Teksti suurus:

Saaremaa robirohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Saaremaa robirohu püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 18.05.2007 nr 35
RTL 2007, 47, 829
jõustumine 15.06.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse » § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 5 lõike 3 punkti 89 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluva liigi saaremaa robirohu (Rhinanthus osiliensis) väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.  Saaremaa robirohu püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Kaitse alla võetakse järgmised saaremaa robirohu püsielupaigad:
  1) Haavassoo Saare maakonnas Lümanda vallas Koimla külas;
  2) Suurissoo Saare maakonnas Lümanda vallas Põlluküla külas;
  3) Tehu-Pärdi Saare maakonnas Kärla vallas Sõmera külas;
  4) Tehu Saare maakonnas Kärla vallas Sõmera külas;
  5) Vahtrissoo Saare maakonnas Lümanda vallas Viidu külas ja Kihelkonna vallas Viki külas;
  6) Viidu Saare maakonnas Lümanda vallas Viidu külas.

  (2) Püsielupaikade piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Kaitsekord

  (1) Saaremaa robirohu püsielupaikade maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord käesoleva määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) Kuni 30 inimese viibimine, enam kui 30 inimese viibimine on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul;
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  2) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste korjamine;
  3) jahipidamine;
  4) telkimine ja lõkketegemine kaitseala valitseja nõusolekul;
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  5) Viidu püsielupaigas olemasolevate teede hooldustööd;
  6) sõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ja poollooduslike koosluste hooldamisel, püsielupaiga valitsemisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Püsielupaigas on keelatud uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul püsielupaiga tarbeks.

  (5) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on püsielupaikades saaremaa robirohu elutingimuste säilimiseks või parandamiseks lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd ja veerežiimi taastamine.

  (6) Saaremaa robirohu püsielupaikades on vajalik säilitada soo- või soostunud niidu kooslusi, kus tuleb hoida puu- ja põõsarinde summaarne liituvus alla 0,4.

  (7) Saaremaa robirohu püsielupaikades on sookooslustega piirneva metsa esinemisaladel lubatud metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, arvestades järgmisi piiranguid:
  1) puurinde liituvus ei tohi olla alla 0,5;
  2) puurinde harvendamisel tuleb kasvama jätta vanemad puud;
  3) puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt on keelatud.

  (8) Saaremaa robirohu püsielupaikades tuleb sookoosluste hooldustööde käigus raiutud puud ja põõsad eemaldada 10 päeva jooksul pärast nende raiumist.


1EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).

2«Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json