Teksti suurus:

Võrgustikega seotud hankija hankemenetluste läbiviimise korra hindamine ja nõuded atesteerijatele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2007, 40, 291

Võrgustikega seotud hankija hankemenetluste läbiviimise korra hindamine ja nõuded atesteerijatele1

Vastu võetud 31.05.2007 nr 167

Määrus kehtestatakse «Riigihangete seaduse» § 92 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev määrus sätestab «Riigihangete seaduse» § 10 lõikes 3 nimetatud hankijate poolt (edaspidi hankija) rakendatava hankemenetluste läbiviimise korra «Riigihangete seaduses» ja Euroopa Liidu riigihangete direktiivides sätestatule vastavuse vabatahtliku hindamise korra ja nõuded sõltumatutele atesteerijatele.

§ 2. Atesteerimise läbiviimine

(1) Hankija võib §-s 3 sätestatud nõuetele vastavalt atesteerijalt taotleda rakendatava hankemenetluste läbiviimise korra vastavuse hindamist «Riigihangete seaduses» ja Euroopa Liidu riigihangete direktiivides sätestatule.

(2) Hindamine viiakse läbi kooskõlas Euroopa standardiga EVS-EN 45503:1999.

(3) Hindamisega seotud kulud kannab hankija.

§ 3. Nõuded atesteerijatele

Atesteerijaks võib olla isik, kes:
1) on hankijast sõltumatu;
2) ei ole nõustanud hankijat hankemenetluste läbiviimise korra väljatöötamisel ega hankemenetluste läbiviimisel;
3) on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse või isiku poolt tunnistatud Euroopa standardi EVS-EN 45503:1999 nõuetele vastavaks.

§ 4. Atesteerimistunnistus

(1) Kui hankija rakendatav hankemenetluste läbiviimise kord vastab «Riigihangete seaduses» ja Euroopa Liidu riigihangete direktiivides sätestatule, väljastab atesteerija hankijale selle kohta Euroopa standardile EVS-EN 45503:1999 vastava atesteerimistunnistuse.

(2) Lõikes 1 nimetatud atesteerimistunnistus kehtib kolm aastat selle väljaandmisest alates või atesteerimistunnistuse õigsust mõjutavate sisuliste muudatuste jõustumiseni «Riigihangete seaduses» või Euroopa Liidu riigihangete direktiivides või nii kaua, kui riikliku järelevalve teostamise, vaidlustuse läbivaatamise või kaebuse menetlemise käigus ilmneb atesteerimistunnistuse väljastamise aluseks olnud hankemenetluste läbiviimise korra mittevastavus «Riigihangete seaduses» või Euroopa Liidu riigihangete direktiivides sätestatule.

1 Nõukogu direktiiv 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 076, 23.03.1992, lk 14–20).

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister
rahandusministri ülesannetes Jüri PIHL

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json