Teksti suurus:

Kullamäe ja Varesemägede maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Kullamäe ja Varesemägede maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine
[RT I 2007, 38, 265 - jõust. 02.06.2007]

Vastu võetud 06.01.1998 nr 2
RT I 1998, 5, 70
jõustumine 15.01.1998

Muudetud järgmiste määrustega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.05.1999 nr 169 (RT I 1999, 49, 547) 6.06.1999

4.04.2000 nr 110 (RT I 2000, 30, 176) 13.04.2000

17.05.2007 nr 145 (RT I 2007, 38, 265) 2.06.2007

Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 4 ning paragrahvi 6 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1.  Kinnitada:

1) Kullamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

2) Kullamäe maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud);

3) [Kehtetu – RT I 2007, 38, 265 – jõust. 2.06.2007]

4) [Kehtetu – RT I 2007, 38, 265 – jõust. 2.06.2007]

5) Varesemägede maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);

6) Varesemägede maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2.  [Kehtetu – RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

21. Kullamäe ja Varesemägede maastikukaitsealade valitseja on Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus.

[RT I 2007, 38, 265 – jõust. 2.06.2007]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrusega nr 2

Kullamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1.  Kullamäe maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Viljandi Rajooni RSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1 «Looduskaitsest Viljandi rajoonis» kohaliku tähtsusega maastikukaitsealana. Kaitseala on loodud Kullamäe liivakivipaljandi, seal asuvate koobaste ning neid ümbritseva maastiku kaitseks.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Kullamäe maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3.  Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

4.  Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

5.  Inimestel on lubatud viibida, korjata seeni ja marju, pidada jahti ning püüda kala kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555).

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

6.  Telkimine ja lõkketegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades sealjuures eramaal omaniku loal.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

7.   Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus- ja metsatöödel.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

8.  [Kehtetu – RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

9.   Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

91.  Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

10.  Kaitsealal on keelatud:

1) veekogude kuju ja veetaseme muutmine;

2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

3) uute maaparandussüsteemide rajamine;

4) jäätmete ladustamine;

5) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;

6) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;

7) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

11.  Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:

1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;

2) kinnitada maakorralduskava;

3) väljastada metsamajandamiskava;

4) uute ehitiste püstitamine, teede, õhuliinide ning muude kommunikatsioonide rajamine.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

12.  Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa väljaandjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

121.  Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

122.  Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

123.  Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel määrata kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

III. LÕPPSÄTTED

13.  Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

131.  Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

14.  Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määrusega nr 2

Kullamäe maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Kullamäe maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Tarvastu vallas Ööpiku (A58) talu maa kagunurgast mööda oja kuni Tarvastu jõeni, sealt mööda Tarvastu jõe vasakut kallast allavoolu kuni metsa piirini Irve (A57) talu maal. Edasi kulgeb piir Irve (A57) ja Ööpiku (A58) talumaal mööda metsa ja haritava maa piiri kuni Ööpiku (A58) talu idapiirini ning mööda seda kuni nimetatud talu maa kagunurgani.

Kullamäe maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja talumaade osas vastavalt 1939. aasta Katastri Ameti skeemilise kaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel.

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määrusega nr  2

[Kehtetu – RT I 2007, 38, 265jõust. 2.06.2007]

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a määrusega nr  2

[Kehtetu – RT I 2007, 38, 265jõust. 2.06.2007]

 

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrusega nr 2

Varesemägede maastikukaitseala kaitse-eeskiri

I. ÜLDSÄTTED

1.   Varesemägede maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Viljandi Rajooni RSN Täitevkomitee 17. jaanuari 1964. a otsusega nr 1 «Looduskaitsest Viljandi rajoonis» maastiku üksikelemendina ning reorganiseeriti Viljandi Maakonnavalitsuse 21. augusti 1990. a määrusega nr 296 «Loodushoiust Viljandi maakonnas» kohaliku tähtsusega Varesemägede maastikukaitsealaks. Kaitseala on loodud pinnavormide (lavaoosi) kaitseks.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

2.  Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse kinnitatud Varesemägede maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3.  Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

4.  Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

II. KAITSEALA KAITSEKORD

5.  Inimestel on lubatud viibida, korjata seeni ja marju ning pidada jahti kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555).

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

6.  Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades sealjuures eramaal omaniku loal.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

7.   Jalgratastega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on kaitsealal keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud põllumajandus- ja metsatöödel.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

8.  [Kehtetu – RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

9.   Piiranguvööndi metsa kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

91.  Kaitsealal on lubatud alla 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Üle 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

10.  [Kehtetu – RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

11.  Kaitsealal on keelatud:

1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

2) uute maaparandussüsteemide rajamine;

3) jäätmete ladustamine;

4) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal;

5) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;

6) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja, puidu kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

12.  Kaitseala valitseja nõusolekul on kaitsealal lubatud:

1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;

2) kinnitada maakorralduskava;

3) väljastada metsamajandamiskava;

4) uute ehitiste püstitamine, teede, õhuliinide ning muude kommunikatsioonide rajamine.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

13.  Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka vastava loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja tulenevalt koosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab oma kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

131.  Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

132.  Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 25 sätestatud korra alusel.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

133.  Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

III. LÕPPSÄTTED

14.  Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

141.  Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.

[RT I 1999, 49, 547 – jõust. 6.06.1999]

15.  Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrusega nr 2

Varesemägede maastikukaitseala välispiiri kirjeldus

Varesemägede maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Saarepeedi vallas Kõrevarese talu maal Viljandi--Põltsamaa maanteelt mööda pinnasteed lõuna suunas kuni Kõrevarese talu maa lõunapiirini ning mööda Kõrevarese talu maa piiri ida ja kirde suunas kuni ristumiseni kagu-loodesuunalise pinnasteega. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud pinnasteed loode suunas kuni Viljandi--Põltsamaa maanteeni ning selle teemaa kagupiiri edela suunas kuni ristumiseni põhja-lõunasuunalise pinnasteega.

Varesemägede maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. a. maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ja Kõrevarese talu maakorralduskava maaüksuse projektplaani (mõõtkava 1:10 000) alusel.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json