Teksti suurus:

Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 48, 866

Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 06.06.2007 nr 88

Määrus kehtestatakse «Toiduseaduse» § 52 lõike 4 alusel.

§ 1. Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

(1) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) taotleja ja tema esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
2) taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress;
3) taotletava volituse ulatus analüüsitavate näitajate või toidugruppide kaupa ja kasutatav analüüsimeetod.

(2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1) akrediteerimisasutuse väljastatud laboratooriumi akrediteerimist tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
2) akrediteerimist tõendava tunnistuse puudumise korral komisjoni määruse (EÜ) nr 2076/2005, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 rakendamiseks ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 83–88), artikli 18 punktides a ja b sätestatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid;
3) volituse andmise esmakordse taotlemise korral andmed riigilõivu tasumise kohta.

§ 2. Taotluse menetlemise kord

(1) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise otsuse teeb Veterinaar- ja Toiduamet 20 tööpäeva jooksul arvates laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest.

(2) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 1 kohaselt.

(3) Volitatud laboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud andmete või taotlemise ajal laboratooriumis valitsenud tingimuste muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult Veterinaar- ja Toiduametit.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json