Teksti suurus:

Nõuded väikelaeva varustusele, väikelaeva tehnilise ülevaatuse kord ja kontrollakti vormid väikelaeva registreerimiseks ning väikelaeva või jeti pisteliseks kontrollimiseks

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2011
Avaldamismärge:RTL 2007, 45, 766

Nõuded väikelaeva varustusele, väikelaeva tehnilise ülevaatuse kord ja kontrollakti vormid väikelaeva registreerimiseks ning väikelaeva või jeti pisteliseks kontrollimiseks

Vastu võetud 28.05.2007 nr 37

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 36 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolevate nõuete eesmärk on kehtestada väikelaeva ohutuse tagamiseks ühtsed minimaalse varustuse nõuded, mis on kõigile Eestis registreeritud väikelaevadele kohustuslikud, samuti tehnilise ülevaatuse kord ja kontrollakti vormid väikelaeva registreerimiseks ning väikelaeva või jeti pisteliseks kontrollimiseks.

§ 2.  Väikelaeva omaniku ja juhi vastutus

  Väikelaeva mere- ja sõidukõlblikkuse ning tehnilise korrasoleku eest vastutab väikelaeva omanik. Väikelaeva nõuetekohase varustatuse eest vastutavad väikelaeva omanik ja väikelaeva juht.

§ 3.  Väikelaeva kategooriad

  Konstruktsioonist lähtuvalt jaotatakse väikelaevad käesolevas määruses järgmistesse kategooriatesse:
  1) A-kategooria – avamere- ja ookeanisõiduks ehitatud väikelaevad, mida võib kasutada ka tuule tugevusega üle 8 palli ning laine kõrgusega üle 4 meetri;
  2) B-kategooria – avameresõiduks ehitatud väikelaevad, kasutamiseks tuule tugevusega kuni 8 palli ja laine kõrgusega kuni 4 meetrit;
  3) C-kategooria – rannalähedaseks sõiduks ehitatud väikelaevad, kasutamiseks rannikuvetes, suurtel lahtedel, järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 6 palli ja laine kõrgusega kuni 2 meetrit;
  4) D-kategooria – kaitstud vetel sõiduks ehitatud väikelaevad, kasutamiseks kaitstud rannikuvetes, väikestel lahtedel, väikestel järvedel ja jõgedel tuule tugevusega kuni 4 palli ja laine kõrgusega kuni 0,3 meetrit (üksikud lained maksimumkõrgusega kuni 0,5 meetrit).

2. peatükk NÕUDED VÄIKELAEVA VARUSTUSELE 

§ 4.  Väikelaeval nõutud varustuse nimekiri

  Väikelaeva varustuse nõuded vastavalt väikelaeva kategooriale on toodud järgnevas tabelis.

Varustuse nimetus

Väikelaeva kategooria

A B C D
Päästerõngas** või päästeling** + + + +
Päästeparv** + +
Päästevest kandevõimega vähemalt 150 N** + +
Päästevest kandevõimega vähemalt 100 N** + +
Iga meeskonnaliikme jaoks üks ohutusvöö (P) + + +
3 punast säratuld** + + +
3 punast langevarjuraketti** + +
2 tulekustutit** ja 1 tulekustutustekk** + +
1 tulekustuti** ja 1 tulekustutustekk** +
1 tulekustutustekk* +
Pilsipump + +
Pilsipump või hauskar + +
Kompass + + + +
Tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale (COLREG) või sisevetel liiklemise eeskirjale + + + +
Globaalse positsioneerimise seade (GPS) või navigatsioonikaart ja kaarditööriistad + + +
2 ankrut koos ankruotsaga + +
1 ankur koos ankruotsaga + +
Pukseerimisots + + + +
Pootshaak + + +
Veekindel taskulamp + + + +
Esmaabivahendid + + +
Udupasun või muu heliseade + + + +
Radaripeegeldi + +
Kajalood või lood + + +
Hädarooliseade + +
Avariivarustus (plaaster, koonuskorgid) + +
Viskeliin pikkusega 15–25 m + + +
Binokkel + + +
Jäätmekogumisvahendid + + + +
Triivankur + +


Selgitused:

+ – varustus on nõutav;
– varustus ei ole nõutav;
* – varustus ei ole nõutav, kui mootori võimsus on alla 10 kW;
** – nõutav sertifikaat/markeering;
(P) – nõutav ainult purjejahil.

§ 5.  Põhinõuded väikelaeva varustusele

  Kogu väikelaeva varustus peab olema töökorras, hõlpsasti kättesaadav ning vastama oma tüübi, mõõtude ja suutvuse poolest väikelaeva kategooriale, sõidupiirkonnale ja suurusele.

§ 6.  Nõuded väikelaeva päästevarustusele

  (1) Väikelaeval peab olema vähemalt üks päästevest iga pardalviibija jaoks. Päästevestid peavad olema sertifitseeritud. Kui valmistajatehase poolt on ette nähtud päästevesti perioodiline kontroll, võib väikelaeval kasutada ainult sellise kontrolli läbinud päästeveste.

  (2) Kui väikelaeval on §-s 4 esitatud tabeli kohaselt nõutav päästeparve olemasolu, peab päästeparve kohtade arv vastama pardalviibijate arvule.

  (3) Erandina §-s 4 esitatud tabeli nõudest, ei ole A- ja B-kategooria väikelaeval päästeparve olemasolu nõutav, kui väikelaev ei välju kohaliku rannasõidu piirkonnast.

  (4) Väikelaeva päästevarustusel peab olema väikelaeva registreerimisnumber või väikelaeva nimi.

§ 7.  Nõuded väikelaeva pürotehnikale

  Pürotehnikat peab hoidma väikelaevas veekindlas pakendis ja seda ei tohi kasutada pärast valmistaja poolt näidatud kasutusaja lõpptähtaega.

§ 8.  Nõuded väikelaeva tulekustutusvahenditele

  (1) Väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, üle 25 kW võimsusega mootorit, põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid, peab olema vähemalt 2 kg mahutavusega pulbertulekustuti, mis peavad vastama «Päästeseaduse» § 21 lõike 11 alusel kehtestatud siseministri määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Tulekustutussüsteemi olemasolu korral on nõutav selle perioodiline kontroll vastavalt valmistaja poolt määratud tähtajale.

§ 9.  Nõuded väikelaeva esmaabivahenditele

  Väikelaeval peavad olema «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 4 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses nimetatud esmaabivahendid, mis on nõutud M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul.

§ 10.  Nõuded väikelaeva ankrutele ja pukseerimisvarustusele

  (1) Väikelaeva ankru kaal (kilogrammides) peab olema vähemalt väikelaeva kogupikkuse (meetrites), väikelaeva laiuse (meetrites) ja väikelaeva kaalu (tonnides) summa.

  (2) Väikelaeva ankruotsa läbimõõt ja pikkus peavad vastama vähemalt alljärgnevas tabelis toodud nõuetele:

Väikelaeva kategooria Ankruotsa läbimõõt (mm) Ankruotsa pikkus (m)
A 16 60
B 16 50
C 12 30
D 10 15

  (3) Väikelaeva pukseerimisotsa pikkus peab olema vähemalt kolm väikelaeva kogupikkust. Pukseerimisotsa läbimõõt peab olema üle 6-tonnise kaaluga väikelaeval vähemalt 20 mm, 2–6-tonnise kaaluga väikelaeval vähemalt 16 mm ja alla 2-tonnise kaaluga väikelaeval vähemalt 12 mm.

§ 11.  Varustuse kontroll

  Riiklikku järelvalvet väikelaevade varustuse nõuete täitmise kontrolliks teostatakse pistelise kontrolli vormis.

3. peatükk VÄIKELAEVA TEHNILINE ÜLEVAATUS 

§ 12.  Väikelaeva tehnilise ülevaatuse teostamine

  (1) Väikelaeva tehniline ülevaatus teostatakse:
  1) meresõiduohutuse seaduse § 35 lõikes 8 nimetatud juhul enda tarbeks ehitatud väikelaevale, mida ei lasta viie aasta jooksul turule, või enne 2004. aasta 1. maid kasutusele võetud väikelaevale, millel puuduvad nõuetekohased dokumendid ja ehitaja paigaldatud plaat;
  2) pärast väikelaeva konstruktsioonilist ümberehitust;
  3) väikelaeva omaniku soovil.

  (2) Väikelaeva tehnilist ülevaatust teostab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul Veeteede Amet ning punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel Veeteede Amet või Veeteede Ameti poolt tunnustatud isik.

  (3) Väikelaeva tehnilisel ülevaatusel kontrollitakse:
  1) laevakere konstruktsiooni vastavust tehnilisele dokumentatsioonile ja konstruktsiooniosade seisukorda (konstruktsiooniosade seisukord peab olema rahuldav ja tagama ohutuse);
  2) mehhanismide, elektriseadmete ja teisi seadmete, mis peavad tagama väikelaeva ohutu ekspluateerimise, töökorras olekut;
  3) päästevahendite olemasolu ja nende tehnilist seisukorda (päästerõngad, päästelingud, ujuvrõngad ja päästevestid võivad olla ainult oranži, punast või kollast värvi), nende töökõlblikkuse tähtajalist kehtivust ja markeeringut;
  4) raadio- ja navigatsiooniseadmete vastavust kehtestatud nõuetele ja nende töökorras olekut;
  5) tuletõrje- ja avariivarustuse olemasolu ja vastavust kehtestatud nõuetele;
  6) signaaltulede ja -märkide ning pürotehnika vastavust kehtestatud nõuetele ning helisignaalseadmete olemasolu;
  7) jäätmekogumisvahendite olemasolu vastavalt kehtestatud nõuetele (reovee kogumistankid, olmeprügi, kaasa arvatud toidujäätmete kogumise vahendid, teisaldatavad tualetid jms);
  8) muu varustuse olemasolu ja vastavust kehtestatud nõuetele.

  (4) Enne enda tarbeks ehitatava väikelaeva, mida ei lasta viie aasta jooksul turule, ehitamist või enne väikelaeva konstruktsioonilist ümberehitust on soovitatav tehnilise ülevaatuse läbimiseks kooskõlastada ehitusprojekt Veeteede Ametiga. Ehitamisel ja ümberehitamisel on soovitav järgida Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 16. juuni 1994. a direktiivi 94/25/EÜ ja 16. juuni 2003. a direktiivi 2003/44/EÜ «Seaduste, määruste ja rakendussätete ühtlustamise kohta liikmesriikides seoses väikelaevadega» (EÜT L 164, 30.06.1994, lk 15; EÜT L 214, 26.08.2003, lk 18), nõudeid ujuvuse, püstuvuse, luukide, sissepääsude, hädaväljapääsude, kokpittide, kingstonite ja ventiilide osas.

§ 13.  Väikelaeva tehnilise ülevaatuse vormistamine

  Väikelaeva tehnilise ülevaatuse tulemused vormistatakse väikelaeva registreerimise kontrollaktis ning kinnitatakse ülevaatust teostanud isiku allkirjaga. Kontrollakt vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb väikelaeva omanikule ja teine ülevaatuse teostajale.

4. peatükk KONTROLLAKTID 

§ 14.  Väikelaeva ja jeti pistelise kontrolli akt

  Väikelaeva ja jeti pistelise kontrolli aktile kantakse järgmised andmed:
  1) dokumendi nimetus;
  2) dokumendi number;
  3) väikelaeva registreerimisnumber ja nimi või jeti registreerimisnumber;
  4) väikelaeva või jeti omaniku andmed;
  5) väikelaevajuhi või jetijuhi andmed;
  6) kontrolli käigus avastatud puudused ja viited õigusaktidele, milles kehtestatud nõudeid, rikuti;
  7) puuduste kõrvaldamise nõuded;
  8) puuduste kõrvaldamise tähtajad;
  9) kontrollakti koostamise kuupäev;
  10) järelevalveasutuse nimi;
  11) kontrollakti koostanud järelevalveametniku nimi ja allkiri;
  12) väikelaevajuhi või jetijuhi allkiri.

§ 15.  Väikelaeva registreerimise kontrollakt

  Väikelaeva registreerimise kontrollaktile kantakse järgmised andmed:
  1) dokumendi nimetus;
  2) dokumendi nimetus;
  3) dokumendi number;
  4) registreerimisnumber selle olemasolul;
  5) mark;
  6) mudel;
  7) tüüp (sõudepaat, mootorpaat, kaater, purjejaht);
  8) kategooria;
  9) identifitseerimisnumber;
  10) sõidupiirkond;
  11) ehitaja nimi;
  12) ehitusaasta;
  13) kere põhimaterjal;
  14) kogupikkus;
  15) laius;
  16) parda kõrgus;
  17) süvis;
  18) lubatud inimeste arv pardal;
  19) lubatud suurim koormus (kandejõud);
  20) mootori tüüp ja arv;
  21) lubatud suurim mootori võimsus;
  22) purjepind;
  23) kehtestatud piirangud;
  24) hüdrometeoroloogilistest oludest tulenevad piirangud;
  25) omaniku andmed;
  26) kontrollakti koostamise kuupäev;
  27) tehnilise ülevaatuse teostanud asutus või ettevõtja;
  28) ülevaatust teostanud isiku nimi ja allkiri.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json