Teksti suurus:

Anna, Jäneda, Kõrvemaa, Lehtse ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Anna, Jäneda, Kõrvemaa, Lehtse ja Väätsa jahipiirkonna moodustamine ning jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja määramine

Vastu võetud 31.05.2006 nr 36
RTL 2006, 47, 843
jõustumine 15.06.2006

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

29.05.2007 nr 39 (RTL 2007, 47, 833) 15.06.2007

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 6 lõike 3 ja § 11 lõike 2 alusel.

§ 1. Anna jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Anna jahipiirkonna pindala on 9780 hektarit.

(2) Anna jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Anna jahipiirkonna piir läheb Sikkemäe kinnistu põhjapiiri ning Albu ja Paide valla vahelise piiri ristumiskohast mööda Albu ja Paide valla vahelist piiri Jägala jõeni, jätkudes mööda Jägala jõge Rava metskonna kvartali 94 kirdenurgani; sealt mööda Rava metskonna kvartalite 95, 96 ja 97 läänesihti Pärnu jõeni ning mööda Pärnu jõge Väätsa metskonna kvartali 104 loodenurgani; Väätsa metskonna kvartali 104 loodenurgast mööda Väätsa metskonna kvartali 104 põhja- ja ida-, kvartali 118 ida- ning kvartali 120 ida- ja lõunasihti Pärnu jõeni; siitpeale mööda Pärnu jõge Lasputre ojani ning mööda Lasputre oja Väätsa metskonna kvartali 164 edelanurka; kvartali 164 edelanurgast mööda Väätsa metskonna kvartalite 164 ja 165 lõunasihti Rakvere–Paide maanteeni; sealt mööda Rakvere–Paide maanteed Paide valla piirini ning mööda valla piiri Vodja jõeni; edasi mööda Vodja jõge Tallinna–Tartu maanteeni ning mööda maanteed Mäo teeristini; Mäo teeristist mööda Mäo–Paide maanteed Paide linna piirini, jätkudes lääne suunas mööda Paide linna piiri Pärnu jõeni ning mööda Pärnu jõge Eivere peakraavi suudmeni; sealt mööda Eivere peakraavi Väätsa metskonna kvartali 192 lõunasihini; edasi mööda Väätsa metskonna kvartalite 192 ja 191 lõunasihti Prääma turbarabani ning mööda Prääma turbaraba ida- ja põhjapiiri Väätsa metskonna kvartali 181 kagunurka; siit mööda Väätsa metskonna kvartali 181 lõuna- ja läänesihti ning sama metskonna kvartalite 175 ja 171 läänesihti kvartali 171 loodesihini; edasi mööda Väätsa metskonna kvartalite 171 ja 172 loodesihti põlluteeni; sealt mööda põlluteed Eivere–Pikaküla maanteeni, jätkudes mööda Eivere–Pikaküla maanteed Tallinna–Tartu maanteeni; teeristist mööda Tallinna–Tartu maanteed Mustla–Saarnakõrve teeni, jätkudes mööda Mustla–Saarnakõrve teed Lintsi jõeni ning mööda Lintsi jõge Tõrvaaugu kinnistu lõunapiirini; edasi mööda Tõrvaaugu kinnistu lõunapiiri Kasesalu teeni ning mööda Kasesalu teed Mustla raba sihini, jätkudes mööda Mustla raba sihti Väätsa metskonna kvartali 30 edelasihini; sealt mööda Väätsa metskonna kvartali 30 edela- ja kvartali 29 edela- ja loodesihti kvartali 27 kagusihini; siis mööda Väätsa metskonna kvartalite 27, 26 ja 24 kagusihti kvartali 31 loodesihini, jätkudes mööda Väätsa metskonna kvartali 31 loodesihti kvartali 31 kirdesihini; seejärel mööda Väätsa metskonna kvartalite 31, 32 ja 33 kirdesihti Reopalu jõeni ning mööda Reopalu jõge Väätsa metskonna kvartali 18 läänesihini; edasi mööda Väätsa metskonna kvartalite 18 ja 17 läänesihti Sikkemäe kinnistu idapiirini ning mööda Sikkemäe kinnistu idapiiri Albu ja Paide valla vahelise piirini.

§ 2. Jäneda jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Jäneda jahipiirkonna pindala on 9870 hektarit.

(2) Jäneda jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Jäneda jahipiirkonna piir läheb Paunküla metskonna kvartali WE014 idasihi ja Jänijõe ristumiskohast mööda Jänijõge Aegviidu metskonna kvartali AE093 idasihini, jätkudes mööda kvartali AE093 idasihti Aegviidu–Jäneda maanteeni ning mööda Aegviidu–Jäneda maanteed Siniallika kinnistu loodepiirini; seejärel mööda Siniallika kinnistu loodepiiri Tallinna–Tapa raudteeni ning mööda Tallinna–Tapa raudteed Nelijärve kraavini, edasi mööda Nelijärve kraavi Mustjõeni ning mööda Mustjõge Patika–Rägavere teeni; seejärel mööda Patika–Rägavere teed Rägavereni; Rägaverest mööda Laudika teed Rava metskonna kvartali 151 kirdenurgani, jätkudes mööda Rava metskonna kvartalite 151 ja 152 idasihti kõrgepingeliini trassini; siitpeale mööda kõrgepingeliini trassi Rava metskonna kvartali 148 kagunurgani; edasi mööda põlluvaheteed Uuemardi taluni, Uuemardi talu juurest mööda Aegviidu–Paide maanteed Ambla ja Tapa valla vahelise piirini, jätkudes mööda Ambla ja Tapa valla vahelist piiri Kernu taluni; sealt mööda Kernu metsateed Albu ja Tapa valla vahelise piirini ning mööda Albu ja Tapa valla vahelist piiri Arapere ojani; edasi mööda Arapere oja Arapere teeni ning mööda Arapere teed Jäneda–Vetla maanteeni; teeristist mööda Jäneda–Vetla maanteed Tarvasjõeni ja mööda Tarvasjõge Paunküla metskonna kvartali WE042 idasihini; seejärel mööda Paunküla metskonna kvartalite WE042, WE032, WE024, WE016 ja WE014 idasihti Jänijõeni.

§ 3. Kõrvemaa jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Kõrvemaa jahipiirkonna pindala on 25 460 hektarit.

(2) Kõrvemaa jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Kõrvemaa jahipiirkonna piir läheb Paunküla metskonna kvartali WE117 kagusihi ja Vetla–Jäneda maantee ristumiskohast mööda Vetla–Jäneda maanteed Arapere teeni ning mööda Arapere teed Arapere ojani; sealt mööda Arapere oja Albu valla piirini ning mööda Albu valla piiri Kernu metsateeni; edasi mööda Kernu metsateed Ristkase teeni ning mööda Ristkase teed kõrgepingeliini trassini; seejärel mööda kõrgepingeliini trassi Annistemõisa sihini ja mööda Annistemõisa sihti Annistemõisa kraavini; siitpeale mööda kraavi selle suubumiskohani Ambla jõkke, jätkudes mööda Ambla jõge Sääsküla ojani ning mööda Sääsküla oja Käravete–Sääsküla teeni; sealt mööda Käravete–Sääsküla teed Albu–Aravete teeni; teeristist mööda Albu–Aravete teed Araveteni, Aravetest mööda Aravete–Järva-Jaani maanteed Rava metskonna kvartali 244 kirdenurka; siis mööda Orgmetsa teed Seidla–Järva-Jaani teeni ning mööda Seidla–Järva-Jaani teed kruusakarjääri teeni, mööda kruusakarjääri teed Mesila teeni; teeristist mööda Mesila teed Valasti–Kihme teeni ning mööda Valasti–Kihme teed Kihmeni; Kihmest mööda Tapa–Paide maanteed Jägala jõeni; sealt mööda Jägala jõge Albu valla piirini; edasi mööda Albu valla piiri Sikkemäe kinnistu põhjapiirini ning mööda Sikkemäe kinnistu põhjapiiri Rava metskonna kvartali 15 lõunasihini; sealt mööda Rava metskonna kvartali 15 lõuna- ja läänesihti Kautla kinnistu idapiirini ning mööda Kautla kinnistu idapiiri Mudajärve kraavini, jätkudes mööda Mudajärve kraavi Sae ojani; edasi mööda Sae oja Külvandu kraavini ning mööda Külvandu kraavi Paunküla metskonna kvartali WE164 kagusihini; seejärel mööda kvartalite WE164, WE153, WE140, WE131, WE124, WE116 ja WE117 kagusihti Vetla–Jäneda maanteeni.

§ 4. Lehtse jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

[Kehtetu – RTL 2007, 47, 833 – jõust 15.06.2007]

§ 5. Väätsa jahipiirkonna pindala ja piirikirjeldus

(1) Väätsa jahipiirkonna pindala on 16 800 hektarit.

(2) Väätsa jahipiirkonna piirikirjeldus on järgmine:

Väätsa jahipiirkonna piir läheb Tallinna–Tartu maantee ja Eivere–Pikaküla maantee ristumiskohast mööda Eivere–Pikaküla maanteed Eivere Invaliidide Koduni; sealt mööda põlluteed Väätsa metskonna kvartali 172 loodesihini; edasi mööda Väätsa metskonna kvartalite 172, 171, 170 ja 173 loodesihti Reopalu jõeni ning mööda Reopalu jõge Palivere teeni; siitpeale mööda Palivere teed Palivere sihini, jätkudes mööda Palivere sihti Väätsa metskonna kvartali 266 lõunasihini; sealt mööda Väätsa metskonna kvartalite 266 ja 265 lõunasihti Väätsa–Lõõla maanteeni ning mööda Väätsa–Lõõla maanteed Reinu teeni; teeristist mööda Reinu teed Lõõla ojani; edasi mööda Lõõla oja Lintsi jõeni ning mööda Lintsi jõge Kuura kinnistu lõunapiirini, jätkudes mööda Kuura kinnistu lõunapiiri Kõrgepingi kinnistu lõunapiirini ning mööda Kõrgepingi kinnistu lõunapiiri Piiumetsa–Vahastu maanteeni; seejärel mööda Piiumetsa–Vahastu maanteed Vahastu–Saueaugu teeni; teeristist mööda Vahastu–Saueaugu teed Väätsa metskonna kvartali 213 loodesihini; siitpeale mööda Väätsa metskonna kvartalite 213, 202 ja 188 loodesihti Väätsa metskonna kvartali 188 põhjasihini; edasi mööda Väätsa metskonna kvartalite 188, 174, 175 põhja- ja kvartali 176 põhja- ja loodesihti ning kvartalite 163, 154, 145 ja 143 loodesihti Väätsa metskonna kvartali 143 põhjasihini; siis mööda Väätsa metskonna kvartalite 143 ja 144 põhjasihti Saueaugu–Saarnakõrve maanteeni ning mööda Saueaugu–Saarnakõrve maanteed Saarnakõrve–Mustla teeni, jätkudes mööda Saarnakõrve–Mustla teed Tallinna–Tartu maanteeni; teeristist mööda Tallinna–Tartu maanteed Pikaküla–Eivere maanteeni.

§ 6. Jahipiirkonna kasutusõiguse loa andja

[Kehtetu – RTL 2007, 47, 833 – jõust 15.06.2007]

§ 7. Rakendussäte

Keskkonnaministri 30. juuli 2002. a määruse nr 48 «Järva maakonna rendijahipiirkondade moodustamine» (RTL 2002, 90, 1403) § 1 punktid 3, 7, 14 ja 15 ning § 2 punktid 3, 7, 14 ja 15 tunnistatakse kehtetuks.

/otsingu_soovitused.json