Teksti suurus:

Õhuväe teeneteristi kirjeldus ning selle andmise ja kandmise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Õhuväe teeneteristi kirjeldus ning selle andmise ja kandmise kord

Vastu võetud 12.04.2007 nr 10
RTL 2007, 34, 585
jõustumine 28.04.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

29.05.2007 nr 18 (RTL 2007, 46, 803) 9.06.2007

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 431 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsäte

Õhuväe teeneterist (edaspidi teeneterist) on asutatud eesmärgiga tunnustada isikuid, kellel on silmapaistvad teened õhuväe ees. Teeneterist väärtustab teenistust õhuväes, on innustuseks, autasuks saavutuste ning tänuks abi eest.

§ 2. Teeneteristi kirjeldus ja liigid

(1) Teeneterist on hõbedasest metallist valmistatud, otstest nõguskaarsete harudega käpprist, millel on hõbedane kotkas, kes parema jala küüniste vahel hoiab hõbedast mõõka ja vasaku jala küünistega Eesti lipu värvides kolmnurkset kilpi (õhuväe teeneteristi etalonkujutised määruse lisas 1).

(2) Risti kõrgus on 32 mm. Risti poleeritud esikülge ääristavad 1 mm laiune valge ja 1 mm laiune sinise emailiga kaetud triip. Risti peal on oksüdeeritud hõbedasest metallist õhuväe embleemikotkas. Risti sileda tagumise külje keskel on litter diameetriga 10 mm. Litrile on graveeritud õhuväe asutamise kuupäev 20 VII 1919. Risti alla graveeritakse autasu number.

(3) Teeneterist jaguneb kolmeks klassiks ning kõik kolme klassi märgid on ühesuguse kujundusega ja ühesuurused.

(4) Teeneteristi klasside riste kantakse terashalli põhitooniga muareesiidist 36 mm laiuse lindi küljes. Värvuste jaotus lintidel on järgmine:
1) I klass – terashall 10 mm, sinine 1 mm, terashall 1 mm, must 1 mm, terashall 1 mm, valge 8 mm, terashall 1 mm, must 1 mm, terashall 1 mm, sinine 1 mm, terashall 10 mm;
2) II klass – terashall 10 mm, sinine 1 mm, terashall 1 mm, must 1 mm, terashall 1 mm, sinine 8 mm, terashall 1 mm, must 1 mm, terashall 1 mm, sinine 1 mm, terashall 10 mm;
3) III klass – terashall 10 mm, sinine 1 mm, terashall 1 mm, must 1 mm, terashall 1 mm, must 8 mm, terashall 1 mm, must 1 mm, terashall 1 mm, sinine 1 mm, terashall 10 mm.

(5) Koos teeneteristiga antakse teeneteristi saajale teeneteristi lindilõige. Teeneteristi lindilõige on vastava teeneteristi lindiga kaetud 10 mm kõrgune ja 35 mm laiune alus.

[RTL 2007, 46, 803 – jõust. 9.06.2007]

(6) Teeneteristi miniatuur on teeneteristi täpne vähendatud koopia ja 2/3 teeneteristi originaalsuurusest.

(7) Teeneteristi originaal ja lindilõige ning tunnistus antakse tasuta. Teeneteristi miniatuuri soetab teeneteristiga autasustatu omal kulul.

§ 3. Teeneteristi andmise taotlemine

(1) Teeneteristi I klass antakse vähemalt seitsmeaastase eeskujuliku ja laitmatu teenistuse või töötamise eest õhuväes ja/või õhuväe arengut eriti silmapaistvalt toetanud või koostöös eriti tulemuslikult osalenud isikutele.

(2) Teeneteristi II klass antakse vähemalt viieaastase eeskujuliku ja laitmatu teenistuse või töötamise eest õhuväes ja/või õhuväe arengut silmapaistvalt toetanud või koostöös tulemuslikult osalenud isikutele.

(3) Teeneteristi III klass antakse vähemalt kaheaastase eeskujuliku teenistuse või töötamise eest õhuväes ja/või õhuväe arengut märkimisväärselt toetanud isikutele.

(4) Erandkorras võib teeneteristi anda Eesti kodanikele ning välismaalastele, kellel on erilisi väljapaistvaid teeneid õhuväe arendamise eesmärkide saavutamise toetamisel.

(5) Ettepaneku teeneteristi andmiseks teeb väeosa ülem / Õhuväe Staabi ülem õhuväe teeneteristi nõukogule.

(6) Ettepanek teeneteristi andmiseks tuleb esitada õhuväe teeneteristi nõukogule vähemalt üks kuu enne teeneteristi kätteandmist.

(7) Otsuse teeneteristi andmise kohta teeb õhuväe ülema käskkirjaga moodustatud teeneteristi nõukogu. Teeneteristiga autasustamine vormistatakse õhuväe ülema käskkirjaga.

(8) Teeneteristi juurde kuulub tunnistus, millel on teeneteristi saaja ees- ja perekonnanimi, auaste, teeneteristi liik ja number, andmise kuupäev ja andmise alus.

(9) Teeneteristi tunnistus on eestikeelne. Välismaalasele antavale tunnistusele lisatakse inglisekeelne tõlge.

(10) Tunnistusele kirjutab alla õhuväe ülem.

(11) Teeneteristide andmise üle peab arvestust ning nende hoidmist korraldab Õhuväe Staap.

§ 4. Teeneteristi kätteandmine

Teeneteristi annab kätte õhuväe ülem või tema poolt määratud isik:
1) õhuväe aastapäeval;
2) muul õhuväe ülema poolt määratud tähtpäeval.

§ 5. Teeneteristi kandmine

(1) Teeneteristi, selle miniatuuri ning lindilõiget on õigus kanda üksnes isikul, keda on sellega autasustatud.

(2) Teeneteristi kandmisel juhindutakse kaitseväelase vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise korrast.

§ 6. Teeneteristi kandmise õiguse äravõtmine

(1) Teeneteristi kandmise õiguse võib ära võtta teenistusdistsipliini jämedalt rikkunud, usalduse kaotanud või vääritu teo toimepannud isikult.

(2) Teeneteristi kandmise õiguse äravõtmise otsustab õhuväe ülem § 3 lõikes 5 nimetatud isiku taotlusel.

Kaitseministri 12. aprilli 2007. a määruse nr 10 «Õhuväe teeneteristi kirjeldus ning selle andmise ja kandmise kord»
lisa

Õhuväe teeneteristi etalonkujutised

I klass II klass III klass

Sinine värv PANTONE värvitabeli järgi on 285 C.

Hall värv PANTONE värvitabeli järgi on 427 C.

/otsingu_soovitused.json