge selle kohta, kas hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked, jaatava vastuse korral märkida hankelepingu maksumus või osa (%), mida tõenäoliselt täidavad kolmandad isikud allhangetena või märkida, et osa suurus on teadmata;
  36) allhankena teostatava hankelepingu maksumuse või osa lühikirjeldus (kui on teada);
  37) hankelepingu täitmise tähtpäev;
  38) asjade või teenuse päritoluriik ja kas see on ühendusesisene või -väline riik;
  39) märge hankelepingu sõlmimise kohta pakkujaga, kes esitas alternatiivse pakkumuse;
  40) märge osade pakkumuste kõrvalejätmise kohta põhjendamatult madala hinna tõttu;
  41) märge riigihanke seotuse kohta projekti/programmiga, mida rahastatakse ühenduse vahenditest (jaatava vastuse korral viidata projekti(de)le ja/või programmi(de)le:
  42) lisateave käesoleva riigihanke kohta (vajaduse korral);
  43) vaidlustuste läbivaatamise eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  44) lepitusmenetluse eest vastutav organ (ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  45) vaidlustuste esitamise tähtaeg;
  46) vaidlustuste esitamise kohta teavet pakkuv asutus (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  47) teate lähetamise kuupäev;
  48) märge selle kohta, kas riigihanget rahastatakse struktuuritoetustest (jaatava vastuse korral esitada struktuuritoetuste projektiväline identifitseerimise number või projektivälised identifitseerimise numbrid);
  49) aadressid ja kontaktandmed lisateabe saamiseks (asutuse ametlik nimetus, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, kontaktisik, telefon, faks, e-post, internetiaadress);
  50) käesoleva lõike punktis 11 nimetatud teenuste kategooriad (1 – hooldus- ja remonditeenused; 2 – maismaatransporditeenused, sealhulgas soomussõiduki- ja kulleriteenused, välja arvatud postivedu; 3 – õhuveoteenused: reisijate- ja lastiveoteenus, välja arvatud postivedu; 4 – postivedu: maismaa- ja õhutransport; 5 – telekommunikatsiooniteenused; 6 – finantsteenused (kindlustusteenused, panga- ja investeerimisteenused); 7 – arvutiteenused ja nendega seotud teenused; 8 – uurimis- ja arendusteenused; 9 – arvepidamis-, auditeerimis- ja raamatupidamisteenused; 10 – turuanalüüsi- ja avaliku arvamuse uurimise teenused; 11 – juhtimiskonsultatsiooniteenused ja nendega seotud teenused; 12 – arhitektuuriteenused (inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused; linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused; nendega seotud teadus- ja tehnilise konsultatsiooni teenused; tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused); 13 – reklaamiteenused; 14 – hoonete koristamise ja kinnisvarahalduse teenused; 15 – tasulised ja lepingulised kirjastamis- ja trükiteenused; 16 – reovee- ja jäätmekäitlusteenused, kanalisatsiooni- jms teenused; 17 – hotelli- ja restoraniteenused; 18 – raudteetransporditeenused; 19 – veetransporditeenused; 20 – transpordi abiteenused; 21 – õigusabiteenused; 22 – töötajate ametisse võtmise ja otsimise teenused; 23 – uurimis- ja turvateenused, välja arvatud soomussõidukiteenused; 24 – haridus- ja kutseõppeteenused; 25 – tervishoiu- ja sotsiaalteenused; 26 – meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenused; 27 – muud teenused);
  51) põhjendada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimist; märge selle kohta, kas ühtki pakkumust või nõuetele vastavat pakkumust ei ole laekunud (avatud hankemenetluse käigus, piiratud hankemenetluse käigus); asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil, direktiivis täpsustatud tingimustel (ainult tarnete puhul); ehitustöid/asju/teenuseid saab pakkuda ainult teatav pakkuja (tehnilistel põhjustel, kunstilistel põhjustel, ainuõiguste kaitsega seotud põhjustel); tellivale asutusele ettenägematutest asjaoludest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord, mis on kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega; täiendavad ehitustööd/asjad/
teenused tellitakse direktiivis kehtestatud rangetel tingimustel; uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega; teenuste hankeleping sõlmitakse konkursi võitjaga või ühega konkursi võitjatest ideekonkursi tulemusel; tegu on tooraineturul noteeritud ja sealt ostetud toodetest koosnevate tarnetega; asjad on ostetud erakordselt soodsatel tingimustel (tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas, pankrotihalduritelt või likvideerijatelt võlausaldajaga sõlmitud kokkuleppe või muu samalaadse menetluse alusel); ükski avaliku või piiratud hankemenetluse või võistleva dialoogi käigus esitatud pakkumus ei vastanud nõuetele või ei olnud vastuvõetav, läbirääkimistele kutsuti üksnes need pakkujad, kes vastasid kvalitatiivsetele valikukriteeriumidele;
  52) märge selle kohta, kas hankelepingu olulised tingimused muutusid ja vajadusel kirjeldus;
  53) hankelepingu täitmise käigus esitatud pretensioonid (aeg, sisu);
  54) hankelepingu kestus kuudes või päevades (alates hankelepingu sõlmimisest) või algus- ja lõppkuupäev;
  55) hankelepinguga kaasneva allhanke osakaal;
  56) allhankena teostatava hankelepingu maksumus või osa lühikirjeldus;
  57) kasutatud allhankija nimi ja muud andmed, kellega allhankeleping sõlmiti (ametlik nimetus, registrinumber, postiaadress, linn, sihtnumber, riik, telefon, e-post, faks, ametliku veebilehe aadress);
  58) allhankelepingu maksumus ilma käibemaksuta (koos arveldusühikuga).

  (14) ELTs avaldatud riigihanke alusdokumendi muutmise korral kantakse registrisse lisaks muudetavatele andmetele ka järgmised andmed:
  1) riigihanke alusdokumendi ELTs avaldamise kuupäev;
  2) riigihanke alusdokumendi ELTs avaldamise sisukorra number.

  (15) Vaidlustusmenetluse tulemuste kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) vaidlustuse esitaja nimi, registrikood (olemasolu korral), aadress ja muud kontaktandmed;
  2) vaidlustuse objekt;
  3) andmed vaidlustuse läbivaatamise tulemuse kohta.

§ 14.  Andmete esitamine ja registrisse kandmine

  (1) Hankija esitab riigihanke alusdokumendid, välja arvatud hankelepingu sõlmimise teated, registri veebilehe kaudu registrile.

  (2) Hankelepingu sõlmimise teated luuakse registrisse esitatud riigihanke aruande andmete põhjal, juhul kui:
  1) hankija poolt registrile esitatud riigihanke aruande esitamise aluseks oli hankelepingu või raamlepingu sõlmimine ja samas hankemenetluses oli varem ametlike väljaannete talitusele avaldamiseks edastatud hanketeade või eelteade, millega teavitati hankemenetluse alustamisest, või
  2) sõlmitud hankelepingu maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda või
  3) hankija soovib hankelepingu sõlmimise teate edastamist ametlike väljaannete talitusele.

  (3) Vaidlustusmenetluse tulemuste kohta käivad andmed esitab registrile registri veebilehe kaudu Riigihangete Ameti juures asuva vaidlustuskomisjoni kantselei vaidlustuse läbivaatamise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul.

  (4) Registrile esitatud andmed kannab registrisse volitatud töötleja.

  (5) Andmete registrile esitamisel ja registrisse kandmisel registreeritakse nende toimingute aeg registris.

§ 15.  Registreerimisnumber

  (1) Riigihanke alusdokumendi ja vaidlustusmenetluse tulemuste ning nendes sisalduvate andmete kandmisel registrisse antakse riigihanke alusdokumendile ja vaidlustusmenetluse tulemustele registreerimisnumber, milleks on tähtede ja kuuekohaline numbrite kombinatsioon.

  (2) Sama riigihanke kohta käivatele riigihanke alusdokumentidele ja vaidlustusmenetluse tulemustele antakse sama kuuekohaline numbrikombinatsioon.

§ 16.  Registrisse kantud andmete avaldamine

  (1) Registrisse kantud riigihanke alusdokumendid ja vaidlustusmenetluse tulemused ning nendes sisalduvad andmed avaldatakse registris nende registrisse sisestamise päevale järgneval tööpäeval kell 16.00.

  (2) Kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda või hankija soovib riigihanke alusdokumendis sisalduvate andmete saatmist ametlike väljaannete talitusele, siis saadetakse enne riigihanke alusdokumendi ja selles sisalduvate andmete registris avaldamist ametlike väljaannete talitusele järgmised riigihanke alusdokumentides sisalduvad andmed:
  1) eelteates sisalduvad § 13 lõike 1 punktides 3–25 ja 28–37 nimetatud andmed;
  2) hanketeates sisalduvad § 13 lõike 2 punktides 3–57 ja 60–70 nimetatud andmed;
  3) hankelepingu sõlmimise teates sisalduvad § 13 lõikes 3 nimetatud andmed;
  4) võrgustikega seotud valdkondade perioodilises eelteates sisalduvad § 13 lõike 4 punktides 1 ja 2, 5–22 ja 25–67 nimetatud andmed;
  5) võrgustikega seotud valdkondade hanketeates sisalduvad § 13 lõike 5 punktides 3–53 ja 56–66 nimetatud andmed;
  6) võrgustikega seotud valdkondade hankelepingu sõlmimise teates sisalduvad § 13 lõikes 6 nimetatud andmed;
  7) võrgustikega seotud valdkondade kvalifitseerimise süsteemi teates sisalduvad § 13 lõike 7 punktides 2, 4–29 ja 32–34 nimetatud andmed;
  8) dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeates sisalduvad § 13 lõike 8 punktides 3–17 ja 19 nimetatud andmed;
  9) ehitustööde kontsessiooni teates sisalduvad § 13 lõike 9 punktides 3–27 ja 30–32 nimetatud andmed;
  10) hanketeates ehitustööde hankelepingute kohta, mille sõlmib kontsessionäär, kes ei ole hankija, sisalduvad § 13 lõike 10 punktides 3–22 ja 25–27 nimetatud andmed;
  11) ideekonkursi kutses sisalduvad § 13 lõike 11 punktides 1, 5–36 ja 39–41 nimetatud andmed;
  12) ideekonkursi tulemustes sisalduvad § 13 lõike 12 punktides 1 ja 6–26 nimetatud andmed.

  (3) Riigihanke alusdokumentides sisalduvad andmed saadetakse ametlike väljaannete talitusele tema poolt ettenähtud korras ja vormis.

§ 17.  Registrile esitatud ja registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrile esitatud riigihanke alusdokumendis sisalduvaid andmeid saab hankija muuta või tagasi võtta enne nende avaldamist või § 16 lõikes 2 nimetatud juhtudel enne nende edastamist ametlike väljaannete talitusele.

  (2) Hankija võib muuta registris avaldatud:
  1) riigihanke alusdokumenti, välja arvatud riigihanke aruanne ja ideekonkursi tulemused, ja selles sisalduvaid andmeid tingimusel, et muudatused avaldatakse registris vastavalt § 16 lõikes 1 sätestatud tähtaegadele hiljemalt pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäevale eelneval tööpäeval;
  2) riigihanke aruannet ja ideekonkursi tulemusi tingimusel, et muudatused avaldatakse registris vastavalt § 16 lõikes 1 sätestatud tähtaegadele hiljemalt andmete registri arhiivi kandmise päevale eelneval tööpäeval.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud muudatused sisestatakse registrisse registri veebilehe kaudu.

  (4) Lõikes 1 nimetatud muutmise korral lükkub § 16 lõikes 1 nimetatud avaldamise tähtaeg edasi ühe tööpäeva võrra.

  (5) Lõikes 3 nimetatud muutmise korral kohaldatakse muudatuste avaldamisele §-s 16 sätestatud andmete avaldamise korda.

§ 18.  Registris avaldatud andmete õigsuse tagamine

  (1) Hankija vastutab enda poolt registrile esitatud andmete õigsuse eest.

  (2) Kui hankija esitatud andmed on ilmselt vastuolus «Riigihangete seaduses» sätestatud nõuetega, saadetakse andmed esitanud hankijale vastavasisuline teade enne nende andmete avaldamist või, § 16 lõikes 2 nimetatud juhtudel, enne nende edastamist ametlike väljaannete talitusele.

  (3) Lõikes 2 sätestatud juhul lükkub §-s 16 sätestatud avaldamise tähtaeg edasi ühe tööpäeva võrra.

  (4) Registris avaldatud riigihanke alusdokumentides sisalduvatest ebaõigetest andmetest teadasaamisel teavitab volitatud töötleja sellest viivitamata e-posti teel andmete esitajat.

4. jagu
Juurdepääs registrisse kantud andmetele

§ 19.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registriandmed on avalikult kättesaadavad, kui nende suhtes ei ole «Avaliku teabe seaduse» või «Riigihangete seaduse» alusel kehtestatud juurdepääsupiirangut või esineb muu seadusest tulenev alus andmetele juurdepääsu piiramiseks.

  (2) Registriandmetele tagatakse ööpäevaringne juurdepääs registri veebilehel kuni viie aasta möödumiseni hankelepingu või ideekonkursi lõppemise päevast arvates.

§ 20.  Andmete väljastamise kord

  Registriandmete, sealhulgas registriarhiivi kantud registriandmete väljastamine toimub vastavalt «Avaliku teabe seaduses» sätestatule.

§ 21.  Registrisse kantud andmete väljastamise eest tasumine

  Registrisse kantud andmeid väljastatakse registrist tasuta.

5. jagu
Järelevalve teostamine registri pidamise üle ja registri pidamise finantseerimine

§ 22.  Järelevalve teostamine

  Andmekaitse järelevalveasutus ja vastutav töötleja teostavad registri pidamise üle järelevalvet vastavalt oma pädevusele.

§ 23.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbelise summana.

6. jagu
Registri likvideerimine

§ 24.  Registri likvideerimise kord

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduses» ja «Arhiiviseaduses» sätestatud tingimustega.

7. jagu
Rakendussätted

§ 25.  Alustatud pakkumismenetlustes registrile esitatud andmete muutmine ja arhiivi kandmine

  (1) «Riigihangete seaduse» (RT I 2000, 84, 534; 2005, 18, 105) alusel alustatud ja «Riigihangete seaduse» § 131 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras lõpuni viidavate pakkumismenetluste või ideekonkursside kohta esitatud eelteated, ideekonkursi kutsed, pakkumise kutsed, pakkujate kvalifitseerimise süsteemi kehtestamise teated ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse teated on registris muudetavad «Riigihangete seaduses» (RT I 2000, 84, 534; 2005, 18, 105) ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud korras kuni nende kandmiseni arhiivi käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud korras.

  (2) Digitaalsesse arhiivi kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teadete andmed ning digitaalselt esitatud riigihanke alusdokumendid viie aasta möödumisel hankelepingu või ideekonkursi lõppemisest. Aktuaalsuse kaotanud andmeid arhiveeritakse kord kvartalis seisuga 31. märts, 30. juuni, 30. september ja 31. detsember.

  (3) Registriarhiivi kantud andmeid ja nende alusdokumente säilitatakse kümme aastat registrisse kande tegemisest arvates.

§ 26.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 29. märtsi 2001. a määrus nr 116 «Riikliku riigihangete registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2001, 33, 183; 2006, 60, 452) tunnistatakse kehtetuks.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT L 134, 30.04.2004, lk 1–113), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2083/2005 (ELT L 333, 20.12.2005, lk 28–29); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, 30.04.2004, lk 114–240), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2083/2005 (ELT L 333, 20.12.2005, lk 28–29).

Andrus Ansip
Peaminister

Ivari Padar
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json