Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.06.2009
Avaldamismärge:

Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded

Vastu võetud 16.06.2003 nr 56
RTL 2003, 73, 1077
jõustumine 01.07.2003

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.05.2007 nr 83 (RTL 2007, 46, 808) 9.06.2007

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 26 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määruses kehtestatakse maaparandussüsteemi ehitamise (edaspidi ehitamine) tehniliste dokumentide koostamise kord ning nende sisu- ja vorminõuded.

§ 2. Ehitamise tehnilised dokumendid

Ehitist iseloomustavad tehnilised dokumendid selle määruse tähenduses on:

1) ehitustööde päevik;

2) kaetud tööde akt;

3) teostusjoonised ja maaparandussüsteemi märkimisandmed.

§ 3. Ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord

(1) Ehitamise käigus tehtavad tööd dokumenteerib maaparandussüsteemi ehitaja. Ehitaja dokumenteerib ehitamise käigus tehtavad tööd ka juhul, kui ta ei tee kõiki ehitustöid isiklikult.

(2) Ehitamise tehnilised näitajad, kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete vastavustunnistused, kaetud tööde aktid ja kontrollmõõtmiste andmed koondatakse ehitustööde päevikusse.

(3) Kui ehitamisega seotud töökoosolekud on protokollitud, paigutatakse protokoll päevikusse omanikujärelevalve nõuete osa järele.

(4) Ehitamise tehnilised dokumendid peavad olema ehitusobjektil kättesaadavad asjassepuutuvatele isikutele.

(5) Pärast maaparandussüsteemi valmimist annab ehitaja esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul ehitamise tehnilised dokumendid üle maaparandussüsteemi omanikule.

§ 4. Ehitustööde päeviku sisu- ja vorminõuded

(1) Ehitustööde päevik on lisades 1 ja 2 toodud vormide kohaselt koostatud dokument, milles kajastuvad andmed maaparandussüsteemi ehitustööde, kasutatud ehitusmaterjalide ja -toodete ja ehitusprojekti muudatuste kohta ning omanikujärelevalve nõuded. Ehitustööde päevik koostatakse paberkandjal.

(2) Ehitustööde päevik koosneb ehitustööde päeviku tiitellehest ja järgmistest osadest:
1) kasutatud ehitusmaterjalid ja -tooted;
2) ehitustööd;
3) ehitusprojekti muudatused;
4) omanikujärelevalve nõuded;
5) pikiprofiiliga maaparandusehitiste kontroll;
6) maaparandusehitiste kontroll.

§ 5. Kaetud tööde akti sisu- ja vorminõuded

(1) Kaetud tööde kohta koostab ehitaja lisas 3 toodud vormi kohase kaetud tööde akti (edaspidi akt). Aktis kajastatakse andmed maaparandusehitise, ehitaja, omanikujärelevalve tegija ja kohtrollimõõtmiste tulemuste kohta, omanikujärelevalve tegija hinnang ning muud lisas 3 toodud andmed.

(2) Akt koostatakse nende maaparandusehitise osade kohta, mis kaetakse järgmistel ehitamisetappidel maaparandusehitise muu osa, materjali või pinnasega, mistõttu kaob võimalus neid hiljem üle vaadata.

(3) Aktis kinnitab ehitaja allkirjaga maaparandusehitise osa nõuetekohasust. Omanikujärelevalve tegija kinnitab allkirjaga maaparandusehitise osa ülevaatuse või kontrollmõõtmiste andmetele toetudes maaparandusehitise osa nõuetekohasust ja annab loa muude ehitusprojektis kavandatud tööde tegemiseks.

(4) Akt koostatakse paberkandjal. Vajadusel lisatakse aktile fotod ja videod.

§ 6. Teostusjooniste ja maaparandussüsteemi märkimisandmete sisu- ja vorminõuded

(1) Maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu, eesvoolu, teenindava tee ja muu piirkondliku maaparandusbüroo hinnangul olulise maaparandussüsteemi hoone või rajatise kohta koostab ehitaja teostusjoonise. Teostusjoonis koostatakse paberkandjal ja digitaalselt projektjoonise mõõtkavas ning selle täpsus peab vastama projektjoonise täpsusele.

[RTL 2007, 46, 808 – jõust. 9.06.2007]

(2) Maaparandussüsteemi märkimisandmed (märkimisskeem ja loodimisandmed) koostab ehitaja paberkandjal maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste nõuete kohaselt.

(3) Teostusjoonisele märgitakse:

1) tööde tulemusena valminud ehitised ja rajatised;

2) maaparandussüsteemi ja maaparandusehitise maa-ala piir;

3) katastriüksuse number ja piir;

4) põllumajandusmaa kuivendussüsteemi pindala murruna, mille nimetajas näidatakse maa-ala brutopindala ja lugejas haritava maa pindala;

5) metsamaa kuivendussüsteemi brutopindala;

6) põhja-lõuna suuna tähis;

7) drenaaživõrgu olemasolu korral drenaažisüsteemi number;

8) joonisel kasutatud leppemärkide seletus;

9) kirjanurk.

[RTL 2007, 46, 808 – jõust. 9.06.2007]

 

(4) Teostusjoonise kirjanurka märgitakse:

1) maaparandusehitise omaniku nimi;

2) joonise nimetus;

3) joonise mõõtkava;

4) tööettevõtja volitatud isiku nimi ja allkiri;

5) omanikujärelevalve tegija nimi ja allkiri;

6) joonise koostamise aeg.

[RTL 2007, 46, 808 – jõust. 9.06.2007]

 

(5) Teostusjoonisel kujutatu ümbritsetakse raamjoonega.

[RTL 2007, 46, 808 – jõust. 9.06.2007]

 

§ 7. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. juulil 2003. aastal.

 

 

Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a määruse nr 56 «Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded»
lisa 1

 

................................. maakond ........................vald ..................................................................................

Töö nr ...........................

............................................................................................................................... maaparandussüsteem

EHITUSTÖÖDE PÄEVIK

EHITAJA

nimi

 

aadress

 

telefon/faks

 

E-post

 

registreeringu või tegevuslitsentsi nr

 

töödejuhataja nimi

 

 

OMANIKUJÄRELEVALVE TEGIJA

 

PROJEKTEERIJA

 

nimi

 

 

aadress

 

 

telefon/faks

 

 

E-post

 

 

registreeringu või tegevuslitsentsi nr

 

MAAPARANDUSSÜSTEEMI

EHITUSLUBA nr   OMANIK
«     »             200   . a nimi  
Välja andnud aadress  
Maaparandusbüroo telefon/E-post  

Ehitustööd alustatud «   »     200  . a. Ehitustööd lõpetatud «   »    200  . a.  

Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a määruse nr 56 «Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded»
lisa 2

 

EHITUSTÖÖDE PÄEVIKU SISU

Lk .........

1. KASUTATUD EHITUSMATERJALID JA -TOOTED

Jrk nr

Kuupäev

Ehitusmaterjali või -toote nimetus

Kogus

Selgitused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehitaja allkiri _____________

Lk ........

2. EHITUSTÖÖD

 

Kuupäev

 

1. Ilmastikuolud

Kellaaeg

Temperatuur ºC

Kuiv

Vihm

Lörts, lumi

2. Tehtud tööd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Allkirjad

Ehitaja

Omanikujärelevalve tegija

Lk .........

3. EHITUSPROJEKTI MUUDATUSED

Jrk nr

Kuupäev

Muudatuse kirjeldus, põhjendus; muudatuse algataja

Omanikujärele-valve tegija arvamus, allkiri

Projekteerija arvamus, allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lk .........

4. OMANIKUJÄRELEVALVE NÕUDED

Jrk nr

Töö või maaparandusehitise osa nimetus ja kirjeldus

Omanikujärelevalve tegija märkused ja nõuded, allkiri; kuupäev

Rakendatud abinõud, täitja nimi, allkiri; kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lk .........

5. PIKIPROFIILIGA MAAPARANDUSEHITISTE KONTROLL

Piketi nr

Pikettide vahekaugus (m)

Projekt kõrgusarv (m)

Rajatud kõrgusarv (m)

Erinevus projekteeritust ± cm

Hinnang, kuupäev

................................... (maaparandusehitise nimetus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omanikujärelevalve tegija allkiri ..................................

Lk .........

6. MAAPARANDUSEHITISTE KONTROLL

Maaparandus-ehitise nimetus või number

Materjal

Pikkus (m)

Läbimõõt (mm)

Arv (tk)

Kõrgus-
arv (m)

Hinnang, kuupäev

 

1

_______

1

_______

1

_______

1

______

1

_______

 

 

_______

_______

_______

______

_______

 

 

_______

_______

_______

______

_______

 

 

Omanikujärelevalve tegija allkiri ...............................


1 Murdarvu lugejas esitatakse maaparandusehitise osa projekti andmed, nimetajas valminud ehitise andmed.

 

Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a määruse nr 56 «Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded»
lisa 3

Lk .........

........................... maaparandussüsteemi

.................................................. ehitamise

 

              (töö liik)

KAETUD TÖÖDE AKT NR .......

«.........» ............................ 200.... . A.

KOOSTANUD

 

Ehitaja nimi

 

Omanikujärelevalve tegija nimi

 

Ülevaatamiseks ja vastuvõtmiseks on esitatud maaparandusehitise järgmised osad:  

Tööd on tehtud esitusprojekti ja maaparandussüsteemide ehitamise tehniliste nõuete kohaselt.

Ehitaja allkiri

Ülevaatuse ja kontrollmõõtmiste andmetel vastavad maaparandusehitise osad ehitusprojektile ning nõuetele järgmiselt:

Maaparandusehitise osa nimetus või number

Materjal 

Pikkus (m)

Läbi-
mõõt (mm)

Arv (tk)

Kõrgus-arv (m)

Omanikujärelevalve tegija allkiri

1

2

3

4

5

6

7

 

1

_________

1

____

1

___

1

___

1

______

 


1 Murdarvu lugejas esitatakse maaparandusehitise osa projekti andmed ja nimetajas valminud ehitise andmed.

 

Põllumajandusministri 16. juuni 2003. a määruse nr 56 “Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded”
lisa 4
(põllumajandusministri 29. mai 2007. a määruse nr 83 sõnastuses)

Ehitaja
Ekskavaatorijuht
 
 
DRENAAŽI MÄRKIMISLEHT    nr.
 
Maakond   Vald
Maaparandussüsteem                           Maaparandusehitis      

Andmed torustiku kohta:

läbimõõt (mm)
pikkus (m)
läbimõõt (mm)
pikkus (m)
läbimõõt (mm)
pikkus (m)
läbimõõt (mm)
pikkus (m)
               

 

Drenaažisüsteemi nr

pikettide numbrid                        
pikettide vahekaugus                        
kõrgusarvud                        
projekteeritud põhjakõrgus                        
projekteeritud sügavus                        
projekteeritud lang (‰)                        
juhttrossi kõrgus vaiast                        
toru läbimõõt                        
torude kattekonstruktsioon                        

Drenaažisüsteemi nr

pikettide numbrid                        
pikettide vahekaugus                        
kõrgusarvud                        
projekteeritud põhjakõrgus                        
projekteeritud sügavus                        
projekteeritud lang (‰)                        
juhttrossi kõrgus vaiast                        
toru läbimõõt                        
torude kattekonstruktsioon                        

Koefitsient   “      ” ......  200... Märkimislehe koostas  

[RTL 2007, 46, 808 – jõust. 9.06.2007]

/otsingu_soovitused.json