Teksti suurus:

Struktuuritoetuse riikliku registri kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.07.2008
Avaldamismärge:

Struktuuritoetuse riikliku registri kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 04.10.2005 nr 66
RTL 2005, 104, 1585
jõustumine 16.10.2005

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.05.2007 nr 37 (RTL 2007, 46, 811) 9.06.2007

Määrus kehtestatakse “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse” § 9 lõike 7 punkti 2 ja “Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse” § 4 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määrusega nr 126 “Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus”.

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega reguleeritakse struktuuritoetuse riikliku registri (edaspidi register) kasutamist, sealhulgas kasutajakontode haldamist, registri turvalisusega seonduvat ning andmete ristkasutust teiste infosüsteemidega.

§ 2. Kasutatavad mõisted

(1) Vastutav töötleja määruse tähenduses on Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 126 „Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus” (edaspidi registri põhimäärus) § 3 lõike 1 kohaselt korraldusasutus.

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]

(2) Volitatud töötleja määruse tähenduses on registri põhimääruse § 3 lõike 2 kohaselt Rahandusministeerium ning rakendusasutused ja rakendusüksused.

(3) Kasutaja määruse tähenduses on registrit kasutama volitatud isik.

(4) Administraator määruse tähenduses on registri operatiivsüsteemi ja kesksüsteemi haldama volitatud isik.

(5) Kasutajakonto määruse tähenduses on registrisse kantud kasutaja andmetest moodustatud andmekogum, mis koosneb kasutaja ees- ja perekonnanimest, tema isiku- või registrikoodist, organisatsiooni nimetusest, kus ta töötab, ametinimetusest, kasutajanimest, paroolist, konto aktiveerimise kuupäevast ja konto kehtivuse lõpptähtpäevast. Kasutajakontole lisatakse rollid andmete sisestamiseks ja töötlemiseks.

(6) Roll määruse tähenduses on kogum õigustest. Õigusele vastab üks registris teostatav toiming. Rollidele määratud õigusi võib administraator vastavalt vastutavalt töötlejalt saadud juhistele muuta.

(7) Kasutajatunnus määruse tähenduses on registri kasutajanimest ja paroolist koosnev tunnus, mis võimaldab kasutajatunnuse omanikul registrit kasutada.

(8) Registri operatiivinfosüsteem määruse tähenduses on taotluste ja projektide andmete haldamiseks loodud veebipõhine infosüsteem.

(9) Registri kesksüsteem määruse tähenduses on taotluste ja projektide andmete analüüsiks ning aruandluseks loodud andmelao infosüsteem.

(10) Infosüsteemi akrediteerimine määruse tähenduses on infosüsteemi vastavaks tunnistamine registriga andmete ristkasutuseks.

2. peatükk
KASUTAJAKONTODE HALDAMINE

§ 3. Rollide liigid

(1) Struktuuritoetuste registri operatiivinfosüsteemis on kasutusel järgmised rollid:
1) «administraator», millega kaasneb kasutajakontode, rollide ja registri tööks vajaliku häälestuse haldamise õigus;
2) «RÜ administraator», millega kaasneb rakendusüksuse kasutajate, rollide ja registri tööks vajaliku häälestuse haldamise õigus;


3) «RÜ koordineerija», millega kaasneb rakendusüksuse taotluste, projektide ja projektide maksetaotluste haldamise õigus;

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]

4) «RÜ finantsist», millega kaasneb rakendusüksuse väljamaksete abikõlblikkuse, finantsallikate ja riigieelarve klassifikaatorite määramise õigus. «RÜ finantsist» võib vaadata vastava rakendusüksuse projektide andmeid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta;

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]

5) «RÜ juhataja», millega kaasneb rakendusüksuse väljamaksete kinnitamise õigus. «RÜ juhataja» võib vaadata vastava rakendusüksuse projektide andmeid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta;

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]

6) «RÜ audit», millega kaasneb rakendusüksuse projektide auditeerimisega seotud andmete registrisse kandmise ja muutmise õigus. «RÜ audit» võib vaadata vastava rakendusüksuse projektide andmeid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta;

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]

7) «RA kasutaja», millega kaasneb õigus vaadata rakendusüksuste projekte. «RA kastutaja» võib vaadata rakendusüksuste projektide andmeid ja aruandeid, kuid mitte neid muuta;

8) "MA kasutaja”, millega kaasneb õigus kontrollida rakendusüksuse väljamakseid. “MA kasutaja” võib vaadata kõikide rakendusüksuse projektide andmeid ja aruandeid, kuid ei tohi neid muuta;

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]


9) „MA 2. kasutaja”, millega kaasneb õigus suunata makseasutuse poolt kontrollitud väljamaksete andmed e-riigikassasse väljamaksmiseks. “MA 2. kasutaja” võib vaadata kõikide rakendusüksuse projektide andmeid ja aruandeid, kuid ei tohi neid muuta;

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]


10) «KA kasutaja», millega kaasneb õigus vaadata kõikide projektide andmeid, kuid mitte neid muuta;
11) «auditi kasutaja», millega kaasneb õigus vaadata kõikide projektide andmeid, kuid mitte neid muuta;
12) «RÜ andmevahetus», millega kaasneb õigus rakendusüksusel edastada registrisse andmeid elektroonsel teel;


13) “väline kasutaja”, millega kaasneb taotleja või toetuse saaja õigus esitada rakendusüksusele Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 331 “Infosüsteemide andmevahetuskihi rakendamine” alusel loodud infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu toetuse taotluseid, toetuse kasutamise aruandeid ja väljamaksete tegemiseks vajalikke andmeid.

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]

(2) Registri kesksüsteemis on kasutusel järgmised rollid:
1) «võtmekasutaja», millega kaasneb õigus teha registri kesksüsteemis uusi aruandeid ja päringuid ning käivitada süsteemis eeldefineeritud aruanded;
2) «tavakasutaja», millega kaasneb õigus käivitada registri kesksüsteemis eeldefineeritud aruanded.

§ 4. Kasutajakontode loomine

(1) Kasutajakonto saamiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale avalduse ja vormikohase volikirja (lisa 1) kahes eksemplaris.

(2) Lõikes 1 nimetatud avalduse rahuldamise otsustab vastutav töötleja viie tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates. Rahuldatud avalduse alusel loob vastutava töötleja administraator volitatud töötlejale kasutajakonto.

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]

(3) Vastutav töötleja loob operatiivsüsteemi «administraatori», kuni kaks «RÜ administraatori», «RA kasutaja», «MA kasutaja», «MA 2. kasutaja», «auditi kasutaja», «KA kasutaja» ja kesksüsteemis «tavakasutaja» ning «võtmekasutaja» kasutajakontod.

(4) Vastutav töötleja võib kasutajakonto loomisest keelduda, kui:
1) avaldus ei ole täidetud vormikohaselt või on alust kahelda esitatud andmete õigsuses;
2) puuduvad süsteemi kasutamiseks vajalikud litsentsid;
3) avalduse esitanud asutuses kasutuses olevate kontode kasutamine ei ole efektiivne;
4) vastutava töötleja poolt ettenähtud arv kasutajakontosid on volitatud töötlejale juba loodud.

(5) Kasutajakonto loomise kohta saadetakse kasutajale e-postiga teade. Kasutajakonto kasutamiseks vajalik kasutajatunnus antakse kasutajale üle kinnises ümbrikus vormikohase kinnituskirja (lisa 2) allkirjastamisel.

(6) Pärast vastutavalt töötlejalt kasutajakonto saamist loob rakendusüksus oma asutusega seotud kasutajakontod.

(7) Rakendusüksus loob vastavalt rakendusüksuse juhi või juhtorgani kehtestatud korrale operatiivsüsteemi «RÜ koordineerija», «RÜ finantsisti», «RÜ auditi», «RÜ juhataja», «RÜ andmevahetuse» ja «välise kasutaja» kasutajakontod.

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]

(8) [Kehtetu – RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]

(9) Kasutajakontole määratakse roll vastavalt konto saamiseks esitatud avaldusele.

§ 5. Kasutaja kohustused

(1) Kasutaja ei tohi anda oma kasutajatunnust kasutamiseks kolmandatele isikutele.

(2) Volitatud töötleja vastutab oma ametnike või töötajate poolt registri operatiivsüsteemis või kesksüsteemis teostatud tehingute eest kooskõlas «Struktuuritoetuse seaduses», registri põhimääruses ja teistes õigusaktides sätestatuga.

§ 6. Kasutajakontode sulgemine

(1) Volitatud töötleja peab vastutavat töötlejat viivitamatult kirjalikult teavitama kasutaja volituste lõppemisest.

(2) Volitatud töötleja loodud kasutajakontod suletakse vastavalt volitatud töötleja juhi või juhtorgani poolt kehtestatud korrale.

(3) Administraatoril on vastutava töötleja korraldusel õigus ajutiselt kasutajakonto sulgeda, kui:
1) esineb kahtlus registri mitte-eesmärgipärase kasutamise osas;
2) kasutajakonto on muutunud kättesaadavaks kolmandatele isikutele;
3) järelevalvet teostav isik on teinud vastava kirjaliku ettepaneku.

(4) Kasutajakonto on suletud, kuni vastutav töötleja ei ole otsustanud teisiti.

§ 7. Kasutaja õiguste kontrollimine

(1) Vastutav töötleja ja rakendusüksused on kohustatud kord aastas kontrollima nende välja antud kasutajakontode ja kontodega seotud rollide kasutamist.

(2) Lõikes 1 nimetatud kontrollimise käigus kontrollitakse olemasolevaid kasutajakontosid, nende kasutajaid ja kasutajarolli vastavust tööülesannetele.

(3) Rakendusüksuse läbi viidud kontrollimise tulemused esitatakse hiljemalt 1. märtsiks vastutavale töötlejale.

3. peatükk
TURVALISUS, ANDMETE SÄILITAMINE JA RISTKASUTUS

§ 8. Turvalisus

(1) Registri vastutav töötleja peab registri haldamisel lähtuma Rahandusministeeriumis kehtivatest infosüsteemi üldistest turvanõuetest.

(2) Registri täpsemad turvanõuded kehtestab vastutav töötleja.

(3) Volitatud töötleja peab registrisse andmete kandmisel tagama, et andmed ei oleks kättesaadavad kolmandatele isikutele.

§ 9. Andmete säilitamine

(1) Registri vastutav töötleja säilitab registri andmeid nii, et neid oleks võimalik eelmise kalendripäeva seisuga taastada.

 

(2) Registri andmetest tehakse iga tööpäeva lõpus varukoopia.

[RTL 2007, 46, 811 – jõust. 9.06.2007]

(3) Registri varukoopiaid hoitakse kahjustumise eest kaitstud kohas.

§ 10. Andmete ristkasutus

(1) Registri andmete ristkasutusel teiste infosüsteemidega peavad infosüsteemid vastama vastutava töötleja kehtestatud tingimustele ja läbima infosüsteemide akrediteerimise auditi, mille käigus hinnatakse:
1) andmete ristkasutuse turvataset;
2) infosüsteemi vastavust vastutava töötleja kehtestatud turvanõuetele;
3) infosüsteemi kohta kehtivaid reegleid ja protseduure.

(2) Registri andmete ristkasutuse täpsemad tingimused kehtestab registri vastutav töötleja ning esitab need teise infosüsteemi omanikule kirjalikult.

(3) Registri andmete ristkasutus teiste infosüsteemide andmetega on lubatud.

Lisa 12840280 Lisa 1

Lisa 12840282 Lisa 2

/otsingu_soovitused.json