Teksti suurus:

Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2007, 10, 35

Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatus

Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seadus

Artikli 6 lõige 11

Olemasolev tekst asendatakse järgmisega:

«11. Ilma et see piiraks artikli 3 lõike 5 kohaldamist, ei kohaldata käesolevat artiklit otsuste suhtes, mis käsitlevad geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise ja turuleviimise lubamist.»

Artikkel 6a

Pärast artiklit 6 lisatakse uus artikkel järgmises sõnastuses:

«Artikkel 6a. Üldsuse osalemine otsuste tegemisel, mis käsitlevad geneetiliselt muundatud organismide tahtlikku keskkonda viimist ja turuleviimist

1. Ia lisas sätestatud korra kohaselt tagab iga konventsiooniosaline varajase ja tõhusa teabe ning üldsuse osalemise enne otsuste tegemist selle kohta, kas lubada geneetiliselt muundatud organismide tahtlikku keskkonda viimist ja turuleviimist.

2. Konventsiooniosaliste käesoleva artikli lõike 1 kohased nõuded ja siseriiklik bioloogilist ohutust käsitlev raamistik peaksid kooskõlas bioloogilise ohutuse Cartagena protokolli eesmärkidega teineteist täiendama ja vastastikku toetama.»

Ia lisa

Pärast I lisa lisatakse uus lisa järgmises sõnastuses:

«Ia lisa

ARTIKLIS 6a OSUTATUD KORD

1. Iga konventsiooniosaline sätestab oma õiguslikus raamistikus korra tõhusa teabe ja üldsuse osalemise tagamiseks otsuste puhul, mille suhtes kohaldatakse artikli 6a sätteid; nimetatud kord peab hõlmama mõistlikke tähtaegu, et anda üldsusele piisav võimalus avaldada arvamust selliste kavandatavate otsuste kohta.

2. Konventsiooniosaline võib vajadusel kehtestada oma õiguslikus raamistikus erandeid käesolevas lisas sätestatud üldsuse osalemist käsitlevast menetlusest järgmistel juhtudel:
a) geneetiliselt muundatud organismi (GMO) tahtliku keskkonda viimise korral muul kui tema turuleviimise eesmärgil, eeldusel et:
i) kõnealune keskkonda viimine sarnastes biogeograafilistes tingimustes on asjaomase konventsiooniosalise õiguslikus raamistikus juba heaks kiidetud ning
ii) eelnevalt on saadud piisavalt kogemusi kõnealuse GMO keskkonda viimisel võrreldavates ökosüsteemides.
b) GMO turuleviimise korral, eeldusel et:
i) see oli asjaomase konventsiooniosalise õiguslikus raamistikus juba heaks kiidetud või
ii) see on kavandatud teadusuuringute või kultuuride kogu jaoks.

3. Ilma et see piiraks konfidentsiaalsust käsitlevate õigusaktide kohaldamist vastavalt artikli 4 sätetele, teeb iga konventsiooniosaline üldsusele sobivalt, õigeaegselt ja tõhusalt kättesaadavaks nii kokkuvõtte oma territooriumil GMO tahtliku keskkonda viimise ja turuleviimise jaoks loa saamiseks esitatud teatisest kui ka hindamisaruande kooskõlas bioloogilist ohutust reguleeriva siseriikliku raamistikuga, kui see on olemas.

4. Konventsiooniosalised ei käsitle mingil juhul konfidentsiaalsena järgmist teavet:
a) asjaomase geneetiliselt muundatud organismi või asjaomaste organismide üldine kirjeldus, tahtliku keskkonda viimise loa taotleja nimi ja aadress, kavandatavad kasutusviisid ja, kui see on asjakohane, keskkonda viimise koht;
b) meetodid ja kavad asjaomase geneetiliselt muundatud organismi või asjaomaste organismide seireks ning hädaolukordadele reageerimiseks;
c) keskkonnaohu hinnang.

5. Iga konventsiooniosaline tagab otsuste tegemise menetluse läbipaistvuse ja üldsuse juurdepääsu asjakohasele menetlust käsitlevale teabele. Kõnealune teave võib sisaldada näiteks järgmist:
i) võimalike otsuste olemus;
ii) otsuste tegemise eest vastutav avaliku võimu organ;
iii) vastavalt lõikele 1 sätestatud kord üldsuse osalemiseks;
iv) avaliku võimu organ, kellelt võib asjaomast teavet saada;
v) avaliku võimu organ, kellele võib esitada märkuseid, ja kõnealuste märkuste edastamise tähtaeg.

6. Lõike 1 kohaste sätetega võimaldatakse üldsusel esitada sobival viisil mis tahes märkuseid, teavet, analüüse või arvamusi, mida kavandatava tahtliku keskkonda viimise, sealhulgas turuleviimisega seoses oluliseks peetakse.

7. Iga konventsiooniosaline püüab tagada, et kui võetakse vastu otsuseid, mis käsitlevad GMOde tahtliku keskkonda viimise, sealhulgas turuleviimise lubamist, võetakse nõuetekohaselt arvesse lõike 1 kohaselt korraldatud üldsuse osalemise menetluse tulemust.

8. Konventsiooniosalised tagavad, et kui avaliku võimu organ teeb otsuse, mille suhtes kohaldatakse käesoleva lisa sätteid, tehakse kõnealuse otsuse tekst koos selle aluseks olevate põhjenduste ja kaalutlustega üldsusele kättesaadavaks.»

AMENDMENT TO THE CONVENTION

Article 6, paragraph 11

For the existing text, substitute

11. Without prejudice to article 3, paragraph 5, the provisions of this article shall not apply to decisions on whether to permit the deliberate release into the environment and placing on the market of genetically modified organisms.

Article 6 bis

After article 6, insert a new article reading

Article 6 bis. Public Participation in Decisions on the Deliberate Release Into the Environment and Placing on the Market of Genetically Modified Organisms

1. In accordance with the modalities laid down in annex I bis, each Party shall provide for early and effective information and public participation prior to making decisions on whether to permit the deliberate release into the environment and placing on the market of genetically modified organisms.

2. The requirements made by Parties in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article should be complementary and mutually supportive to the provisions of their national biosafety framework, consistent with the objectives of the Cartagena Protocol on Biosafety.

Annex I bis

After annex I, insert a new annex reading

Annex I bis

MODALITIES REFERRED TO IN ARTICLE 6 BIS

1. Each Party shall lay down, in its regulatory framework, arrangements for effective information and public participation for decisions subject to the provisions of article 6 bis, which shall include a reasonable time frame, in order to give the public an adequate opportunity to express an opinion on such proposed decisions.

2. In its regulatory framework, a Party may, if appropriate, provide for exceptions to the public participation procedure laid down in this annex:
(a) In the case of the deliberate release of a genetically modified organism (GMO) into the environment for any purpose other than its placing on the market, if:
(i) Such a release under comparable bio-geographical conditions has already been approved within the regulatory framework of the Party concerned; and
(ii) Sufficient experience has previously been gained with the release of the GMO in question in comparable ecosystems;
(b) In the case of the placing of a GMO on the market, if:
(i) It was already approved within the regulatory framework of the Party concerned; or
(ii) It is intended for research or for culture collections.

3. Without prejudice to the applicable legislation on confidentiality in accordance with the provisions of article 4, each Party shall make available to the public in an adequate, timely and effective manner a summary of the notification introduced to obtain an authorization for the deliberate release into the environment or the placing on the market of a GMO on its territory, as well as the assessment report where available and in accordance with its national biosafety framework.

4. Parties shall in no case consider the following information as confidential:
(a) A general description of the genetically modified organism or organisms concerned, the name and address of the applicant for the authorization of the deliberate release, the intended uses and, if appropriate, the location of the release;
(b) The methods and plans for monitoring the genetically modified organism or organisms concerned and for emergency response;
(c) The environmental risk assessment.

5. Each Party shall ensure transparency of decision-making procedures and provide access to the relevant procedural information to the public. This information could include for example:
(i) The nature of possible decisions;
(ii) The public authority responsible for making the decision;
(iii) Public participation arrangements laid down pursuant to paragraph 1;
(iv) An indication of the public authority from which relevant information can be obtained;
(v) An indication of the public authority to which comments can be submitted and of the time schedule for the transmittal of comments.

6. The provisions made pursuant to paragraph 1 shall allow the public to submit any comments, information, analyses or opinions that it considers relevant to the proposed deliberate release, including placing on the market, in any appropriate manner.

7. Each Party shall endeavour to ensure that, when decisions are taken on whether to permit the deliberate release of GMOs into the environment, including placing on the market, due account is taken of the outcome of the public participation procedure organized pursuant to paragraph 1.

8. Parties shall provide that when a decision subject to the provisions of this annex has been taken by a public authority, the text of the decision is made publicly available along with the reasons and considerations upon which it is based.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json