Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 “Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 42, 306

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 “Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 21.06.2007 nr 177

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 kinnitatud «Justiitsministeeriumi põhimääruses» (RT I 1997, 1, 7; 2007, 14, 75) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 12 sissejuhatavas tekstis asendatakse sõna «justiitshalduse» sõnadega «valitsemisala koordineerimise»;

2) punkti 12 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) riigi justiitshalduspoliitika kavandamine ja elluviimine;»;

3) punkti 39 alapunktis 7 asendatakse sõna «kohtute» sõnaga «justiitshalduspoliitika»;

4) punkt 46 sõnastatakse järgmiselt:

« 46. Justiitshalduspoliitika osakonna põhiülesanne on riigi justiitshalduspoliitika kavandamine ja elluviimine, õigusloome ja selle analüüs justiitshaldusõiguse valdkonnas, esimese ja teise astme kohtute ning Andmekaitse Inspektsiooni tegevuse korraldamine ja järelevalve seadusega ettenähtud alustel ja korras, notariaadi, tsiviiltäite, vandetõlke, pankrotimenetluse ja õigusabi küsimused, Notarite Koja ja Eesti Advokatuuri tegevuse seaduslikkuse tagamise ja riigi kohtumenetluses esindamise korraldamine, andmekaitsealase tegevuse koordineerimine, rahvusvaheliste õigusabitaotluste menetlemine ja oma valdkonnas hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimine ning teenistusliku järelevalve korraldamine.».

§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Justiitsminister Rein LANG

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json