Teksti suurus:

Politseiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 42, 302

Politseiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.06.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. juuni 2007. a otsusega nr 154

Politseiseaduses (RT 1990, 10, 113; RT I 2006, 21, 162) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Politseis isikuandmete töötlemine ja politsei andmekogud

(1) Politseil on õigus töödelda oma ülesannete täitmiseks isikuandmeid ja asutada andmekogusid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

(2) Politsei andmekogu asutamise otsustab ja andmekogu põhimääruse kinnitab siseminister määrusega.

(3) Politsei andmekogu põhimääruses tuleb sätestada, kellel on õigus milliseid andmeid ja milliste ülesannete täitmiseks andmekogust saada.»;

3) paragrahv 113 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 113. Julgestuspolitsei

(1) Julgestuspolitsei on Politseiameti halduses olev valitsusasutus, kelle põhiülesanneteks on:
1) politsei korrakaitse valdkonna tegevuse korraldamine;
2) süütegude tõkestamine, avastamine ja ennetamine;
3) osalemine avaliku korra tagamisel ja liiklusjärelevalve teostamisel;
4) Vabariigi Presidendi ja peaministri julgestamine;
5) Vabariigi Valitsuse määratud objektide valvamine ja kaitsmine;
6) siseministri poolt kindlaksmääratud isikute julgestamine vastavalt vajadusele.

(2) Julgestustegevuse ning objektide valve ja kaitse korraldamise alused kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud isikute julgestamisel määrab siseminister igal konkreetsel juhul oma käskkirjaga kindlaks julgestusviisid ja julgestuse ajalise kestuse.»;

4) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 191 järgmises sõnastuses:

« 191) osaleb rahvusvahelises koostöös;»;

5) seadust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. Schengeni infosüsteemi riiklik register

(1) Schengeni infosüsteemi riiklik register on 1990. aasta 19. juulil allakirjutatud konventsiooni, millega rakendatakse 1985. aasta 14. juuni Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel (Schengeni konventsioon), artiklis 92 nimetatud Schengeni infosüsteemi siseriiklik osa.

(2) Schengeni infosüsteemi riikliku registri asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json