Teksti suurus:

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 49, 889

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 13.06.2007 nr 43

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 ja «Metsaseaduse» § 8 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

(1) Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi keskus) on valitsusasutus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

§ 2. Keskuse eelarve, pitsat ja sümboolika

(1) Keskusel on oma eelarve ja arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus. Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest ja «Metsaseaduse» alusel tasuliste teenuste osutamisest laekuvatest vahenditest.

(2) Keskusel on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «EESTI METSAKAITSE- JA METSAUUENDUSKESKUS».

(3) Keskuse kirjaplangil, üldplangil ja käskkirja plangil kasutatakse väikese riigivapi kujutist. Üldplanki kasutab oma pädevuse piires direktor ja direktori asetäitja. Kirjaplangi kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras. Keskuse haldusdokumendid vormistatakse vastavalt seadusele ja valitsusasutuste asjaajamiskorrale.

§ 3. Järelevalve keskuse tegevuse üle

Keskuse kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Keskkonnaministeerium, kes suunab ja koordineerib keskuse tegevust. Teenistuslikku järelevalvet keskuse ja selle ametiisikute tegevuse üle teostab keskkonnaminister.

§ 4. Keskuse asukoht

Keskuse postiaadress on Rõõmu tee 2, 51013 Tartu. Keskuse struktuuriüksuse, mis ei paikne keskuse aadressil, asukoht näidatakse keskuse veebilehel.

2. peatükk
KESKUSE TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED

§ 5. Keskuse tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Keskuse tegevusvaldkonnad on:
1) metsa uuendamisel kasutatava kultiveerimismaterjali kvaliteedi kontrollimine;
2) metsapuude seemnete ja taimse paljundusmaterjali sertifitseerimine;
3) järelevalve teostamine sertifitseeritud metsapuude seemnete pakendite sulgemise ja markeerimise üle;
4) järelevalve teostamine kultiveerimismaterjali sisse- ja väljaveo üle;
5) kultiveerimismaterjali turustamisotstarbeliseks tootmiseks või pakendamiseks tegevuslubade andmine;
6) metsapuude seemnete ja taimse paljundusmaterjali impordilubade andmine;
7) metsapuude seemnekandvuse ja metsa uuenemise ning plusspuude, valikseemnepuistute, seemlate-klooniarhiivide ja geenireservimetsade seisundi hindamine;
8) metsade rekreatiivse koormustaluvuse hindamine;
9) metsa seisundi jälgimine ja vaatluste tegemine metsaseire aladel;
10) suurepinnalistel ja komplitseeritud kahjustuspõhjusega aladel metsakaitsealase üld- ja detailekspertiisi teostamine;
11) meetmete kavandamine ulatuslike ja eriti ohtlike metsakahjustuste vältimiseks või piiramiseks;
12) metsade inventeerimine statistilisel valikmeetodil;
13) metsakorraldajatele katsetööde ja eksamite korraldamine ning metsakorraldustööde tegevusloa andmiseks vajalike tehniliste vahendite kontrollimine;
14) metsakorraldustööde tegevuslubade andmine ja kehtetuks tunnistamine;
15) metsakorraldustööde korraldamine ja metsakorraldustööde kvaliteedi kontrollimine;
16) koostatud ning kehtestamiseks esitatud metsamajandamiskavade kehtestamine;
17) metsakorraldustööde otstarbeks aeropildistamise korraldamine ning aerofotode arhiivi pidamine;
18) metsamaade ja kasvava metsa hindamise korraldamine erastamise otstarbeks;
19) metsaressursi arvestuse riikliku registri ja sellele tuginevate andmekogude ja kaardikihtide pidamine, registriandmete väljastamine;
20) jahimaade korraldustööde korraldamine ja läbiviimine ning jahimaakorralduskavade koostamine;
21) ulukikahjustuste seire ja ekspertiisi ning ulukiasurkondade seire, suunamise ja kaitse korraldamine ja läbiviimine;
22) metsandus- ja jahindusstatistika alase informatsiooni kogumine, analüüs ja avalikustamine;
23) metsanduse ja jahinduse alaste rakendusuuringute ja katsetegevuse korraldamine;
24) riikliku järelevalve teostamine seadustega sätestatud ulatuses ja korras;
25) keskkonnaministrile ettepanekute tegemine metsandust, jahindust ja looduskaitset reguleerivate õigusaktide muutmiseks ja uute vastuvõtmiseks.

(2) Keskus täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega, seaduse alusel antud õigusaktidega, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

3. peatükk
KESKUSE JUHTIMINE

§ 6. Keskuse direktor

(1) Keskust juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

(2) Direktor annab oma tegevusest aru keskkonnaministrile ja keskkonnaministri volitatud isikule.

(3) Keskuse direktor annab keskuse tegevuse korraldamiseks käskkirju ja korraldusi.

§ 7. Keskuse direktori ülesanded

Keskuse direktor:
1) juhib keskust ja tagab keskuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise;
2) esindab keskust ja annab volitusi keskuse esindamiseks;
3) sõlmib riigi nimel keskuse valduses oleva riigivara omandamise, kasutusse andmise, tasuta üleandmise, tasu eest võõrandamise ja muid lepinguid;
4) nimetab ametisse ja vabastab ametist keskuse koosseisu kuuluvad ametnikud, sõlmib ja lõpetab töölepingud keskuse abiteenistujatega;
5) kohaldab keskuse töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
6) saadab keskuse töötajaid teenistuslähetusse;
7) korraldab keskuse valduses oleva riigivara kasutamist ja käsutab seda vastavalt õigusaktidele;
8) korraldab keskuse aastaeelarve eelnõu ja aastaeelarve täitmise aruande koostamise ja keskkonnaministrile esitamise;
9) korraldab keskuse arengukava ja aasta tegevuskava koostamist ning elluviimist;
10) käsutab kinnitatud eelarve piires keskuse eelarvevahendeid ning vastutab eelarve täitmise eest;
11) otsustab keskuse ülesannete täitmiseks vajalike riigihangete läbiviimise;
12) esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks keskuse koosseisu;
13) kinnitab keskuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra, struktuuriüksuste põhimäärused, töötajate ametijuhendid ja atesteerimisnõuded ning raamatupidamise sise-eeskirja ja muud korrad;
14) vastutab sisekontrolli korraldamise eest ja teostab järelevalvet keskuse töötajate tööülesannete täitmise üle;
15) teeb keskkonnaministrile ettepanekuid keskuse tegevusvaldkonna korraldamiseks;
16) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning keskkonnaministri määruse ja käskkirjaga, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

§ 8. Keskuse direktori asendamine

Keskuse direktoril on asetäitja, kes asendab direktorit tema äraolekul.

4. peatükk
KESKUSE STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§ 9. Keskuse struktuur

(1) Keskuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab keskkonnaminister.

(2) Keskuse struktuuri moodustavad osakonnad ja bürood.

(3) Keskuse struktuuri kuuluvad metsauuendusosakond, metsakaitseosakond, metsandusstatistika osakond, metsakorraldusosakond, jahimaakorraldusosakond, ulukiseireosakond, statistilise metsainventeerimise osakond ja metsaregistri osakond, raamatupidamise- ja personalibüroo ning informaatikabüroo.

(4) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kelle ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse osakonna põhimäärusega, mille kehtestab keskuse direktor.

(5) Bürood juhib büroojuhataja. Osakonna koosseisu kuuluvate büroode ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse osakonna põhimääruses ning administratsiooni koosseisu kuuluvate büroode ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse büroo põhimääruses, mille kehtestab keskuse direktor.

§ 10. Metsauuendusosakond

Metsauuendusosakond korraldab turustatava kultiveerimismaterjali kvaliteedi kontrollimise ja metsapuude riikliku seemnevaru moodustamist, väljastab lube kultiveerimismaterjali tootmiseks, pakendamiseks ja impordiks, peab arvestust sisse ja välja veetava kultiveerimismaterjali üle ning teavitab sellest asjassepuutuvate liikmesriikide vastavaid ametkondi, korraldab metsakultiveerimismaterjali tootjate ja pakendajate järelevalvet, hindab metsapuude seemnekandvust ja uuenemist ning valikseemnepuistute, seemlate-klooniarhiivide ja geenireservimetsade seisundit.

§ 11. Metsakaitseosakond

Metsakaitseosakond jälgib metsa seisundit ja teeb vaatlusi metsaseire aladel, teeb metsakaitsealaseid ekspertiise ja uuringuid, kavandab meetmeid metsakahjustuste vältimiseks või piiramiseks. Osakond koosneb metsaseire- ja metsakaitsebüroost.

§ 12. Metsandusstatistika osakond

Metsandusstatistika osakond kogub, analüüsib ja avalikustab metsandusstatistika-alast informatsiooni, korraldab metsandusväljaannete kirjastamist, korraldab projektipõhiseid metsandusalaseid rakendusuuringuid ja arendustegevust, kogub rahvusvaheliste lepete täitmiseks ja asjakohaste raportite koostamiseks vajalikku informatsiooni.

§ 13. Metsakorraldusosakond

Metsakorraldusosakond koordineerib metsakorraldustöid ja aeropildistamist, korraldab metsakorraldaja tunnistuste ja metsakorraldustööde tegevuslubade andmist, kontrollib metsakorraldustööde kvaliteeti, kehtestab metsamajandamiskavu ning hindab erastatavat metsamaad ja kasvavat metsa, peab kaardi- ja aerofotoarhiivi, paljundab aerofotosid ning väljastab neid. Osakonna koosseisu kuulub auditeerimise büroo.

§ 14. Jahimaakorraldusosakond

Jahimaakorraldusosakond inventeerib ja hindab jahimaid ning jahiulukivaru seisundit, koostab jahikorralduskavad, nõustab jahimaa kasutajat. Osakond hindab jahimaa kasutamist, jahiulukite hooldusvõtete sobivust ning jahindusalaste õigusaktide toimimist. Osakonnas peetakse ulukite elupaikade ja jahipiirkondade andmebaase.

§ 15. Ulukiseireosakond

Ulukiseireosakond korraldab ja teostab ulukiasurkondade seiret ja uuringuid, peab jahiulukivaru ja jahindusstatistika alast andmekogu ja andmebaase, kavandab meetmeid ja nõustab ulukiasurkondade kasutamise, kaitse, kahjustuste vältimise ja piiramise küsimustes, teostab ulukikahjustuste seiret ja ekspertiisi, kogub, analüüsib ja edastab asjakohaste rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks ja raportite koostamiseks vajalikku informatsiooni.

§ 16. Statistilise metsainventeerimise osakond

Statistilise metsainventeerimise osakond valmistab ette ja viib läbi metsa statistilist inventeerimist ning teostab inventeerimistööde metoodika täpsustamist, andmetöötlust ja väljundite koostamist.

§ 17. Metsaregistriosakond

Metsaregistriosakond peab metsaressursi arvestuse riiklikku registrit ja sellele tuginevaid andmekogusid, korraldab registri ja vastavate andmekogude arendustegevust, töötleb ja kontrollib registris ja andmekogudes sisalduvaid andmeid ning korraldab nende sisestamist, väljastamist ja säilitamist, koolitab ning toetab registri ja sellel põhinevate andmekogude kasutajaid.

§ 18. Raamatupidamise- ja personalibüroo

Raamatupidamise- ja personalibüroo korraldab raamatupidamist, riigivara arvestust, personaliarvestust ja lahendab töötajate koolitusega seotud küsimusi.

§ 19. Informaatikabüroo

Informaatikabüroo koordineerib keskuse informaatika-alast tegevust ning korraldab keskuse infotehnoloogilist teenindamist.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 20. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2007. a.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json