Teksti suurus:

Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2007, 52, 950

Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded

Vastu võetud 19.06.2007 nr 53

Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 15 lõike 2 ja § 18 lõike 8 alusel.

§ 1.  Nõuded käidukorraldusele ja elektritööle

  (1) Elektripaigaldises käidutöid- ja elektritöid tehes peab olema tagatud ohutus ning elektripaigaldis peab pärast tööde teostamist vastama «Elektriohutusseadusest» tulenevatele nõuetele ning olema ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamiseks ohutu.

  (2) Käidu- ja elektritöödel elektripaigaldises juhindutakse standardist EVS-EN 50110-1 või selle standardi nõuetega vastavuses olevatest dokumentidest.

  (3) «Elektriohutusseaduse» § 18 lõikes 4 nimetatud elektriohuteadlikkuse kontrollimine tuleb dokumenteerida. Dokumentide koostamisel võib arvestada käesoleva määruse lisas esitatud näidiseid.

  (4) Elektripaigaldise projekti ekspertiis tehakse «Ehitusseaduses» ehitusprojekti ekspertiisile kohalduvate nõuete kohaselt elektritöö ettevõtja poolt, kelle majandustegevuse registri registreeringus on vastav märge elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemise kohta.

§ 2.  Käidukorraldus käidukava alusel

  Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud standardi nõuete täitmiseks peab kogu käiduga seotud tegevus «Elektriohutusseaduse» § 13 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel toimuma elektripaigaldise organisatsioonilisi, struktuurilisi ja funktsionaalseid iseärasusi arvestava kirjaliku käidukava alusel.

§ 3.  Käidukava

  (1) Käidukavas kajastatakse järgmist:
  1) käidu organisatsiooniline korraldus;
  2) elektriohuteadlikkus;
  3) elektripaigaldise dokumentatsioon;
  4) töökorraldus;
  5) käidutoimingud;
  6) tehnilise kontrolli toimingud.

  (2) Käidu organisatsioonilise korralduse kavapunktis selgitatakse elektripaigaldise omaniku, käidukorraldaja, käiduelektriku, lepinguliste elektritööettevõtjate ja teiste käidukorralduses osalevate isikute käidukorraldusalaseid suhteid.

  (3) Elektriohuteadlikkuse kavapunktis selgitatakse elektripaigaldises kehtestatud elektriohutusjuhendite kasutamist, elektriala ja ohuteadlike isikute pingevabade, pingealuste või pingelähedaste elektritööde tegemise õiguse andmist ning selleks vajalike teadmiste kontrolli korda.

  (4) Elektripaigaldise dokumentatsiooni kavapunktis selgitatakse elektripaigaldise skeemide tegelikkusele vastavuse tagamise ja nende hoidmise korda, seadmete kasutusjuhendite, kontrollmõõtmiste protokollide, tehniliste kontrollide ja muud elektripaigaldist ja selle käitu käsitleva dokumentatsiooni hoidmise korda.

  (5) Töökorralduse kavapunktis selgitatakse elektripaigaldises elektriohtlikesse paikadesse tavaisikute ligipääsu piiramise meetmeid, elektritöö tööpaiga tähistamise ja kaitsevahendite kasutamise ja hoidmise korda, tööriistade ja -vahendite kasutamise ning hooldamise korda.

  (6) Käidutoimingu kavapunktis selgitatakse elektripaigaldises lülitustoimingute tegemise korda, perioodiliste katsetuste, visuaalsete ülevaatuste ja kontrollmõõtmiste tegemise korda, elektripaigaldise osiste hooldamise korda ja perioodsust, töötoimingute, hooldus- ja remonditööde teostamise korda ning avariide korral tegutsemise korda.

  (7) Tehnilise kontrolli kavapunktis selgitatakse elektripaigaldise liigist tuleneva korralise tehnilise kontrolli korraldamist, märgitakse tähtajad ja perioodsus, samuti avastatud puuduste kõrvaldamise korda.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2007. aasta 20. juulil.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2007. a määruse nr 53 «Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded»
lisa


ELEKTRIOHUTEADLIKKUSE KONTROLLI PROTOKOLL

Elektriohuteadlikkuse (EOT) kontrolli protokoll nr ................................ 00.00.2007. a.

Kontrolli koht ........................... Õigustatud kontrollija: .......... / käidukorraldaja / isiku sertifitseerija / ..........Jrk nr Isiku ees- ja perekonnanimi Isiku ametinimetus Tööandja juriidiline nimi, allüksus Elektriohuteadlikkust kontrollitud näidatud tööandja juures nimetatud ametis töötamiseks: Teadmiste hinne
(5-palli-
süsteemis)
Kontrollitud isiku allkiri
1       näiteks: elektriala / ohuteadliku isikuna, elektripaigaldises pingetel kuni / üle 1000 V;    
2            
3            
4            
5            


Kontrollija nimi:   Allkiri:


ELEKTRIOHUTEADLIKKUSE TUNNISTUS

 
ELEKTRIOHUTEADLIKKUSE TUNNISTUS
EVS-EN 50110-1
Isik: (nimi, ametinimetus)
Tööandja:
Elektriohuteadlikkuse teoreetilisi teadmisi on kontrollitud töötamiseks (märkida, mis ulatuses)
 
Kontrollija: (nimi ja ametipositsioon):
Kuupäev:                           kontrolli protokoll nr:
Kontrollija allkiri:
 

/otsingu_soovitused.json