Teksti suurus:

Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele
[RTL 2007, 44, 749 - jõust. 01.06.2007]

Vastu võetud 28.04.2003 nr 64
RTL 2003, 55, 802
jõustumine 11.05.2003

Muudetud järgmise aktiga: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

31.12.2004 nr 151 (RTL 2005, 4, 30) 9.01.2005

15.05.2007 nr 34 (RTL 2007, 44, 749) 1.06.2007 (rakendatakse majandusaasta aruannete koostamisel aruandeperioodide kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2006. a või hiljem)

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 88 lõike 3 alusel.

[RTL 2005, 4, 30 – jõust. 9.01.2005]

 

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded Tagatisfondi (edaspidi Fond) majandusaasta aruande koostamisele ja selle sisule.

§ 2. Majandusaasta aruanne

(1) Fondi raamatupidamist ja aruandlust korraldatakse, lähtudes «Raamatupidamise seadusest» (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588), "Tagatisfondi seadusest" (edaspidi seadus), käesolevast määrusest ning muudest õigusaktidest, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Fondi raamatupidamisele ja -aruandlusele ei kohaldata "Raamatupidamise seaduse" §-des 15, 18 ja 20 kasumiaruande ja omakapitali muutuste aruande kohta sätestatut.

(2) Fondi majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ning tegevusaruandest, millele lisatakse audiitori järeldusotsus.

[RTL 2005, 4, 30 – jõust. 9.01.2005]

§ 3. Raamatupidamise aastaaruanne

(1) Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, Fondi ja osafondide liikumise aruandest (edaspidi liikumisaruanne), rahavoogude aruandest ja aastaaruande lisadest.

(2) Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse krooni täpsusega.

(3) Raamatupidamise aastaaruandega koos esitatakse Fondi juhataja kirjalik deklaratsioon, mis on raamatupidamise aruande lahutamatu osa ja millele kirjutab koos kuupäeva märkimisega alla Fondi juhataja, kes deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab järgmist:
1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses kas Eesti hea raamatupidamistavaga või rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega;
2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Fondi ja osafondide finantsseisundit, majandustulemust ning rahavoogusid;
3) Fond on jätkuvalt tegutsev.

(4) Juhul kui mõni käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuetest ei ole täidetud, avalikustatakse see asjaolu deklaratsioonis ning kirjeldatakse põhjusi.

[RTL 2005, 4, 30 – jõust. 9.01.2005]

§ 4. Bilanss

Fond koostab bilansi vastavalt «Raamatupidamise seaduse» lisas 1 toodud bilansiskeemile.

§ 5. Liikumisaruanne

(1) Liikumisaruande koostamisel võetakse aluseks käesoleva määruse lisas «Fondi ja osafondide liikumise aruanne» toodud struktuur.

(2) Liikumisaruanne koostatakse osafondide lõikes. Liikumisaruande punktide 5 kuni 9 tulu- ja kulukirjete jaotused osafondide lõikes võib liikumisaruande asemel esitada aastaaruande lisades.

(3) Finantstulusid ja -kulusid võib esitada liikumisaruandes netomeetodil juhul, kui finantstulud- ja kulud on tekkinud ühest ja samast Fondi tegevusest ning kui nende netomeetodil esitamine kajastab objektiivsemalt tehingute tervikpilti ja sisu.

(4) Fond võib liikumisaruande kirjete nimetusi täpsustada, lisada täiendavaid kirjeid või kirjete alaliigendusi, kui see tuleb kasuks liikumisaruande informatiivsusele ja loetavusele.

(5) Liikumisaruande punkti 4 kirjed kajastatakse kassapõhiselt, ülejäänud kirjed kajastatakse tekkepõhiselt.

[RTL 2007, 44, 749 – jõust. 1.06.2007]

(6) Aruandeaastal nullväärtusega kirje esitatakse ainult siis, kui eelneval aruandeaastal oli sel kirjel nullist erinev summa.

§ 6. Raamatupidamise aastaaruande lisad

Fond avalikustab aastaaruande lisades järgmised andmed:
1) «Raamatupidamise seaduse» lisas 3 sätestatud andmed;
2) aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted;
3) selgitused bilansi ja liikumisaruande ning rahavoogude aruande oluliste kirjete ning nende muutumise kohta aruandeperioodil;
4) erinevate tulu- ja kulukirjete otseste ja kaudsete tulude ja kulude jaotamise põhimõtted ning jaotuse osafondide vahel;
5) bilansivälised nõuded ja kohustused osafondide lõikes (sh fondiosaliste tähtajaks laekumata osamaksed);
6) muud olulised asjaolud õige ja õiglase ülevaate andmiseks Fondi ja osafondide finantsseisundist, majandustulemusest ning rahavoogudest, lähtudes eelkõige iga osafondi varade lahususest.

[RTL 2005, 4, 30 – jõust. 9.01.2005]

§ 7. Tegevusaruanne

Fond esitab tegevusaruandes järgmised andmed:
1) «Raamatupidamise seaduse» §-s 24 sätestatud andmed;
2) hüvitiste väljamaksmine (sh väljamaksmata hüvitised);
3) Fondi tegevus pankrotiprotsessides;
4) osafondide vahendite paigutamine ja investeeringud;
5) tagamise ja hüvitamise piirmäärade muutumine;
6) muudatused Fondi tegevust puudutavates õigusaktides;
7) osafondide kvartaalsete osamakse määrade muutmised;
8) Fondi töökorraldus;
9) Fondi tegevuse avalikustamine;
10) Fondi tegevussuunad tulevikus.

[RTL 2005, 4, 30 – jõust. 9.01.2005]

§ 8. Majandusaasta aruande kinnitamine ja allkirjastamine

(1) Fond esitab majandusaasta aruande Fondi nõukogule kinnitamiseks selliselt, et oleks tagatud selle avalikustamine seaduse § 94 lõikes 2 nimetatud tähtajal.

(2) Fondi majandusaasta aruandele kirjutavad koos kuupäeva märkimisega alla Fondi juhataja ja kõik nõukogu liikmed.

§ 9. Rakendussätted

Määrust rakendatakse majandusaasta aruannete koostamisel aruandeperioodide kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2004 või hiljem.

[RTL 2005, 4, 30 – jõust. 9.01.2005]

Rahandusministri 28. aprilli 2003. a määruse nr 64 «Tagatisfondi majandusaasta aruanne»
lisa
[RTL 2007, 44, 749 – jõust. 1.06.2007]

FONDI JA OSAFONDIDE LIIKUMISE ARUANNE

1. Fondi omakapital perioodi alguseks

Siin näidatakse Fondi ja osafondide omakapitali suurus perioodi alguseks.

2. Fondiosaliste osamaksed

Siin näidatakse aruandeperioodil osafondidesse laekunud raha, mis moodustub ühekordsetest osamaksetest ning kvartaliosamaksetest.

3. Määratud hüvitised

Siin näidatakse aruandeperioodil osafondide arvel määratud hüvitised. Määratud hüvitiste summade kajastamisel arvatakse sellest maha seaduse § 73 lõike 4 alusel hüvitamisel kasutamata jäänud tagastatavad rahasummad ning seaduse § 41 lõike 3 ja § 60 lõike 4 kohaselt krediidiasutustes hoiustatud väljamaksmata hüvitised peale õigustatud isikute nõudeõiguse viieaastast aegumistähtaega.

[RTL 2007, 44, 749 – jõust. 1.06.2007]

4. Nõudeõiguse alusel laekunud summad

Siin näidatakse seaduse § 78 lõikes 1 nimetatud nõudeõiguse alusel laekunud summad.

5. Finantstulud
5.1. Intressitulud
Siin näidatakse kõik intressitulud ja intressi iseloomuga tulud, mis tulenevad erinevatest varakirjetest, sh seaduse § 41 lõike 3 ja § 60 lõike 4 kohaselt hoiustatud rahast. Intressi iseloomuga tulud on need tulud, mis on seotud perioodi kestuse või suhtega vara suurusesse ning need periodiseeritakse vastavalt nõude kestusele.
5.2. Kasum valuutakursi muutustest
5.3. Finantsinvesteeringute väärtuse muutus
5.4. Muud finantstulud

6. Finantskulud
6.1. Intressikulud
Siin näidatakse kõik intressikulud ja intressi iseloomuga kulud, mis tulenevad erinevatest kohustustekirjetest. Intressi iseloomuga kulud on need kulud, mille suurus on seotud perioodi kestuse või suhtega kohustuse (nt saadud laenu) summasse ning need periodiseeritakse vastavalt kohustuse kestusele.
6.2. Kahjum valuutakursi muutusest
6.3. Finantsinvesteeringute väärtuse muutus
6.4. Muud finantskulud

7. Muud tegevustulud

Siin näidatakse järgmised tulud:
– seaduse § 77 alusel tasumisele kuuluvad viivised;
– tulud, mis saadakse osafondi vara kasutamisel teise osafondi kohustuste täitmiseks seaduse § 86 lõike 2 kohaselt;
– omatarbeks soetatud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist saadud kasum;
– muud tegevustulud.

8. Muud tegevuskulud

Siin näidatakse järgmised kulud:
– omatarbeks soetatud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist saadud kahjum;
– tegevuskulud, mis on seotud kirjel Muud tegevustulud näidatud tuludega, lähtudes vastavuse printsiibist;
– muud tegevuskulud.

9. Administratiivkulud
9.1. Palgakulu
9.2. Sotsiaalmaks
9.3. Töötuskindlustusmakse
9.4. Pensionikulu (mitteriiklik)
9.5. Muud administratiivkulud

10. Fondi netotulem

Siin näidatakse Fondi ja osafondide netotulem aruandeperioodil.

11. Fondi omakapital perioodi lõpuks

Siin näidatakse Fondi ja osafondide omakapitali suurus perioodi lõpuks.

[RTL 2007, 44, 749 – jõust. 1.06.2007]

/otsingu_soovitused.json