Teksti suurus:

Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2007, 44, 317

Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. juuni 2007. a otsusega nr 162

§ 1. Vanemahüvitise seaduses (RT I 2003, 82, 549; 2007, 25, 132) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Hüvitis määratakse hüvitisele õiguse tekkimise päevast kuni ajani, mil täitub 575 päeva sünnitushüvitise määramisest. Kui lapse emal ei olnud õigust sünnitushüvitisele, määratakse hüvitis lapse 18 kuu vanuseks saamise päevani.»;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Isikule, kellele sünnitushüvitise või hüvitise määramisest on 2008. aasta 1. jaanuariks möödunud vähem kui käesoleva seaduse § 4 lõikes 4 toodud aeg, jätkatakse hüvitise maksmist kuni käesoleva seaduse § 4 lõikes 4 sätestatud ajani. Isikule, kelle õigus hüvitisele on 2007. aasta 31. detsembri seisuga lõppenud, makstakse taotluse esitamisel arvates 2008. aasta 1. jaanuarist varemmääratud hüvitist kuni käesoleva seaduse § 4 lõikes 4 sätestatud ajani.»

§ 2. Seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json