Teksti suurus:

Parkimistasu kehtestamine Toila vallas

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2007, 114, 1374

Parkimistasu kehtestamine Toila vallas

Vastu võetud 16.05.2007 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 2, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 4 lõike 1, § 5 punkti 10 ja § 141 ning liiklusseaduse § 50 lõike 5, § 501 ja § 502 alusel.

§ 1. Parkimistasu ja parkimistasu maksja

(1) Parkimistasu on kohalik maks, mis kehtestatakse Toila valla Toila aleviku avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil.

(2) Parkimistasu maksja on mootorsõiduki juht.

(3) Parkimistasu objekt on avalikul tasulisel parkimisalal pargitud mootorsõiduk ja haagis.

(4) Parkimistasu kehtestamisel kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) parkimisala – Toila aleviku territooriumil asuv avalik tänav, väljak või selle osa, kus parkimine ei ole keelatud;
2) parkimiskoht – tänavakattele märgitud või märkimata koht parkimisalal, mis on ette nähtud ühe B-kategooria sõiduki parkimiseks.

(5) Tasuline parkimisala tehakse teatavaks liikluskorraldusvahendite abil.

§ 2. Tasuline parkimisala

(1) Avalik tasuline parkimisala Toila alevikus on jagatud kolme tsooni (tsoneering lisatud*):
1) Sadama tsoon;
2) Ranna tsoon;
3) Mere tsoon.

(2) Parkimistasu makstakse parkimise eest avalikul tasulisel parkimisalal alates 1 juunist kuni 31. augustini iga päev kella 10.00-18.00

§ 3. Parkimistasu määrad

(1) Parkimistasu määr parkimisalal on:
1) Sadama tsoon 1 tund – 25 krooni;
2) Ranna tsoon 1 päev – 25 krooni;
3) Mere tsoon - tasuta

(2) Parkimistasu määr C- ja D-kategooria sõidukitele on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud parkimistasu määra korrutis kahega.

(3) Parkimistasu laekub Toila valla eelarvesse.

§ 4. Parkimistasu maksmine

(1) Parkimistasu maksmine toimub liiklusseaduse § 501 lõikes 4 sätestatud korras.

Parkimistasu maksmist tõendab:
1) parkimispilet
2) parkimisluba;
3) mobiiltelefoni vahendusel käivitatud parkimisaeg;
4) armatuurlauale nähtavale kohale paigaldatud parkimiskell;

(2) Parkimise õigust tõendav dokument tuleb paigaldada tasulises parkimisalas sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust.

(3) Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.

(4) Kui mootorsõiduki juht ei ole parkimise alustamisel parkimise algusaega käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korras teatanud, tekib parkimistasu maksmise kohustus parkimise alustamise hetkest.

(5) Mobiilside vahendusel parkimistasu maksmiseks tuleb parkimisaeg käivitada vastavat teenust pakkuva ettevõtja juhise järgi.

(6) Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.

§ 5. Viivistasu

(1) Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalve ametiisik (sh § 9 lõikes 1 nimetatud eraõigusliku juriidilise isiku töötaja) viivistasu määramise otsuse vastavalt liiklusseaduse §-le 502.

(2) Parkimisjärelevalve ametiisik teeb viivistasu määramise otsuse, kui:
1) parkimistasu on maksmata;
2) tasutud parkimisaega on ületatud;
3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud või
4) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud vastavalt § 4 lõigetes 2.

(3) Viivistasu määr ööpäevas on:
1) parkimistasu maksmata jätmise eest – 400 krooni;

(4) Viivistasu maksja on mootorsõiduki omanik. Mootorsõiduki kasutaja on viivistasu maksja siis, kui mootorsõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.

(5) Kui mootorsõidukit ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on järelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

(6) Viivistasu laekub Toila valla eelarvesse.

§ 6. Parkimistasu vabastused

(1) Parkimistasu vabastust antakse füüsilisele isikule ühe A- või B-kategooria sõiduki parkimiseks tasulises parkimisalas tähtajaga kuni üks kalendriaasta, kui isiku elukohana on Eesti rahvastiku-registrisse kantud tasulises parkimisalas paikneva ehitise aadress ja sõiduk on isiku omandis või kasutuses tema nimel sõlmitud liisingulepingu alusel ning elukohaks oleva ehitise juurde kuuluval maa-alal (nt hoovis) ei ole võimalik korraldada sõidukite parkimist.

(2) Parkimistasu vabastust tõendavaks dokumendiks lõikes 1 sätestatud juhul on vallavalitsuse väljastatav parkimisluba, mis antakse konkreetse sõiduki parkimiseks konkreetselt piiritletud teelõigul.

(3) Põhjendatud taotluse alusel võib vallavalitsus parkimistasust vabastada:
1) isiku, kes Toila vallaga sõlmitud lepingu alusel teeb Toila alevikus liikluskorraldustöid;
2) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

(4) Parkimistasust on vabastatud liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki juht liiklusseaduse §-s 54 sätestatud parkimiskaardi olemasolul.

(5) Vallavalitsusel on õigus ilmastikuoludest, operatiivülesannetest või muust liikluskorralduse muutmise vajadusest tulenevalt ajutiselt peatada tasulisel parkimisalal parkimistasu maksmise kohustus.

§ 7. Parkimistasust vabastuse menetlemine

(1) Parkimistasust vabastust võib anda kuni üheks eelarveaastaks.

(2) Parkimistasust vabastuse taotlemiseks esitatakse kirjalik taotlus vallavalitsusele. Parkimistasu vabastuse taotlemisel kogu eelarveaastaks esitatakse taotlus eelarveaastale eelneva kalendriaasta 1. novembriks. Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 30 päeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Vallavalitsus peab avalikku huvi parkimistasu vabastust andvas haldusaktis põhjendama.

(3) Parkimistasu vabastust tõendavaks dokumendiks on vallavalitsuse poolt konkreetse sõiduki parkimiseks väljastatav parkimisluba või §-s 6 lõikes 4 nimetatud parkimiskaart.

§ 8. Parkimisjärelevalve teostamine

(1) Parkimisjärelevalvet korraldab vallavalitsus. Parkimisjärelevalvet teostava ametiisiku õigused on vallavalitsuse ehitus- ja majandusnõunikul. Vallavalitsus võib parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning liiklusseaduse §-s 502 sätestatud viivistasu määramise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõiguslik juriidiline isik osaleb menetluses oma töötaja kaudu, kellel laienevad liiklusseaduses ametiisiku kohta käivad sätted.

(2) Parkimisjärelevalvet teostaval ametiisikul on parkimistasu kogumisel kõik kohalike maksude seaduses, maksukorralduse seaduses ja liiklusseaduses sätestatud õigused.

§ 9. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallamaja infotahvlil.

Volikogu esimees Tauno VÕHMAR

* tsoneeringuga saab tutvuda Toila Vallavalitsuses