Teksti suurus:

Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2015
Avaldamismärge:RT I 2007, 42, 308

Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Vastu võetud 21.06.2007 nr 179

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 351 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse soetamisloa ja relvaloa andmist välistavate tervisehäirete loetelu, soetamisloa ja relvaloa taotleja (edaspidi taotleja) tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded.

2. peatükk TERVISENÕUDED 

§ 2.  Soetamisloa ja relvaloa andmist välistavate tervisehäirete loetelu

  (1) Soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad järgmised psüühika- ja käitumishäired:
  1) kõik orgaanilised psüühikahäired (välja arvatud kerged mööduvad lühiajalised häired);
  2) psühhoaktiivsete (välja arvatud tubakas) ainete kasutamisest tingitud psüühika- või käitumishäired;
  3) alkoholi liigtarbimisest tingitud käitumishäired;
  4) skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired;
  5) neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired;
  6) täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired;
  7) vaimne alaareng;
  8) pervasiivsed arenguhäired ja muud rasked lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired.

  (2) Soetamisloa ja relvaloa andmist välistavad järgmised füüsilised puuded:
  1) diploopia ehk kahelinägemine;
  2) nägemisteravus korrigeeritult on vähem kui 0,7 nägevas silmas;
  3) oluline defekt tsentraalses vaateväljas 30° ulatuses paremini nägevas silmas;
  4) ühe käe osaline või täielik puudumine;
  5) laskekäel pöidla või kolme või enama sõrme puudumine;
  6) ühe käe osaline või täielik halvatus;
  7) laskekäe tremor (rahu- või intensioonitremor);
  8) laskekäe koordinatsioonihäired;
  9) liigeste jäikus;
  10) Dupuytreni kontraktuur laskekäel.

3. peatükk TERVISEKONTROLLI KORD 

§ 3.  Tervisekontrolli tegija

  Tervisekontrolli teeb perearst, kaasates psühhiaatri ja vajadusel teised eriarstid.

§ 4.  Tervisekontrolli läbimine

  Taotleja peab tervisekontrolli läbima mitte varem kui kolm kuud enne soetamisloa taotlemist või enne relvaloa taotlemist juhul, kui eelnevalt ei tule soetamisluba taotleda.

§ 5.  Tervisekontrolli tegemine

  (1) Taotlejal peab tervisekontrollile tulles kaasas olema isikut tõendav dokument ning alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms).

  (2) Enne tervisekontrolli läbimist esitab taotleja tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning seejärel täidab lisas 1 toodud tervisekontrolli kaardi tervisedeklaratsiooni osa. Taotleja kinnitab tervisekontrolli kaardi esimeses osas esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

  (3) Tervisekontrolli tegija teeb või korraldab taotleja terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud ning kannab terviseuuringute tulemused tervisekontrolli kaardi teisele osale. Terviseuuringute tulemusi tõendavaid dokumente säilitatakse koos taotleja tervisekontrolli kaardiga.

  (4) Tervisekontrolli tulemusena teeb tervisekontrolli tegija kindlaks, kas taotlejal esineb või ei esine §-s 2 sätestatud tervisehäireid.

  (5) Tervisekontrolli tegija kannab tervisekontrolli alusel tehtud otsuse taotleja tervisekontrolli kaardi kolmandale osale.

  (6) Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab taotlejale tema tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust ning võtab taotlejalt selle kohta tervisekontrolli kaardile allkirja.

§ 6.  Tervisetõendi vormistamine ja väljastamine ning tervisetõendi kehtivus

  (1) Tervisekontrolli tegija vormistab tervisekontrolli kaardi alusel lisas 2 toodud vormi kohase tervisetõendi ja väljastab selle taotlejale.

  (2) Tervisetõend kehtib viis aastat.

§ 7.  Tervisekontrolli dokumentide säilitamine

  Tervishoiuteenuse osutaja säilitab tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi paberkandjal või elektroonilisel kujul 15 aastat taotlejale tervisekontrolli tegemisest arvates.

4. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 8.  Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tervisetõendi kehtivus

  Tervisetõend, mis on väljastatud enne käesoleva määruse jõustumist, kehtib tervisetõendil märgitud kuupäevani või kuupäeva puudumisel soetamisloa või relvaloa kehtivusaja lõpuni.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Sotsiaalminister Maret MARIPUU


Riigisekretär Heiki LOOT


Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a määruse nr 179 «Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded»
lisa 1


Tervishoiuteenuse osutaja:

Nimi: ..........................................................................................................................................

Aadress: .....................................................................................................................................

Telefon: .....................................................................................................................................

Tegevusloa number: ................................................................................................................SOETAMISLOA VÕI RELVALOA TAOTLEJA TERVISEKONTROLLI KAART

Elukoht ......................................................................................... Telefon ................................

Eesnimi ........................................................................................

Perekonnanimi ............................................................................

Isikukood .......................................

Isikut tõendava dokumendi nimetus ja number ...................................................................

I. osa TERVISEDEKLARATSIOON 

Kas põete järgmisi haigusi: JAH EI
kõrgvererõhutõbi, III staadium    
südame raske rütmihäire    
insuliinsõltuv diabeet    
diploopia ehk kahelinägemine    
psüühikahäired    
teadvusekaotusehood (epilepsia)    
tasakaaluhäired    
Kas tarvitate:    
kannabinoide, opioide, stimulaatoreid, hallutsinogeene    
psühhotroopseid aineid    
Kas esineb alkoholi liigtarbimist?    
Kas esineb järgmine puue:    
ühe käe osaline või täielik puudumine    
laskekäel pöidla või kolme või enama sõrme puudumine    
ühe käe osaline või täielik halvatus    
laskekäe tremor    
laskekäe koordinatsioonihäired    
liigeste jäikus    


Kinnitan andmete õigsust

Kuupäev ....................................................................

Isiku allkiri ...............................................................

II. osa TERVISEUURINGUD 

Terviseuuringute tulemused

Psühhiaatri otsus:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Psühhiaater .................................................................................................................................

(allkiri, kuupäev)

(pitser)

Silmaarsti otsus:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Silmaarst .....................................................................................................................................

(allkiri, kuupäev)

(pitser)

Nina-kõrva-kurguarsti otsus:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nina-kõrva-kurguarst ................................................................................................................

(allkiri, kuupäev)

(pitser)

Muud eriarstid:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(allkiri, kuupäev)

(pitser)

III. osa TERVISEKONTROLLI OTSUS 

Soetamisloa või relvaloa saamist välistavaid tervisehäireid ei esine/esineb

Tervisekontrolli tegija ...............................................................................................................
 (ees- ja perekonnanimi allkiri, kuupäev)

(pitser)

Olen tutvunud tervisekontrolli arstliku läbivaatuse, terviseuuringute tulemuste ja otsusega ning neid on mulle selgitatud.

Kuupäev ................................... Isiku allkiri ...............................................

Tervisekontrolli otsus kehtib kuni ....................................................................

Sotsiaalminister Maret MARIPUU


Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a määruse nr 179 «Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded»
lisa 2


Tervishoiuteenuse osutaja:

Nimi: ..........................................................................................................................................

Aadress: .....................................................................................................................................

Telefon: .....................................................................................................................................

Tegevusloa number .................................................................................................................SOETAMISLOA VÕI RELVALOA TAOTLEJA TERVISETÕEND
.................................... nr
(päev, kuu, aasta)

.......................................................................................................................................................
 (isiku ees- ja perekonnanimi)

Elukoht ........................................................................................................................................

OTSUS:

Tervisekontrolli tulemusena on tuvastatud, et soetamisloa või relvaloa saamist välistavaid tervisehäireid ei esine/esineb.

Tervisetõend kehtib kuni ..........................................................................................................

Tervisekontrolli tegija: ..............................................................................................................
 (ees- ja perekonnanimi allkiri, kuupäev)

(pitser)

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json