Teksti suurus:

Toidu käitlemisvaldkondades tunnustamisele kuuluvate ettevõtete täpsustatud loetelu, tunnustamise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Toidu käitlemisvaldkondades tunnustamisele kuuluvate ettevõtete täpsustatud loetelu, tunnustamise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2007, 46, 809

Toidu käitlemisvaldkondades tunnustamisele kuuluvate ettevõtete täpsustatud loetelu, tunnustamise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 30.05.2007 nr 84

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 8 lõike 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, artikli 31 lõike 2 punkti a alusel.

§ 1.  Toidu käitlemisvaldkondades tunnustamisele kuuluvate ettevõtete täpsustatud loetelu ning tunnustamise taotluse sisunõuded

  (1) Toidu käitlemisvaldkonnas ettevõtte tunnustamiseks esitab käitleja enne käitlemise alustamist ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi järelevalveasutus) kohalikule asutusele kirjaliku taotluse ettevõtte puhul:
  1) mis kuulub tunnustamisele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.04.2004, lk 1–54) artikli 6 lõike 3 punkti b või c kohaselt;
  2) kus toimub loomsete esmatoodete selline käitlemine, mille käigus ei muutu nende esialgne kuju ja esialgsed omadused, välja arvatud ettevõte, kus toimub nimetatud toodete esmatootmine ja tootja tehtavad sellega seotud toimingud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 852/2004 tähenduses või kus tegeletakse toidu vedamisega;;
  3) kus toimub mitteloomsete esmatoodete selline käitlemine, mille käigus muutuvad nende esialgne kuju ja esialgsed omadused, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa II peatükis III nimetatud ettevõtted;
  4) kus toimub toidu töötlemine, sealhulgas valmistamine, või pakendamine, välja arvatud mitteloomsete esmatoodete pakendamine ning välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa II peatükis III nimetatud ettevõtted;
  5) kus käideldakse loomset toitu ja seda turustatakse teisele käitlejale ning mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa II peatükis III;
  6) kus ladustatakse toitu, mida tuleb toidu ohutuse tagamiseks hoida toatemperatuurist erineval temperatuuril;
  7) kus tegeletakse jaekaubandusega ja käideldakse toitu, mida tuleb toidu ohutuse tagamiseks hoida toatemperatuurist erineval temperatuuril, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa II peatükis III nimetatud ettevõtted.

  (2) Taotlusele märgitakse järgmised andmed:
  1) käitleja ja käitleja esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) käitleja aadress;
  3) ettevõtte või selle osa, mille tunnustamist taotletakse, aadress (käitleja tegevuskoht);
  4) ettevõttes või selle osas, mille tunnustamist taotletakse, tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite numbrid;
  5) tegevusala ja käitlemisvaldkond, milles tegutsemiseks tunnustamist taotletakse;
  6) nende toidugruppide loetelu, mille käitlemiseks tunnustamist taotletakse.

§ 2.  Taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Käitleja lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui käitleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
  2) ettevõtte asendiplaan koos vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
  3) ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse ning vee- ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga, kusjuures veevõrgu plaanil näidatakse nummerdatult kõik veevõtukohad. Ruumide plaanil näidatakse ära toidu, pakkematerjalide, jäätmete ning töötajate liikumisteed;
  4) andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
  5) reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohase reguleeritava parameetri arvväärtused;
  6) käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos toiduohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia lühikirjeldus;
  7) andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta;
  8) ettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid «Veeseaduse» § 13 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee tavakontrolli käigus uuritavate näitajate kohta. Katseprotokollid peab olema väljastanud joogivee analüüsimiseks akrediteeritud laboratoorium;
  9) puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
  10) kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
  11) toidujäätmete, toiduks mittekasutatavate kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise plaan, mis sisaldab andmeid nende kogumiseks, äravedamiseks ja kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta;
  12) toiduga kokkupuutuvate töötajate toiduhügieenikoolituse kava;
  13) andmed toidu veoks kasutatavate veokite kohta ning veokite ja korduvkasutusega veopakendite puhastamise korraldamise kirjelduse.

  (2) Kui taotlus esitatakse tunnustatud ettevõtte tunnustamiseks uues käitlemisvaldkonnas või uue toidugrupi käitlemiseks, võib järelevalveasutuse nõusolekul jätta esitamata need lõikes 1 loetletud andmed ja dokumendid, mis ei ole vajalikud taotluse kohta otsuse tegemiseks.

§ 3.  Taotluse menetlemise kord

  (1) Tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuse teeb järelevalveasutus 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse ning §-s 2 nimetatud andmete ja dokumentide saamisest.

  (2) Tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise koht ja aeg;
  2) järelevalveasutuse nimi ning otsuse teinud ametniku nimi, ametinimetus ja allkiri;
  3) käitleja nimi, isiku- või registrikood ning aadress;
  4) ettevõtte või selle osa aadress (käitleja tegevuskoht);
  5) tegevusala ja käitlemisvaldkond;
  6) toidugruppide loetelu;
  7) tunnustamise otsuse puhul ettevõtte tunnustamise number;
  8) tingimusliku tunnustamise otsuse puhul otsuse kehtivusaeg.

  (3) Tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuse ärakiri antakse käitlejale üle allkirja vastu või saadetakse käitlejale posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Helir-Valdor SEEDER
Minister

Ants NOOT
Kantsler

/otsingu_soovitused.json