Teksti suurus:

Avinurme, Kauksi, Kiikla, Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Lohusuu, Maidla, Mäetaguse, Ontika, Oonurme ja Tudulinna jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 47, 835

Avinurme, Kauksi, Kiikla, Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Lohusuu, Maidla, Mäetaguse, Ontika, Oonurme ja Tudulinna jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Vastu võetud 30.05.2007 nr 41

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 ja § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. Avinurme jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Avinurme jahipiirkonna pindala on 20 760 hektarit.

(2) Avinurme jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Avinurme jahipiirkonna piir läheb Sonda–Avinurme–Mustvee endise raudtee ja Aadomäe–Oonurme maantee ristumiskohast mööda Aadomäe–Oonurme maanteed Peressaare–Kiissa teeni, sealt mööda Peressaare–Kiissa teed Kruusoja ojani; edasi mööda Kruusoja oja Avinurme metskonna kvartali AV018 kirdenurgani; sealt mööda Avinurme metskonna kvartalite AV018, AV022, AV038, AV040, AV048, AV055, AV072 ja AV075 idasihti Jaani kraavini, jätkudes mööda Jaani kraavi Avinurme–Iisaku maanteeni ning mööda Avinurme–Iisaku maanteed Änniksaare–Vadi–Kalmaküla maanteeni; teeristist mööda Änniksaare–Vadi–
Kalmaküla maanteed Pilsi teeni, siis mööda Pilsi teed Sonda–Avinurme–Mustvee endise raudteeni ning mööda Sonda–Avinurme–Mustvee endist raudteed Narva–Tartu kõrgepingeliini trassini; seejärel mööda kõrgepingeliini trassi Linnanõmme ojani ning mööda Linnanõmme oja Narva–Jõgeva kõrgepingeliini trassini; edasi mööda Narva–Jõgeva kõrgepingeliini trassi Rakvere–Luige maanteeni, jätkudes mööda Rakvere–Luige maanteed Kolgametsa teeni; teeristist mööda Kolgametsa teed Kõrvemetsa sihini ning mööda Kõrvemetsa sihti Mustvee jõeni; siis mööda Mustvee jõge Raja teeni; sealt mööda Raja teed Västriku–Kaasiksaare maanteeni ning mööda Västriku–Kaasiksaare maanteed Rakvere–Luige maanteeni; teeristist mööda Rakvere–Luige maanteed Põrna teeni, jätkudes mööda Põrna teed Raja sihini ning mööda Raja sihti Sonda–Avinurme–Mustvee endise raudteeni; siitpeale mööda Sonda–Avinurme–Mustvee endist raudteed Aadomäe–Oonurme maanteeni.

§ 2. Kauksi jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Kauksi jahipiirkonna pindala on 8870 hektarit.

(2) Kauksi jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Kauksi jahipiirkonna piir läheb Avinurme–Iisaku maantee ja Jõhvi–Tartu maantee ristumiskohast mööda Jõhvi–Tartu maanteed Kauksi–Kuru maanteeni, jätkudes mööda Kauksi–Kuru maanteed Iisaku metskonna kvartali KU206 idasihini; seejärel mööda Iisaku metskonna kvartalite KU206 ja KU211 idasihti Peipsi järve rannajooneni; edasi mööda Peipsi järve rannajoont Rannapungerja jõe suudmeni (jahipiirkonna juurde kuulub Peipsi järve akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest); Rannapungerja jõe suudmest Peipsi järves vastuvoolu mööda Rannapungerja jõge Jõhvi–Tartu maanteeni, jätkudes mööda Jõhvi–Tartu maanteed Rannapungerja–Tudulinna maanteeni; teeristist mööda Rannapungerja–Tudulinna maanteed Avinurme–Iisaku maanteeni ning mööda Avinurme–Iisaku maanteed Jõhvi–Tartu maanteeni.

§ 3. Kiikla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Kiikla jahipiirkonna pindala on 16 700 hektarit.

(2) Kiikla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Kiikla jahipiirkonna piir läheb Aidu-Nõmme–Estonia kaevanduse kõrgepingeliini trassi ja Ojamaa peakraavi ristumiskohast mööda kõrgepingeliini trassi Kohtla-Järve–Mäetaguse maanteeni, jätkudes mööda Kohtla-Järve–Mäetaguse maanteed Mäetaguse teeni ning mööda Mäetaguse teed Mäetaguse–
Iisaku maanteeni; teeristist mööda Mäetaguse–Iisaku maanteed Metsküla teeni; edasi mööda Metsküla teed Mäetaguse jõeni ning mööda Mäetaguse jõge Saarevälja ojani, jätkudes mööda Saarevälja oja Iisaku metskonna kvartali II078 edelanurgani; sealt mõttelise sirgjoonena üle Muraka raba Tudu metskonna kvartali OO062 kagunurgani; seejärel mööda Tudu metskonna kvartali OO062 ida-, kvartalite OO061, OO057 ja OO049 kagu- ning kvartali OO050 lõuna- ja idasihti Ojamaa jõeni; siis mööda Ojamaa jõge Ojamaa peakraavini ning mööda Ojamaa peakraavi Aidu-Nõmme–Estonia kaevanduse kõrgepingeliini trassini.

§ 4. Kiviõli jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Kiviõli jahipiirkonna pindala on 18 630 hektarit.

(2) Kiviõli jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Kiviõli jahipiirkonna piir läheb Soome lahe rannajoone ja Jabara tee ristumiskohast mööda Jabara teed Tallinna–Narva maanteeni, jätkudes mööda Tallinna–Narva maanteed Varja teeristini; Varja teeristist mööda Varja–Maidla maanteed Narva–Tallinna raudteeni ning mööda Narva–Tallinna raudteed Ollimaa kinnistu pinnaseteeni, seejärel mööda Ollimaa kinnistu pinnaseteed Kiviõli–Sämi maanteeni; teeristist mööda Kiviõli–Sämi maanteed Aansalu kraavini; edasi mööda Aansalu kraavi Sonda metskonna kvartali SO095 läänesihini ning mööda kvartali SO095 läänesihti Põdra sihini; siis mööda Põdra sihti Sonda metskonna kvartali SO095 põhjasihini ning mööda kvartali SO095 põhjasihti Liivoja kinnistu läänepiirini; sealt mööda Liivoja kinnistu läänepiiri Sonda metskonna kvartali SO081 lõunasihini, jätkudes mööda kvartali SO081 lõuna- ja idasihti kvartali SO081 kirdenurgani (Uljaste–Pada maanteel); edasi mööda Uljaste–Pada maanteed Metsavälja kinnistu edelanurgani, jätkudes mööda Metsavälja kinnistu lõunapiiri Sonda metskonna kvartali SO054 loodenurgani; siitpeale mööda Sonda metskonna kvartalite SO054, SO055 ja SO056 põhjasihti kvartali SO056 kirdenurgani; edasi mööda Sonda metskonna kvartalite SO056, SO059 ja SO066 idasihti Pada–Aruküla sihini, jätkudes mööda Pada–Aruküla sihti gaasitrassini ning mööda gaasitrassi Kalle sihini; siis mööda Kalle sihti Kalle kraavini ning mööda Kalle kraavi Padaoru kraavini, edasi mööda Padaoru kraavi Koogu mõisani; edasi mööda Koogu teed Narva–Tallinna maanteeni, jätkudes mööda Narva–Tallinna maanteed Raudnani; Raudnast mööda Raudna–Kalvi maanteed Aseri–Viru-Nigula maanteeni ning mööda Aseri–Viru-Nigula maanteed Verioja ojani; sealt mööda Verioja oja Ardeoja kinnistu piirini ja mööda Ardeoja kinnistu piirisihti Sonda metskonna kvartali QN162 kagunurgani; edasi mööda Sonda metskonna kvartalite QN162, QN159 ja QN156 idasihti Kalvi–Orgu teeni ning mööda Kalvi–Orgu teed Adriku ojani; seejärel mööda Adriku oja Pada jõeni ning mööda Pada jõge jõesuudmeni Soome lahes, jätkudes mööda Soome lahe rannajoont Jabara teeni (jahipiirkonna juurde kuulub mere akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest).

§ 5. Kohtla-Nõmme jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Kohtla-Nõmme jahipiirkonna pindala on 15 340 ha.

(2) Kohtla-Nõmme jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Kohtla-Nõmme jahipiirkonna piir läheb Saka oja suudmest Soome lahes mööda Saka oja Saka–Kolga teeni, jätkudes mööda Saka–Kolga teed Kolga teeristini Narva–Tallinna maanteel; Kolga teeristist mööda Narva–Tallinna maanteed Pavandu teeristini, sealt mööda Pavandu teed Nitroferdi raudteeni ning mööda Nitroferdi raudteed Ahuni; Ahust mööda teed settebasseini kraavini; edasi mööda settebasseini kraavi gaasitrassini, siis mööda gaasitrassi Viru KG tehaseni; seejärel mööda Viru KG tehase teed kõrgepingeliini trassini ning mööda kõrgepingeliini trassi Vastseni; Vastsest mööda teed Narva–Tallinna raudteeni ning mööda Narva–Tallinna raudteed endise kummiremondi tehaseni; sealt mööda teed Kohtla-Nõmme asula teeni, jätkudes mööda Kohtla-Nõmme asula teed Vanaküla teeristini Kohtla-Järve–Mäetaguse maanteel; Vanaküla teeristist mööda Kohtla-Järve–Mäetaguse teed Ojamaa peakraavini ning mööda Ojamaa peakraavi Ojamaa jõeni, sealt mööda Ojamaa jõge Aidu karjääri läänepiirini; siis mööda Aidu karjääri läänepiiri Aidu karjääri teeni, jätkudes mööda Aidu karjääri teed Püssi linna teeni ning mööda Püssi linna teed Tallinna–Narva raudteeni; siitpeale mööda Tallinna–Narva raudteed Kohtla jõeni ning mööda Kohtla jõge Kiviõli–Varja maanteeni, jätkudes mööda Kiviõli–Varja maanteed Narva–Tallinna maanteeni; teeristist mööda Narva–Tallinna maanteed Jabara teeni ning mööda Jabara teed Soome lahe rannajooneni, jätkudes mööda Soome lahe rannajoont Saka ojani (jahipiirkonna juurde kuulub mere akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest).

§ 6. Lohusuu jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Lohusuu jahipiirkonna pindala on 11 150 hektarit.

(2) Lohusuu jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Lohusuu jahipiirkonna piir läheb Avinurme–Iisaku maantee ja Änniksaare–
Vadi–Kalmaküla maantee ristumiskohast mööda Avinurme–Iisaku maanteed Rehessaare ojani, jätkudes mööda Rehessaare oja Ojasuu teeni; sealt mööda Ojasuu teed Tarturaja sihini ning mööda Tarturaja sihti Pikanõmme turbaraba põhjapoolse piirdekraavini; seejärel mööda Pikanõmme turbaraba põhja- ja idapoolset piirdekraavi Tarturaja sihini; seejärel mööda Tarturaja sihti Peipsi järve rannajooneni, jätkudes mööda Peipsi järve rannajoont Kopliranna kinnistu läänepiirini (jahipiirkonna juurde kuulub järve akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest); edasi mööda Kopliranna kinnistu läänepiiri Piirioja kraavini ning mööda Piirioja kraavi Sonda–Avinurme–Mustvee endise raudteeni; sealt mööda Sonda–Avinurme–Mustvee endist raudteed Vilusi kraavini; siitpeale mööda Vilusi kraavi Tartu–Narva kõrgepingeliini trassini, siis mööda kõrgepingeliini trassi Sonda–Avinurme–Mustvee endise raudteeni ning mööda Sonda–Avinurme–Mustvee endist raudteed Adraku teeni; mööda Adraku teed Änniksaare–Vadi–Kalmaküla maanteeni, jätkudes mööda Änniksaare–Vadi–Kalmaküla maanteed Avinurme–Iisaku maanteeni.

§ 7. Maidla jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Maidla jahipiirkonna pindala on 20 280 hektarit.

(2) Maidla jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Maidla jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Narva raudtee ja Püssi tee ristumiskohast mööda Püssi teed Aidu karjääri teeni, jätkudes mööda Aidu karjääri teed Aidu karjääri läänepiirini ning mööda Aidu karjääri läänepiiri Ojamaa jõeni; edasi mööda Ojamaa jõge Tudu metskonna kvartali OO050 idasihini; sealt mööda Tudu metskonna kvartali OO050 ida- ja lõunasihti kvartali OO049 kagusihini; seejärel mööda kvartali OO049 kagusihti Tudu metskonna kvartali OO057 kirdenurgani, jätkudes mööda Tudu metskonna kvartalite OO057, OO061 ja OO062 idasihti kvartali OO062 kagunurgani; edasi mööda Tudu metskonna kvartalite OO062, OO059, OO058 ja OO053 lõunasihti kvartali OO053 edelanurgani, seejärel mööda Tudu metskonna kvartalite OO053 ja OO044 läänesihil kulgevat metsateed Virunurme–Kaukvere teeni; teeristist mööda Virunurme–
Kaukvere teed Tudu–Lüganuse maanteeni ning mööda Tudu–Lüganuse maanteed Tudu metskonna kvartali TU116 idasihini; siitpeale mööda kvartali TU116 idasihil kulgevat metsateed Tudu–Sonda endise kitsarööpmelise raudtee tammini, jätkudes mööda Tudu–Sonda endist raudteetammi Prügimäe teeni; sealt mööda Prügimäe teed Tallinna–Narva raudteeni ning mööda Tallinna–Narva raudteed Püssi teeni.

§ 8. Mäetaguse jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Mäetaguse jahipiirkonna pindala on 9600 hektarit.

(2) Mäetaguse jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Mäetaguse jahipiirkonna piir läheb Iisaku–Mäetaguse maantee ja Mäetaguse tee ristumiskohast mööda Mäetaguse teed Kohtla-Järve–Mäetaguse maanteeni, jätkudes mööda Kohtla-Järve–Mäetaguse maanteed Jõhvi–Tartu maanteeni; teeristist mööda Jõhvi–Tartu maanteed Iisaku–Avinurme maanteeni; siis mööda Iisaku–Avinurme maanteed Saarevälja ojani ning mööda Saarevälja oja Mäetaguse jõeni, jätkudes mööda Mäetaguse jõge Metsküla teeni; edasi mööda Metsküla teed Iisaku–Mäetaguse maanteeni ning mööda Iisaku–Mäetaguse maanteed Mäetaguse teeni.

§ 9. Ontika jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Ontika jahipiirkonna pindala on 10 070 hektarit.

(2) Ontika jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Ontika jahipiirkonna piir läheb Saka oja suudmest Soome lahes mööda Soome lahe rannajoont Toila sadama läänepiirini (jahipiirkonna juurde kuulub mere akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest); edasi mööda Toila sadama läänepiiri sadama teeni, jätkudes mööda sadama teed Toila–Kõrve maanteeni ning mööda Toila–Kõrve maanteed Tallinna–Narva maanteeni; teeristist mööda Tallinna–Narva maanteed Kalevi teeni ning mööda Kalevi teed Uus Tehase teeni; sealt mööda Uus Tehase teed Nitroferti raudteeni, jätkudes mööda Nitroferti raudteed Pavandu teeni ning mööda Pavandu teed Tallinna–Narva maanteeni; teeristist mööda Tallinna–Narva maanteed Kolga–Saka maanteeni; seejärel mööda Kolga–Saka maanteed Saka ojani ning mööda Saka oja selle suudmeni Soome lahes.

§ 10. Oonurme jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Oonurme jahipiirkonna pindala on 8990 hektarit.

(2) Oonurme jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Oonurme jahipiirkonna piir läheb Rakvere–Rannapungerja maantee ja Tudu–
Oandu–Lüganuse maantee ristumiskohast mööda Tudu–Oandu–Lüganuse maanteed Kaukvere–Virunurme teeni, jätkudes mööda Kaukvere–Virunurme teed Tudu metskonna kvartali OO043 kirdenurgani; edasi mööda Tudu metskonna kvartalite OO043 ja OO052 ida- ning kvartalite OO053, OO058, OO059 ja OO062 lõunasihti kvartali OO062 kagunurgani; seejärel mõttelise sirgjoonena üle Muraka raba Iisaku metskonna kvartali II078 edelanurgani; sealt mõttelise sirgjoonena üle Muraka raba Iisaku metskonna kvartali TL042 kagunurgani; edasi mööda Iisaku metskonna kvartalite TL042, TL041 ja TL040 lõunasihti Tudu metskonna kvartali OO088 kagunurgani; siitpeale mööda Tudu metskonna kvartalite OO088 ja OO089 kagusihti Tagajõe jõeni ning mööda Tagajõe jõge Kellassaare–Taga-Roostoja teeni; sealt mööda Kellassaare–Taga-Roostoja teed Rakvere–Rannapungerja maanteeni; teeristist mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed Jaanimetsa sihini, jätkudes mööda Jaanimetsa sihti Pärnamäe sihini ning mööda Pärnamäe sihti Kruusoja ojani; edasi mööda Kruusoja oja Peressaare–Kiissa teeni, jätkudes mööda Peressaare–Kiissa teed Aadomäe–Oonurme maanteeni; teeristilt mööda Aadomäe–Oonurme maanteed Rakvere–Rannapungerja maanteeni ja mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed Tudu–Oandu–
Lüganuse maanteeni.

§ 11. Tudulinna jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Tudulinna jahipiirkonna pindala on 13 020 hektarit.

(2) Tudulinna jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Tudulinna jahipiirkonna piir läheb Kruusoja oja ja Pärnamäe sihi ristumiskohast mööda Pärnamäe sihti Jaanimetsa sihini, siis mööda Jaanimetsa sihti Rakvere–Rannapungerja maanteeni; sealt mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed Kellassaare–Taga-Roostoja teeni ning mööda Kellassaare–Taga-Roostoja teed Tagajõe jõeni; edasi mööda Tagajõe jõge Tudu metskonna kvartali OO089 lõunanurgani ning mööda Tudu metskonna kvartalite OO089 ja OO088 kagusihti Iisaku metskonna kvartali TL040 edelanurgani, jätkudes mööda Iisaku metskonna kvartalite TL040, TL041 ja TL042 lõunasihti kvartali TL042 kagunurgani; siis mõttelise sirgjoonena üle Muraka raba Saarevälja ojani (Iisaku metskonna kvartali II078 edelanurgas); sealt mööda Saarevälja oja Avinurme–
Iisaku maanteeni, jätkudes mööda Avinurme–Iisaku maanteed Rakvere–Rannapungerja maanteeni ning mööda Rakvere–Rannapungerja maanteed Tartu–Jõhvi maanteeni; teeristist mööda Tartu–Jõhvi maanteed Rannapungerja jõeni, siis mööda Rannapungerja jõge selle suubumiseni Peipsi järve; sealt mööda Peipsi järve rannajoont Tarturaja sihini (jahipiirkonna juurde kuulub Peipsi järve akvatooriumi osa, mis ulatub 200 meetri kaugusele rannajoonest); seejärel mööda Tarturaja sihti Pikanõmme turbaraba idapoolse piirdekraavini; edasi mööda Pikanõmme turbaraba ida- ja põhjapoolset piirdekraavi Tarturaja sihini, jätkudes mööda Tarturaja sihti Ojasuu teeni ning mööda Ojasuu teed Rehessaare ojani; seejärel mööda Rehessaare oja Avinurme–Iisaku maanteeni ning mööda Avinurme–Iisaku maanteed Jaani kraavini; siis mööda Jaani kraavi Avinurme metskonna kvartali AV075 kagunurgani, jätkudes mööda Avinurme metskonna kvartalite AV075, AV072, AV055, AV048, AV040, AV038, AV022 ja AV018 idasihti Kruusoja ojani ning mööda Kruusoja oja Pärnamäe sihini.

§ 12. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja

Avinurme, Kauksi, Kiikla, Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Lohusuu, Maidla, Mäetaguse, Ontika, Oonurme ja Tudulinna jahipiirkonna kasutusõiguse loa annab Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

§ 13. Rakendussäte

Keskkonnaministri 7. juuni 1999. a määruse nr 57 «Ida-Viru maakonna rendijahipiirkondade ümberkorraldamine» (RTL 1999, 100, 1251) punktid 1.3–1.7, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16 ja 1.23 ning määruse lisa punktid 3–7, 10, 12, 13, 15, 16 ja 23 tunnistatakse kehtetuks.

1 Avinurme, Kauksi, Kiikla, Kiviõli, Kohtla-Nõmme, Lohusuu, Maidla, Mäetaguse, Ontika, Oonurme ja Tudulinna jahipiirkond on moodustatud keskkonnaministri 7. juuni 1999. a määrusega nr 57 «Ida-Viru maakonna rendijahipiirkondade ümberkorraldamine» moodustatud rendijahipiirkondade baasil.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json