Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 “Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 48, 865

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 “Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm” muutmine

Vastu võetud 06.06.2007 nr 44

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 111 lõike 8 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määrust nr 40 «Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm» (RTL 2006, 39, 672) täiendatakse paragrahvidega 10–13 järgmises sõnastuses:

« § 10. Kohalikus rannasõidus sõitvate laevade vastavus mereturvalisuse nõuetele

Kohalikus rannasõidus sõitvad laevad, mis peavad vastama mereturvalisuse nõuetele, on jagatud I ja II kategooriasse. I kategooriasse kuuluvad kaubalaevad, naftatankerid, kemikaalitankerid, punkrilaevad kogumahutavusega 500 ja enam ning reisilaevad, kiirreisilaevad kogumahutavusega üle 500 (välja arvatud A-klassi reisilaevad majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 «Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm» tähenduses) ja alla 500-se kogumahutavusega laevad reisijate arvuga üle 250. II kategooriasse kuuluvad kõik teised laevad, mis liidestuvad laevaga, millele kehtivad 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel nõuded, või A-klassi reisilaevaga.

§ 11. Mereturvalisuse nõuded I kategooriasse kuuluvatel kohaliku rannasõidu laevadel

(1) Reeder, kes opereerib I kategooriasse kuuluvaid laevu, peab määrama isiku, kes on läbinud reederi turvaülema koolituse ning kellel on kohustus tagada, et laeval on läbi viidud riskianalüüs ja välja töötatud ning rakendatud vähendatud mahus koostatud laeva turvalisuse plaan.

(2) I kategooriasse kuuluv laev peab vastama järgmistele mereturvalisuse nõuetele:
1) laevas peab olema reederi poolt määratud mereturvalisuse alaste teadmistega isik, kelle kohustus on organiseerida mereturvalisuse tagamise nõuete täitmine laevas. Antud isik peab olema saanud mereturvalisuse alase koolituse. Koolituse läbiviimine on reederi kohustus ja see peab olema dokumentaalselt tõendatud;
2) meeskond peab olema tutvunud ja teadma mereturvalisuse nõudeid, meeskond peab olema tutvunud vähendatud mahus koostatud laeva turvalisuse plaaniga ning plaanist tulenevate kohustuste ja ülesannetega;
3) laeval peab olema vähendatud mahus koostatud laeva turvalisuse plaan.

(3) Vähendatud mahus koostatud laeva turvalisuse plaan peab sisaldama vähemalt järgmist:
1) õppused ja harjutused. Õppuseid peab korraldama iga kolme kuu tagant, harjutusi vastavalt Veeteede Ameti nõudmisele;
2) laevale juurdepääsu kontrollimine. Laevale pääsu peab jälgima tagamaks juurdepääsu ainult selleks luba omavatele isikutele;
3) laeva tekialade ja laeva ümbruse jälgimine. Laeval peab olema võimalus jälgida tekialasid ja laeva ümbrust, kasutades valgustust, laevameeskonda või automaat- ja seireseadmeid;
4) piirangualade määratlemine ja jälgimine tagamaks neile juurdepääsu ainult selleks luba omavatele isikutele. Piirangualad on ette nähtud lubamatu juurdepääsu takistamiseks turvatundlikele piirkondadele laeva pardal ning laeval viibivate inimeste, lasti ja laeva varude kaitseks lubamatu sissetungi eest. Määratud piirangualad peavad olema lukus või jälgitavad;
5) meetmed turvataseme 2 ja 3 korral;
6) turvalisuse deklaratsiooni täitmine;
7) mereturvalisuse alase kommunikatsiooni tagamine ning turvaintsidentidest, vahejuhtumitest ja kahtlastest olukordadest teavitamine.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud õppused peavad sisaldama endas järgmisi elemente rotatsiooni korras:
1) laeva või sadamarajatise kahjustamise või hävitamise (nt lõhkeseadeldiste paigaldamine, süütamine, sabotaaž või vandalism) tõkestamine;
2) laeva kaaperdamine või pardal viibivate inimeste pantvangi võtmine;
3) lasti, laeva põhiseadmete või -süsteemide või laeva varude rikkumine;
4) loata laevalepääs või laeva loata kasutus, kaasa arvatud piletita sõitjad;
5) relvade või seadmete, kaasa arvatud massihävitusrelvade salavedu laeval;
6) laeva kasutamine turvaintsidendi kavandajate ja/või nende varustuse veoks;
7) laeva enda kasutamine relvana või kahjustus- või hävitusvahendina;
8) rünnakud kai ääres või ankrus olevalt laevalt;
9) rünnakud merel.

(5) Reeder esitab vähendatud mahus koostatud laeva turvalisuse plaani kooskõlastamiseks Veeteede Ametile.

§ 12. Mereturvalisuse nõuded II kategooriasse kuuluvatel kohaliku rannasõidu laevadel

(1) Reeder, kes opereerib II kategooriasse kuuluvaid laevu, peab määrama kontaktisiku mereturvalisuse küsimustes.

(2) II kategooriasse kuuluval laeval peab olema Veeteede Ameti poolt kooskõlastatud turvalisuse juhend, mis sisaldab vähemalt järgmist:
1) meeskonna tutvustamine mereturvalisuse nõuetega ning õppused ja harjutused. Meeskonna teadmised mereturvalisuse nõuetest, tutvumine juhendiga, kohustused, ülesanded tulenevalt juhendist. Õppuseid peab korraldama iga kolme kuu tagant, harjutusi vastavalt Veeteede Ameti nõudmisele;
2) turvalisuse deklaratsiooni täitmine;
3) laevale juurdepääsu kontrollimine. Laevale pääsu peab jälgima tagamaks juurdepääsu ainult lubatud inimestele. Veendumaks, et pole toimunud loata sisenemist, peab laeva pardal teostama läbiotsimise enne liidestumist laevaga, millele kehtivad 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel nõuded;
4) mereturvalisuse alase kommunikatsiooni tagamine ning turvaintsidentidest, vahejuhtumitest ja kahtlastest olukordadest teavitamine.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud õppused peavad sisaldama endas järgmisi elemente rotatsiooni korras:
1) laeva või sadamarajatise kahjustamine või hävitamine, nt lõhkeseadeldiste, süütamise, sabotaaži või vandalismi tõttu;
2) rünnakud kai ääres või ankrus olevalt laevalt, laeva kaaperdamine ning laeva enda kasutamine relvana või hävitusvahendina, pardal viibivate inimeste pantvangi võtmine;
3) loata laevalepääs laeva lasti, laeva põhiseadmete või -süsteemide või laevavarude rikkumiseks;
4) laeva loata kasutus. Laeva kasutamine turvaintsidendi kavandajate ja/või nende varustuse veoks, kaasa arvatud salakaubavedu laeval.

§ 13. Mereturvalisuse nõuete kontrollimine kohalikus rannasõidus sõitvatel laevadel

Mereturvalisuse nõuete kontrollimine koos vähendatud mahus koostatud laeva turvalisuse plaani muudatuste läbivaatamisega viiakse kohalikus rannasõidus sõitvatel laevadel läbi tehniliste ülevaatuste käigus «Meresõiduohutuse seaduse» § 13 alusel.».

§ 2. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json