Teksti suurus:

Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 47, 830

Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 24.05.2007 nr 36

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 1 lõike 3 punkti 1 kohaselt I kaitsekategooriasse, § 5 lõike 4 punktide 2, 6, 12 ja 25 kohaselt II kaitsekategooriasse ning Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruse nr 51 «III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 1 lõike 3 punkti 4 kohaselt III kaitsekategooriasse kuuluvate samblaliikide väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta nende liikide soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Kaitse alla võetakse rohelise hiidkupra Põdrapao püsielupaik Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas.

(2) Kaitse alla võetakse kurrulise tuhmiku Meriküla püsielupaik Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas.

(3) Kaitse alla võetakse meri-pungsambla Linaküla püsielupaik Pärnu maakonnas Kihnu vallas.

(4) Kaitse alla võetakse könttanuka Huitbergi püsielupaik Lääne maakonnas Vormsi vallas.

(5) Kaitse alla võetakse läikiva kurdsirbiku Krüüdneri püsielupaik Põlva maakonnas Valgjärve vallas.

(6) Kaitse alla võetakse jäiga keerdsambla Karida püsielupaik Saare maakonnas Kärla vallas.

(7) Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja ja kaitse korraldaja

Püsielupaiga valitseja on selle asukohajärgne keskkonnateenistus ja kaitse korraldaja Riiklik Looduskaitsekeskus.

§ 4. Kaitsekord

(1) Püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) inimeste viibimine. Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal on viibimine lubatud arvestades «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatut;
2) marjade ja seente korjamine;
3) jahipidamine ja kalapüük;
4) sõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ja poollooduslike koosluste hooldamisel, püsielupaiga kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevusel ning kaitse korraldaja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
5) telkimine ja lõkketegemine kaitse korraldaja kirjalikul nõusolekul.

(4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on:
1) püsielupaikades sammalde elutingimuste säilimiseks või parandamiseks lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd ja veerežiimi taastamine;
2) püsielupaigas lubatud metsa kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt;
3) püsielupaigas lubatud olemasolevate teede ja tehnovõrgu rajatiste hooldustööd.

(5) Linaküla püsielupaigas on vajalik niitmine ja karjatamine, kusjuures hooldustööde käigus niidetud hein tuleb eemaldada hiljemalt 30 päeva jooksul pärast niitmist.

1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata «Riigi Teatajas» püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses).

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json