Teksti suurus:

Prokuratuuri taotluses kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning prokuratuuri taotluse vorm

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2007, 51, 928

Prokuratuuri taotluses kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning prokuratuuri taotluse vorm

Vastu võetud 15.06.2007 nr 39

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 1424 alusel.

§ 1. Elamisloa taotlemisel ja elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad andmed

(1) Kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa (edaspidi elamisluba) taotluses ja elamisloa pikendamise taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) välismaalase isikuandmed (Eesti isikukood selle olemasolul, eesnimed, perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht riigi täpsusega, sugu, kodakondsus);
2) välismaalase viimane elukoht enne Eestisse saabumist;
3) välismaalase välisriigi reisidokumendi kohta;
4) välismaalase kontaktandmed Eestis (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
5) taotluse esitava prokuröri isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed);
6) taotluse esitava prokuröri ametinimetus;
7) taotluse esitava prokuröri kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
8) taotletav elamisluba (tähtajaline elamisluba või elamisloa pikendamine);
9) taotletava elamisloa või selle pikendamise tähtaeg;
10) dokumendi väljastuskoht;
11) kriminaalasja number, milles välismaalane on kannatanu või tunnistaja.

(2) Elamisloa taotluses ja elamisloa pikendamise taotluses esitab prokurör kinnituse välismaalase isikusamasuse tuvastamise ja lisatud foto välismaalasele vastavuse kohta.

(3) Elamisloa taotluses ja elamisloa pikendamise taotluses kinnitab prokurör, et välismaalane vastab «Välismaalaste seaduse» § 1415 lõikes 1 nimetatud tingimustele.

(4) Elamisloa taotluses ja elamisloa pikendamise taotluses esitab välismaalane kirjaliku nõusoleku talle elamisloa andmiseks või selle pikendamiseks.

(5) Elamisloa kehtetuks tunnistamiseks «Välismaalaste seaduse» § 1421 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel edastab prokuratuur Kodakondsus- ja Migratsiooniametile kirjaliku ettepaneku, milles märgib ära elamisloa kehtetuks tunnistamise aluseks olevad asjaolud.

§ 2. Elamisloa taotlemisel ja elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Elamisloa taotlemisel ja elamisloa pikendamise taotlemisel esitab prokurör järgmised dokumendid:
1) vormikohane taotlus;
2) välismaalase isikut tõendava dokumendi koopia;
3) välismaalase foto.

(2) Prokurör kinnitab lisatud dokumentide koopiate vastavust originaalile oma allkirjaga.

(3) Elamisloa taotluse ja elamisloa pikendamise taotluse esitab prokuratuuri nimel prokurör posti teel.

§ 3. Taotlusvorm

Elamisloa taotlemise ja elamisloa pikendamise taotluse vorm on lisatud käesolevale määrusele.

§ 4. Jõustumine

Määrus jõustub 30. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Minister Jüri PIHL

Kantsler Märt KRAFT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 19.06.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-04216.

Lisa

/otsingu_soovitused.json