Teksti suurus:

Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.05.2008
Avaldamismärge:

Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri1

Vastu võetud 12.03.2004 nr 44
RTL 2004, 27, 445
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine):

20.01.2005 nr 10 (RTL 2005, 16, 159) 30.01.2005

23.01.2006 nr 9 (RTL 2006, 13, 211) 10.02.2006

24.05.2006 nr 48 (RTL 2006, 45, 793) 04.06.2006

11.06.2007 nr 48 (RTL 2007, 49, 894) 24.06.2007

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse»  § 14 lõike 3 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus reguleerib autode ja nende haagiste ning mootorrataste (edaspidi sõiduk) ja sõiduki osade, seadmete, süsteemide ja varustuse (edaspidi toode) tüübikinnitust.

(2) Määrus on kohustuslik kõigile Eestis sõidukeid ja tooteid valmistavatele ja sissetoovatele ning sõidukeid ümberehitavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

(3) Määrus ei laiene kaitsejõududes kasutatavatele sõidukitele ja toodetele.

§ 2. Mõisted

Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:


1) EÜ-sertifikaat on Euroopa Majandusühenduse või Euroopa Liidu direktiivi (edaspidi direktiiv) nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus (tüübikinnitussertifikaat);


2) E-sertifikaat on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe» (RT II 1999, 9, 60) eeskirja (edaspidi E-reegel) nõuetele vastavuse vormikohane tunnistus (tüübikinnitussertifikaat);
3) ekspertiis on sõiduki ehituse, liiklus- ja keskkonnaohutuse kehtivatele siseriiklikele ning rahvusvahelistele nõuetele vastavuse küsimuste uurimine ja lahendamine või selle kohta arvamuse avaldamine, mille vormistab ekspert aktiga ja milles esitatud faktid on sõiduki kasutuskõlblikkuse hindamise aluseks;
4) ekspert on tehnilise kõrgharidusega, vähemalt kaheaastase praktilise inseneritöö kogemusega ja Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) poolt tunnustatud sõiduki asjatundja, keda kasutatakse eriteadmisi nõudvate või vaieldavate küsimuste uurimiseks ja lahendamiseks;

5) toote EÜ tüübikinnitus või E tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena liikmesriik tõendab, et toote tüüp vastab asjakohastele haldusnormidele ja tehnilistele nõuetele ning väljastab vastavalt kas EÜ või E-sertifikaadi;

6) esmaregistreerimine on sõiduki esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui sõiduk on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel sõiduki kasutuselevõtu ajast;

7) katsekoda (tehniline teenistus) on teiste riikide pädevate asutuste või ARK poolt tunnustatud ja volitatud asutus tüübikinnituseks vajalike tüübikatsetuste ja kontrollimiste teostamiseks;


8) sõiduki EÜ tüübikinnitus (kogu sõiduki tüübikinnitus) on menetlus, mille tulemusena liikmesriik tõendab, et sõiduki tüüp vastab direktiivides kehtestatud nõuetele ning väljastab sõidukile EÜ tüübikinnitussertifikaadi, mis kinnitab kogu sõiduki vastavust kehtestatud nõuetele;

9) komplekteeritud sõiduk on lõplikult valmisehitatud sõiduk, mille erinevad komplekteerimisastmed on teostanud erinevad valmistajad;
10) komplektne sõiduk on lõplikult valmisehitatud sõiduk, mille kõik komplekteerimisastmed on teostanud üks valmistaja;
11) mitmeastmeline tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena komplekteeritud, komplektne või mõnes komplektsuse vaheastmes olev sõidukitüüp tunnistatakse vastavaks kehtivatele tehnonõuetele;
12) mittekomplektne sõiduk on sõiduk, mis on mingis komplektsuse vaheastmes ja vajab edasist ehitamist;

13) pädev asutus on EÜ või E tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse teostaja;

14) riiklik tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus tüübitunnustamise, tüübikatsetuste, ekspertiisi või kontrollimiste alusel otsustab sõidukitüübi, sõiduki või toote vastavuse määruse nõuetele;

15) seerialõpu sõiduk on sõiduk, mille valmistamise ajal kehtis tüübikinnitus, kuid mida ei ole esmaregistreeritud enne tüübikinnituse kehtivuse lõppu seoses uute tehniliste nõuete jõustumisega;

16) eriotstarbeline sõiduk on lisas 9 toodud sõiduk;
17) sõiduki kategooria on kehtivates tehnonõuetes toodud sõidukite jaotus kategooriatesse;
18) sõiduki tüüp, variant, versioon on kehtivates tehnonõuetes toodud sõiduki jaotus;
19) [Kehtetu – RTL 2006, 45, 793 – jõust. 4.06.2006]
20) toodangu järelevalve on tegevus, millega kontrollitakse, kas Eestis valmistatud või müüdavad tüübikinnituse saanud sõidukid vastavad tüübikinnitusega määratud sõidukitüübile ning kas Eestis valmistatud või müüdavad tooted vastavad nende tüübikinnitusega määratud andmetele;
21) tüübikatsetus on tegevus, mille käigus kontrollitakse, kas esitatud sõiduk või toode vastab määruse nõuetele;

22) tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus vormistab uut tüüpi sõidukile või tootele EÜ või E tüübikinnituse või riikliku tüübikinnituse;

23) tüübitunnustus on menetlus, mille tulemusena pädev asutus otsustab esitatud dokumentide alusel sõiduki või toote vastavuse määruse nõuetele;
24) tüübivastavuse tunnistus on sõiduki valmistaja, tema ametliku esindaja või ARK poolt väljastatav dokument, mis kinnitab, et sõiduk vastab tüübikinnitusega määratud tüübile;
25) valmistaja või tema ametlik esindaja on juriidiline või füüsiline isik, kes esindab sõidukit või toodet tüübikatsetuse, tüübikinnituse või tüübitunnustuse protsessis, vastutab selle eest ja omab õigust kooskõlastada kõiki sõiduki või toote muudatusi;
26) väikeseeria sõiduk on sõiduk, millele on omistatud väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus;
27) üksiksõiduki kinnitus on riikliku tüübikinnituse menetlus, mille tulemusena pädev asutus otsustab esitatud dokumentide ja ekspertiisi või kontrollimiste alusel sõiduki vastavuse määruse nõuetele;
28) üksikkorras valmistatud sõiduk on sõiduk, mis on valmistatud ühes eksemplaris oma tarbeks.

29) L kategooria sõiduk on L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooriasse kuuluv sõiduk;

30) ümberasuja on füüsiline isik:
a) kes asub Eestisse elama väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike ja kellele on antud tollisoodustust;
b) kes asub Eestisse elama Euroopa Liidu liikmesriigist ja kes on vahetult enne ümberasumist elanud selles liikmesriigis vähemalt 12 kuud ning omanud kaasatoodud sõidukit vähemalt 6 kuud. Elamist selles liikmesriigis peab tõendama elamisloaga või muu elamist tõendava dokumendiga ja sõiduki omamist sõiduki registreerimistunnistusega.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

2. peatükk
SÕIDUKI JA TOOTE TÜÜBIKINNITUS

§ 3. Tüübikinnituse üldsätted

(1) Tüübikinnitust teostab pädeva asutusena ARK.

(2) Tüübikatsetust teostab ARK poolt tunnustatud katsekoda.

(3) Ekspertiisi teostab ARK või tema poolt tunnustatud ekspert.

(4) Nõuded sõiduki või toote tüübikinnituseks on toodud lisades 2 kuni 9, kusjuures lisa 2 tabelites B ja C toodud E-reeglid loetakse vastavaks lisades 3 kuni 9 toodud direktiividega nende rakendusala ulatuses.

(5) Tehnilised nõuded sõiduki või toote EÜ tüübikinnituseks või E tüübikinnituseks on toodud lisades 2, 7 ja 9.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

(6) ARK teostab sõiduki või toote kontrollimisi, tüübikatsetusi ja ekspertiise võimalusel ise või suunab selle kontrollimiseks, tüübikatsetuseks või ekspertiisiks tema poolt tunnustatud katsekotta või eksperdile. Kontrollimiste või ekspertiiside tulemuste kohta koostatakse akt ja katsetuste tulemuste kohta protokoll.

(7) Tüübikinnituse läbimisel omistab ARK sõidukile või tootele tüübikinnituse, mitteläbimisel keeldub tüübikinnitusest ja väljastab lisade 10–13 kohase tunnistuse 30 kalendripäeva jooksul pärast § 4 lõigetes 8 või 9 toodud dokumentide esitamist.

(8) Igal tüübikinnitust omavasse sõidukitüüpi kuuluval esmaregistreeritaval sõidukil peab olema tüübivastavuse tunnistus. Tüübivastavuse tunnistuse, mis tõendab sõiduki kinnitatud tüübile vastavust, väljastab valmistaja, tema ametlik esindaja või ARK ning see peab sisaldama lisas 14 toodud andmeid, välja arvatud:
1) M 1 kategooria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis peab olema direktiivi 70/156/EMÜ kohane;
2) alates 9. novembrist 2004. a esmaregistreeritavaL kategooria sõiduki tüübivastavuse tunnistus, mis peab olema direktiivi 2002/24/EÜ kohane.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

(9) Kui valmistaja on teinud sõiduki või toote juures muudatusi, mille tõttu see ei vasta enam tüübikinnitusega määratud andmetele, on valmistaja, tema ametlik esindaja või sissetooja kohustatud ARK-le esitama tüübikinnituse dokumentatsiooni muudetud lehekülje(d), näitamaks selgelt muudatuse sisu ja uue lehekülje väljaandmise kuupäeva. ARK vormistab esitatud muudatuste alusel tüübikinnituse tunnistuse laienduse. Kui ARK otsustab, et muudatused nõuavad uut kontrollimist või katsetust, informeerib ta sellest valmistajat, tema ametlikku esindajat või sissetoojat. Tüübikatsetuse läbimisel vormistab ARK tüübikinnituse laienduse.

(10) Tüübikinnitus ja selle juurde kuuluvad toimingud teostatakse sõiduki või toote valmistaja, tema ametliku esindaja või sissetooja kulul.

[RTL 2006, 13, 211– jõust. 10.02.2006]

§ 4. Riiklik tüübikinnitus

(1) Riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
1) kõik Eestis valmistatud sõidukid, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse;

2) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud Eestisse sissetoodud sõidukid, mida soovitakse kanda liiklusregistrisse, ja trollibussid;

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007]  

3) sõidukid pärast tema komplektsuse astme muutumist, olenemata sellest, kas järgmine komplektsuse aste on vahe- või lõppaste;

4) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud sõidukid pärast nende ümberehitust.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

(2) Kui sõiduki- või tootetüübile ei ole omistatud riiklikku tüübikinnitust, tuleb sõiduki valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal esitada ARK-le lõikes 8 ettenähtud dokumendid ning toote valmistajal, tema ametlikul esindajal või sissetoojal lõikes 9 ettenähtud dokumendid. Esitatud dokumentide alusel määrab ARK, kas sõiduk või toode kuulub tüübitunnustamisele, kontrollimisele või tüübikatsetusele.

(3) Mitmeastmelist riiklikku tüübikinnitust rakendatakse juhul, kui tüübikinnituseks esitatakse komplekteeritud või mittekomplektne sõidukitüüp.

(4) Alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud liiklusregistrisse kantavad sõidukid peavad omama kehtivat riiklikku tüübikinnitust.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

(5) M, N, O ja L kategooria sõiduki tüübi riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt lisades 2, 6, 7 või 8 toodud toodete EÜ tüübikinnituste või E tüübikinnituste tunnustamise teel, välja arvatud:
1) M1 kategooria sõiduki tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 70/156/EMÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
2) alates 9. novembrist 2004. a L kategooria sõiduki uued tüübid ja alates 9. novembrist 2007. a L kategooria sõiduki kõik tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2002/24/EÜ kohase sõiduki EÜ tüübikinnituse tunnustamise teel;
3) eriotstarbeliste M, N ja O kategooria sõiduki tüübid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse lisas 9 toodud toote EÜ tüübikinnituste või E tüübikinnituste tunnustamise teel;
4) sõidukid, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse § 7 kohaselt.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

(6) Riiklikul tüübikinnitusel tunnustatakse ainult sõiduki esmaregistreerimise ajal kehtivaid või kehtinud tüübikinnitussertifikaate.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

(7) Kui sõiduk on vahetult enne sõiduki Eestisse sissetoomist kantud Euroopa Liidu liikmesriigi registrisse, siis riiklikul tüübikinnitusel võib arvesse võtta selle liikmesriigi pädeva asutuse või tunnustatud katsekoja poolt väljastatud dokumentides või sõiduki registreerimistunnistuses märgitud andmeid direktiivide, E-reeglite või nendes nõutud piirväärtuste täitmise kohta ja ARK poolt läbiviidud kontrollimise tulemusi.

(8) Sõiduki riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
1) avaldus;

2) lisades 2–9 toodud nõuete täitmist tõendavad nõuetekohased dokumendid, välja arvatud:
a) M1 kategooria sõiduki tüübid, mille kohta tuleb esitada direktiivi 70/156/EMÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;
b) alates 9. novembrist 2004. a L kategooria sõiduki uued tüübid ja alates 9. novembrist 2007. a L kategooria sõiduki kõik tüübid, mille kohta tuleb esitada direktiivi 2002/24/EÜ kohane sõiduki EÜ tüübikinnitussertifikaat koos kaasnevate nõuetekohaste dokumentidega;

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

(9) Toote riiklikuks tüübikinnituseks tuleb esitada:
1) avaldus;
2) Eestis tooteid valmistava ettevõtja kaubamärgi kinnitus;
3) vajaduse korral juhendid, fotod, joonised, skeemid, arvutused jms toote kohta.

[RTL 2006, 45, 793 – jõust. 04.06.2006]

§ 5. Seerialõpu sõiduki riiklik tüübikinnitus

(1) Seerialõpu sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse valmistaja või tema ametliku esindaja avalduse alusel sõidukitele, mille riiklik tüübikinnitus on kaotanud kehtivuse uute tehniliste nõuete jõustumise tõttu.

(2) Sõiduk loetakse seerialõpu sõidukiks, kui sõiduk on Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ja sõiduki kohta on tüübivastavuse tunnistus, mis väljastati enne tüübikinnituse kehtetuks muutumist.

(3) Seerialõpu sõiduki tüübikinnitus kehtib L kategooria sõidukitele ning komplektsetele M, N ja O kategooria sõidukitele 12 kuud ning komplekteeritud M, N ja O kategooria sõidukitele 18 kuud pärast selle sõidukitüübi tüübikinnituse kehtetuks muutumist.

(4) Seerialõpu sõidukite suurim arv on:

1) M1 ja L kategooria sõidukitel 10% eelmisel aastal Eestis esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arvust. Kui eelmisel aastal esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arv on väiksem kui 1000, siis on seerialõpu sõidukite suurim arv 100;
2) M 2, M3, N ja O kategooria sõidukitel 30% eelmisel aastal Eestis esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arvust. Kui eelmisel aastal esmaregistreeritud seda tüüpi sõidukite arv on väiksem kui 333, siis on seerialõpu sõidukite suurim arv 100.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

§ 6. Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus

(1) Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse valmistaja taotluse alusel neile sõidukitüüpidele, mis on valmistatud väikeseeria nõuete kohaselt.

(2) Aastas võib väikeseeria sõidukitüüpi kuuluvaile sõidukeile omistada riiklikku tüübikinnitust lisas 1 toodud piirarvu ulatuses.

(3) Väikeseeria sõiduki riiklikku tüübikinnitust teostatakse ainult esmaregistreeritavale sõidukitele.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

(4) Väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus teostatakse vastavalt lisades 6 ja 8 toodud nõuetele.

§ 7. Üksiksõiduki kinnitus

(1) Üksiksõiduki kinnitus teostatakse:

1) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud sõidukile pärast selle ümberehitust;

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

2) pärandvarana saadud sõidukile;
3) ümberasuja sõidukile;
4) Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi poolt hallatavate asutuste sihtotstarbelisele sõidukile;
5) treening- või võistlusperioodil liikluses kasutatavale kiirusvõistlustel osalevale sõidukile Eesti Autospordi Liidu taotluse alusel;
6) näitusel osalemiseks sissetoodud sõidukile;
7) katsetusteks ja esitluseks sissetoodud sõidukile;
8) välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses olevale sõidukile;
9) välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses olevale sõidukile;
10) lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses olevale sõidukile;
11) M1, N1, N2 , O ja L kategooria sõidukitele;

12) üksikkorras valmistatud sõidukile.

(2) Kui lõike 1 punktides 2–10 ja punktis 12 toodud sõiduki kohta ei ole esitatud kõiki riiklikuks tüübikinnituseks nõutud dokumente, kuid ARK on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduk on teeliikluses ohutu, omistatakse sõidukile üksiksõiduki kinnitus. Lõike 1 punktides 6–10 toodud sõidukile omistatakse tähtajaline üksiksõiduki kinnitus, kusjuures punktides 6 ja 7 toodud sõidukitel on üksiksõiduki kinnituse pikimaks kehtivusajaks kuus kuud.

 (3) Üksiksõiduki kinnitus teostatakse igale sõidukile eraldi.

(4) Lõike 1 punktis 11 toodud sõidukile teostatakse üksiksõiduki kinnitus järgmistes lisades toodud nõuete kohaselt:
1) M 1 kategooria sõiduk – lisa 3;
2) N1 ja N2 kategooria sõiduk – lisa 4;
3) O kategooria sõiduk – lisa 5;

4) L kategooria sõiduk – lisa 8.

(5) [Kehtetu – RTL 2006, 13, 211 – jõust. 10.02.2006]

(6) Erandkorras ja põhjendatud juhtudel võib majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirja alusel lubada vormistada üksiksõiduki kinnituse M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõidukile, mis osaliselt ei vasta määruse lisas 2 toodud nõuetele, üksnes juhul, kui ARK on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduk on teeliikluses ohutu.

(7) Lõike 1 punktides 4–10 toodud sõidukite üksiksõiduki kinnituse kehtivus lõpeb, kui muutuvad kehtetuks üksiksõiduki kinnituse rakendamist võimaldanud alused.

[RTL 2006, 45, 793 – jõust. 04.06.2006]

§ 8. Nõuded üksikkorras valmistatud sõidukile ja selle kinnitus

(1) Üksikkorras on lubatud valmistada M1, N1 , O1, O2 ja L kategooria sõidukeid.

(2) Üksikkorras valmistatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Sõiduki välimus peab erinema sedavõrd tehases valmistatud sõiduki välimusest, et see ei oleks vastuolus autorikaitse õigusega.

(3) Üksikkorras valmistatud M1 ja N1 kategooria sõidukil peab olema omavalmistatud kere või raam. Pidurisüsteem ja rool peavad olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud autolt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema EÜ- või E-sertifitseeritud:

1) esiklaas;
2) turvavööd;
3) rehvid;

[RTL 2006, 13, 211 – jõust. 10.02.2006]

4) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed;
5) tahavaatepeegel.

(4) Üksikkorras valmistatud L kategooria sõiduki pidurisüsteem peab olema tehases seeriaviisiliselt valmistatud sõidukilt. Vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema EÜ- või E-sertifitseeritud:

1) rehvid;

[RTL 2006, 13, 211 – jõust. 10.02.2006]

2) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

(5) Üksikkorras valmistatud O1 ja O2 kategooria sõidukil peavad vähemalt järgmised osad ja seadmed olema EÜ- või E-sertifitseeritud:
1) haakeseade;
2) rehvid;

[RTL 2006, 13, 211– jõust. 10.02.2006]

3) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.

(6) Valmistaja peab üksikkorras sõiduki valmistamiseks esitama ARK-le avalduse ja ARK poolt nõutavad dokumendid. Üksikkorras valmistatud sõiduk tuleb kehtivatele tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada ARK poolt määratud katsekojale või eksperdile. Katsetuste läbimise korral väljastab ARK üksiksõiduki kinnituse.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

§ 9. Nõuded sõiduki ümberehituseks ja selle kinnitus

(1) Ümberehitatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Nõudeid rakendatakse lähtuvalt sõiduki esmaregistreerimise ajast.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

(2) Sõiduki omanik peab sõiduki ümberehitamiseks esitama ARK-le sellekohase avalduse, sõiduki registreerimistunnistuse ja ümberehituse olemust näitavad dokumendid.

(3) ARK või tema poolt tunnustatud ekspert kontrollib pärast ümberehituse teostamist ümberehituseks loa saanud sõiduki vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Enne sõiduki ümberehitamist võib ARK nõuda ümberehitajalt sõiduki valmistajatehase sellekohast luba ja ka valmistajatehase firmamärgi kasutamise nõusolekut.

(4) Kui kontrollimise tulemusena tehakse kindlaks, et ümberehitatud sõiduk vastab nõuetele:

1) vormistatakse enne 1. jaanuari 1998. a esmaregistreeritud sõidukile ümberehitus;
2) omistatakse alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud sõidukile üksiksõiduki kinnitus.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

 (5) Ümberehituseks ei loeta:
1) agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamist, kui need kuuluvad samale sõidukitüübi versioonile;
2) sõidukile lisaseadmete ja varustuse lisamist (nt kliimaseade, lisapidurituled, allasõidutõkked), kui sellega ei muutu sõiduki tüübikinnitusega määratud andmed ja kui nende lisamine ei ole vastuolus kehtivate tehnonõuetega.

§ 10. Toodangu järelevalve

(1) ARK-l on õigus kontrollida Eestis valmistatava või müüdava sõiduki ja toote vastavust tüübikinnituse tunnistusega määratud andmetele. Mittevastavuse ilmnemisel on ARK-l õigus nõuda sõidukile või tootele kontrollkatsetust.

(2) Kontrollkatsetuseks valib ARK või tema poolt tunnustatud katsekoda sõidukid või tooted suvalisel valikul.

(3) Sõiduki või toote mittevastavuse korral tüübikinnitusega määratud andmetele peab ARK hoiatama valmistajat, tema ametlikku esindajat või sissetoojat. Korduva mittevastavuse korral peab ARK tunnistama tüübikinnituse kehtetuks ning peatama sõiduki või toote tootmise või kasutuselevõtmise.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§-d 11-12 [käesolevast tekstist välja jäetud]

1 EL komisjoni direktiiv 2004/104/EÜ, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ mootorsõidukitele paigaldatud sädesüütemootorite tekitatud raadiohäirete summutamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise (ELT L 337, 13.11.2004, lk 13–34), EL komisjoni direktiiv 2005/30/EÜ, millega muudetakse, tehnika arenguga arvestamiseks, kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnitust käsitlevaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/24/EÜ ja 2002/24/EÜE (ELT L 106, 27.04.2005, lk 17–31), EL komisjoni direktiiv 2005/49/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis käsitleb sõidukite tekitatud raadiohäireid (elektromagnetilist ühilduvust), ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 194, 26.07.2005, lk 12–14), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/64/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust, pidades silmas mootorsõidukite korduvkasutatavust, ringlussevõetavust ja taaskasutatavust, ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 310, 25.11.2005, lk 10–15), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/66/EÜ, 26. oktoober 2005, mis käsitleb esikaitsesüsteemide kasutamist mootorsõidukitel ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 309, 25.11.2005, lk 37–40), EL komisjoni direktiiv 2006/28/EÜ, 6. märts 2006, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ, mis käsitleb sõidukite tekitatud raadiohäireid (elektromagnetilist ühilduvust), ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 065, 07.03.2006, lk 27–29). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/40/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkoguseid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 161, 14.06.2006, lk 12–18), EL nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106).

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007] 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 1

PIIRARVUD VÄIKESEERIA SÕIDUKI RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL

Sõiduki kategooria

Piirarv

M1

  50

M2, M3

250

N1

500

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

L

200

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 2

SÕIDUKI RIIKLIKUKS TÜÜBIKINNITUSEKS ESITATAVATE DIREKTIIVIDE VÕI E-REEGLITE KOHASTE TÜÜBIKINNITUSSERTIFIKAATIDE LOETELU

Sõiduki riiklikul tüübikinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmaregistreerimise ajal.

Tabel A

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

  1

Müratase

70/157/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

  2

Heitmed

70/220/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

  3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  5

Rooliseade

70/311/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

  7

Helisignaal

70/388/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

  9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12

Sisustus

74/60/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16

Kerest väljaulatuvad osad

74/483/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/443/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32

Vaateväli sõiduki ees

77/649/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sõitjateruumi küttesüsteem

2001/56/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Ratta poripõlled (sõiduautod)

78/549/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Peatoed

78/932/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

CO2 heitmed. Kütusekulu

80/1268/EMÜ

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Diisli heitmed

88/77/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44

Massid ja mõõtmed (sõiduautod)

92/21/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Rehvid

92/23/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid)

97/27/EÜ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Tuleohutus

95/28/EÜ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussid ja reisibussid

2001/85/EÜ

 

X1)

X1)

 

 

 

 

 

 

 

53

Eest kokkupõrge

96/79/EÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

55

Ohtlike veoste veokid

98/91/EÜ

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

56

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57

Jalakäijate kaitse

2003/102/EÜ

X2)

 

 

X2)3)

 

 

 

 

 

 

58.

Ringlussevõetavus

2005/64/EÜ4)

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59.

Esikaitsesüsteem

2005/66/EÜ5)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Kliimaseade

2006/40/EÜ

X

 

 

X6)

 

 

 

 

 

 

  [RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007]

Tabelites B ja C toodud E-reeglid loetakse vastavaks tabelis A toodud direktiividega nende rakendusala ulatuses.

Tabel B

 

Nimetus

E-reegel nr

  1

Müratase

51

  1

Vahetatavad summutisüsteemid

59

  2

Heitmed

83

  2

Vahetatavad katalüütilised konverterid

103

  3

Tagant allasõidutõke

58

  3

Kütusepaak

34

  3

Kütusepaak

67

  3

Kütusepaak

110

  5

Rooliseade

79

  6

Uste lukud ja hinged

11

  7

Helisignaal

28

  8

Tahavaatepeegel

46

  9

Pidurdamine

13

  9

Pidurdamine

13H

  9

Pidurdamine (piduriklotsi kate)

90

10

Raadiohäirete summuti

10

11

Diisli suitsusus

24

12

Sisustus

21

13

Kasutustõkis

18

13

Immobilaiser

97

13

Häiresüsteemid

97

14

Ohutu rool

12

15

Istme tugevus

17

15

Suure ühissõiduki istmete tugevus

80

16

Kerest väljaulatuvad osad

26

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

39

19

Turvavöö kinnituskohad

14

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

48

21

Helkurid

3

22

Ääretule ning piduritule laternad

7

22

Päevatule laternad

87

22

Külgmiste ääretulede laternad

91

23

Suunatule laternad

6

24

Registreerimismärgi laternad

4

25

Lähi- ja kaugtule laternad (R2 ja HS1 )

1

25

Lähitule laternad

5

25

Lähi- ja kaugtule laternad (H1, H2, H 3, HB3, HB4, H7 ja H8)

8

25

Lähi- ja kaugtule laternad (H4)

20

25

Lähitule laternad

31

25

Mootorsõiduki laternates kasutatavad hõõglambid

37

25

Gaaslahenduslambiga lähi- või kaugtule laternad

98

25

Gaaslahenduslambid

99

25

Kohanduvate esitulede süsteem (AFS)

123

26

Eesmised udulaternad

19

28

Tagumised udulaternad

38

29

Tagurdustule laternad

23

30

Seisutule laternad

77

31

Turvavööd

16

31

Laste turvaseadmed

44

38

Peatoed (istmesse integreeritud)

17

38

Peatoed

25

39

Kütusekulu

101

40

Mootori võimsus

85

41

Diisli heitmed

49

42

Külgmised allasõidutõkked

73

45

Ohutu klaas

43

46

Rehvid

30

46

Tarbesõiduki rehvid

54

46

Ajutiseks kasutamiseks mõeldud varurattad/rehvid

64

47

Kiiruspiirik

89

52

Suure ühissõiduki kere ülemise osa tugevus

66

56

Eesmine allasõidutõke

93

51

Tuleohutus

118

52

Suur ühissõiduk

36

52

Väike ühissõiduk

52

52

Suured kahekordsed bussid

107

  [RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007]

Tabel C. E-reeglid, mida lisaks tabelile B tunnustatakse riiklikul tüübikinnitusel

Nimetus

E-reegel nr

Mootorratta ja mopeedi juhi ja sõitja motokiiver ning näokate

22

Ohukolmnurk

27

Veoauto kabiinis asuvate isikute kaitse

29

Suur ühissõiduk

36

Mootorsõiduki laternapuhasti

45

Mopeedi, mootorratta ning nendega võrdsustatud sõiduki esimeste ja tagumiste ääre-, piduri- ja suunatule ning numbritule laternad

50

Väike ühissõiduk

52

Haakeseade

55

Kaherattalise mootorratta ja mopeedi juhtimisseadmed, juhtimis- ja kontrollseadmete ning indikaatorite märgistamine

60

Tarbesõiduki kabiini tagaseinast eespool asuvatest pindadest väljaulatuvad osad

61

Mootorratta juhtrauaga mootorsõiduki kasutustõkis

62

Aeglase sõiduki ja selle haagise märk

69

Suure ja raske sõiduki märk

70

Mootorratta õhkrehv

75

L kategooria sõiduki pidurdamine

78

Külghaagisega või ilma selleta mootorsõiduki juhtraua külge kinnitatud tahavaatepeegel

81

Juhi ja sõitjate kaitse eest otsasõidul

94

Juhi ja sõitjate kaitse küljelt otsasõidul

95

Akudel töötavad M ja N kategooria elektrisõidukid

100

Automaatse reguleerimisega haakeseade

102

Mootorsõiduki triip- ja kontuurhelkurmärgised

104

Ohtlike veoste veo sõidukid

105

Agrotraktorite ja nende haagiste õhkrehvid

106

Suured kahekorruselised bussid

107

Sõiduautode ja nende haagiste taastatud õhkrehvid

108

Tarbesõidukite ja nende haagiste taastatud õhkrehvid

109

N ja O kategooria paaksõidukite stabiilsus

111

Asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad

112

Sümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad

113

Mootorratta heitgaasid

40

Mootorratta müra

41

Mootorratta valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

53

[RTL 2006, 13, 211 – jõust. 10.02.2006]

Märkused
1) Tüübikinnitussertifikaati võib asendada katseprotokoll või valmistaja tunnistus, kusjuures direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded ei ole kohustuslikud
2) Sõiduk, mille täismass ei ületa 2,5 tonni

3) Sõiduk, mis on valmistatud M1 kategooria sõiduki baasil

4) Ei rakendata:
a) eriotstarbelistele sõidukitele;
b) mitmes komplekteerimisastmes valmistatud N1 kategooria sõidukitele eeldusel, et baassõiduk vastab käesoleva direktiivi nõuetele;
c) väikeseeriana toodetud sõidukitele

5) Ei rakendata:
a) M1 kategooria sõidukitele, mille täismass ületab 3500 kg;
b) eriotstarbelistele sõidukitele, v.a M1 kategooria autoelamud, kiirabiautod ja matuseautod, mille täismass ei ületa 3500 kg

6) Ei rakendata N1 kategooria sõidukitele, mille tühimass on üle 1280 kg (II ja III klass).

  [RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007]

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 3

NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL M1 KATEGOORIA SÕIDUKILE

Üksiksõiduki kinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmaregistreerimise ajal.

 

Nimetus

Direktiiv

Nõue

Märkused

  1

Müratase

70/157/EMÜ

A

 

  2

Heitmed

70/220/EMÜ

A

 

  3

Kütusepaagid

70/221/EMÜ

C

Koodi 703 nõuded 2, 3, 9, 13.

  3

Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

C

Koodi 617 nõuded 2, 4.

  4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

C

Koodi 102 nõuded 3, 4.

  5

Rooliseade

70/311/EMÜ

C

Koodi 301 nõuded 1, 4, 6.

  6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

C

Kontrollitakse toimimist.

  7

Helisignaal

70/388/EMÜ

C

Koodi 104 nõuded 1, 4.

  8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

B1) + D2)

 

  9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

C

Koodide 401, 402, 405, 406 nõuded.

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

C

Kontrollitakse toimimist.

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

D

 

12

Sisustus

74/60/EMÜ

C

Koodi 611 nõuded 2, 3.

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

C

Koodi 118 nõuded 2, 3, 4.

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

C

Koodide 302, 303, 304 nõuded.

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

C

Koodi 612 nõue 1.

16

Kerest väljaulatuvad osad

74/483/EMÜ

D

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/443/EMÜ

D

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

C

Koodi 101 nõue 2.

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

D3)

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

D

 

21

Helkurid

76/757/EMÜ

B

 

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

B+C

Koodi 213 nõue 7, koodi 214 nõue 7.

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

C

Koodi 218 nõuded

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

B

 

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

B+C

Lubatud on kasutada E-reegli nr 112 või 113 kohase valgusjaotusega laternaid.

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

B

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

C

Kontrollitakse olemasolu.

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

B

 

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

B

 

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

B

 

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

C

Kontrollitakse olemasolu ja korrasolekut.

32

Vaateväli sõiduki ees

77/649/EMÜ

D

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

C

Koodi 219 nõue 2.

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

C

Kontrollitakse olemasolu ja toimimist.

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

C

Koodi 608 nõuded 1, 2 ning koodi 609 nõuded 1, 2.

36

Sõitjateruumi küttesüsteem

2001/56/EMÜ

C

Kontrollitakse olemasolu ja toimimist.

37

Ratta poripõlled

78/549/EMÜ

D

 

38

Peatoed

78/932/EMÜ

C

Koodi 613 nõuded 1, 2, 3.

39

CO2 heitmed. Kütusekulu

80/1268/EMÜ

N/A

 

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

N/A

 

44

Massid ja mõõtmed

92/21/EMÜ

D

 

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

C

Koodi 607 nõuded 1, 2, 3, 4.

46

Rehvid

92/23/EMÜ

B

 

50

Haakeseade

94/20/EMÜ

B

 

53

Eest kokkupõrge

96/79/EÜ

N/A

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EMÜ

N/A

 


[RTL 2006, 13, 211 – jõust. 10.02.2006]

Märkused
1) Nõuded seadmele või detailile
2) Nõuded paigaldusele
3) Nõuded kinnituskohtade arvule
Tunnustähtede tähendus:
A – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katsekoja katseprotokolli või kinnituse, valmistaja tunnistuse või § 4 lõike 7 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;

B – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;
C – Rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;
D – Direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega;
N/A – Seda direktiivi ei rakendata.

[RTL 2005, 16, 159 – jõust. 30.01.2005]

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 4

NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL N1 JA N 2 KATEGOORIA SÕIDUKILE

Üksiksõiduki kinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmaregistreerimiseajal.

 

Nimetus

Direktiiv

Nõue

Märkused

  1

Müratase

70/157/EMÜ

A

 

  2

Heitmed

70/220/EMÜ

A

 

  3

Kütusepaagid

70/221/EMÜ

C

Koodi 703 nõuded 2, 3, 9, 13.

  3

Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

C

Koodi 617 nõuded 2, 4.

  4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

C

Koodi 102 nõuded 3, 4.

  5

Rooliseade

70/311/EMÜ

C

Koodi 301 nõuded 1, 4, 6.

  6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

C

Kontrollitakse toimimist.

  7

Helisignaal

70/388/EMÜ

C

Koodi 104 nõuded 1, 4.

  8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

B1) + D2)

 

  9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

C

Koodide 401, 402, 405, 406 nõuded.

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

C

Kontrollitakse toimimist.

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

D

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

C

Koodi 118 nõuded 2, 3, 4.

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

  C3)

Koodide 302, 303, 304 nõuded.

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

C

Koodi 612 nõue 1.

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/443/EMÜ

D

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

C

Koodi 101 nõue 2.

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

  D4)

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

D

 

21

Helkurid

76/757/EMÜ

B

 

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

B+C

Koodi 213 nõue 7, koodi 214 nõue 7.

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

C

Koodi 218 nõuded

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

B

 

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

B+C

Lubatud on kasutada E-reegli nr 112 või 113 kohase valgusjaotusega laternaid.

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

B

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

C

Kontrollitakse olemasolu.

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

B

 

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

B

 

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

B

 

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

C

Kontrollitakse olemasolu ja korrasolekut.

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

C

Koodi 219 nõue 2.

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

N/A

 

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

C5)

Koodi 616 nõue 1.

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

C5)

Koodi 637 nõue 1.

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

C

Koodi 607 nõuded 1, 2, 3, 4.

46

Rehvid

92/23/EMÜ

B

 

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

  D5)

 

48

Massid ja mõõtmed

97/27/EÜ

D

 

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

D

 

50

Haakeseade

94/20/EÜ

B

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

N/A

 

56

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

C5)

Koodi 615 nõue 1


[RTL 2006, 13, 211 – jõust. 10.02.2006]

Märkused
1) Nõuded seadmele või detailile
2) Nõuded paigaldusele
3) Nõuded ainult N1 kategooria sõidukile
4) Nõuded kinnituskohtade arvule
5) Nõuded ainult N2 kategooria sõidukile
Tunnustähtede tähendus:
A – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katsekoja katseprotokolli või kinnituse, valmistaja tunnistuse või § 4 lõike 7 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;

B – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;
C – Rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;
D – Direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega;
N/A – Seda direktiivi ei rakendata.

[RTL 2005, 16, 159 – jõust. 30.01.2005]

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 5

NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL O KATEGOORIA SÕIDUKILE

Üksiksõiduki kinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmaregistreerimise ajal.

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

Märkused

O1

O2

O3

O4

3 Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

D

D

D

D

 

4 Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

C

C

C

C

Koodi 102 nõuded 3, 4

5 Rooliseade

70/311/EMÜ

D

D

D

D

 

6 Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

D

D

D

D

 

9 Pidurdamine

71/320/EMÜ

C

C

B/C

B/C

B – Alates 01.01.2006. a

C – Koodide 403 ja 405 nõuded

18 Andmesilt

76/114/EMÜ

C

C

C

C

Koodi 101 nõue 2

20 Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmete paigaldus

76/756/EMÜ

D

D

D

D

 

21 Helkurid

76/757/EMÜ

B

B

B

B

 

22 Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

B

B

B

B

 

23 Suunatule laternad

76/759/EMÜ

B

B

B

B

 

24 Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

B

B

B

B

 

28 Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

B

B

B

B

 

29 Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

B

B

B

Alates 16.07.2006. a

42 Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

 

 

C

C

Koodi 616 nõuded 2–9

43 Ratta poripõlled

91/226/EMÜ

 

 

C

C

Koodi 637 nõue 1

45 Ohutu klaas

92/22/EMÜ

C

C

C

C

Koodi 607 nõuded 1, 2, 4

46 Rehvid

92/23/EMÜ

B

B

B

B

 

48 Massid ja mõõtmed

97/27/EÜ

D

D

D

D

 

50 Haakeseade

94/20/EÜ

B

B

B

B

 

55 Ohtlike veoste veokid

98/91/EÜ

B

B

B

B

 

Tunnustähtede tähendus:

B – nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;

C – rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;

D – direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal.

[RTL 2006, 13, 211 – jõust. 10.02.2006]

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 6

NÕUDED VÄIKESEERIA SÕIDUKI RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL

Sõiduki riiklikul tüübikinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmaregistreerimiseajal.

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

  1

Müratase

70/157/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

  2

Heitmed

70/220/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

  3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

  4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

  5

Rooliseade

70/311/EMÜ

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

  6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

C

 

 

C

C

C

C

C

C

C

  7

Helisignaal

70/388/EMÜ

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

  8

Tahavaate-
seadmed

2003/97/EÜ

X2)B4)

X2)B4)

X2)B4)

X2)B4)

X2)B4)

X2)B4)

 

 

 

 

  9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

A1)
C3)

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

12

Sisustus

74/60/EMÜ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

16

Kerest väljaulatuvad osad

74/483/EMÜ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/443/EMÜ

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

A2)
B4)

A2)
B4)

A2)
B4)

A2)
B4)

A2)
B4)

A2)
B4)

 

 

 

 

32

Vaateväli sõiduki ees

77/649/EMÜ

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Sõitjateruumi küttesüsteem

2001/56/EÜ

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

37

Ratta poripõlled (sõiduautod)

78/549/EMÜ

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Peatoed

78/932/EMÜ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

CO2 heitmed. Kütusekulu

80/1268/EMÜ

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

41

Diisli heitmed

88/77/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

 

 

 

 

B

B

 

 

B

B

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

 

 

 

 

B

B

 

 

B

B

44

Massid ja mõõtmed (sõiduautod)

92/21/EMÜ

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

46

Rehvid

92/23/EMÜ

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

X2)
B4)

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid)

97/27/EÜ

 

C

C

C

C

C

C

C

C

C

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

 

 

 

C

C

C

 

 

 

 

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Tuleohutus

95/28/EÜ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussid ja reisibussid

2001/85/EÜ

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Eest kokkupõrge

96/79/EÜ

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

55

Ohtlike veoste veokid

98/91/EÜ

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

56

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

 

 

 

 

B

B

 

 

 

 

57

Jalakäijate kaitse

2003/102/EÜ

X5)

 

 

X5)6)

 

 

 

 

 

 


Märkused
1) Elektrooniline seade
2) Komponent
3) Sõiduk
4) Paigaldusnõuded
5) Sõiduk, mille täismass ei ületa 2,5 tonni
6) Sõiduk, mis on ehitatud M1 kategooria sõiduki baasil

Tunnustähtede tähendus:

X-direktiivi või E-reegli kohase sertifikaadi olemasolu nõutud;

A – eranditeta, v.a direktiivis määratletud erandid. Tüübikinnitussertifikaadi või vastava tähise olemasolu ei ole nõutud. Katseprotokollid peavad olema väljastatud tunnustatud katsekoja poolt. M2 ja M3 kategooria sõidukitele ei ole direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded kohustuslikud ja kere tugevuse määramiseks võib alternatiivse meetodina kasutada E-reeglis nr 36 toodud katuse koormamist, mida võib sõiduki valmistaja, kokkuleppel pädeva asutusega, teostada ise;

B – direktiivis toodud tehnilised tingimused peavad olema täidetud. Direktiiviga nõutud katsetused peavad olema täielikult läbi viidud. Kokkuleppel pädeva asutusega võib katsetused läbi viia valmistaja ise. Pädev asutus võib lubada valmistajal endal väljastada katseprotokolli. Tüübikinnitussertifikaadi olemasolu ei ole nõutud;

C – valmistaja peab tõestama pädevale asutusele piisava kindlusega, et direktiivi põhinõuded on täidetud;

N/A – Seda direktiivi ei rakendata.

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007]

 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 7

 

NÕUDED L KATEGOORIA SÕIDUKI RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL

Sõiduki riiklikul tüübikinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmaregistreerimise ajal.

 

Nimetus

Direktiiv

101

L kategooria sõiduki pidurdamine

93/14/EMÜ

102

L kategooria sõiduki armatuurlaua sümbolid

93/29/EMÜ

103

L kategooria sõiduki helisignaal

93/30/EMÜ

104

2-rattalise mootorsõiduki seisutoed

93/31/EMÜ

105

2-rattalise mootorsõiduki sõitja käepide

93/32/EMÜ

106

L kategooria mootorsõiduki kasutustõkis

93/33/EMÜ

107

L kategooria sõiduki andmesilt

93/34/EMÜ

108

L kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

93/92/EMÜ

109

L kategooria sõiduki massid ja mõõtmed

93/93/EMÜ

110

L kategooria sõiduki registreerimismärgi koht

93/94/EMÜ

111

L kategooria sõiduki suurim kiirus, pöördemoment ja võimsus

95/1/EÜ

112

Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatavate osade ja omaduste kohta (rehvid, valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed, sõidukist väljaulatuvad osad, tahavaatepeeglid, heitmed, kütusepaagid, võimsuspiirajad, raadiohäirete summutid, müra, haakeseadmed, turvavööd, ohutu klaas)

97/24/EÜ

113

Kiirusmõõdik

2000/7/EÜ

[kehtetu]

[RTL 2006, 13, 211 – jõust. 10.02.2006]

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 8

NÕUDED ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSEL JA VÄIKESEERIA SÕIDUKI RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL L KATEGOORIA SÕIDUKILE

Üksiksõiduki kinnitusel ja väikeseeria sõiduki riiklikul tüübikinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmaregistreerimise ajal.

 

Nimetus

Direktiiv

Nõue

Märkused

101

L kategooria sõiduki pidurdamine

93/14/EMÜ

A

 

102

L kategooria sõiduki armatuurlaua sümbolid

93/29/EMÜ

D

 

103

L kategooria sõiduki helisignaal

93/30/EMÜ

D

 

104

2-rattalise mootorsõiduki seisutoed

93/31/EMÜ

C

Koodi 120 nõue 2.

105

2-rattalise mootorsõiduki sõitja käepide

93/32/EMÜ

C

Koodi 119 nõuded 2, 3.

106

L kategooria mootorsõiduki kasutustõkis

93/33/EMÜ

C

Koodi 118 nõuded 2, 3.

107

L kategooria sõiduki andmesilt

93/34/EMÜ

C

Koodi 101 nõue 2.

108

L kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

93/92/EMÜ

  B1)
  D2)

 

109

L kategooria sõiduki massid ja mõõtmed

93/93/EMÜ

D

 

110

L kategooria sõiduki registreerimismärgi koht

93/94/EMÜ

C

Koodi 102 nõuded 3, 4.

111

L kategooria sõiduki suurim kiirus, pöördemoment ja võimsus

95/1/EÜ

B

Määratakse sõiduki registreerimistunnistuse või valmistaja andmete alusel.

112

Rehvid

97/24/EÜ

B

 

112

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

97/24/EÜ

D

 

112

Sõidukist väljaulatuvad osad

97/24/EÜ

D

 

112

Tahavaatepeeglid

97/24/EÜ

B

 

112

Heitmed

97/24/EÜ

A

 

112

Kütusepaagid

97/24/EÜ

D

 

112

Võimsuspiirajad

97/24/EÜ

D

 

112

Raadiohäirete summutid

97/24/EÜ

D

 

112

Müra

97/24/EÜ

A

 

112

Haakeseadmed

97/24/EÜ

B

 

112

Turvavööd

97/24/EÜ

D

 

112

Ohutu klaas

97/24/EÜ

D

 

113

Kiirusmõõdik

2000/7/EÜ

D

 


Märkused
1) Nõuded seadmele või detailile
2) Nõuded paigaldusele
Tunnustähtede tähendus:
A – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katsekoja katseprotokolli või kinnituse, valmistaja tunnistuse või § 4 lõike 7 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;

B – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;
C – Rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;
D – Direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega.

[RTL 2005, 16, 159 – jõust. 30.01.2005]

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 9

NÕUDED ERIOTSTARBELISTE SÕIDUKITE RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL

Sõiduki riiklikul tüübikinnitusel peab arvestama E-reeglite ja direktiivide muudatuste ja parandustega, mis kehtisid sõiduki esmaregistreerimiseajal.

Tabel A. Autoelamud, kiirabiautod ja matuseautod

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooria

M1=25001) kg

M1>25001) kg

M2

M3

  1

Müratase

70/157/EMÜ

H

G+H

G+H

G+H

  2

Heitmed

70/220/EMÜ

Q

G+Q

G+Q

G+Q

  3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

F

F

F

F

  4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

X

X

X

X

  5

Rooliseade

70/311/EMÜ

X

G

G

G

  6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

B

G+B

 

 

  7

Helisignaal

70/388/EMÜ

X

X

X

X

8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

H

G

G

G

  9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

X

G

G

G

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

X

X

X

X

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

H

H

H

H

12

Sisustus

74/60/EMÜ

C

C+G

 

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

X

G

G

G

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

X

G

 

 

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

D

G+D

G+D

G+D

16

Kerest väljaulatuvad osad

74/483/EMÜ

X kabiinile; A ülejäänud kerele

G kabiinile; A ülejäänud kerele

 

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/483/EMÜ

X

X

X

X

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

X

X

X

X

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

D

G+L

G+L

G+L

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

A+N

A+G+N baassõidukile; A+N ülejäänud osadele

A+G+N baassõidukile; A+N ülejäänud osadele

A+G+N baassõidukile; A+N ülejäänud osadele

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

X

X

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

X

X

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

X

X

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

X

X

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

X

X

X

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

X

X

X

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

E

E

E

E

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

X

X

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

X

X

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

X

X

X

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

D

G+M

G+M

G+M

32

Vaateväli sõiduki ees

77/649/EMÜ

X

G

 

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

X

X

X

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

X

G+O

O

O

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

X

G+O

O

O

36

Küttesüsteem

2001/56/EÜ

X

X

X

X

37

Ratta poripõlled (sõiduautod)

78/549/EMÜ

X

G

 

 

38

Peatoed

78/932/EMÜ

D

G+D

 

 

39

CO2 heitmed. Kütusekulu

80/1268/EMÜ

N/A

N/A

 

 

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

X

X

X

X

41

Diisli heitmed

88/77/EMÜ

H

G+H

G+H

G+H

44

Massid ja mõõtmed (sõiduautod)

92/21/EMÜ

X

X

 

 

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

J

G+J

G+J

G+J

46

Rehvid

92/23/EMÜ

X

G

G

G

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

 

 

X

X

48

Massid ja mõõtmed (muud kui nr 44 all nimetatud sõidukid)

97/27/EÜ

 

 

X

X

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

G

G

G

51

Tuleohutus

95/28/EÜ

 

 

 

G baassõidukile;
X ülejäänud osadele

52

Bussid ja reisibussid

2001/85/EÜ

 

 

A

A

53

Eest kokkupõrge

96/79/EÜ

N/A

N/A

 

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

N/A

N/A

 

 

57

Jalakäijate kaitse

2003/102/EÜ

X

 

 

 

58.

Ringlussevõetavus

2005/64/EÜ

N/A

N/A

 

 

59.

Esikaitsesüsteem

2005/66/EÜ

X

X3)

 

 

60.

Kliimaseade

2006/40/EÜ

X

X

 

 

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007]

Tabel B. Soomussõidukid

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Müratase

70/157/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Heitmed

70/220/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Rooliseade

70/311/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7

Helisignaal

70/388/EMÜ

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12

Sisustus

74/60/EMÜ

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

16

Kerest väljaulatuvad osad

74/483/EMÜ

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/483/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Vaateväli sõiduki ees

77/649/EMÜ

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

36

Küttesüsteem

2001/56

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Ratta poripõlled (sõiduautod)

78/549/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Peatoed

78/932/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

CO2 heitmed. Kütusekulu

80/1268/EMÜ

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Diisli heitmed

88/77/EMÜ

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44

Massid ja mõõtmed (sõiduautod)

92/21/EMÜ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Rehvid

92/23/EMÜ

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid)

97/27/EÜ

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Tuleohutus

95/28/EÜ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussid ja reisibussid

2001/85/EÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Eest kokkupõrge

96/79/EÜ

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

55

Ohtlike veoste veokid

98/91/EÜ

 

 

 

X 2)

X 2)

X 2)

X 2)

X 2)

X 2)

X 2)

56

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57.

Jalakäijate kaitse

2003/102/EÜ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

58.

Ringlussevõetavus

2005/64/EÜ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59.

Esikaitsesüsteem

2005/66/EÜ

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

60.

Kliimaseade

2006/40/EÜ

X

 

 

W

 

 

 

 

 

 

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007]

Tabel C. Muud eriotstarbelised sõidukid (sealhulgas haagissuvilad)

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Müratase

70/157/EMÜ

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Heitmed

70/220/EMÜ

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

 

 

3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

F

F

F

F

F

F

F

F

F

4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

5

Rooliseade

70/311/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

 

 

B

B

B

 

 

 

 

7

Helisignaal

70/388/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

H

H

H

H

H

 

 

 

 

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Ohutu rool

74/297/EMÜ

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

D

D

D

D

D

 

 

 

 

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/483/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

O

O

O

O

O

 

 

 

 

35

Klaasipuhasti ja pesurid

78/318/EMÜ

O

O

O

O

O

 

 

 

 

36

Küttesüsteem

2001/56/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Diisli heitmed

88/77/EMÜ

H

H

H

H

H

 

 

 

 

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

 

 

 

X

X

 

 

X

X

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Rehvid

92/23/EMÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Massid ja mõõtmed (välja arvatud käesoleva tabeli veerus 44 toodud sõidukid)

97/27/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Tuleohutus

95/28/EÜ

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussid ja reisibussid

2001/85/EÜ

 

X

X

 

 

 

 

 

 

54

Külgkokkupõrge

96/27/EÜ

 

 

A

 

 

 

 

 

 

55

Ohtlike veoste veokid

98/91/EÜ

 

 

 

X

X

X

X

X

X

56

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57.

Jalakäijate kaitse

2003/102/EÜ

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

58.

Ringlussevõetavus

2005/64/EÜ

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59.

Esikaitsesüsteem

2005/66/EÜ

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

60.

Kliimaseade

2006/40/EÜ

 

 

W

 

 

 

 

 

 

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007]

Tabelis C toodud erandite kohaldamine on lubatud ainult juhul, kui valmistaja või tema ametlik esindaja tõestab piisava kindlusega pädevale asutusele, et sõiduk ei saa oma eriotstarbe tõttu vastata kõigile nõuetele.

Tabel D. Liikurkraanad

 

Nimetus

Direktiivi number

N kategooria liikurkraanad

1

Müratase

70/157/EMÜ

T

2

Heitmed

70/220/EMÜ

X

3

Kütusepaagid. Tagant allasõidutõke

70/221/EMÜ

X

4

Tagumise registreerimismärgi koht

70/222/EMÜ

X

5

Rooliseade

70/311/EMÜ

X Külgliikumine on lubatud

6

Uste lukud ja hinged

70/387/EMÜ

A

7

Helisignaal

70/388/EMÜ

X

8

Tahavaateseadmed

2003/97/EÜ

X

9

Pidurdamine

71/320/EMÜ

U

10

Raadiohäirete summuti

72/245/EMÜ

X

11

Diisli suitsusus

72/306/EMÜ

X

12

Sisustus

74/60/EMÜ

X

13

Kasutustõkis

74/61/EMÜ

X

15

Istme tugevus

74/408/EMÜ

D

17

Kiirusmõõdik ja tagasikäik

75/483/EMÜ

X

18

Andmesilt

76/114/EMÜ

X

19

Turvavöö kinnituskohad

76/115/EMÜ

D

20

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed

76/756/EMÜ

A+Y

21

Helkurid

76/757/EMÜ

X

22

Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad

76/758/EMÜ

X

23

Suunatule laternad

76/759/EMÜ

X

24

Registreerimismärgi laternad

76/760/EMÜ

X

25

Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)

76/761/EMÜ

X

26

Esimesed udulaternad

76/762/EMÜ

X

27

Pukseerimisseade

77/389/EMÜ

A

28

Tagumised udulaternad

77/538/EMÜ

X

29

Tagurdustule laternad

77/539/EMÜ

X

30

Seisutule laternad

77/540/EMÜ

X

31

Turvavööd

77/541/EMÜ

D

33

Armatuurlaua sümbolid

78/316/EMÜ

X

34

Tuuleklaasi soojendusseade

78/317/EMÜ

O

36

Küttesüsteem

2001/56/EÜ

X

40

Mootori võimsus

80/1269/EMÜ

X

41

Diisli heitmed

88/77/EMÜ

V

42

Külgmised allasõidutõkked

89/297/EMÜ

X

43

Ratta poripõlled (tarbesõidukid)

91/226/EMÜ

X

45

Ohutu klaas

92/22/EMÜ

J

46

Rehvid

92/23/EMÜ

A

47

Kiiruspiirik

92/24/EMÜ

X

48

Massid ja mõõtmed

97/27/EÜ

X

49

Kabiini pindadest väljaulatuvad osad

92/114/EMÜ

X

50

Haakeseade

94/20/EÜ

X

56

Eesmine allasõidutõke

2000/40/EÜ

X

[RTL 2005, 16, 159 – jõust. 30.01.2005]

Märkused
1) Sõiduki suurim lubatud mass.
2) Nõudeid rakendatakse ainult juhul, kui valmistaja taotleb tüübikinnitust ohtlike veoste veo sõidukile.

3) Täismassiga mitte üle 3500 kg
Tunnustähtede tähendus:
X – Eranditeta, v.a üksikdirektiivis määratletud erandid. M2 ja M 3 kategooria sõidukitele ei ole direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded kohustuslikud;
N/A – Seda direktiivi ei rakendata;
A – Lubatud on erand, kui eriotstarbe tõttu ei ole täielik vastavus võimalik. Tootja tõestab tüübikinnitusasutusele piisava kindlusega, et sõiduk ei saa oma eriotstarbe tõttu vastata kõigile nõuetele. M 2 ja M3 kategooria sõidukitele ei ole direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded kohustuslikud;
B – Kohaldatakse ainult ustele, mis võimaldavad ligipääsu tänavasõidul tavakasutuseks ette nähtud istmetele, mille korral kaugus istme R-punktist uksepinna kesktasandini, mõõdetuna risti sõiduki keskpikitasandiga, ei ületa 500 mm;
C – Kohaldatakse ainult sellele sõiduki osale, mis asub tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud kõige tagumise istme ees ja direktiivis 74/60/EMÜ määratletud pealöögipiirkonnale;
D – Kohaldatakse ainult tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud istmetele;
E – Ainult esiosas;
F – Lubatud on tankimistorustiku paigutuse ja pikkuse muutmine ning kütusepaagi ümberpaigutamine;
G – Nõuded vastavalt baas/mittekomplektse sõiduki (mille šassiid kasutati eriotstarbelise sõiduki ehitamisel) kategooriale. Mittekomplektsete/komplekteeritud sõidukite korral on lubatud täita vastava N kategooria sõidukite nõudeid (täismassi alusel);
H – Heitgaasisüsteemi pikkuse muutmine kuni 2 m võrra pärast viimast summutit on lubatud ilma lisakatsetusteta;
I – [kehtetu]
J – Peale juhikabiini akende (esiklaas ja külgakende klaasid) võivad kõik muud aknad olla turvaklaasist või jäigast plastist;
K – Lubatud on täiendavate paanikafunktsioonseadmete paigaldamine;
L – Kohaldatakse ainult tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud istmetele. Tagaistmetel peavad olema vähemalt kahepunktivöö kinnituskohad;
M – Kohaldatakse ainult tänavasõidul tavakasutuseks mõeldud istmetele. Kõik tagaistmed peavad olema varustatud vähemalt kahepunktivööga;
N – Tingimusel, et kõik kohustuslikud valgustusseadmed on paigaldatud ja geomeetriline nähtavus ei ole takistatud;
O – Sõiduki esiosa peab olema varustatud kohase süsteemiga;
P – [kehtetu]
Q – Heitgaasisüsteemi pikkuse muutmine kuni 2 m võrra pärast viimast summutit on lubatud ilma lisakatsetusteta. Kõige lähedasema baassõiduki tüübikinnitus jääb kehtima vaatamata võrdlusmassi muutumisele;
R – Tingimusel, et on võimalik paigaldada kõigi liikmesriikide registreerimismärgid ja et need on pärast paigaldamist nähtavad;
S – Valgusläbilaskvus on vähemalt 60% ja A-posti peitenurk ei ole üle 10º;
T – Katsetuse tohib läbi viia ainult komplektse/komplekteeritud sõidukiga. Sõidukit võib katsetada direktiivi 70/157/EMÜ kohaselt, mida on viimati muudetud direktiiviga 1999/101/EÜ. Direktiivi 70/157/EMÜ I lisa punkti 5.2.2.1 suhtes kehtivad järgmised piirväärtused:
a) 81 dB(A) sõidukitele, mille mootori võimsus on alla 75 kW;
b) 83 dB(A) sõidukitele, mille mootori võimsus on vähemalt 75 kW, kuid alla 150 kW;
c) 84 dB(A) sõidukitele, mille mootori võimsus on vähemalt 150 kW;
U – Katsetuse tohib läbi viia ainult komplektse/komplekteeritud sõidukiga. Kuni neljateljelised sõidukid peavad vastama kõigile direktiivi 71/320/EMÜ nõuetele. Erandid on lubatud sõidukite korral, millel on rohkem kui 4 telge, tingimusel, et:
a) see on sõiduki erikonstruktsiooni tõttu põhjendatud;
b) on täidetud kõik direktiivis 71/320/EMÜ sätestatud seisu-, töö- ja abipidurite pidurdusvõime nõuded;
V – Võidakse lubada järgida direktiivi 1997/68/EÜ nõudeid;
Y – Tingimusel, et on paigaldatud kõik kohustuslikud valgustusseadmed.

W – kohaldatakse ainult N1 kategooria sõidukile, mille tühimass ei ületa 1280 kg (I klass).

[RTL 2007, 49, 894 – jõust. 24.06.2007]

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 10

RIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSE TUNNISTUSELE KANTAVAD ANDMED

 

Pädeva asutuse pitser

 

Teatis:

Tüübile:

1) riiklik tüübikinnitus1;

1) komplektne sõiduk1;

2) riikliku tüübikinnituse laiendamine1;

2) komplekteeritud sõiduk1;

3) riikliku tüübikinnituse andmisest keeldumine1 ;

3) mittekomplektne sõiduk1;

4) riikliku tüübikinnituse tühistamine1 .

4) komplektsete ja mittekomplektsete variantidega sõidukid 1;

 

5) komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega sõidukid 1.

 

Tüübikinnitusnumber

Laiendamise põhjus

0.1.

Mark (tootja kaubanimi)

0.2.

Tüüp

0.2.1.

Kaubanimi/-nimed2

0.3.

Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud sõidukile

0.3.1.

Märgistuse asukoht

0.4.

Sõiduki kategooria

0.5.

Komplektse sõiduki tootja nimi ja aadress1

 

Baassõiduki tootja nimi ja aadress1, 3

 

Mittekomplektse sõiduki1, 3 kõige hilisema kooste-etapi teostanud tootja nimi ja aadress

 

Komplekteeritud sõiduki tootja nimi ja aadress1,3

0.8.

Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)

Allakirjutanu kinnitus tootja andmete korrektsuse kohta nimetatud sõiduki(te) osas ja lisatud katsetulemuste kehtivuse kohta sõidukitüübi suhtes

1.

Komplektsete ja komplekteeritud sõidukite/variantide 1 korral

 

Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

2.

Mittekomplektsete sõidukite/variantide1 korral:

 

Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

3.

Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine / tüübikinnituse tühistamine1

4.

Tüübikinnituse kehtivuse piirtähtaeg kuni pp/kk/aa

 

(Koht)

(Allkiri)

(Kuupäev)

 

Lisad:

1) infopakett

 

2) katsetulemused

Lk 2 (pöördel):

Käesoleva tüübikinnituse aluseks mittekomplektsete ja komplekteeritud sõidukite või variantide korral on järgmiste mittekomplektsete sõidukite tüübikinnitustunnistus(ed):
a) 1. etapp:
Baassõiduki tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
b) 2. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
c) 3. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

Kui tüübikinnitus hõlmab ühte või mitut mittekomplektset varianti, tuleb märkida komplektsed või komplekteeritud variandid.

Komplektne/komplekteeritud1 variant (variandid):

1 Valida sobiv;
2 Kui ei ole teada tüübikinnituse andmise ajal, tuleb täita hiljemalt sõiduki turule toomisel;
3 Vt lk 2 (pöördel).

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 11

VÄIKESEERIA SÕIDUKI RIIKLIKU TÜÜBIKINNITUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

 

Pädeva asutuse pitser

Teatis:

Tüübile:

1) väikeseeria sõiduki riiklik tüübikinnitus 1;

1) komplektne sõiduk1;

2) väikeseeria sõiduki riikliku tüübikinnituse laiendamine 1;

2) komplekteeritud sõiduk1;

3) väikeseeria sõiduki riikliku tüübikinnituse andmisest keeldumine1;

3) mittekomplektne sõiduk1;

4) väikeseeria sõiduki riikliku tüübikinnituse tühistamine 1.

4) komplektsete ja mittekomplektsete variantidega sõidukid 1;

 

5) komplekteeritud ja mittekomplektsete variantidega sõidukid 1.

Tüübikinnitusnumber

Laiendamise põhjus

0.1.

Mark (tootja kaubanimi)

0.2.

Tüüp

0.2.1.

Kaubanimi/-nimed2

0.3.

Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud sõidukile

0.3.1.

Märgistuse asukoht

0.4.

Sõiduki kategooria

0.5.

Komplektse sõiduki tootja nimi ja aadress1

 

Baassõiduki tootja nimi ja aadress1, 3

 

Mittekomplektse sõiduki1, 3 kõige hilisema kooste-etapi teostanud tootja nimi ja aadress

 

Komplekteeritud sõiduki tootja nimi ja aadress1,3

0.8.

Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)

Allakirjutanu kinnitus tootja andmete korrektsuse kohta nimetatud sõiduki(te) ja lisatud katsetulemuste kehtivuse kohta sõidukitüübi suhtes

1.

Komplektsete ja komplekteeritud sõidukite/variantide 1 korral:

 

Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

2.

Mittekomplektsete sõidukite/variantide1 korral:

 

Sõidukitüübi vastavus/mittevastavus1 Eestis kehtivatele nõuetele

3.

Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine / tüübikinnituse tühistamine1 .

4.

Tüübikinnituse kehtivuse piirtähtaeg kuni pp/kk/aa.

(Koht)

(Allkiri)

(Kuupäev)

Lisad:

1) infopakett

 

2) katsetulemused

Lk 2 (pöördel):

Käesoleva tüübikinnituse aluseks mittekomplektsete ja komplekteeritud sõidukite või variantide korral on järgmiste mittekomplektsete sõidukite tüübikinnitustunnistus(ed):
a) 1. etapp:
Baassõiduki tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
b) 2. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele
c) 3. etapp:
Tootja
Tüübikinnitusnumber
Kuupäev
Kohaldatav variantidele

Kui tüübikinnitus hõlmab ühte või mitut mittekomplektset varianti, tuleb märkida komplektsed või komplekteeritud variandid.

Komplektne/komplekteeritud1 variant (variandid):

1 Valida sobiv;
2 Kui ei ole teada tüübikinnituse andmise ajal, tuleb täita hiljemalt sõiduki turule toomisel;
3 Vt lk 2 (pöördel).

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 12

ÜKSIKSÕIDUKI KINNITUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

 

Pädeva asutuse pitser

Teatis üksiksõiduki kinnituse väljastamise / üksiksõiduki kinnituse väljastamisest keeldumise / üksiksõiduki kinnituse tühistamise 1 kohta vastavalt kehtivatele nõuetele.

Kinnitusnumber

1.

Mark (tootja kaubanimi)

2.

Tüüp

3.

Kaubanimi/-nimed

4.

Tüübi identifitseerimistunnus, kui see on märgitud sõidukile

5.

VIN-kood (tehasetähis)

6.

Sõiduki kategooria

7.

Sõiduki tootja nimi ja aadress

8.

Koostetehas(t)e nimi (nimed) ja aadress(id)

Allakirjutanu kinnitus, et sõiduk vastab / ei vasta1 Eestis kehtivatele nõuetele

9.

Tüübikinnituse omistamine / tüübikinnituse omistamisest keeldumine1

 

(Koht)

(Allkiri)

(Kuupäev)

 

Lisad:

1) infopakett

 

2) kontrollakt


1 Valida sobiv

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 13

TOOTE VASTAVUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

 

Pädeva asutuse pitser

Teatis toote vastavuse/mittevastavuse kohta1 kehtivatele nõuetele.

1.

Toote valmistaja kaubamärk või mark

2.

Valmistaja tähis

3.

Valmistaja nimetus ja aadress

4.

Valmistaja esindaja nimetus2

5.

Aadress

6.

Toode vastab / ei vasta1 Eestis kehtivatele nõuetele

7.

Allakirjutanu

8.

Koht

9.

Kuupäev

10.

Allkiri

Lisa:

Kontrollakt


1 Valida sobiv
2 Vajadusel

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri»
lisa 14

TÜÜBIVASTAVUSE TUNNISTUSEL ESITATAVAD ANDMED

 

Pädeva asutuse pitser

1. Baassõiduki valmistaja nimi ja aadress

2. Sõiduki viimase ehitusstaadiumi valmistaja nimi ja aadress

3. Sõiduki sissetooja nimi ja aadress

4. Tüüp

5. Variant

6. Versioon

7. Tüübikood

8. Sõiduki kategooria

9. Mark

10. Mudel

11. VIN-kood (tehasetähis)

12. Ehitusaasta

13. Mudel ja modifikatsioon

14. Kere tüüp

15. Kere (kabiini) värvus

16. Mootori tüüp

17. Töömaht

18. Võimsus

19. Pikkus

20. Laius

21. Kõrgus

22. Uste arv

23. Istekohti koos juhiga

24. Istekohti juhi kõrval

25. Kiiruspiirang

26. Telgi kokku

27. Veotelgi

28. Juhttelgi

29. Täismass

30. Tühimass

31. Kandevõime

32. Registrimass

33. Lubatud teljekoormus ees

34. Lubatud teljekoormus keskel

35. Lubatud teljekoormus taga

36. Registriteljekoormus ees

37. Registriteljekoormus keskel

38. Registriteljekoormus taga

39. Piduriteta haagise lubatud suurim mass

40. Piduritega haagise lubatud suurim mass

41. Rehvi mõõdud esiteljel

42. Rehvi mõõdud tagateljel

43. Tüübikinnituse number

44. Tüübikinnituse väljastamise kuupäev

45. Allakirjutanu

46. Koht

47. Allkiri

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json