Teksti suurus:

Kanepi valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 121, 1431

Kanepi valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 26.04.2007 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 361; metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded ja tuletööde tuleohutusnõuded lõige 2 punktide 9, 86-90 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev eeskiri sätestab heakorra ning tuleohutuse nõuded ning põhimõtted Kanepi valla haldusterritooriumil.

(2) Käesolevas eeskirjas on:
1) kinnistu mõistega võrdsustatud maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
2) avalikuks kohaks iga territoorium, rajatis või ruum, mis on määratud üldiseks kasutamiseks või on tegelikult üldkasutatav;
3) tuleohtlikuks alaks loetakse metsa ja muu taimestikuga nagu kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga (kadakas), poolpõõsastikuga (kanarbik, sookail, põõsasmaran) ja kuivanud rooga kaetud ala ning turbapinnasega ala.

(3) Tuleohtlik aeg metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel.
Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.

(4) Heakorraeeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § - de 662 ja 664 sätete kohaselt.

§ 2. Üldised heakorranõuded

(1) Füüsilised või juriidilised isikud peavad tagama nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi (puhastusala) heakorra.

(2) Puhastusala ulatub ristisuunas kinnistu piirist või ehitisest tänava telgjooneni. Ehitiste või kinnistute vahelise maa-ala puhastusala piiriks on nende vaheline mõtteline telgjoon.

(3) Veoste (kauba) peale- ja mahalaadimisel mahapudenenud prahi peab kaubavedaja viivitamatult koristama.

(4) Vedusid teostavad isikud on kohustatud tagama sõidukite ja mehhanismide puhtuse ning veose mittemahalangemise või pudenemise, või selle juhtumisel koristama sõidutee.

(5) Kinnisvara, territooriumide, hoonete, elamute ja rajatiste omanikud ning valdajad on kohustatud:
1) regulaarselt niitma muru, kärpima puude ja põõsaste oksi, pügama hekid, koristama varisenud puulehed, raiuma võsa, kärpima side- ja elektriliinide all kasvavaid puid;
2) mitte hoidma tänaval või krundil selle üldist välisilmet rikkuvaid asju;
3) talvisel ajal:
- hoidma ühissõidukite peatuskohad, kõnniteed ning hoonete välistrepid puhtad lumest ja jääst. Liivatama ühissõidukite peatuskohad, libedad kõnniteed ja sõiduteede tõusud ja langused ja ristumiskohad;
- kõnniteede puudumisel liivatama sõidutee ääre ühe meetri ulatuses;
- eemaldama katusele ja räästa külge kogunenud ohtlikud jääpurikad ja lume.

(6) üldkasutatavatesse kohtadesse tänavakaubanduse, reklaamstendide, tõkkepiirete, pinkide, telefonikabiinide jms paigaldamiseks taotlema vallavalitsuselt loa;

(7) tagama hoonetel tänavasiltide ning majanumbrite olemasolu ja nende hea nähtavuse;

(8) paigaldama prügikonteinerid tihendatud pinnasest alusele (võimalusel betoonist või asfaltbetoonist) hoonele mitte lähemale kui kaks meetrit;

(9) tagama koristusmehhanismide juurdepääsu prügikonteineritele. Prügikonteinerid peavad olema suletud ning nende ümbrus puhas olmeprügist;

(10) tagama territooriumil ehitusmaterjali, tagavaraosade jms korrastatud hoidmise laoplatsil või laos;

(11) kooskõlastama sõnniku välihoidla asukoha ja ladustamistingimused vallavalitsusega. Asfalteeritud alusega hoidlas välistama virtsa väljavalgumise;

(12) juhtima katusele koguneva vihmavee sõnnikuhoidlast, virtsakaevust ja sõnnikuveoga seotud pindaladelt eemale;

(13) regulaarselt puhastama krundil või puhastusalal olevad sadeveekaevud ja – kraavid ning truubid;

(14) tühjendama õigeaegselt neile kuuluvad heitveekaevud;

(15) kevadised heakorratööd vallas peavad olema lõpetatud 31. maiks.

§ 3. Maaomaniku või -valdaja kohustused tuleohutuse tagamisel

(1) Metsade sulgemisel vallavalitsuse korralduse kohaselt tõkestama inimeste viibimist metsas.

(2) Tähistama veevõtukohad ning hoidma veevõtukohtadeni viivad teed sõidukorras.

(3) Osutama abi päästetöid tegevatele isikutele ning tegema nendega koostööd.

(4) Rajama tuleohtliku ala vahetus lähetuses asuva plahvatus- või tuleohtlike toimingutega objekti ja tuleohtliku ala vahel 2,5 m laiuse mineraliseeritud tuletõkestusriba ja seda hooldama.

(5) Korraldama valvet käesolevate tuleohutusnõuete täitmise üle.

§ 4. Maaomaniku või –valdaja kohustused tuleohu ennetamisel

(1) Maaomanik või –valdaja on kohustatud tuleohtlikul alal tuleohu ennetamise vajadusel:
1) rajama nõmmemetsas kanarbiku ja sambliku kasvukohatüübis ning pohla kasvukohatüübi okaspuumetsas ja kuluheinaga, tuleohtliku põõsastikuga, poolpõõsastikuga ning kuivanud rooga kaetud alal tule võimaliku leviku tõkestamiseks 2,5 m laiused mineraliseeritud tuletõkestusribad ja neid hooldama;
2) rajama okaspuumetsa käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt 10 m laiused tuletõkestusvööndid ja neid hooldama;
3) tagama tuleohtliku ala koristamise raiejäätmetest ja muust risust;
4) valmistama ette ja tähistama suitsetamise ja lõkke tegemise kohad ning transpordivahendi peatuskohad;
5) tegema tulekahju vältimiseks selgitustööd ja panema välja tuleohutusmärgid;
6) kaevama turbapinnasega alal kraavi, mille sügavus ulatub mineraalhorisondini või allapoole pinnavee taset;
7) kooskõlastama tulekaitseriba rajamise kohaliku keskkonnateenistusega;
8) tagama metsasihtidel transpordivahendite liikumisvõimalused

(2) Okaspuumetsa tulekindluse tõstmiseks jagatakse mets tuletõkestusvöönditega osadeks, lähtudes alljärgnevast:
1) vööndi keskel peab asetsema tõke, milleks võib olla tee, kraav, jõgi jms, või nende puudumisel selleks rajatud 2,5 m laiune mineraliseeritud tuletõkestusriba;
2) mõlemal pool tõket peab asetsema 5m laiune lehtpuuenamusega (mitte vähem 7 osa koosseisust) vöönd. Kui metsa kasvutingimuste tõttu pole lehtpuuenamusega vööndit võimalik teha, siis peab mõlemal pool tõket asetsema 5 m laiune risust, raiejäätmetest, okaspuu järelkasvust ja alusmetsast puhastatud vöönd, kus okaspuudel alates II vanuseklassist on 1,5-2 m kõrguseni ära lõigatud alumised oksad.

§ 5. Küttekoldevälise tule tegemine

(1) Küttekoldevälise tule (lõkke) tegemine on lubatud ainult territooriumi valdaja loal või vastavalt tähistatud kohas, täiskasvanud isiku juuresolekul ning tuule kiirusel kuni 1,5 m/s. Pärast lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel. Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb järgida üldisi tuleohutusnõusid.

(2) Lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemise koht peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast selleks kohandatud mittepõleval alusel või kuianud taimestikust puhastatud mineraalpinnasel.

(3) Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.

(4) Tahke-, vedel- või gaaskütusel töötavat teisaldatavat ðaðlõki- või grillahju või muud samalaadset seadist tuleb kasutada tootja juhistele, kuid mitte lähemal kui 5 m ehitisest.

(5) Kala- või lihatoodete suitsuahi peab mistahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb kütusel täielikult ära põleda lasta või põlemisjäägid veega kustutada.

(6) Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mistahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel. Avaliku lõkke tegemise peab korraldaja eelnevalt kirjalikult kooskõlastama Kanepi Vallavalitsusega.

§ 6. On keelatud

(1) Reostada ja risustada territooriume, rikkuda või saastada maad jäätmete, heitvee või muude kahjulike ainetega või mõnel muul viisil.

(2) Kahjustada avalikku haljastust (vigastada või omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid jms.).

(3) Lõhkuda või kahjustada avalikku vara (joonistada, sodida ja kanda värvi hoonetele ja rajatistele, taradele, pinkidele jm).

(4) Hoida toiduaineid ning muid esemeid akende ja rõdude väliskülgedel.

(5) Kloppida rõdudel ja aknast põrandavaipu. Visata välja tolmu- ja olmejäätmeid, hoida seal esemeid, mis ulatuvad väljaspoole või kõrgemale rõdu piirdest, kuivatada pesu rõdu piirdest kõrgemal või selleks mitte ettenähtud kohtades.

(6) Hoida küttepuid, ehitusmaterjale jms. väljaspool krundi piire.

(7) Kasutada üldkasutatavaid maa-alasid kütte-, ehitus või muu materjali hoidmiseks ilma vallavalitsuse loata.

(8) Kasutada soola või soolaliiva libedusvastaseks tõrjeks kõnniteedel.

(9) Lumetõrje käigus loopida lund sõiduteele.

(10) Matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine.

(11) Visata prügikonteineritesse vedelaid jäätmeid, tuleohtlikke ning toksilisis aineid, samuti esemeid, mis ulatuvad prügikonteinerist välja või takistavad nende tühjendamist.

(12) Valada kütte- ja määrdeõlisid, toksilisi või teisi kahjulikke aineid kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

(13) Pesta sõidukeid veekogudes ja lähemal kui 10 meetrit veepiirist.

(14) Kulu põletamine.

(15) Rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine.

(16) Suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused.

(17) Lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas.

(18) Raiejäätmete põletamine.

(19) Muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

§ 7. Määruse rakendamine

(1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 19.09.2002. a määrus nr 21 «Kanepi valla heakorraeeskiri».

(2) Määrus jõustub 01. mail 2007. a.

Volikogu esimees Vahur TOHVER