Teksti suurus:

Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2012
Avaldamismärge:

Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded

Vastu võetud 03.07.2006 nr 80
RTL 2006, 54, 982
jõustumine 15.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2007RTL 2007, 45, 77104.06.2007

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 64 lõike 5 ja § 65 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse paljundusmaterjali mikropaljundamise ja mikropaljundamiseks kasutatava laboratooriumi ning aiakultuuri paljundusmaterjali mikropaljundamisega tegeleva tarnija enesekontrollisüsteemi nõuded.

§ 2.   Paljundusmaterjali mikropaljundamise nõuded

  (1) Paljundusmaterjali mikropaljundamine (edaspidi mikropaljundamine) on aiakultuuride paljundusmaterjali (edaspidi paljundusmaterjal) ja supereliitseemnekartulile eelneva põlvkonna kategooria seemnekartuli taimede (edaspidi kartulitaimed) tootmine koekultuurmeetodil.

  (2) Koekultuurmeetodil tootmine on taimest eraldatud organite, koelõikude, rakkude või rakuosade kasvatamine katseklaasis steriilsetel söötmetel.

  (3) Mikrotaimed on paljundusmaterjal ja kartulitaimed, mis on toodetud ja mida kasvatatakse ning säilitatakse koekultuurmeetodil.

  (4) Mikropaljundatud paljundusmaterjal ja kartulitaimed on mikrotaimed, ning mis on katseklaasist välja istutatud ja kohandatud väliskeskkonna tingimustega.
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]

§ 3.   Aiakultuuri paljundusmaterjali mikropaljundamisega tegeleva tarnija enesekontrollisüsteemi nõuded

  (1) Mikropaljundamise nõuetekohasuse tagamiseks määrab aiakultuuri paljundusmaterjali tarnija kindlaks mikropaljundamise olulised kriitilised punktid ja nendes rakendatavad meetmed, dokumenteerib need ja tagab nende meetmete rakendamise (edaspidi enesekontrollisüsteem).

  (2) Aiakultuuri paljundusmaterjali mikropaljundamisega tegelev tarnija koostab enesekontrolliplaani, milles kirjeldab enesekontrolli tagamiseks järgmisi mikropaljundamise olulisi kriitilisi punkte ja nendes rakendatavaid meetmeid:
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]
  1) mikropaljundamise lähtepaljundusmaterjali (edaspidi lähtematerjal) vastuvõtmine ja kvaliteedi kindlakstegemine ning lähtematerjali ladustamine ja säilitamine;
  2) söötmete valmistamine ja säilitamine;
  3) mikropaljundamise lähtematerjali ja mikrotaimede paljundamine koekultuurmeetodil (lõikamine, kasvatamine, säilitamine, proovide võtmine, saastunud materjali eemaldamine);
  4) lähtematerjali ja mikrotaimede partiide eristatavuse ja erinevate partiide kindlakstegemise tagamine mikropaljundamise, pakendamise ja veo ajal;
  5) taimekahjustajate leviku ärahoidmiseks ettevaatusabinõude järgimine;
  6) mikrotaimede ja mikropaljundatud paljundusmaterjali pakendamine ja vedu;
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]
  7) ettevõtte tegevuse korraldamine;
  8) kriitiliste punktide jälgimine ja kontrollimine.

  (3) Ettevõttes määratakse enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutav töötaja.

  (4) Tarnija säilitab andmeid oluliste kriitiliste punktide kontrolli tulemuste kohta paberkandjal või digitaalselt ning andmeid ja dokumente ostetud, toodetud ja turustatud paljundusmaterjali kohta vähemalt kolm aastat.

§ 4.   Mikropaljundamise lähtematerjali nõuded

  (1) Mikropaljundamise lähtematerjalina kasutatakse taime, taimeosa või mikrotaime.Mikrotaim, mida lähtematerjalina kasutatakse, on toodetud taimeliigi mikropaljundamise tegevusluba omava isiku nõuetekohases laboratooriumis või teise riigi pädeva asutuse järelevalve all olevas laboratooriumis.

  (2) Lähtematerjali hoitakse suletud ruumis või steriilsetes tingimustes kuni mikropaljundamiseni. Lähtematerjali käsitledes välistatakse selle kokkupuutumine muu paljundusmaterjali ja toodetud mikrotaimedega, kuni on kindlaks tehtud, et lähtematerjal on vaba taimekahjustajatest.

  (3) Tarnija peab kontrollima kartulitaimede lähtematerjali nõuetekohasust. Kartulitaimede lähtematerjal peab olema põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 «Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded1» § 3 lõikes 1 sätestatud nõuete kohane ja olema vaba kartuli-keerdlehisusest (Potato leaf roll virus), kartuli X-, S-, M-, A- ja Y-viirustest ning kartuli varrepõletikust (Erwinia spp.).

  (4) Lähtematerjali hulgas taimekahjustajaga saastunud või saastumiskahtlase taime avastamise korral see taim kõrvaldatakse ja hävitatakse või võimaluse korral vabastatakse taimekahjustajast termotöötluse teel või meristeemkultuuri abil. Pärast kartulitaimede lähtematerjali vabastamist lõikes 3 nimetatud taimekahjustajatest tuleb lähtematerjali nende kahjustajate esinemise suhtes uuesti kontrollida.

§ 5.   Mikropaljundamise lähtematerjali ja mikrotaimede käsitlemine

  (1) Lähtematerjali paljundatakse koekultuurmeetodil selleks ette nähtud laboratooriumis steriilsetes tingimustes.

  (2) Ruumis, kus mikrotaimi kasvatatakse ja säilitatakse, võib hoida üksnes mikrotaimi.
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]

§ 6.   Mikrotaimede kohandamine väliskeskkonna tingimustega

  (1) Mikrotaimed istutatakse koekultuurist välja ja kohandatakse väliskeskkonna tingimustega avamaal, kasvuhoones või ruumis, kus on selleks sobivad tingimused.
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]

  (2) Sertifitseeritava mikropaljundatud paljundusmaterjali ja kartulitaimede tootmiseks ette nähtud mikrotaimed kohandatakse väliskeskkonna tingimustega üksnes kasvuhoones või ruumis, kus on välistatud taimekahjustajate, eriti lehetäide ligipääs ja kus ei kasvatata teise taimeliiki kuuluvaid taimi ega sama liigi paljundusmaterjali, mis ei ole toodetud koekultuurmeetodil.
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]

  (3) Sertifitseeritava mikropaljundatud paljundusmaterjali ja kartulitaimede tootmiseks ette nähtud mikrotaimede kohandamisel väliskeskkonna tingimustega:
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]
  1) kasutatakse uut ja taimekahjustajavaba kasvusubstraati, mis ei ole otseses kokkupuutes maapinnaga;
  2) puhastatakse ja desinfitseeritakse taimelavad ja korduvkasutatavad potid pärast iga tootmisperioodi;
  3) kasutatakse ruumis taimekahjurite esinemise avastamiseks putukapüüniseid.

  (4) Ühe kartuliklooni mikropaljundamisel saadud kartulitaimedest kontrollitakse 0,5 protsenti taimi kartuli-keerdlehisuse (Potato leaf roll virus) ning kartuli X-, S-, M-, A- ja Y-viiruse suhtes. Viirusega saastunud taime avastamise korral see taim kõrvaldatakse ja hävitatakse.

§ 7.   Mikropaljundatud paljundusmaterjali ja kartulitaimede sordiehtsuse nõuded

  (1) Mikropaljundatud paljundusmaterjal ja kartulitaimed peavad vastama «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 65 lõikes 2 sätestatud nõuetele. Sertifitseeritava mikropaljundatud paljundusmaterjali ja kartulitaimede tootmiseks ette nähtud mikrotaimede sordiehtsuse kontrollimiseks istutab tarnija, kes need mikrotaimed tootis, iga toodetava aiakultuuri sordi ja kartuliklooni kohta avamaale kakskümmend mikropaljundatud taime.
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]

  (2) Kasvuperioodil kontrollib tarnija avamaale istutatud taimede sordiehtsust.

§ 8.   Mikropaljundamiseks kasutatava laboratooriumi nõuded

  Mikropaljundamiseks kasutatavas laboratooriumis peab olema:
  1) steriilsete tingimustega ning vajalike seadmete ja töövahenditega varustatud ruum mikropaljundamise lähtematerjali paljundamiseks;
[RTL 2007, 45, 771 - jõust. 04.06.2007]
  2) reguleeritava temperatuuriga ning valgusriiulitega varustatud ruum mikrotaimede kasvatamiseks ja säilitamiseks.

/otsingu_soovitused.json