Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 68 "Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 47, 836

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 68 "Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 04.06.2007 nr 40

Määrus kehtestatakse «Kaubandustegevuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» § 1 punktiga 1.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruses nr 68 «Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded» (RTL 2004, 41, 688; 2006, 21, 345) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 96/74/EÜ tekstiilinimetuste kohta (EÜT L 32, 03.02.1997, lk 38–55), muudetud direktiividega 97/37/EÜ (EÜT L 169, 27.06.1997, lk 74–75), 2004/34/EÜ (ELT L 89, 26.03.2004, lk 35), 2006/3/EÜ (ELT L 5, 10.01.2006, lk 14), 2007/3/EÜ (ELT L 28, 03.02.2007, lk 12–13) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/74/EÜ parandusega (ELT L 105, 13.04.2006).»;

2) määruse lisa 1 täiendatakse punktiga 46 järgmises sõnastuses:

«46 Elastolefiin Kiud, mis sisaldab vähemalt 95 massiprotsenti osaliselt ristsillatud makromolekule, koosneb etüleenist ja vähemalt veel ühest teisest olefiinist ning mis esialgse pikkusega võrreldes poolteist korda pikemaks venitatuna ja vabastatuna taastab kiiresti ja peaaegu täielikult oma esialgse pikkuse.»;

3) määruse lisa 2 punkti 19 veerus «massilisa» asendatakse number «19,00» numbriga «9,00»;

4) määruse lisa 2 täiendatakse punktiga 46 järgmises sõnastuses:

«46 Elastolefiin 1,50».

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2008. aasta 2. veebruaril.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json