Teksti suurus:

Rahandusministri 30. juuni 2006. a määruse nr 42 “Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 47, 840

Rahandusministri 30. juuni 2006. a määruse nr 42 “Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused” muutmine

Vastu võetud 04.06.2007 nr 38

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 60 lõike 3 alusel ning kooskõlas «Tolliseaduse» § 61 lõikega 2 ja «Maksukorralduse seaduse» § 120 lõikega 11.

§ 1. Rahandusministri 30. juuni 2006. a määruses nr 42 «Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused» (RTL 2006, 56, 1023) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Deposiidina esitatud tagatise tagastab toll tagatise esitaja taotluse alusel pärast tagatise vabastamist kümne päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.»;

2) määruse § 15 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse §-s 17 asendatakse sõna «kliendi» sõnaga «isiku»;

4) määruse paragrahv 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Usaldusväärsuse koefitsiendi rakendamise välistamine

Usaldusväärsuse alusel määratud koefitsienti ei rakendata järgmistel juhtudel:
1) üksiktagatise suuruse määramisel;
2) imporditollimaksu tagamiseks üldtagatise suuruse määramisel määruse §-des 24 ja 26 sätestatud toimingute korral;
3) üldtagatise suuruse määramisel määruse §-s 27 sätestatud toimingute korral.».

§ 2. Määrus jõustub 2007. aasta 15. juunil.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json