Teksti suurus:

Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.12.2018, 4

Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 24.05.2007 nr 36
RTL 2007, 47, 830
jõustumine 15.06.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
15.11.2016RT I, 18.11.2016, 328.11.2016
06.12.2018RT I, 14.12.2018, 224.12.2018

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 1 lõike 3 punkti 1 kohaselt I kaitsekategooriasse, § 5 lõike 4 punktide 2, 6, 12 ja 25 kohaselt II kaitsekategooriasse ning Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruse nr 51 «III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 1 lõike 3 punkti 4 kohaselt III kaitsekategooriasse kuuluvate samblaliikide väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta nende liikide soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) [Kehtetu - RT I, 14.12.2018, 2 - jõust. 24.12.2018]

  (2) Kaitse alla võetakse kurrulise tuhmiku Meriküla püsielupaik Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas.

  (3) Kaitse alla võetakse meri-pungsambla Linaküla püsielupaik Pärnu maakonnas Kihnu vallas.

  (4) [Kehtetu - RT I, 18.11.2016, 3 - jõust. 28.11.2016]

  (5) Kaitse alla võetakse läikiva kurdsirbiku Krüüdneri püsielupaik Põlva maakonnas Valgjärve vallas.

  (6) Kaitse alla võetakse jäiga keerdsambla Karida püsielupaik Saare maakonnas Kärla vallas.

  (7) Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.   Kaitsekord

  (1) Püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) inimeste viibimine. Füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal on viibimine lubatud arvestades «Asjaõigusseaduses» ja «Looduskaitseseaduses» sätestatut;
  2) marjade ja seente korjamine;
  3) jahipidamine ja kalapüük;
  4) sõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ja poollooduslike koosluste hooldamisel, püsielupaiga valitsemisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  5) telkimine ja lõkketegemine kaitseala valitseja kirjalikul nõusolekul.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on:
  1) püsielupaikades sammalde elutingimuste säilimiseks või parandamiseks lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd ja veerežiimi taastamine;
  2) püsielupaigas lubatud metsa kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt;
  3) püsielupaigas lubatud olemasolevate teede ja tehnovõrgu rajatiste hooldustööd.

  (5) Linaküla püsielupaigas on vajalik niitmine ja karjatamine, kusjuures hooldustööde käigus niidetud hein tuleb eemaldada hiljemalt 30 päeva jooksul pärast niitmist.


1 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).

2«Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json