Teksti suurus:

Saaremaa robirohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 47, 829

Saaremaa robirohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 18.05.2007 nr 35

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 5 lõike 3 punkti 89 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluva liigi saaremaa robirohu (Rhinanthus osiliensis) väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Saaremaa robirohu püsielupaikade kaitse alla võtmine

(1) Kaitse alla võetakse järgmised saaremaa robirohu püsielupaigad:
1) Haavassoo Saare maakonnas Lümanda vallas Koimla külas;
2) Suurissoo Saare maakonnas Lümanda vallas Põlluküla külas;
3) Tehu-Pärdi Saare maakonnas Kärla vallas Sõmera külas;
4) Tehu Saare maakonnas Kärla vallas Sõmera külas;
5) Vahtrissoo Saare maakonnas Lümanda vallas Viidu külas ja Kihelkonna vallas Viki külas;
6) Viidu Saare maakonnas Lümanda vallas Viidu külas.

(2) Püsielupaikade piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja ja kaitse korraldaja

Püsielupaiga valitseja on selle asukohajärgne keskkonnateenistus ja kaitse korraldaja on Riiklik Looduskaitsekeskus.

§ 4. Kaitsekord

(1) Saaremaa robirohu püsielupaikade maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord käesoleva määruse erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) Kuni 30 inimese viibimine, enam kui 30 inimese viibimine on lubatud kaitse korraldaja nõusolekul;
2) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste korjamine;
3) jahipidamine;
4) telkimine ja lõkketegemine kaitse korraldaja nõusolekul;
5) Viidu püsielupaigas olemasolevate teede hooldustööd;
6) sõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ja poollooduslike koosluste hooldamisel, püsielupaiga kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevusel ning kaitse korraldaja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

(4) Püsielupaigas on keelatud uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul püsielupaiga tarbeks.

(5) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on püsielupaikades saaremaa robirohu elutingimuste säilimiseks või parandamiseks lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd ja veerežiimi taastamine.

(6) Saaremaa robirohu püsielupaikades on vajalik säilitada soo- või soostunud niidu kooslusi, kus tuleb hoida puu- ja põõsarinde summaarne liituvus alla 0,4.

(7) Saaremaa robirohu püsielupaikades on sookooslustega piirneva metsa esinemisaladel lubatud metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, arvestades järgmisi piiranguid:
1) puurinde liituvus ei tohi olla alla 0,5;
2) puurinde harvendamisel tuleb kasvama jätta vanemad puud;
3) puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt on keelatud.

(8) Saaremaa robirohu püsielupaikades tuleb sookoosluste hooldustööde käigus raiutud puud ja põõsad eemaldada 10 päeva jooksul pärast nende raiumist.

1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata «Riigi Teatajas» püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses ja Riikliku Looduskaitsekeskuse Hiiu-Saare regiooni keskuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses).

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json