Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 "Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 49, 894

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 "Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri" muutmine

Vastu võetud 11.06.2007 nr 48

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 14 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruses nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri» (RTL 2004, 27, 445; 2006, 45, 793) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 1 asendatakse sõna «e-sertifikaat» sõnadega «EÜ sertifikaat»;

2) paragrahvi 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) toote EÜ tüübikinnitus või E tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena liikmesriik tõendab, et toote tüüp vastab asjakohastele haldusnormidele ja tehnilistele nõuetele ning väljastab vastavalt kas EÜ või E-sertifikaadi;»;

3) paragrahvi 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) esmaregistreerimine on sõiduki esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui sõiduk on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel sõiduki kasutuselevõtu ajast;»;

4) paragrahvi 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) sõiduki EÜ tüübikinnitus (kogu sõiduki tüübikinnitus) on menetlus, mille tulemusena liikmesriik tõendab, et sõiduki tüüp vastab direktiivides kehtestatud nõuetele ning väljastab sõidukile EÜ tüübikinnitussertifikaadi, mis kinnitab kogu sõiduki vastavust kehtestatud nõuetele;»;

5) paragrahvi 2 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 13) pädev asutus on EÜ või E tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse teostaja;»;

6) paragrahvi 2 punktis 15 asendatakse sõnad «esmaselt kasutusele võetud» sõnaga «esmaregistreeritud»;

7) paragrahvi 2 punktis 22 asendatakse sõnad «e- või E-tüübikinnituse» sõnadega «EÜ või E tüübikinnituse»;

8) paragrahvi 2 punkt 29 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 29) L kategooria sõiduk on L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooriasse kuuluv sõiduk;»;

9) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tehnilised nõuded sõiduki või toote EÜ tüübikinnituseks või E tüübikinnituseks on toodud lisades 2, 7 ja 9.»;

10) paragrahvi 3 lõike 8 esimeses lauses asendatakse sõnad «esmakordselt kasutusele võetaval» sõnaga «esmaregistreeritaval» ja punktis 2 asendatakse sõnad «esmakordselt kasutusele võetava» sõnaga «esmaregistreeritava»;

11) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 2 ja 4 asendatakse sõnad «esmakordselt kasutusele võetud» sõnaga «esmaregistreeritud»;

12) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud liiklusregistrisse kantavad sõidukid peavad omama kehtivat riiklikku tüübikinnitust.»;

13) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) M, N, O ja L kategooria sõiduki tüübi riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt lisades 2, 6, 7 või 8 toodud toodete EÜ tüübikinnituste või E tüübikinnituste tunnustamise teel, välja arvatud:
1) M1 kategooria sõiduki tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 70/156/EMÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
2) alates 9. novembrist 2004. a L kategooria sõiduki uued tüübid ja alates 9. novembrist 2007. a L kategooria sõiduki kõik tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2002/24/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
3) eriotstarbeliste M, N ja O kategooria sõiduki tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse lisas 9 toodud toote EÜ tüübikinnituste või E tüübikinnituste tunnustamise teel;
4) sõidukid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse § 7 kohaselt.»;

14) paragrahvi 4 lõikes 6 asendatakse sõnad «esmakordse kasutuselevõtu» sõnaga «esmaregistreerimise»;

15) paragrahvi 4 lõike 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) lisades 2–9 toodud nõuete täitmist tõendavad nõuetekohased dokumendid, välja arvatud:
a) M1 kategooria sõiduki tüübid, mille kohta tuleb esitada direktiivi 70/156/EMÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
b) alates 9. novembrist 2004. a L kategooria sõiduki uued tüübid ja alates 9. novembrist 2007. a L kategooria sõiduki kõik tüübid, mille kohta tuleb esitada direktiivi 2002/24/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;»;

16) paragrahvi 5 lõike 4 punktides 1 ja 2 asendatakse sõnad «esmakordselt kasutusele võetud» sõnaga «esmaregistreeritud»;

17) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «esmakordselt kasutusele võetavale» sõnaga «esmaregistreeritavale»;

18) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «esmakordselt kasutusele võetud» sõnaga «esmaregistreeritud»;

19) paragrahvi 8 lõigetes 3, 4 ja 5 asendatakse sõnad «e- või E-sertifitseeritud» sõnadega «EÜ- või E-sertifitseeritud»;

20) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «esmase kasutuselevõtu» sõnaga «esmaregistreerimise»;

21) paragrahvi 9 lõike 4 punktides 1 ja 2 asendatakse sõnad «esmakordselt kasutusele võetud» sõnaga «esmaregistreeritud»;

22) normtehnilist märkust täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/40/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkoguseid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 161, 14.06.2006, lk 12–18), EL nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106).»;

23) lisade 2–9 esimeses lauses asendatakse sõnad «esmase kasutuselevõtu» sõnaga «esmaregistreerimise»;

24) lisa 2 tabelit A täiendatakse järgmise reaga:

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
60. Kliimaseade 2006/40/EÜ X     X6)            

25) lisa 2 tabelit B täiendatakse järgmise reaga:

  Nimetus E-reegel nr
25 Kohanduvate esitulede süsteem (AFS) 123

26) lisa 2 märkuste punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Sõiduk, mis on valmistatud M1 kategooria sõiduki baasil»;

27) lisa 2 märkuste osa täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) Ei rakendata N1 kategooria sõidukitele, mille tühimass on üle 1280 kg (II ja III klass).»;

28) lisa 6 märkuste osas muudetakse tunnustähe «X» tähendust ja sõnastatakse järgmiselt:
«X-direktiivi või E-reegli kohase sertifikaadi olemasolu nõutud;»;

29) lisa 9 tabelit A täiendatakse järgmise reaga:

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 ≤ 25001) kg M1 > 25001) kg M2 M3
60. Kliimaseade 2006/40/EÜ X X    

30) lisa 9 tabelit B täiendatakse järgmise reaga:

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
60. Kliimaseade 2006/40/EÜ X     W            

31) lisa 9 tabelit C täiendatakse järgmise reaga:

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
60. Kliimaseade 2006/40/EÜ     W            

32) lisa 9 märkuste osa täiendatakse tunnustähega W järgmises sõnastuses:
«W – kohaldatakse ainult N1 kategooria sõidukile, mille tühimass ei ületa 1280 kg (I klass).».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json