Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 44, 318

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. juuni 2007. a otsusega nr 163

§ 1. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2006, 63, 468) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tulumaksu määr, välja arvatud lõikes 2 ning § 43 lõikes 4 nimetatud juhtudel, on:
1) 2008. aastal 21%;
2) 2009. aastal 20%;
3) 2010. aastal 19%;
4) alates 2011. aastast 18%.

(11) Paragrahvi 1 lõigetes 2–4 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist maksukohustuse tekkimise ajale vastava järgmise arvuga:
1) 2008. aastal – 0,79;
2) 2009. aastal – 0,80;
3) 2010. aastal – 0,81;
4) alates 2011. aastast – 0,82.»;

2) paragrahvi 23 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust arvatakse maha maksuvaba tulu:
1) 2008. aastal 27 000 krooni;
2) 2009. aastal 30 000 krooni;
3) 2010. aastal 33 000 krooni;
4) alates 2011. aastast 36 000 krooni.»;

3) paragrahv 231 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 231. Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral

(1) Lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik perekonnaseaduse tähenduses, kes peab üleval alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta.

(2) Täiendavat maksuvaba tulu rakendatakse alates lapse sündimise, eestkostja määramise või ülalpidamiskohustuse tekkimise aastast kuni tema 17-aastaseks saamise aastani osas, mille võrra lapse maksustatav tulu on väiksem maksustamisperioodi maksuvabast tulust (§ 23).

(3) Vaidluse korral käsitatakse last ülalpidava isikuna lõike 1 tähenduses isikut, kellele makstakse riiklike peretoetuste seaduse §-s 5 sätestatud lapsetoetust.»;

4) paragrahvi 32 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Füüsilisest isikust ettevõtja võib omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste, samuti talle kuuluvalt kinnisasjalt saadud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud lõikes 1 nimetatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 45 000 krooni.»

§ 2. Seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json