Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuse komisjoni töökord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Kaitseväeteenistuse komisjoni töökord

Vastu võetud 21.07.2005 nr 18
RTL 2005, 83, 1224
jõustumine 01.08.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.05.2007RTL 2007, 46, 80409.06.2007

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 41 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kaitseministeeriumi kantsleri poolt vastavalt vajadusele kokkukutsutava kaitseväeteenistuskohustuse täitmist analüüsiva ja koordineeriva ning Kaitseressursside Ameti otsuste peale esitatud vaideid läbivaatava Kaitseministeeriumi juures tegutseva kaitseväeteenistuse komisjoni (edaspidi komisjon) töökord.
[RTL 2007, 46, 804 - jõust. 09.06.2007]

§ 2.  Komisjoni töökorra põhimõtted

  (1) Komisjoni tegevust korraldab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjoni asjaajamist korraldab Kaitseministeerium.

§ 3.  Komisjoni istung

  (1) Komisjoni istungi kutsub kokku komisjoni esimees, määrates istungi toimumise aja ja päevakorra ning korraldades istungi materjalide edastamise komisjoni liikmetele.

  (2) Komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord poole aasta jooksul.

  (3) Komisjoni istung, millel komisjon kuulab ära Kaitseressursside Ameti peadirektori ja kaitseväe juhataja aruanded kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis ja annab tööle hinnangu, toimub vähemalt kord aastas.

§ 4.  Komisjoni istungi ettevalmistamine

  (1) Esimees määrab seitsme tööpäeva jooksul arvates vaide kättesaamisest kindlaks komisjoni istungi (edaspidi istung) aja. Istung peab toimuma ühe kuu jooksul arvates päevast, mil esimees vaide kätte sai.
[RTL 2007, 46, 804 - jõust. 09.06.2007]

  (2) Esimees teeb istungi aja ning arutusele tuleva päevakorra viivitamatult ja kirjalikult teatavaks komisjoni liikmetele.

  (3) Esimees tutvub vaide materjalidega või teeb selle ülesandeks mõnele komisjoni liikmele. Esimees või tema ülesandel tegutsev komisjoni liige võib vajadusel nõuda vaide esitajalt täiendavaid materjale ja kontrollida asjaolusid.
[RTL 2007, 46, 804 - jõust. 09.06.2007]

  (4) [kehtetu – RTL 2007, 46, 804 - jõust. 09.06.2007]

§ 5.  Vaide või taotluse arutamine komisjoni istungil

  (1) Kaitseressursside Ameti otsuse peale esitatud vaiet arutatakse istungil vaide esitajat istungile kutsumata.
[RTL 2007, 46, 804 - jõust. 09.06.2007]

  (2) Istung algab esimehe teatega, milline asi arutamisele tuleb, kes on istungile kutsutud ja kes nendest on ilmunud.

  (3) Pärast teadet kannab esimees või tema poolt määratud vaidega tutvunud komisjoni liige ette asja sisu, uuritakse asjas kogutud materjale ning kuulatakse ära kõigi kohalviibivate komisjoni liikmete arvamused.
[RTL 2007, 46, 804 - jõust. 09.06.2007]

§ 6.  Komisjoni otsus

  (1) Komisjoni istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole komisjoni liikmetest.

  (2) Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole istungil osalenud komisjoni liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav komisjoni esimehe hääl.

  (3) Komisjon teeb otsuse vahetult pärast asja arutamise lõpetamist.

  (4) Otsus peab olema põhjendatud ning selles peab olema märgitud selle andmise faktiline ja õiguslik alus.

  (5) Komisjoni otsus protokollitakse ning sellele kirjutavad alla komisjoni sekretär ja komisjoni esimees.

  (6) Komisjoni liikmel on õigus jääda eriarvamusele. Eriarvamus vormistatakse kirjalikult ning see lisatakse otsusele.

  (7) Vaide alusel läbi vaadatud Kaitseressursside Ameti otsuse kehtetuks tunnistamiseks või muutmiseks tehtud uue otsuse esitab komisjon kinnitamiseks kaitseministrile kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest. Kinnitatud otsus saadetakse viivitamatult isikule, kelle suhtes otsus tehti, ja Kaitseressursside Ametile.

  (8) [kehtetu – RTL 2007, 46, 804 - jõust. 09.06.2007]

  (9) Komisjoni otsuse peale võib otsusega mittenõustusmise korral esitada kaebuse halduskohtule.

§ 7.  Komisjoni otsuse vastuvõtmine istungit kokku kutsumata

  (1) Komisjonil on õigus vastu võtta otsuseid istungit kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik komisjoni liikmed.

  (2) Komisjoni esimees saadab lõikes 1 nimetatud otsuse eelnõu kirjalikult kõigile komisjoni liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul peab komisjoni liige esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui komisjoni liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

  (3) Kui otsus tehakse käesolevas paragrahvis sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poolte komisjoni liikmete arvust.

§ 8.  Komisjoni liikme tasustamine

  (1) Komisjoni liikme töö tasustamise otsustab komisjoni esimees mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.

  (2) Komisjoni finantseeritakse Kaitseministeeriumi eelarvest.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks kaitseministri 9. juuni 2000. a määrus nr 5 «Kaitseväeteenistuse komisjoni töökorra kehtestamine» (RTL 2000, 64, 1009).

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2005. aasta 1. augustil.

/otsingu_soovitused.json