Teksti suurus:

Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.05.2008
Avaldamismärge:RTL 2007, 52, 949

Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja esitamise kord

Vastu võetud 19.06.2007 nr 52

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 27 lõike 3 alusel.

§ 1. Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli kohta esitatavad andmed

Elektripaigaldise ja selle tehnilise kontrolli teostamise kohta esitab tehnilise kontrolli teostaja Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile järgmised andmed:
1) elektripaigaldise omaniku nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
2) elektripaigaldise aadress ning elektripaigaldise kontrollitud osad;
3) elektripaigaldise määratlus (asub elumajas, äri- või tootmishoones vmt) ja liik;
4) elektripaigaldise, projekteerija, ehitaja, tehnilise kontrolli aluseks olnud mõõtmisi teinud mõõte- ja teimilabori nimi, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg, aadress ja muud kontaktandmed;
5) elektripaigaldise peakaitsme(te) nimivool ja nimipinge(d);
6) kui käidukorraldaja olemasolu on nõutav, siis käidukorraldaja nimi, kontaktandmed, isikukood või viimase puudumisel sünniaeg ning tema nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev;
7) elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja nimi ja registrikood, majandustegevuse registris registreeritud tehnilist kontrolli vahetult teinud töötaja nimi ja kontaktandmed;
8) tehnilise kontrolli teostamise kuupäevad, kontrolliprotokollide ja nõuetekohasuse tunnistuste numbrid, kontrolli tulemused ning järgmise tehnilise kontrolli aeg.

§ 2. Andmete esitamise kord

(1) Tehnilise kontrolli teostaja sisestab andmed Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni vastavasse elektroonsesse andmekogusse.

(2) Kui Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile teatatakse muutustest andmekogusse kantud andmetes, teeb Tehnilise Järelevalve Inspektsioon andmekogus vastavad muudatused.

(3) Tehnilise Järelevalve Inspektsioon tagab tehnilise kontrolli teostajale ja võrguettevõtjale vajalikus ulatuses ligipääsu interneti kaudu lõikes 2 nimetatud andmekogule.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 20. juulil 2007. a.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json