Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse "Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 70 "Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 52, 948

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse "Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 70 "Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid" muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 70 «Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid» muutmine
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2007. a määrus nr 51

Määrus kehtestatakse «Kaubandustegevuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» § 1 punktiga 2.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruses nr 70 «Tekstiiltoodete kiukoostise määramise meetodid» (RTL 2004, 41, 690) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse normitehnilised märkused 1 ja 2 asendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ kolmekomponentsete tekstiilkiusegude kvantitatiivse analüüsiga seotud seaduste ühtlustamise kohta liikmesriikides (EÜT L 83, 30.03.1973, lk 1–19); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/73/EÜ kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta (EÜT L 032, 03.02.1997, lk 1–37), muudetud direktiividega 2006/2/EÜ (ELT L 5, 10.01.2006, lk 10) ja 2007/4/EÜ (ELT L 28, 03.02.2007, lk 14–18).»;

2) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Laboriproovide ja analüütiliste proovide ettevalmistamine kahe- ja kolmekomponentsetest tekstiilkiusegudest koosnevate tekstiiltoodete kiukoostise määramiseks peab toimuma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/73/EÜ kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivsete analüüsimeetodite kohta (EÜT L 32, 03.02.1997, lk 1–37) lisas I sätestatule.»;

3) paragrahv 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kahekomponentsete tekstiilkiusegude analüüsimisel kohaldatakse kvantitatiivseid analüüsimeetodeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/73/EÜ lisas II sätestatule.»;

4) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kolmekomponentsete tekstiilkiusegude analüüsimisel kohaldatakse kiudude käsitsi eraldamisel, keemiliselt eraldamisel või käsitsi ja keemiliselt eraldamise kombinatsioonil põhinevaid kvantitatiivseid analüüsimeetodeid vastavalt nõukogu direktiivi 73/44/EMÜ kolmekomponentsete tekstiilkiusegude kvantitatiivse analüüsiga seotud seaduste ühtlustamise kohta liikmesriikides (EÜT L 83, 30.03.1973, lk 1–18) lisades I, II ja III sätestatule.

(2) Kolmekomponentsete tekstiilkiusegude katsetamise eest vastutav labor peab esitama katseprotokollis andmed vastavalt nõukogu direktiivi 73/44/EMÜ lisa I punktis V sätestatule.»;

5) määrust täiendatakse §-ga 5 järgmises sõnastuses:

« § 5. Direktiivide 73/44/EMÜ ja 96/73/EÜ kohaldamine

Käesolevas määruses nimetatud nõukogu direktiivi 73/44/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 96/73/EÜ kohaldamisel tuleb arvestada nende direktiivide kõigi hilisemate muudatuste ja parandustega.».

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2008. aasta 2. veebruaril.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json