Teksti suurus:

Politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 44, 314

Politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.06.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. juuni 2007. a otsusega nr 155

§ 1. Politseiseaduses (RT 1990, 10, 113; RT I 2006, 21, 162) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 3 ja § 114 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) alustab kriminaalmenetlust, teostab kohtueelset uurimist ja täidab muid ülesandeid, mis tulenevad kriminaalmenetluse seadustikust, ning teeb kriminalistikauuringuid;»;

3) paragrahvi 12 lõike 1 punktis 10 asendatakse sõnad «haldusõiguserikkumiste asjades» sõnaga «väärteoasjades»;

4) paragrahvi 13 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «haldusõiguserikkumiste» sõnaga «väärteo-».

§ 2. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 2007, 16, 77) § 59 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «prokuratuuri,» sõnaga «kohtuekspertiisi,».

§ 3. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses (RT I 1997, 52, 834; 2006, 32, 247) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kuriteo- või väärteoasjas asitõendiks olev või konfiskeerimisele kuuluv narkootiline või psühhotroopne aine või nende lähteaine antakse üle riiklikule ekspertiisiasutusele. Riiklikul ekspertiisiasutusel on õigus nimetatud aineid anda käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud õppeotstarbel kasutamiseks. Aine säilitamise, õppeotstarbel kasutamiseks üleandmise ja hävitamise korra kehtestab justiitsminister määrusega.»;

2) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus» sõnadega «riiklik ekspertiisiasutus»;

3) paragrahvi 9 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lõpliku identifitseerimise inimpäritoluga bioloogilistest materjalidest tagab riiklik ekspertiisiasutus.

(4) Riiklik ekspertiisiasutus ja Ravimiamet võivad tellida analüüse kodu- ja välismaistest laboratooriumidest.»

§ 4. Politseiteenistuse seaduses (RT I 1998, 50, 753; 2007, 24, 126) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad «Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse direktor»;

2) paragrahvi 33 lõike 1 punkti 1 täiendatakse sõnadega «või teenistuskoha asutuse juhi loal riiklikus ekspertiisiasutuses;».

§ 5. Kohtuekspertiisiseaduses (RT I 2001, 53, 309; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 301 järgmises sõnastuses:

« § 301. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse tegevuse lõpetamine

(1) Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse tegevus lõpetatakse ning selle ülesanded, õigused, kohustused, riigivara ja asjaajamine antakse üle Eesti Kohtuarstlikule Ekspertiisibüroole alates 2008. aasta 1. jaanuarist. Eesti Kohtuarstlikule Ekspertiisibüroole ei anta üle politseiasutuste varustamist kriminalistikavahenditega ega nende kriminalistikategevuste ja fototeenuste korraldamist, mis jääb politseiasutuste ülesandeks. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse tegevuse lõpetamise ja sellega kaasnevad üleandmised korraldab Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister.

(2) Justiitsminister nimetab Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo ümber asutusele uue põhimääruse kehtestamisega.

(3) Kõigis õigussuhetes, milles Eesti Vabariik on esindatud Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo või Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse kaudu, esindab alates 2008. aasta 1. jaanuarist Eesti Vabariiki ümbernimetatud ja uue põhimääruse alusel tegutsev endine Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo, millel kuni õigusaktide muutmiseni on ka neis sätestatud seniste riiklike ekspertiisiasutuste pädevus.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 302 järgmises sõnastuses:

« § 302. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse ametnike vabastamine asutuse tegevuse lõpetamisel

(1) Teade Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse tegevuse lõpetamisest ja ettepanek sõlmida pakutavatel tingimustel Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibürooga tööleping esitatakse ametnikule kirjalikult hiljemalt 2007. aasta 15. novembril.

(2) Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse ametnikul, kes lahkub ametniku kohalt töölepingulisele kohale Eesti Kohtuarstlikus Ekspertiisibüroos, säilivad vastaval töökohal töötamise ajal järgmised avaliku teenistuse seaduse alusel omandatud õigused:
1) säilitatakse senine palk, kui palk uuel töökohal on väiksem senisest palgast;
2) teenistusest vabastamise ajaks vähemalt kolmeaastase teenistusstaažiga ametnikul on töölepingu alusel töötamise ajal õigus saada kolmanda ja iga järgmise teenistusaasta eest üks päev lisapuhkust, kuid kokku mitte rohkem kui 10 kalendripäeva. Kui asutuse kollektiivlepingus nähakse ette ametnikule lisapuhkuse andmine, ei liideta käesoleva paragrahvi alusel antavat lisapuhkust kollektiivlepingu alusel antavale lisapuhkusele;
3) võimaldatakse õppelaenu kustutamist;
4) kuni 2013. aasta 1. jaanuarini arvatakse töötamise aeg teenistusstaaži hulka avaliku teenistuse seaduse mõttes ning sellelt töökohalt pensionile minnes suurendatakse pensioni vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 57 lõikele 2.

(3) Oma nõusolekust sõlmida tööleping teatab ametnik Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo juhile viimase määratud tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui kaks nädalat, käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teate saamise päevast arvates. Kui ametnik ei ole nimetatud tähtaja jooksul oma nõusolekust teatanud, loetakse ta mittenõustunuks.

(4) Tähtaegselt töölepingu sõlmimiseks nõusoleku andnud töötajale ei maksta tema teenistusest vabastamisel avaliku teenistuse seaduse § 131 lõikes 1 sätestatud hüvitust.»

§ 6. Jõustumine

Käesoleva seaduse §-d 1–4 jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json