Teksti suurus:

Jäätmeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.2007
Avaldamismärge:RT I 2007, 44, 315

Jäätmeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. juuni 2007. a otsusega nr 157

I. Jäätmeseaduses (RT I 2004, 9, 52; 2007, 19, 94) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 64 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Saatekirja koostab jäätmekäitleja paber- või digitaaldokumendina, allkirjastades digitaaldokumendi digitaalallkirja seaduses sätestatud korras, ning edastab selles sisalduvad andmed keskkonnaministri määratud veebipõhisesse andmebaasi. Alates 2008. aasta 1. oktoobrist koostatakse saatekiri ainult digitaaldokumendina, arvestades eelmises lauses sätestatud nõudeid.»

§ 2. Paragrahvi 102 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

II. Jäätmeseaduse muutmise seaduses (RT I 2007, 19, 94) tehakse järgmised muudatused:

§ 3. Paragrahvi 41 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Paragrahvi 97 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse § 65 punkt 3 jõustub 2008. aasta 1. oktoobril.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json