Teksti suurus:

Must-seenesultani püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 48, 861

Must-seenesultani püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 07.06.2007 nr 42

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruse nr 51 «III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 4 lõike 1 punkti 11 kohaselt III kaitsekategooriasse kuuluva mardikaliigi must-seenesultani (Oxyporus mannerheimii) elupaik, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Must-seenesultani püsielupaiga kaitse alla võtmine

(1) Põlva maakonnas võetakse kaitse alla Siimuniidu must-seenesultani püsielupaik Mooste vallas Säässaare külas.

(2) Must-seenesultani püsielupaiga piirid on esitatud määruse lisas oleval kaardil2.

§ 3. Püsielupaiga valitseja ja kaitse korraldaja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 ja 3 kohaselt on püsielupaiga valitseja Põlvamaa keskkonnateenistus ning kaitse korraldaja Riiklik Looduskaitsekeskus.

§ 4. Kaitsekord

(1) Püsielupaiga maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseadusega» sätestatud kaitsekord selles määruses sätestatud eranditega.

(3) Püsielupaigas on lubatud inimeste viibimine, jahipidamine ja marjade korjamine.

(4) Püsielupaiga teedel ja radadel on lubatud sõidukiga sõitmine.

(5) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on lubatud püsielupaiga valitseja nõusolekul must-seenesultani elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus, sealhulgas alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamine ajal, mil pinnas on külmunud, jättes tormimurrupuud, eriti aga seeläbi tekkinud tüükad, puutumata.

(6) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd.

(7) Püsielupaiga piiranguvööndis on lubatud uuendusraie häilraietena, kusjuures üle 60 aasta vanuse metsa osakaal ei tohi jääda väiksemaks kui 50%.

(8) Püsielupaiga piiranguvööndis tuleb säilitada koosluse looduslikku tasakaalu, liigilist ja vanuselist mitmekesisust.

(9) Püsielupaiga piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Kui pinnas seda võimaldab, on puidu kokku- ja väljavedu lubatud valitseja nõusolekul kuiva ilmaga.

1 EÜ nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50; C 241, 29.08.1994, lk 175; L 305, 08.11.1997, lk 42–65; L 236, 23.09.2003, lk 667–702; L 284, 31.10.2003, lk 1–53).
2 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata «Riigi Teatajas» püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses või keskkonnaregistris (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses).

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json