Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.01.2008
Avaldamismärge:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 20.02.2007 nr 49
RT I 2007, 18, 91
jõustumine 03.03.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

21.06.2007 nr 180 (RT I 2007, 42, 309) 1.07.2007

 

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

(2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk
ÜLDARSTIABI

§ 2. Kindlustatud isiku pearaha

(1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike teenuste osutamise kulude katmiseks.

(2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha

Kood

Piirhind kroonides

Pearaha ühe alla 2-aastase kindlustatud isiku kohta

3056

89.70

Pearaha ühe 2- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta

3057

37.80

Pearaha 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta

3058

45.70

[RT I 2007, 42, 309 – jõust.1.07.2007]

(3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1000 kindlustatud isikut ja kelle teeninduspiirkonnas, milleks on riigi territooriumi haldusjaotusel rajanev üks kohalik omavalitsus, elab alaliselt vähem kui 1000 isikut, tasutakse pearaha 1000 isiku eest. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3057 tähistatud teenuse piirhinna järgi.

§ 3. Baasraha ja lisatasu

(1) Baasraha ja lisatasu on tasu, mida haigekassa maksab perearstile, kellele on «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 35 lõike 1 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel sätestatud tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike kulude katmiseks.

(2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu

Kood

Piirhind kroonides

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3051

11 540

Kinnitatud nimistuga töötava ja perearsti tunnistust omava arsti lisatasu

3053

  1 000

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel

3054

  1 400

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km

3055

  4 018

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse eest

3061

  4 000

(3) Koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast vastavalt 20–40 kilomeetri kaugusel või kaugemal kui 40 kilomeetrit.

(4) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga kuni 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 10 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud nõuded;
2) perearsti nimistu ei ületa «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 8 lõike 4 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud piirsuurust;
3) perearsti vastuvõtuaeg teises või teistes tegevuskohtades on vähemalt 3 tundi nädalas;
4) perearsti teine või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

(5) Koodiga 3061 tähistatud teenuse eest makstakse lisatasu «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel kehtestatud korras.

§ 4. Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

(1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus

3090

359 979

(2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon

3091

29

(3) Koodidega 3090 ja 3091 tähistatud teenuste eest võtab haigekassa isikult tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 5. Koolitervishoiuteenus

(1) Koolitervishoiuteenus on koolis osutatav tervishoiuteenus, mille osutamise eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üheteistkümnel kuul aastas.

(2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Tervishoiuteenuste osutamine koolis

3081

24

(3) Koolis iseseisva õendusabina osutatava tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koodiga 3081 tähistatud koolitervishoiuteenuse piirhinda koefitsiendiga 0,9.

3. peatükk
ERIARSTIABI

1. jagu
Ambulatoorne eriarstiabi

§ 6. Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

(1) Ambulatoorse vastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Eriarsti esmane vastuvõtt

3002

  156

Eriarsti korduv vastuvõtt

3004

  125

Psühholoogi vastuvõtt

3007

  284

Õe või ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3008

    67

Psühhiaatriaõe vastuvõtt/koduvisiit

3013

  147

Logopeedi konsultatiivne vastuvõtt (kestus 90 min)

3014

  418

Eriarsti koduvisiit

3020

  192

Õe või ämmaemanda koduvisiit

3024

  114

Psühhiaatrilise ravimeeskonna vastuvõtt (meeskonnas kaks isikut)

3025

  384

Koduõendus-hooldusteenus

3026

  231

Geriaatrilise seisundi hindamine

3027

  726

Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon

3030

4003

Psühhiaatri vastuvõtt koos õega aktiivravi perioodis

3031

  302

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis

3032

  243

Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis

3033

  158

(2) Eriarsti korduva vastuvõtu piirhinda (kood 3004) rakendatakse juhul, kui esmase vastuvõtu korral rakendati eriarsti esmase vastuvõtu piirhinda (kood 3002) või kui esmane visiit oli koduvisiit (kood 3020).

(3) Haige pöördumisel eriarsti vastuvõtule retseptiravimi korduvaks väljakirjutamiseks rakendatakse koodiga 3004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda.

(4) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult haigekassa eelneval kirjalikul nõusolekul.

(5) Psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja psühhiaatriaõde või kliiniline psühholoog.

(6) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajadusel konsultandid.

(7) Koodiga 3033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse aktiivravi järgsel perioodil, kus patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist ning haigusepisoodide kordumist või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

(8) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,9.

§ 7. Vähihaige kodune toetusravi

(1) Vähihaige koduse toetusravi piirhind on:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Vähihaige koduse toetusravi päev

7408

180

(2) Vähihaige koduse toetusravi päeva (kood 7408) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

(3) Vähihaige koduse toetusravi korral on arsti koduvisiidi kestus koodiga 3020 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel kuni 1,5 tundi ja õe koduvisiidi kestus koodiga 3024 tähistatud teenuse osutamisel kuni 2 tundi.

§ 8. Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev

7033

940

§ 9. Koduse respiraatorravi piirhind

(1) Koduse respiraatorravi ravipäeva piirhind on:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Kodune respiraatorravi

7034

189

(2) Koduse respiraatorravi ravipäeva (kood 7034) piirhinnale lisandub arsti koduvisiidi (kood 3020) või õe koduvisiidi (kood 3024) piirhind.

§ 10. Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

(1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Ühe päeva piirhind kroonides

Tervishoiuteenused päevaravis

3075

350

Päevakirurgia

3076

455

(2) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) või päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib ravil üle 6 tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

(3) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 34 nimetatud anesteesia piirhindu.

(4) Päevakirurgias tehtavate operatsioonide korral rakendatakse 6. peatükis loetletud operatsioonide koode.

§ 11. Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

(1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Haige vedu tervishoiuteenuse osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) – 1 km

3071

        3

Vedu lennukiga – 1 tund

3072

  6 996

Vedu helikopteriga – 1 tund

3073

12 807

Edasi-tagasi vedu parvlaevaga

3074

     640

Surnu vedu sõidukiga (v.a parvlaeval) üle 100 km

3079

  1 000

(2) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(3) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel statsionaarse eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(4) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

(5) Koodiga 3074 tähistatud teenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,75.

(6) Koodiga 3079 tähistatud veoteenust rakendatakse perearsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

(7) Koodiga 3079 tähistatud veoteenuse eest tasutakse koefitsiendiga 0,4, kui lähim teenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on kuni 25 km (kaasa arvatud) kaugusel ning koefitsiendiga 0,7, kui lähim teenust osutav tervishoiuteenuse osutaja on 26 kuni 100 km (kaasa arvatud) kaugusel.

§ 12. Ambulatoorne taastusravi

(1) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks eriarsti vastuvõtu (koodid 3002 ja 3004) maksumusele üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), psühholoogilise kompleksuuringu (kood 7610), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste teenuste eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti poolt koostatud raviplaanile.

(2) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse ühe ravijuhu raames kuni 12 teenuse eest lõikes 1 toodud loetelust.

(3) Kui koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust ei rakendata tulenevalt käesoleva määruse § 19 lõike 2 punktis 4 sätestatust, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(4) Ambulatoorse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse kuni kahe funktsionaaldiagnostilise ja/või radioloogilise uuringu eest (koodid 6307, 6323, 6324, 6325, 6333, 6063, 6064, 6065 või 6066).

2. jagu
Statsionaarne tervishoiuteenus

§ 13. Voodipäeva arvestus haiglas

(1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv ja voodipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade maksimum-
arv

Ühe haige
voodipäeva
piirhind
kroonides

Sisehaigused

2001

10

  740

Kardioloogia

2002

10

  792

Kutsehaigused

2003

10

  704

Endokrinoloogia

2005

  8

  756

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused)

2006

  8

  805

Nakkushaigused (sh laste nakkushaigused) käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud diagnooside korral

2007

  8

  939

Hematoloogia

2008

  9

1049

Nefroloogia

2009

10

  769

Gastroenteroloogia

2010

10

  760

Kirurgia (16-aastane ja vanem isik)

2011

  8

  814

Kirurgia (alla16-aastane isik)

2012

  7

  811

Neurokirurgia

2013

11

  811

Torakaalkirurgia

2014

10

  811

Kardiokirurgia

2015

10

  811

Traumatoloogia

2016

10

  811

Septiline luu-liigesekirurgia

2017

20

  811

Põletus

2018

20

  799

Ortopeedia

2019

  8

  811

Tuberkuloos (tahtest olenematu ravi korral)

2020

180  

1207

Tuberkuloos

2021

60

  790

Psühhiaatria

2022

20

  818

Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)

2058

1288

Lastepsühhiaatria (alla 16-aastane isik)

2060

20

1399

Günekoloogia

2025

  5

  768

Sünnitusabi

2026

  5

1248

Raseduspatoloogia

2028

  7

  826

Neuroloogia

2029

11

  790

Uroloogia

2030

  8

  764

Oftalmoloogia

2031

  4

  745

Otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia)

2032

  4

  760

Dermatoveneroloogia

2033

11

  819

Neonatoloogia

2034

20

1312

Radioloogia

2035

10

  821

Pediaatria

2036

  9

  929

Pulmonoloogia (sh hingamiselundite allergia)

2038

10

  784

Onkoloogia

2039

  9

  788

Veresoontekirurgia

2040

  8

  811

Näo-lõualuukirurgia

2042

  6

  811

Reumatoloogia

2043

11

  786

I astme intensiivravi

2044

  5

  821

II astme intensiivravi

2045

10

3579

III astme intensiivravi

2046

25

6808

III A astme intensiivravi

2059

25

8075

Järelravi

2047

60

  546

Põetus, hooldus
(lapsevanema viibimisel haige lapsega statsionaaris)

2048

  235

Lasteneuroloogia

2050

11

1046

Hooldusravi

2053

60

  546

(2) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(3) Alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

(4) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle järelravi koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuste korral kuni 60 päeva eest.

(5) Koos haige lapsega haiglas viibiva vanema või hooldaja eest tasub haigekassa täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
2) lapse rinnaga toitmisel haiglas viibimise päevade eest;
3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimisel kuni 14 päeva eest.

(6) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- ja piirkondlikes haiglates.

(7) Koodiga 2007 tähistatud tervishoiuteenuse korral võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle rahvusvahelises haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnendas väljaandes (edaspidi RHK 10) toodud järgmiste diagnooside alusel:

 

Haigusrühm

Diagnoos (RHK 10)

1)

soolenakkused

A00 – A00.9 koolera

A01.0 – A02.9 kõhutüüfus ja paratüüfused

A03.0 – A03.9 shigelloos

A08.0 – A08.5 soole viirus- ja muud täpsustatud nakkused, rotaviirusenteriit

A09 nakkuslik kõhulahtisus

2)

teatavad bakterzoonoosid

A20.0 – A20.9 katk

A22.0 – A22.9 põrnatõbi ehk Siberi katk

3)

muud bakterhaigused

A30.0 – A30.9 leepra, A36.0 – A36.9 difteeria

A37.0 – A37.8 läkaköha

A38 sarlakid

A39 meningokokkinfektsioon

A48.1 leegionärihaigus

4)

riketsioosid

A75.0 – A75.9 tähniline tüüfus ehk täi- ja kirburiketsioos

A77.0 – A77.9 eksanteem- ehk tähnilised palavikud ehk puukriketsioosid

A78 Q-palavik

5)

kesknärvisüsteemi viirushaigused

A80.0 – A80.9 äge poliomüeliit

A82.0 – A82.9 marutõbi

A87.0 – A87.9 viirusmeningiidid

A85 – A86 viirusentsefaliidid

6)

lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud

A90 klassikaline dengue palavik ehk seitsmendapäevitine palavik

A91 hemorraagiline dengue palavik

A92.0 – A92.9 sääse levitatavad muud viiruspalavikud

A93.0 – A93.8 lülijalgse levitatavad mujal klassifitseerimata muud viiruspalavikud

A94 lülijalgse levitatav täpsustamata viiruspalavik

A95.0 – A95.9 kollapalavik

A96.0 – A96.9 hemorraagiline areenaviiruspalavik

A98.0 – A98.9 mujal klassifitseerimata muud hemorraagilised viiruspalavikud

A99 täpsustamata hemorraagilised viiruspalavikud

7)

naha- ja limaskestakahjustusega viirushaigused

B01.0 – B01.9 tuulerõuged

B02 vöötohatis (Herpes zoster)

B05.0 – B05.9 leetrid

B06.0 – B06.9 punetised (kaasa arvatud kongenitaalne (P35.0))

B09 naha- ja limaskestakahjustusega täpsustamata viirusnakkus (roseola infantum (exanthema subitum))

8)

viirushepatiit

B15.0 – B15.9 äge A-viirushepatiit

B16.0 – B16.3 äge B-viirushepatiit

B17.1 äge C-viirushepatiit

B17.2 äge E-viirushepatiit

9)

HIV-infektsioon

B20 – B24 inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi

10)

bakteriaalsed meningiidid

G00 – G04 meningiidid ja entsefaliidid

11)

muud viirushaigused

B26.9 nakkuslik parotiit ehk mumps

B27.0 – B27.9 nakkuslik mononukleoos

J00 – J06 äge respiratoorne infektsioon

J10.0 – J11.8 gripp

12)

muud haigused või haigusseisundid

B50 – B54 malaaria

(8) Koodiga 2053 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva võrra tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

(9) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 14. Statsionaarne taastusravi

(1) Statsionaarse taastusravi voodipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Taastusravi

8026

631

(2) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalsed arvud intensiivse taastusravi eest järgmiste ägedate haigusseisundite ja nende retsidiivide korral (kuni 6 kuud ägeda haigestumise või selle retsidiivi algusest) on järgmised:

Haigusseisund ja selle retsidiiv

Voodipäevade maksimumarv

1) ägeda haiguse või operatsiooni järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

24

2) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne peaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

18

3) ägeda haiguse või trauma või operatsiooni järgne perifeerne halvatus kaasneva mõõduka või tugeva liikumishäirega taastusarsti suunamisel

18

4) vaagna hulgimurdude ja ebastabiilsete lülisamba murdudega kaasnev mõõdukas või tugev liikumishäire taastusarsti suunamisel

18

5) ägeda südamelihase infarkti ja aortokoronaarse šunteerimise operatsiooni järgne seisund kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

14

(3) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 6 järjestikusel kuul intensiivse taastusravi eest järgmise ägeda haigusseisundi korral (kuni 18 kuud ägeda haigestumise algusest) on järgmine:

Haigusseisund

Voodipäevade maksimumarv

trauma järgne seljaajukahjustus kaasneva mõõduka või raske funktsioonihäirega taastusarsti suunamisel

24

(4) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv intensiivse arendus- ja taastusravi korral alla 19-aastasele funktsioonihäirega isikule on taastusarsti suunamisel 14 voodipäeva.

(5) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse rakendamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks haige voodipäevade piirhinnale üle tasu maksmise kohustuse füsioteraapia (kood 7041), tegevusteraapia (kood 7042), psühholoogilise kompleksuuringu (kood 7610), psühhoteraapia seansi eest ühele haigele (kood 7601) ja/või logopeediliste protseduuride eest (koodid 7611 ja 7614) vastavalt taastusarsti poolt koostatud raviplaanile.

(6) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr funktsioone toetava statsionaarse taastusravi eest järgmiste krooniliste haigusseisundite korral on järgmised:

Haigusseisund või selle retsidiiv

Voodipäevade maksimumarv

Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (% voodipäeva piirhinnast)

Kindlustatud isiku omaosaluse määr (% voodipäeva piirhinnast)

Funktsioone toetav statsionaarne taastusravi käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud haigusseisundite korral

10

80

20

(7) Statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult lisaks voodipäeva piirhinnale (kood 8026) üle tasu maksmise kohustuse laboratoorsete analüüside (mis ei kuulu voodipäeva piirhinna sisse) ja/või radioloogilise uuringu ja/või funktsionaaldiagnostilise uuringu eest.

(8) Funktsioone toetava statsionaarse taastusravi korral võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse järgmiste krooniliste haigusseisundite ja nende ägenemiste korral:
1) tugiliikumisaparaadi kroonilised põletikulised ja degeneratiivsed haigused mõõduka või tugeva funktsioonihäirega ning sellest tingitud liikumishäirega;
2) pehmete kudede kootumisest tingitud mõõdukas või tugev liikumispiiratus;
3) proteesimise ja tugiliigesaparaadi operatsioonide või trauma järelseisundid mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
4) kroonilised obstruktiivsed kopsuhaigused väljendunud hingamispuudulikkusega;
5) närvi- ja lihashaigused kas tsentraalsest või perifeersest halvatusest tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega või väljendunud lihasatroofiaga;
6) tüsistunud I tüübi diabeet polüneuropaatiast tingitud mõõduka või tugeva funktsioonihäirega;
7) tugevate tasakaaluhäirete ja/või ataksiatega kulgevad haigusseisundid.

(9) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

(10) Kui tulenevalt käesoleva määruse § 19 lõike 2 punktist 4 ei rakendata koodiga 7041 tähistatud füsioteraapia kompleksteenust statsionaarse taastusravi osutamisel, võtab haigekassa kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse koodidega 7011 (massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)), 7014 (raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)), 7016 (ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)), 7017 (individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis), 7022 (mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele) või 7030 (raviseanss külmvõimlemiskambris) tähistatud tervishoiuteenuste eest.

(11) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva vanema või hooldaja eest tasutakse täiendavalt põetuse ja hoolduse voodipäeva järgi koodiga 2048 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
1) kuni 7-aastase (kaasa arvatud) lapsega haiglas viibimise päevade eest;
2) kuni 14-aastase (kaasa arvatud) sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

(12) Taastusravi voodipäeva koodi 8026 rakendatakse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise puhul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikes, kesk-, üld- ja taastusravihaiglates.

(13) Koodiga 8026 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

4. peatükk
UURINGUD JA PROTSEDUURID

§ 15. Radioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Ultraheli piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingute kirjeldus

Piirhind kroonides

Sonograafiline uuring

6001

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  146

Vaginaalne või rektaalne sonograafia

6002

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  178

Pindmiste kudede ultraheliuuring

6003

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  117

Silma ultraheliuuring

6004

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  125

Ultraheli Doppleri uuring kõhukoopast

6005

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  215

Ultraheli Doppleri uuring veresoontele

6006

Ultraheliuuring, visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  218

Ultraheliuuring koos punktsiooniga

6007

Ultraheli kontrolli all uuritava objekti punktsioon, protseduuri visualiseerimine ja visuaalse leiu kirjeldamine ravidokumendis

  572

Ultraheli abil tehtav transkutaanne drenaaž

6008

Dreeni paigaldus, ultrahelikontroll

1739

Rinnanäärme ultraheliuuring

6009

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  125

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring naistel

6010

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  120

Kilpnäärme ultraheliuuring

6012

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  141

Aju ultraheliuuring

6013

Ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  122

Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool radioloogiaosakonda

6014

Ultraheliuuring, leiu visualiseerimine ja kirjeldamine ravidokumendis

  186

Vaginaalne ultraheliuuring emakaõõne kontrasteerimisega

6015

Kontrastaine manustamine emakaõõnde, ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

  334

Vaginaalne ultraheliuuring emakaõõne ja munajuhade kontrasteerimisega

6016

Kontrastaine manustamine emakaõõnde, ultraheliuuring, pildi talletamine ja kirjeldamine ravidokumendis

1110

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 6008 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab drenaažikomplekti maksumust;
2) koodiga 6015 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainekateetri maksumust;
3) koodiga 6016 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine ja kontrastainekateetri maksumust.

(3) Röntgenoloogia, magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) ja angiograafia piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind kroonides

Röntgenoskoopia abil tehtavad transkutaansed drenaažid

6051

Kolde lokaliseerimine röntgenoskoopia abil, dreenimine

2 026

Röntgeni abil tehtav punktsioon või süst

6052

Röntgenoskoopia, uuritava või ravitava haiguskolde punktsioon, kontrollülesvõtte tegemine kahes projektsioonis

597

Kontrastaine üks annus MRT-uuringul

6053

 

1 525

Nõrga väljaga MRT-uuring

6054

Üks uuring, kolm filmi

1 430

Tugeva väljaga MRT-uuring

6055

Üks uuring, kolm filmi

2 908

Kompuutertomograafia (pea uuring)

6056

Üks uuring, üks film

464

Kompuutertomograafia (üks anatoomiline piirkond)

6057

Üks uuring, kaks filmi

811

Kompuutertomograafia (kaks anatoomilist piirkonda)

6058

Üks uuring, kaks filmi

897

Intraoraalne hambaülesvõte

6059

Üks ülesvõte, üks projektsioon

87

Hammaste panoraamülesvõte

6060

Üks ülesvõte, üks projektsioon

77

Kolju röntgenograafia (üks film)

6061

Üks ülesvõte, üks projektsioon

95

Kolju röntgenograafia (kaks filmi)

6062

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni

160

Lülisamba kaelaosa röntgenograafia (kaks filmi)

6063

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni (v.a põikiprojektsioonid)

155

Rinna- või nimmelülide röntgenograafia (kaks filmi)

6064

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni (v.a põikiprojektsioonid)

167

Jäsemete, luude ja liigeste röntgenograafia (kaks filmi)

6065

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni

155

Jäsemete, luude ja liigeste röntgenograafia (üks projektsioon)

6066

Üks ülesvõte, üks projektsioon

107

Rindkere otseülesvõte

6067

Üks ülesvõte, üks projektsioon

128

Rindkere külgülesvõte

6068

Üks ülesvõte, üks projektsioon

117

Nina kõrvalkoobaste ülesvõte

6069

Üks ülesvõte, üks projektsioon

105

Kopsude röntgenoskoopia

6070

Röntgenoskoopia

117

Kuseteede röntgenoskoopia

6071

Röntgenoskoopia

141

Skeleti röntgenoskoopia

6072

Röntgenoskoopia

119

Bronhograafia

6073

Skoopia ja kolm projektsiooni

359

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Üks rind kahes projektsioonis

201

Südame, keskseinandi ja diafragma röntgenoskoopia

6076

Röntgenoskoopia

111

Neelu ja suuõõne kontraströntgenograafia skoopial

6077

Skoopia, kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni

174

Söögitoru, mao ja duodeenumi lihtkontrasteerimine skoopial

6078

Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni viis filmi

287

Mao ja duodeenumi kaksikkontrasteerimine skoopial

6079

Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni üheksa filmi

431

Peensoole kontrastuuring skoopial

6080

Kontrastaine peroraalne manustamine, skoopia, kuni kuus filmi

334

Irrigoskoopia kaksikkontrasteerimisega

6081

Kontrastaine rektaalne manustamine, skoopia, kuni kuus filmi

482

Antegraadne kolangiograafia

6084

Kontrastaine manustamine sapiteede dreeni kaudu

254

Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia

6085

Skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsioon ning kontrastaine manustamine

379

Kõhukoopa ülevaatlik röntgenograafia

6086

Üks ülesvõte, üks projektsioon

130

Ninaneelu ülesvõte

6087

Üks ülesvõte, üks projektsioon

106

Intravenoosne urograafia

6088

Kontrastaine intravenoosne manustamine, natiiv- ja kontrastiga ülesvõtted, kuni viis filmi

593

Retrograadne või antegraadne ureteropüelograafia

6089

Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm filmi (ei hõlma stendi või nefrostoomi paigaldamist)

392

Hüsterosalpingograafia

6090

Kontrastaine manustamine, kateeter, skoopia, kuni kolm filmi
(ei hõlma kateetri asetamist)

639

Suguelundite kontrastuuring

6091

Vesikulograafia, vasograafia. Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm ülesvõtet

281

Fistulograafia

6092

Kontrastaine viimine fistulisse, skoopiakontroll, kolm ülesvõtet

372

Miktsioontsüstograafia

6093

Kontrastaine manustamine, skoopia, kuni kolm filmi

387

Kontrastartrograafia

6094

Kontrastaine viimine liigeseõõnde, kontroll skoopial, ülesvõtted kolmes projektsioonis

451

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool radioloogiaosakonda

6095

Üks ülesvõte, üks projektsioon

171

Dakrüotsüstograafia või sialograafia

6096

Kaks ülesvõtet, kaks projektsiooni, kontrastaine manustamine süljenäärme juhasse

494

Kontrastventrikulograafia või entsefalograafia

6097

Üks piirkond, kaks uuringut, kaks filmi

538

Kontrastmüelograafia

6098

Subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, sihtülesvõtte tegemine, kuni neli filmi

473

Tomograafia

6099

Kuni neli filmi

208

Tomograafia

6100

Kuni kuus filmi

232

Tomograafia

6101

Üle kuue filmi

254

Üla- või alajäseme angiograafia

6102

Perifeerse arteri punktsioon, alajäseme veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

5 134

Lümfangiograafia

6103

Kontrastaine jäsemesse süstimine, vähemalt kolme ülesvõtte tegemine

2 010

Selektiivne vistseraalne angiograafia

6104

Aordi haru(de) kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

4 622

Aju angiograafia

6105

Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, kuni neli filmi

5 613

Kopsuarteri angiograafia või selle selektiivne angiograafia või bronhiarteri angiograafia

6106

Perifeerse veresoone punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, manomeetria

5 592

Rinnaaordi/kõhuaordi retrograadne angiograafia või ülemise/alumise õõnesveeni flebograafia

6107

Perifeerse veresoone punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine, manomeetria

5 614

Reie flebograafia

6108

Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

762

Neeruveeni flebograafia

6109

Perifeerse veeni punktsioon, õõnesveeni/elundiveeni selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine

5 162

Neeruarteri balloondilatatsioon

6110

Perifeerse arteri punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, perkutaanne transluminaalne angioplastika, kontrollülesvõtted

10 326

Perifeerse arteri balloondilatatsioon

6111

Perifeerse arteri punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, perkutaanne transluminaalne angioplastika, kontrollülesvõtted

9 895

Luutiheduse uuring

6112

Üks protseduur

244

Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse

6113

Sapiteede kateeterdamine röntgenoskoopia ja ultrahelikontrolli all, kontrastaine manustamine, endoproteesi paigaldamine, kontrollülesvõtte tegemine

16 892

Endoproteesi paigaldamine veresoontesse

6114

Veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, endoproteesi paigaldamine, kontrollülesvõtte tegemine

20 471

Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine

6115

Perifeerse arteri punktsioon, ajuveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, okluseeriva materjali paigaldamine, kontrollülesvõte

19 118

Kompuutertomograafia (pea uuring) kontrastainega

6120

Üks uuring, üks film

955

Kompuutertomograafia (üks anatoomiline piirkond) kontrastainega

6121

Üks piirkond, üks uuring, kolm filmi

1 634

Kompuutertomograafia (kaks anatoomilist piirkonda) kontrastainega

6122

Kaks piirkonda, üks uuring, kolm filmi

1 738

Fluorograafia

6123

Üks projektsioon, üks film

35

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 6051 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab dreeni maksumust;
2) koodiga 6113 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab 4,5 cm pikkuse metallstendi maksumust;
3) koodiga 6114 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab veresoonestendi maksumust;
4) koodiga 6115 tähistatud tervishoiuteenuse korral tasutakse lisaks protseduuri piirhinnale (kood 6115) okluseeriva spiraali hind vastavalt okluseerimiseks kulunud spiraalide arvule.

(5) Isotoopdiagnostika piirhinnad:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind kroonides

Mammograafi abil tehtav lokaliseerimine

6131

Mammograafia kahes projektsioonis, juhtetraadi paigaldamine

247

Stereotaktiline mammobiopsia

6132

Mammograafia kahes põhiprojektsioonis, kolde koordinaatide täpne määramine, stereotaktiline kolde punktsioon

588

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia

6140

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 790

Melanoomi stsintigraafia

6141

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

9 087

Põletikukolde stsintigraafia polüklonaalsete antikehadega

6142

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

7 793

Põletikukolde stsintigraafia leukotsüütidega

6143

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

9 014

Stsintigraafia monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia)

6144

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

8 123

Rinnanäärme stsintigraafia

6145

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

6 202

Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga

6151

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 290

Kilpnäärme stsintigraafia või Meckeli divertiikli stsintigraafia

6154

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 600

Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga

6155

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 871

Müokardi stsintigraafia 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia 201-talliumiga

6156

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

5 039

Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia

6159

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 505

Maksa staatiline stsintigraafia

6161

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 292

Kopsude staatiline stsintigraafia

6163

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

6 861

Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia

6164

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 458

Radiorenograafia

6165

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

973

Neerude dünaamiline stsintigraafia

6166

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

3 648

Neerude staatiline stsintigraafia

6167

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 183

Peaaju staatiline stsintigraafia

6168

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 359

Nukleaarangiograafia

6169

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 903

Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia joodiga

6170

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 630

Sialostsintigraafia

6172

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 988

Munasarjade staatiline stsintigraafia

6173

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 587

Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga

6174

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

1 913

Müokardi staatiline stsintigraafia 99-Tc-pürofosfaadiga

6175

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

3 249

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine: näidustuste analüüs, kiirgusriski arvutamine, metoodika valik

6176

Haige läbivaatus, doosi arvestus

920

Põletikukolde visualiseerimine HMPAO-ga

6177

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

9 135

Nukleaarventrikulograafia

6178

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

2 905

Müokardi staatiline stsintigraafia MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia MIBI-ga

6179

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

6 202

Peaaju emissioontomograafia HMPAO-ga

6180

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

8 740

Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite emissioontomograafia

6181

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

15 072

Neerupealiste stsintigraafia kolesterooliga

6182

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

11 295

Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia

6183

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

26 563

Somatostatiini retseptorite stsintigraafia

6184

Haige läbivaatus, doosi arvestus, haige paigaldamine, haige jälgimine, kujutise ja parameetrite väljatrükk

14 422

Endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia

6185

Skoopia ja ülesvõtted pärast endoskoopilist retrograadset kontrastaine manustamist, kuni kolm filmi. Ei sisalda endoskoopia maksumust

405

(6) Onkoradioloogia teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind kroonides

Väliskiiritusravi (üle 150 kV) üks protseduur (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt)

7402

Aparaadi kontroll. Haige läbivaatus, paigaldamine ja jälgimine

659

Väliskiiritusravi (alla 150 kV) üks protseduur (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt)

7403

Aparaadi kontroll. Haige läbivaatus, paigaldamine ja jälgimine

345

Õõnesisene kiiritusravi (iga viie protseduuri kohta on lubatud üks arsti vastuvõtt)

7404

Haige läbivaatus, anesteesia, preparaadi paigaldamine, jälgimine

1 388

Samaariumravi protseduur

7409

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

19 679

Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral

7410

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

13 430

Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur

7411

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

11 966

Luumetastaaside ravi Sm-EDTMP-ga

7430

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

19 848

Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral

7431

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

7 657

Sünovektoomia Dy-165-FHMA-ga või Ho-166-FHMA-ga

7432

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

15 335

Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga

7433

Haige läbivaatus, doosi arvestus, preparaadi manustamine, haige jälgimine, kontrollstsintigrammide tegemine

4 025

Palliatiivse kiiritusravi planeerimine

7434

Haige läbivaatus, raviplaani koostamine, kuvastus, sihtmahu lokaliseerimine, doosiarvestus, simulatsioon, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimine

2 031

Kuratiivse kiiritusravi planeerimine

7435

Haige läbivaatus, raviplaani koostamine, kuvastus, sihtmahu lokaliseerimine, ravi aksessuaaride valmistamine, doosiarvestus, simulatsioon, verifikatsioon, raviplaani ja doosiarvestuse dokumenteerimine

5 756

(7) Koodiga 7404 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise korral lisatakse vastava endoskoopilise protseduuri maksumus.

§ 16. Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

(1) Neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Elektroentsefalograafia uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga

6250

  556

Elektroentsefalograafia uuring tindikirjutusega analoog-EEG-aparaadiga

6251

  277

Elektrokortikograafia

6252

  829

Elektroentsefalograafia kvantitatiivne uuring digitaalkomputeriseeritud EEG-aparaadiga

6253

  761

Esilekutsutud ajupotentsiaalide uurimine

6254

  574

Esilekutsutud somatosensoorsete ajupotentsiaalide uurimine

6255

  574

Operatsiooniaegne neuromüograafiline monitooring

6256

  745

Elektromüograafia

6258

  486

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) (kestusega 4 tundi)

6259

1344

(2) Koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse võtab haigekassa kindlustatud isikult üle mitte rohkem kui kaks korda aastas.

§ 17. Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

(1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Spirograafia

6301

103

Bronhodilataatortest

6302

229

Bronhide hüperreaktiivsustest

6303

467

Sulgumismahu uuring

6305

125

Kehapletüsmograafia

6306

318

Spiroergomeetria

6307

450

Difusioonikapatsiteedi määramine

6308

345

Elektrokardiograafia

6320

  57

Kõrgtundlikkusega elektrokardiograafia

6322

122

Elektrokardiograafia koos kompuuteranalüüsiga

6323

  77

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

310

Tilt-test

6325

628

Holter’i monitooring

6326

415

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

6331

835

Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring

6332

524

Hapniku tarbimise kompleksuuring

6333

434

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

155

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

401

Loote biofüüsilise profiili määramine

6337

269

Loote pidev monitooring – üks tund

6338

  81

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

234

Täismahus ehhokardiograafia

6340

837

(2) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes 1-dimensionaalsel (1D e. M-mode), 2-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler (PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

§ 18. Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Türeoliberiintest

6351

  523

Gonadoliberiintest

6352

  661

Kortikoliberiintest

6353

2282

Kasvuhormooni liberiintest

6354

2042

Insuliinhüpoglükeemiatest

6355

  612

Glükagoontest

6356

  748

Synacthen-test

6357

  562

Kooriongonadotropiintest

6358

  604

Arginiintest

6359

  727

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

    60

§ 19. Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad

(1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

  36

Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon

7005

  48

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

  74

Raviujumisseanss ühele liikumishäiretega haigele või liikumispuudega lapsele (kestus 30 min)

7014

  99

Ravivõimlemisseanss ühele haigele (kestus 30 min)

7016

  52

Individuaalne ravivõimlemisseanss basseinis

7017

  99

Mudaraviseanss reumatoidse polüartriidi, Behterevi haiguse ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

  74

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

137

Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine

7027

  12

Ph-meetria (k.a sondi sisseviimine)

7028

  48

Raviseanss külmvõimlemiskambris

7030

  91

Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele

7031

  27

Inimgeneetiline ekspertiis
(proband, genealoogia, geneetilise riski hindamine)

7040

603

Füsioteraapia (kestus 60 min)

7041

216

Tegevusteraapia (kestus 60 min)

7042

259

Jalaravikabineti vastuvõtt I astme kahjustusega diabeetikule

7043

115

Jalaravikabineti vastuvõtt II astme kahjustusega diabeetikule

7044

122

Jalaravikabineti vastuvõtt III astme kahjustusega diabeetikule

7045

192

Ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele (ööpäevahind)

7046

212

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele kuni 20 protseduuri poolaastas;
2) koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenust osutatakse ainult ravi korral piirkondliku haigla pulmonoloogiaosakonnas;
3) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe isiku kohta üks kord;
4) koodiga 7041 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
5) koodiga 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
6) koodidega 7041 ja 7042 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule üks kord päevas.

§ 20. Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Ambulatoorne pisioperatsioon (pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, pindmiste naha- ja aluskoe tuumorite eemaldamine jmt)

7100

199

Nahahaava suturatsioon

7101

169

Skelettekstensioon

7102

209

Puusakips või kipskorsett

7103

296

Õlavarre kips

7104

235

Sääre kips

7105

231

Kipslahase asetamine

7106

231

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7107

205

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7108

283

Varda vahetus koldevälisel fiksaatoril

7109

603

Laparotsentees

7110

121

Põletushaige sidumine (ambulatoorne)

7111

  72

Põletushaige sidumine (statsionaarne)

7112

250

Osteomüeliidihaige sidumine lahtise luukolde puhul (statsionaarne)

7113

144

§ 21. Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Uretrotsüstoskoopia

7152

  197

Uretrotsüstoskoopia koos biopsia võtmisega või uretrotsüstoskoopia koos stendi eemaldamisega

7153

  235

Uretrotsüstoskoopia koos ureetriava elektrokoagulatsiooniga

7154

  295

Uretrotsüstoskoopia koos kivi eemaldamisega (lingekstraktsioon)

7155

2508

Ureetri kateeterdamine

7156

  672

Tsüstoskoopia koos ureetri balloondilatatsiooni ja stentimisega

7157

2844

Uretrotsüstoskoopia ureetri stentimisega

7158

1572

Kateeterdamine

7159

  124

Püsikateetri paigaldamine

7160

  144

Kromotsüstoskoopia

7161

  193

Epitsüstostoomi vahetus

7162

  250

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

  126

Eesnäärme biopsia

7164

  286

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

  501

Bužeerimine

7166

  110

TUMT (transuretaarne mikrolaineteraapia)

7167

1207

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

7168

3499

Uroflow

7170

  112

Urodünaamika uuring

7171

1916

Nefrostoomi paigaldamine ultraheli- ja/või röntgenoskoopia kontrolli all

7172

3138

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7155 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab korvlingu maksumust;
2) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
3) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

§ 22. Näo-lõualuukirgurgiliste protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Alveooli ekskohleatsioon

7201

36

Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata

7202

48

§ 23. Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine

7251

  24

Gonioskoopia, perimeetria

7252

  83

Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine

7253

  85

Halasion jt lau- ning limaskestaoperatsioonid

7254

  81

Pisarakanalite sondeerimine ja loputus

7255

  80

Sarvkesta krüoteraapia

7256

  94

Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine

7257

  89

Orbita flegmooni avamine

7258

123

Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid

7259

  44

Silmapõhja fotografeerimine

7260

277

Fluorestsentne angiograafia

7261

487

Kompuuterperimeetria

7262

224

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

  41

Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil

7264

  80

Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil

7265

  76

Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega

7266

641

Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil

7267

  52

§ 24. Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Kuulmise sõeluuring

6401

    52

Toonaudiomeetria

6402

    82

Ülelävelised testid

6403

    80

Kõne audiomeetria kõrvaklappidega

6404

  113

Kõne audiomeetria vabas väljas

6405

    74

Toonaudiomeetria vabas väljas

6406

    87

Väikelaste kuulmisläve uuring

6407

  199

Tümpanomeetria

6408

    75

Stapesreflekside uuring ja teised testid

6409

    62

Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)

6410

  127

Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)

6411

    80

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud

6412

    59

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia

6413

  237

Otoakustiliste emissioonide uuring

6414

  155

Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring

6415

  588

Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees

7301

    78

Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust

7302

  103

Trahhea või söögitoru bužeerimine

7303

  305

Elektrokauterisatsioon ninaõõnes

7304

    94

Adenotoomia

7305

    55

Paratsentees koos aspiratsiooniga

7306

  270

Söögitoru bužeerimine kuni 3-aastasel lapsel

7307

    97

Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga

7308

  103

Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine

7309

    72

Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega

7310

    52

Epifarüngoskoopia

7311

    53

Otomikroskoopia

7312

    67

Stroboskoopia kõris

7313

  104

Mikrostroboskoopia kõris

7314

  128

Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga

7315

    78

Rinomanomeetria

7316

    64

Indirektne larüngomikroskoopia

7317

    52

Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel)

7318

4223

(2) Koodiga 7318 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse võtab haigekassa kindlustatud isikult üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni 8 korda, teisel aastal kuni 6 korda ja kolmandal aastal kuni 3 korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 25. Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad

(1) Sünnitusabi ja günekoloogiliste uuringute ning protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Emakakaela koagulatsioon/krüo

7351

  266

Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

  127

Amnioinfusioon

7355

  431

Loote välispööre pea peale

7356

  141

Kordotsentees

7357

  677

Üsasisene vereülekanne

7358

1291

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

    42

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötavale arstile.

§ 26. Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Strenaalpunktsioon

7412

332

Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia

7413

348

Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine

7414

301

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 1 tund

7415

171

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, 1–24 tundi

7416

302

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja püsiinfusioon, 24 tundi statsionaarse ravi korral

7417

210

§ 27. Allergoloogiliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Torketest allergeeniga

7502

  34

Nahasisene test allergeeniga

7503

111

Provokatsioonitest

7504

110

Leukotsütolüüsitest

7505

  21

Aglomeratsioonitest

7506

  21

Allergeenidest ravisegu valmistamine

7507

  22

Nahaalune spetsiifiline immunoteraapia, üks protseduur

7508

  87

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

  69

§ 28. Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

  281

Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (kuni kolm biopsiat)

7552

  120

Biopsia materjali võtmine endoskoobiga (üle kolme biopsia)

7553

  272

Endoskoopiline polüüpektoomia

7554

  524

Sigmoidoskoopia

7556

  404

Kolonoskoopia (osaline)

7557

  516

Kolonoskoopia (täielik)

7558

  619

Bronhoskoopia

7559

  500

Retrograatne kolangio-pankreatograafia

7560

  936

Retrograatne kolangio-pankreatograafia papillotoomiaga

7561

1911

Rektoskoopia

7562

  158

Kolposkoopia

7563

  170

Sapiteede endoskoopiline proteesimine ehk stentimine

7564

3523

Endoskoopiline sapikivi ekstraktsioon

7565

1227

§ 29. Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

276

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis
(grupis seitse või kaheksa haiget)

7602

  56

Psühhoteraapia seanss perele

7603

367

Elekterkrampravi seanss

7609

  53

Psühholoogiline kompleksuuring (ühele haigele üks kord)

7610

520

§ 30. Logopeediliste uuringute piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)

7611

294

Kõneraviseanss

7614

204

§ 31. Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

(1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Swan-Gansi kateetri paigaldamine ja monitooring

7651

4 838

Ühe südamepoole kateeterdamine

7652

7 991

Angiokardiograafia

7653

1 103

Koronarograafia

7654

8 508

Koronaarangioplastika (esimene stenoos)

7655

43 896

Koronaarangioplastika (iga järgnev stenoos)

7656

9 641

Valvuloplastika

7657

46 131

Endokardiaalne mäping

7658

21 450

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

7659

10 200

Südameõõnte kateeterdamise ajal korduvalt tehtavad lisauuringud (oksühemomeetria, Pt-H elektrood, minutimahu uuring) – iga grupp

7660

1 401

Südamestimulaatori paigaldamine koos programmeerimisega

7661

3 535

Südamestimulaatori elektroodi vahetus

7662

5 309

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

7663

43 222

Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine

7664

192

Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll ja programmeerimine

7665

297

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) koodiga 7660 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga protseduuri kohta üks kord;
2) koodiga 7661 tähistatud tervishoiuteenus ei sisalda südamestimulaatori maksumust;
3) koodiga 7662 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab elektroodi maksumust.

§ 32. Laserravi protseduuride piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil

7801

  314

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga

7802

  422

Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel

7803

  483

Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

7804

  724

Lasertrabekuloplastika

7805

  339

Laseriridektoomia

7806

  339

Võrkkesta laserpankoagulatsioon

7807

1133

Vaskaurulaserravi protseduur

7808

  150

§ 33. Intensiivravi protseduuride piirhinnad

(1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Intubatsioon fiiberbronhoskoobi abil

7700

956

Plasmaferees intensiivravi haigele

7701

3 105

Tsentraalveeni kanüleerimine

7702

615

Epiduraalkateetri asetamine

7703

427

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine

7704

989

Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon

7705

296

Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine (reguleeritava rõhuga; ööpäev ja enam)

7706

807

Pidev hemodiafiltratsioon ööpäevas (kuni viis päeva)

7707

8 801

Hemosorptsiooni seanss

7708

3 328

Hemodialüüsi seanss

7709

3 232

Ajutise endokardiaalse kardiostimulaatori asetamine

7710

2 327

Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon

7711

527

Invasiivse arteriaalse rõhu monitooring

7712

432

Intrakraniaalse rõhu monitooring (üks protseduur ühe haige kohta)

7713

413

Plasmafereesi seanss

7714

661

Äge peritoneaaldialüüs täiskasvanul ööpäevas

7715

3 022

Äge peritoneaaldialüüs lapsel ööpäevas

7716

974

Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivraviosakonda (aminohapete lahus või rasvemulsioon, 1000 ml)

7717

307

Terapeutiline verevahetus vastsündinul

7718

1 186

Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioontoruga

7719

1 915

Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll)

7720

493

Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss

7721

481

Autotransfusioon Cell-Saver’i abil

7722

3 829

Karpaalkanali ja ganglion stellatumi närviblokaad. Blokaad kolmiknärvi perifeersetel harudel. Epiduraalblokaad

7723

226

Kehavälise vereringe või südame stabiliseerimissüsteemi kasutamine

7726

10 762

Intraaortaalne kontrapulsatsioon

7727

17 814

Tsütoferees (trombo-, leuko- ja lümfotsütees)

7729

4 410

Terapeutiline plasmavahetus täiskasvanul

7730

4 485

Terapeutiline plasmavahetus lapsel

7731

4 485

Organdoonori ravi

7732

5 266

(2) Koodidega 7700, 7701, 7706, 7707, 7710, 7711, 7712, 7713, 7715, 7716, 7718, 7719, 7722, 7726 ja 7727 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult kindlustatud isikule statsionaarselt osutatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel.

§ 34. Anesteesia piirhinnad

(1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides)

Kood

Piirhind kroonides

kuni 0,5

2101

  524

0,5 kuni 1

2102

1043

1 kuni 2

2103

1592

2 kuni 3

2104

2259

3 kuni 4

2105

2970

4 kuni 7

2106

4294

üle 7

2107

5884

recovery («ärkamisruum») – 1 tund

2111

  223

(2) Koodidega 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 ja 2107 tähistatud teenuse korral algab anesteesia aeg anestesioloogi esimesest toimingust haigega operatsiooniruumis ja lõpeb haige operatsiooniruumist lahkumisel.

(3) Koodiga 2111 tähistatud teenuse eest võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsiooniploki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aega arvestatakse täistundides ja tasu maksmise kohustus võetakse üle mitte rohkem kui 3 tunni eest.

5. peatükk
KOMPLEKSTEENUSED

§ 35. Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

(1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad, haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär (%)

Kindlustatud isiku omaosaluse määr (%)

Silma sarvkesta siirdamise operatsioon

2201K

10 810

100

  0

Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106)

2202K

19 186

100

  0

Normaalne füsioloogiline sünnitus

2207K

10 077

100

  0

Embrüo siirdamine

2208K

8 184

100

  0

Kehaväline viljastamine (IVF)

2281K

8 483

  70

30

Tehisabort naise enda soovil (koos anesteesiaga)

2210K

2 255

  70

30

Autoloogse luuüdi kogumine ja luuüdi töötlus ning külmutamine

2220K

38 098

100

  0

Eelnevalt kogutud autoloogse luuüdi transplantatsioon

2221K

181 870

100

  0

Allogeense luuüdi transplantatsioon

2222K

411 017

100

  0

Perifeersest verest luuüdi tüvirakkude separeerimine

2223K

83 468

100

  0

Perifeersest verest separeeritud luuüdi tüvirakkude transplantatsioon

2224K

167 904

100

  0

Suure liigese endoproteesimine

2240K

25 238

100

  0

Apendektoomia

2242K

7 840

100

  0

Ingvinaalherniotoomia

2243K

6 786

100

  0

Umbilikaal- ja femoraalherniotoomia

2244K

6 890

100

  0

Laparoskoopiline koletsüstektoomia

2245K

11 536

100

  0

Eesnäärme TUR-resektsioon

2246K

11 579

100

  0

Transuretraalne nõelablatsioon

2247K

16 194

100

  0

Katarakti operatsioon

2248K

6 381

100

  0

Alajäseme veenilaiendite operatsioon koos saphenektoomiaga

2250K

6 495

100

  0

Katarakti fakoemulsifikatsioon

2251K

9 085

100

  0

Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine

2252K

1 516

100

  0

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

2253K

393

100

  0

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. nädalani

2255K

589

100

  0

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. nädalani

2257K

253

100

  0

Kusiti fikseerimine tupe kaudu proleenlingu abil

2275K

12 504

100

  0

Kohleaarimplantatsioon

2276K

291 587

100

  0

Aastaringne valmisolek mürgistuste raviks antidootide ja raviseerumitega

2277K

100 000

100

  0

Ööpäevaringne vältimatu arstiabi andmise toetus ühe eriala kohta kvartalis

2280K

348 915

100

  0

Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil

2282K

39 469

100

  0

Kadaver-neerudoonori ja doonorneerude ettevalmistus siirdamiseks

2283K

93 029

100

  0

Kadaver-neerudoonori ettevalmistus

2284K

26 853

100

  0

(2) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
1) koodiga 2276K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab operatsiooni ning implantaadi maksumust;
2) koodi 2277K rakendatakse üks kord aastas piirkondlikele haiglatele.

(3) Koodidega 2208K ja 2281K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise eest kuni 40-aastasele patsiendile kuni kolme kehavälise viljastamise tsükli korral.

(4) Koodiga 2208K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(5) Koodiga 2281K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevused kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal.

(6) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse eest tasutakse piirkondlikele ja keskhaiglatele koefitsiendiga 0,7.

(7) Normaalse raseduse jälgimise kompleksteenuste piirhindasid rakendatakse järgmiselt:
1) koodidega 2252K, 2253K, 2255K, 2257K tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu ei rakendata kõrge riskiga raseduse ja raseduspatoloogiaga naiste puhul, kes nimetatud põhjustel kuuluvad jälgimisele günekoloogia tegevusluba omavas piirkondlikus haiglas või keskhaiglas;
2) geneetilise riskiga raseda puhul, kelle suhtes peab olema läbi viidud geneetiline uuring ja konsultatsioon, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle lisaks koodiga 2253K tähistatud teenusele ka koodidega 66602, 7040 ja 6007 tähistatud teenuste eest;
3) koodiga 2255K tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel võtab haigekassa asjaomase näidustuse korral täiendavalt tasu maksmise kohutuse üle koodidega 66510 ja 66101 (kuni 3 korda) tähistatud laboriuuringute eest. Pärast rasedal esinenud nakkuse ravi võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ka koodiga 66608 tähistatud laboriuuringu eest.

(8) Koodiga 2207K tähistatud tervishoiuteenuse osutamise korral võtab haigekassa täiendavalt tasu maksmise kohustuse üle ülekantud veretoodete (9. peatükk) eest.

(9) Normaalse füsioloogilise sünnituse kompleksteenuse piirhinda (kood 2207K) ei rakendata järgmiste terviseseisundite korral:
1) raske preeklampsia, eklampsia;
2) hüpotoonilised (atoonilised), hüübivushäiretega emakaverejooksud;
3) keisrilõige;
4) IV järgu lahkliharebendid;
5) raske organpuudulikkusega sünnitaja sünnitusjärgse II või III astme intensiivravi korral;
6) septiliste ja nakkuslike tüsistuste esinemisel sünnituse ajal või sünnituse järgselt.

§ 36. Diagnoosipõhiste kompleksteenuste piirhinnad

(1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kraniotoomia, v.a trauma puhul, vanus >17

001

45 298

546

116 483

Kraniotoomia trauma puhul, vanus >17

002

26 808

546

83 204

Kraniotoomia, vanus 0–17

003

39 430

546

114 128

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid

004

26 171

8 836

56 973

Koljuvälised veresoonte operatsioonid

005

21 846

4 384

62 450

Karpaalkanali avamine

006

4 091

2 267

8 260

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kht-ga (edaspidi kht-ga)

007

34 167

546

86 079

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioonid, kht-ta (edaspidi kht-ta)

008

6 819

546

21 140

Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused

009

9 352

546

26 537

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga

010

9 822

546

22 419

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta

011

6 877

546

20 524

Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused

012

7 116

546

18 434

Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia

013

7 179

546

18 886

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a TIA

014

8 543

546

23 603

Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused

015

5 950

546

12 649

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga

016

7 113

546

14 986

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta

017

5 886

546

14 553

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga

018

6 759

546

15 716

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta

019

5 764

546

13 494

Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit

020

9 544

546

29 458

Viirusmeningiit

021

7 180

546

18 413

Hüpertensiivne entsefalopaatia

022

6 719

797

13 297

Mittetraumaatiline stuupor ja kooma

023

13 707

546

42 658

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ga

024

6 511

546

20 113

Krambihood ja peavalu, vanus >17, kht-ta

025

4 809

546

14 312

Krambihood ja peavalu, vanus 0 – 17

026

4 188

546

12 967

Raske traumaatiline ajukahjustus

027

6 805

546

18 428

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ga

028

20 305

979

62 881

Traumaatiline ajukahjustus, vanus >17, kht-ta

029

3 765

546

9 936

Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17

030

3 468

546

10 717

Põrutus, vanus >17, kht-ga

031

4 370

546

11 795

Põrutus, vanus >17, kht-ta

032

3 668

546

9 635

Põrutus, vanus 0–17

033

1 539

546

4 739

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga

034

8 779

546

26 134

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta

035

5 583

546

17 332

Võrkkesta operatsioonid

036

12 627

4 233

27 720

Silmakoopa operatsioonid

037

8 570

546

22 933

Peamiselt vikerkesta operatsioonid

038

4 569

546

14 111

Läätse operatsioonid koos või ilma vitrektoomiata

039

9 065

3 534

15 701

Silmamuna välised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus >17

040

4 543

546

9 900

Silmavälised operatsioonid, v.a silmakoopas, vanus 0–17

041

5 312

3 705

12 093

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel

042

6 202

546

13 653

Hüpheem

043

2 728

546

7 534

Peamised ägedad silmainfektsioonid

044

4 902

546

12 048

Neuroloogilised silmahaigused

045

5 455

546

13 727

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ga

046

6 746

546

17 540

Muud silmahaigused, vanus >17, kht-ta

047

3 095

546

8 146

Muud silmahaigused, vanus 0–17

048

3 447

546

10 709

Pea ja kaela suured operatsioonid

049

27 492

546

85 776

Süljenäärme eemaldamine

050

10 790

5 012

25 876

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine

051

5 608

546

17 319

Huule- ja suulaelõhede korrektsioon

052

11 864

546

36 635

Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus >17

053

9 915

3 191

20 701

Nina kõrvalurgete ja nibujätke operatsioonid, vanus 0–17

054

11 897

546

36 350

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

055A

6 129

546

18 721

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

055B

13 368

546

15 004

Ninaplastika

056

8 232

3 298

17 113

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus >17

057

4 408

546

13 644

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, v.a ainult kurgumandlite ja/või ninaneelumandlite eemaldamine, vanus 0–17

058

4 853

2 819

10 319

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus >17

059

3 767

706

10 232

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17

060

3 998

2 207

10 053

Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus >17

061

4 130

546

8 227

Kuulmekile püsidreeni asetamine, vanus 0–17

062

4 815

1 658

12 402

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud operatsioonid

063

7 864

546

24 317

Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad

064

6 910

546

18 905

Tasakaaluhäired

065

5 058

546

11 330

Ninaverejooks

066

2 933

546

8 151

Kõripealise põletik

067

3 483

546

10 788

Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ga

068

6 215

546

17 103

Keskkõrva põletik, vanus >17, kht-ta

069

4 424

546

10 411

Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ga

070A

4 590

546

14 168

Keskkõrva põletik, vanus 0–17, kht-ta

070B

4 178

546

12 890

Kõri ja hingetoru põletik

071

2 698

546

8 329

Nina traumad ja deformatsioonid

072

2 422

546

5 854

Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus >17

073

5 162

546

13 816

Kõrva, nina, suu ja kurgu teised haigused, vanus 0–17

074

3 595

546

11 065

Suured rindkereoperatsioonid

075

48 766

6 508

113 027

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga

076

26 476

546

82 421

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta

077

12 399

546

38 626

Kopsuarteri embooliad

078

15 041

546

37 654

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ga

079

18 765

546

57 110

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus >17, kht-ta

080

18 737

546

58 084

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17

081

6 645

546

20 528

Hingamiselundite kasvajad

082

9 029

546

26 187

Suured rindkeretraumad, kht-ga

083

8 187

546

25 339

Suured rindkeretraumad, kht-ta

084

4 617

546

11 701

Vedelik pleuraõõnes, kht-ga

085

11 343

546

26 773

Vedelik pleuraõõnes, kht-ta

086

7 867

546

23 254

Kopsuturse ja hingamispuudulikkus

087

8 480

546

26 262

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

088

8 211

546

20 845

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ga

089

10 127

546

31 544

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus >17, kht-ta

090

7 589

546

17 018

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga

091A

7 899

546

22 634

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta

091B

7 136

2 141

21 720

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga

092

14 079

546

29 864

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta

093

8 644

546

26 867

Õhkrind, kht-ga

094

8 145

546

23 248

Õhkrind, kht-ta

095

5 060

546

14 092

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ga

096

7 662

546

18 372

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus >17, kht-ta

097

5 985

546

13 885

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga

098A

6 212

546

19 186

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta

098B

5 407

546

16 685

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

099

4 995

546

15 502

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

100

4 230

546

10 191

Hingamiselundite muud haigused, kht-ga

101

6 972

546

21 599

Hingamiselundite muud haigused, kht-ta

102

3 800

546

11 768

Südame siirdamine

103

261 525

546

802 741

Südameklappide operatsioonid koos südame kateteriseerimisega

104

171 788

546

527 295

Südameklappide operatsioonid ilma südame kateteriseerimiseta

105

129 183

48 089

223 482

Koronaararterite šuntimine koos südame kateteriseerimisega

106

146 191

65 517

282 918

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateteriseerimiseta

107

106 707

58 106

164 230

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid

108

94 555

546

206 280

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga

110

62 667

546

159 446

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta

111

55 305

11 136

104 808

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid

112

99 380

33 577

172 794

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid

113

19 753

546

61 119

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu

114

10 716

546

23 928

Püsistimulaatori implanteerimine ägeda müokardi infarkti, südamepuudulikkuse või šoki korral

115

50 073

2 317

105 348

Muude püsistimulaarorite, elektroodide või kardioverteri implanteerimine

116

48 852

9 990

91 039

Südamestimulaatorite revisioon, v.a seadme asendamine

117

20 117

546

61 748

Südamestimulaatorite asendamine

118

30 894

546

85 178

Veeni ligeerimine ja eemaldamine

119

5 984

2 710

11 434

Vereringesüsteemi muud operatsioonid

120

17 371

546

52 754

Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarkti ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal intensiivravi päeval

121

15 513

546

45 021

Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal intensiivravi päeval

122

11 102

546

31 258

Muud vereringesüsteemi haigused koos ägeda müokardiinfarktiga, surm intensiivravi esimese kolme päeva jooksul

123

7 559

546

23 203

Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ga, südame kateteriseerimisega

124

25 291

5 930

49 654

Vereringesüsteemi haigused (v.a äge müokardiinfarkt), kht-ta, südame kateteriseerimisega

125

23 207

2 063

51 631

Äge ja alaäge endokardiit

126

20 544

546

56 093

Südamepuudulikkus ja šokk

127

7 499

546

19 480

Süvaveenide tromboflebiit

128

8 859

546

23 840

Selgitamata põhjusega südameseiskus

129

19 120

546

59 294

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga

130

8 666

546

21 129

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta

131

7 104

546

17 136

Ateroskleroos, kht-ga

132

7 455

546

19 754

Ateroskleroos, kht-ta

133

6 687

546

13 804

Hüpertensioon

134

6 297

546

13 616

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ga

135

8 550

546

25 842

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus >17, kht-ta

136

7 716

546

17 075

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17

137

3 399

546

10 669

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga

138

6 875

546

16 096

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta

139

4 122

546

11 774

Stenokardia

140

8 982

546

19 411

Minestus ja kollaps, kht-ga

141

6 158

546

12 721

Minestus ja kollaps, kht-ta

142

4 274

546

12 350

Rindkere valud

143

4 662

546

14 535

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga

144

8 246

546

26 030

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta

145

5 649

546

16 536

Pärasoole resektsioon, kht-ga

146

67 228

546

156 182

Pärasoole resektsioon, kht-ta

147

54 334

15 256

108 136

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga

148

49 341

546

146 010

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta

149

37 473

7 339

86 193

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga

150

41 599

546

128 799

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta

151

22 980

6 742

55 946

Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ga

152

32 657

546

56 306

Peensoole ja jämesoole operatsioonid, kht-ta

153

9 631

546

29 998

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ga

154

61 985

546

176 313

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus >17, kht-ta

155

44 952

546

102 209

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17

156

16 877

546

47 780

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga

157

10 228

546

25 639

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta

158

6 942

671

16 870

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ga

159

14 623

546

43 186

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus >17, kht-ta

160

10 348

546

28 583

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ga

161

9 223

546

22 273

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus >17, kht-ta

162

6 762

3 102

12 660

Songa opratsioonid, vanus 0–17

163

6 770

1 882

12 771

Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ga

164

17 376

546

47 661

Apendektoomia tüsistunud apenditsiidi korral, kht-ta

165

11 386

546

26 538

Apendektoomia tüsistusteta apenditsiidi korral, kht-ga

166

10 171

546

31 473

Apendektoomia tüsistuseta apenditsiidi korral, kht-ta

167

6 958

4 280

11 395

Suuõõne operatsioonid, kht-ga

168

18 443

546

36 867

Suuõõne operatsioonid, kht-ta

169

5 989

546

16 657

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga

170

26 146

546

81 008

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta

171

19 613

546

54 787

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga

172

9 336

546

25 876

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta

173

7 105

546

19 999

Seedetrakti verejooks, kht-ga

174

10 805

546

33 805

Seedetrakti verejooks, kht-ta

175

7 431

546

18 922

Tüsistunud peptiline haavand

176

7 271

546

19 894

Tüsistumata peptiline haavand, kht-ga

177

7 133

546

16 217

Tüsistumata peptiline haavand, kht-ta

178

5 203

546

13 575

Põletikuline soolehaigus

179

7 543

546

23 384

Soolesulgus, kht-ga

180

6 648

546

20 643

Soolesulgus, kht-ta

181

3 725

546

9 604

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

182

6 654

546

17 111

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

183

3 737

546

11 197

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga

184A

3 867

546

11 911

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta

184B

2 898

546

8 930

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus >17

185

3 077

546

8 624

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17

186

3 657

546

11 311

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid

187

3 272

546

6 936

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ga

188

6 599

546

20 592

Seedeelundite muud haigused, vanus >17, kht-ta

189

4 188

546

12 246

Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17

190

3 164

546

9 738

Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ga

191

66 084

546

204 503

Kõhunäärme, maksa ja šuntimisoperatsioonid, kht-ta

192

61 709

7 025

118 814

Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

193

32 683

546

83 434

Sapiteede operatsioonid, v.a koletsüstektoomia, koos või ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

194

21 153

546

65 539

Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ga

195

45 516

12 088

114 971

Koletsüstektoomia koos ühissapijuha uuringuga, kht-ta

196

27 243

19 614

48 784

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

197

27 472

546

82 740

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

198

19 517

6 791

42 616

Maksa ja sapiteede pahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid

199

26 943

546

66 319

Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste haiguste diagnoosimisprotseduurid

200

30 636

546

82 401

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid

201

36 125

5 263

81 645

Maksatsirroos ja alkoholhepatiit

202

9 156

546

27 611

Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad

203

8 777

546

23 818

Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad

204

6 639

546

20 621

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga

205

8 403

546

24 051

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta

206

5 879

546

18 224

Sapiteede haigused, kht-ga

207

7 201

546

19 696

Sapiteede haigused, kht-ta

208

4 691

546

11 214

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmanene protees, operatsioonid

209A

51 310

30 634

73 986

Alajäseme ja selle suurte liigeste teisene protees, operatsioonid või alajäseme taaskinnistusoperatsioonid

209B

76 393

18 896

143 009

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus >17, kht-ga

210

30 840

1 903

73 815

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel,vanus >17, kht-ta

211

25 980

546

56 882

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17

212

17 244

546

45 394

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral

213

21 660

546

67 270

Selja ja kaela operatsioonid, kht-ga

214

45 303

546

125 942

Selja ja kaela operatsioonid, kht-ta

215

17 057

546

52 522

Luulihaskonna ja sidekoe biopsiad

216

8 391

546

26 191

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe vigastuste puhul, v.a labakäsi

217

21 875

546

67 632

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ga

218

22 282

546

59 721

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus >17, kht-ta

219

16 897

1 724

46 587

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17

220

13 303

546

29 869

Põlve operatsioonid, kht-ga

221

25 317

546

67 177

Põlve operatsioonid, kht-ta

222

7 334

2 604

19 385

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga

223

15 021

546

36 895

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigest operatsioonid, kht-ta

224

11 548

2 531

28 981

Labajala operatsioonid

225

8 714

546

23 612

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga

226

11 354

546

35 163

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta

227

6 888

546

21 380

Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga

228

9 889

546

23 936

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

229

5 969

546

18 415

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel

230

7 894

546

24 455

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest

231

5 059

546

15 695

Artroskoopia

232

7 869

3 171

19 925

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga

233

25 442

546

78 588

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta

234

12 924

546

40 107

Reieluu murrud

235

7 881

546

23 042

Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud

236

6 457

546

17 952

Reieluukaela, vaagnaluude ja reie piirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid

237

4 104

546

10 753

Osteomüeliit

238

9 120

546

28 164

Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad

239

8 391

546

25 921

Sidekoehaigused, kht-ga

240

8 068

546

20 063

Sidekoehaigused, kht-ta

241

5 834

546

16 340

Septiline artriit

242

9 199

546

27 913

Seljavalud

243

6 103

546

14 061

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga

244

6 679

546

14 721

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta

245

5 989

546

13 971

Mittespetsiifilised artropaatiad

246

4 774

546

14 230

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid

247

5 187

546

13 468

Tendoniit, müosiit ja bursiit

248

3 580

546

9 399

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi

249

6 060

546

18 797

Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

250

6 332

546

14 086

Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ta

251

3 510

546

8 954

Küünarvarre, labakäe ja labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

252

2 983

546

6 006

Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus >17, kht-ga

253

6 455

546

18 873

Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus>17, kht-ta

254

4 912

546

13 732

Õlavarre, jalasääre, v.a labajala murrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

255

3 595

546

9 272

Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused

256

3 689

546

11 453

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

257

20 435

10 824

38 447

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

258

14 111

10 641

29 323

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

259

13 358

6 823

28 418

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

260

13 358

6 823

28 418

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste haiguste puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon

261

6 414

2 898

13 350

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste haiguste puhul

262

5 333

546

12 437

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

263

35 873

4 586

42 751

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

264

16 222

546

36 149

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

265

25 382

546

62 962

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

266

9 134

546

28 739

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid

267

5 482

2 121

13 324

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme plastilised operatsioonid

268

10 554

546

32 690

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ga

269

12 088

546

37 262

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme muud operatsioonid, kht-ta

270

3 867

546

12 026

Naha haavandid

271

9 348

546

23 908

Naha suured kahjustused, kht-ga

272

8 296

546

17 826

Naha suured kahjustused, kht-ta

273

8 245

1 884

15 332

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga

274

7 710

546

23 947

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta

275

5 545

546

16 876

Rinnanäärme mittepahaloomulised haigused

276

4 766

546

12 677

Tselluliit, vanus >17, kht-ga

277

8 341

546

18 388

Tselluliit, vanus >17, kht-ta

278

5 851

546

13 381

Tselluliit, vanus 0–17

279

4 383

546

11 652

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ga

280

5 437

546

16 147

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus >17, kht-ta

281

3 698

546

9 870

Naha, nahaaluskoe ja rinnanäärme trauma, vanus 0–17

282

2 522

546

7 796

Naha väikesed kahjustused, kht-ga

283

6 361

796

14 257

Naha väikesed kahjustused, kht-ta

284

4 344

546

11 454

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

285

24 921

546

77 068

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid

286

30 852

13 044

71 995

Naha siirdamine ja haava hooldus endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

287

33 503

546

57 738

Operatsioonid rasvumise korral

288

12 470

3 101

38 809

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid

289

15 428

8 240

32 468

Kilpnäärme operatsioonid

290

15 185

9 141

33 861

Kilpnäärme ja keele operatsioonid

291

8 800

7 642

14 138

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga

292

31 668

546

99 532

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta

293

22 806

546

71 745

Suhkurtõbi, vanus >35

294

7 594

546

21 883

Suhkurtõbi, vanus 0–35

295

6 676

546

20 256

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ga

296

9 191

546

23 194

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus >17, kht-ta

297

7 052

546

21 682

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17

298

7 826

546

24 389

Kaasasündinud ainevahetushäired

299

3 232

546

10 020

Endokriinhaigused, kht-ga

300

8 264

546

21 068

Endokriinhaigused, kht-ta

301

5 987

546

18 576

Neeru siirdamine

302

169 885

68 492

273 289

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul

303

44 068

801

92 224

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga

304

26 591

546

82 507

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta

305

20 975

2 057

47 341

Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ga

306

20 813

546

50 626

Prostatektoomia muude haiguste korral, kht-ta

307

14 113

5 884

23 760

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga

308

18 450

546

48 029

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta

309

13 062

5 614

23 510

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga

310

17 422

4 132

32 110

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta

311

15 878

1 470

32 263

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ga

312

9 157

1 142

21 228

Kusiti operatsioonid, vanus >17, kht-ta

313

7 890

546

23 733

Kusiti opretasioonid, vanus 0–17

314

8 121

546

25 101

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid

315

15 473

546

41 288

Neerupuudulikkus

316

8 117

546

25 606

Neerude dialüüsravi määramine

317

28 827

546

89 362

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga

318

8 680

546

26 508

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta

319

6 143

546

19 018

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ga

320

9 193

546

25 700

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus >17, kht-ta

321

5 417

546

14 038

Neerude ja kuseteede infektksioonid, vanus 0–17

322

4 810

546

14 826

Kuseteede kivid kht-ga ja/või elektri-šokklaine litotripsia

323

6 293

546

19 530

Kuseteede kivid, kht-ta

324

4 749

546

14 641

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ga

325

6 049

546

16 357

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus >17, kht-ta

326

3 456

546

10 685

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17

327

2 954

546

9 128

Kusiti striktuur,vanus >17, kht-ga

328

5 808

546

13 906

Kusiti striktuur,vanus >17, kht-ta

329

4 111

546

11 332

Kusiti striktuur, vanus 0–17

330

5 245

546

8 393

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ga

331

9 830

546

30 203

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus >17, kht-ta

332

5 749

546

17 999

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17

333

4 596

546

14 165

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga

334

35 557

1 390

78 528

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta

335

30 795

11 334

63 576

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga

336

17 340

546

46 068

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta

337

12 642

3 944

23 550

Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral

338

8 797

546

23 987

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus >17

339

5 859

546

16 849

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste haiguste korral, vanus 0–17

340

5 626

2 436

10 716

Peenise operatsioonid

341

6 567

546

20 421

Tsirkumtsisioon, vanus >17

342

4 210

1 344

10 250

Tsirkumtsisioon, vanus 0–17

343

4 830

2 686

8 194

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral

344

17 091

546

35 902

Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, v.a pahaloomuliste kasvajate korral

345

8 469

546

26 118

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

346

8 429

546

26 363

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

347

6 179

546

16 259

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga

348

5 511

546

17 141

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta

349

5 185

546

16 074

Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud

350

5 152

546

11 417

Mehe steriliseerimine

351

3 893

948

9 000

Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused

352

3 329

546

10 396

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia

353

27 794

9 016

52 142

Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

354

24 705

546

76 469

Emaka ja emakamanuste operatsioonid mittemunasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

355

21 809

7 160

53 573

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid

356

7 315

6 079

22 602

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral

357

25 456

546

79 197

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ga

358

15 670

4 705

48 459

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste haiguste korral, kht-ta

359

11 557

3 050

35 746

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid

360

3 803

546

11 867

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial

361

10 492

4 874

32 466

Naise laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine

362

10 355

546

32 101

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral

363

3 618

546

11 322

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste haiguste korral

364

3 323

546

10 392

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid

365

11 096

4 332

34 180

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

366

8 841

546

27 783

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

367

5 524

546

17 162

Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid

368

3 927

1 186

12 087

Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused

369

2 592

546

8 027

Keisrilõige, kht-ga

370

15 076

7 328

28 703

Keisrilõige, kht-ta

371

14 622

4 692

21 969

Vaginaalne sünnitus, kht-ga

372

9 287

6 731

11 843

Vaginaalne sünnitus, kht-ta

373

9 190

7 898

10 516

Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga

374

9 709

3 933

16 849

Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon

375

11 337

546

35 046

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita

376

6 711

546

20 655

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsiooniga

377

4 933

546

15 288

Emakaväline rasedus

378

7 463

546

23 081

Ähvardav iseeneslik abort

379

3 673

546

11 315

Abort emakaõõne abrasioonita

380

1 926

546

5 955

Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga

381

1 945

546

6 021

Ebatuhud

382

1 885

546

5 816

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega

383

2 895

546

8 926

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta

384

1 819

546

5 616

Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul

385A

3 297

546

10 230

Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu

385B

5 249

546

16 157

Vastsündinu sünnikaaluga alla 1000 g

386N

215 390

546

662 820

Vastsündinu sünnikaaluga 1000–1499 g

387N

51 657

546

158 560

Vastsündinu sünnikaaluga 1500–2499 g, paljude haigusseisunditega

388A

76 990

546

236 957

Vastsündinu sünnikaaluga 1500–2499 g, paljude haigusseisunditeta

388B

17 252

546

53 104

Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või rohkem, kellele on tehtud suur operatsioon

389A

211 515

546

650 904

Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või rohkem, paljude haigusseisunditega

389B

33 783

546

104 223

Vastsündinu sünnikaaluga 2500 g või rohkem, muude oluliste haigusseisunditega

390

5 644

546

17 401

Normaalne vastsündinu

391

3 475

546

9 130

Splenektoomia, vanus >17

392

34 208

546

95 504

Splenektoomia, vanus 0–17

393

22 336

18 265

47 053

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid

394

9 762

546

30 264

Vererakkudega seotud haigused, vanus >17

395

9 273

546

22 829

Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17

396

7 536

546

22 927

Hüübivushäired

397

9 475

546

30 063

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga

398

10 043

546

30 923

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta

399

5 711

546

16 789

Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega

400

41 399

546

102 648

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga

401

36 185

546

109 614

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta

402

16 277

546

48 611

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga

403

10 760

546

33 622

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta

404

8 000

546

25 192

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17

405

12 214

546

37 796

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga

406

45 348

546

113 490

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta

407

19 966

546

61 907

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega

408

19 725

546

61 424

Radioteraapia

409

27 182

546

60 118

Kemoteraapia juhtudel, kui äge leukeemia pole teisene haigus

410

11 837

546

36 524

Pahaloomulise kasvaja anamnees ilma endoskoopilise uuringuta

411

6 658

546

14 281

Pahaloomulise kasvaja anamnees endoskoopilise uuringuga

412

3 010

546

9 332

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga

413

12 781

546

39 909

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta

414

6 788

546

21 454

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid

415

20 290

546

62 682

Septitseemia, vanus >17

416

18 312

546

56 730

Septitseemia, vanus 0–17

417

14 546

546

44 824

Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid

418

6 858

546

20 420

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ga

419

13 318

546

33 437

Tundmatu päritoluga palavik, vanus >17, kht-ta

420

8 115

546

21 204

Viirushaigus, vanus >17

421

6 544

546

20 288

Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17

422

3 131

546

9 667

Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused

423

7 545

546

23 335

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioonid

424

23 634

546

73 095

Ägedad kohanemisreaktsioonid ja muud psühhosotsiaalsed düsfunktsioonid

425

5 617

546

15 059

Depressiivsed neuroosid

426

5 524

546

13 261

Neuroosid, v.a depressiivsed

427

5 112

546

12 974

Isiksuse ja impulsikontrolli häired

428

6 196

546

19 238

Orgaanilised psüühikahäired ja vaimne alaareng

429

7 803

546

24 019

Psühhoosid

430

3 928

546

10 918

Lapseea psüühikahäired

431

7 376

546

20 359

Muud psüühikahäired

432

4 738

546

11 195

Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus. Lahkus vastupidiselt arstide soovitusele

433

5 077

546

15 679

Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ga

434

6 355

546

16 809

Alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete kuritarvitus või nendest sõltuvus, desintoksikatsioonravi või muu sümptomaatiline ravi, kht-ta

435

2 637

546

8 123

Rehabilitatsioonravi alkoholist ja psühhoaktiivsetest ainetest sõltuvuse puhul

436

13 980

546

42 909

Rehabilitatsioon- ja desintoksikatsioonravi alkoholist ja psühhoaktiivsetest ainetest sõltuvuse puhul

437

13 126

546

40 290

Naha siirdamine vigastuste korral

439

21 379

546

66 118

Haavakorrastus vigastuste korral

440

29 823

21 854

92 453

Operatsioonid kämblavigastuste korral

441

8 390

546

25 975

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga

442

22 769

546

70 492

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta

443

16 269

546

50 404

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ga

444

8 850

546

27 371

Traumaatiline vigastus, vanus >17, kht-ta

445

4 754

546

14 814

Traumaatiline vigastus, vanus 0–17

446

3 686

546

10 048

Allergilised reaktsioonid, vanus >17

447

3 573

546

11 053

Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17

448

1 353

546

4 165

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ga

449

9 556

546

29 529

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus >17, kht-ta

450

3 609

546

11 193

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17

451

2 019

546

6 233

Ravitüsistused, kht-ga

452

10 715

546

33 101

Ravitüsistused, kht-ta

453

3 322

546

10 226

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga

454

11 513

546

35 618

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta

455

3 879

546

11 944

Põletushaiged, kes on üle viidud teise intensiivravi asutusse, ravi kestus <6 päeva

456

4 663

546

7 340

Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

457

10 479

546

32 399

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega

458

21 787

546

67 391

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega

459

18 159

546

47 602

Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

460

6 240

546

19 281

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega

461

4 202

546

13 010

Rehabilitatsioon

462

24 197

546

57 198

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

463

7 070

546

20 459

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

464

6 540

546

20 326

Järelravi, anamneesis pahaloomuline kasvaja kaasneva haigusena

465

9 547

546

29 305

Järelravi, anamneesis ei ole pahaloomulist kasvajat kaasneva haigusena

466

4 159

546

12 842

Muud tervist mõjutavad tegurid

467

4 059

546

12 494

Põhidiagnoosiga mitte seonduv ulatuslik operatsioon

468

32 274

546

99 405

Määratlemata või puudulik teave väljakirjutamisel

469

0

0

0

Ei grupeeru

470

0

0

0

Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel

471

60 916

546

175 869

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone

472

43 579

546

134 831

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus >17

473

14 218

546

44 256

Hingamiselundite haigused koos abistava ventileerimisega

475

62 739

546

192 574

Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon

477

12 132

546

37 469

Muud veresoonteoperatsioonid, kht-ga

478

30 534

546

85 356

Muud veresoonteoperatsioonid, kht-ta

479

29 250

546

73 030

Maksa siirdamine

480

237 658

546

729 481

Luuüdi siirdamine

481

191 457

546

587 669

Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul

482

73 463

546

184 529

Intensiivravi vajav haige, teostatud trahheostoomia, v.a näo-, suu- ja kaelapiirkonna haiguse puhul

483

219 031

546

501 996

Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul

484

96 110

546

297 585

Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul

485

54 316

546

162 039

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul

486

45 717

546

140 688

Muu raske hulgitrauma

487

9 834

546

30 467

HIV-infektsioon koos ulatusliku operatsiooniga

488

81 050

546

252 644

HIV-infektsioon koos temaga seotud peamiste haigusseisunditega

489

36 213

546

111 454

HIV-infektsioon koos temaga seotud muude haigusseisunditega või ilma nendeta

490

22 666

546

69 775

Ülajäseme ja selle suurte liigeste taaskinnistusoperatsioonid

491

50 833

33 080

67 547

Kemoteraapia juhtudel, kui äge leukeemia on teisene haigus

492

30 127

546

92 911

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

493

14 074

546

34 899

Laparoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

494

11 255

5 535

18 100

Kopsu siirdamine

495

0

0

0

(2) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis ja päevakirurgias juhul, kui patsient viibib ravil üle 6 tunni päevas.

(3) Lõikes 1 nimetatud diagnoosipõhise kompleksteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koos muude samaaegselt osutatud teenustega lõigetes 4 ja 5 sätestatud tingimustel.

(4) Tasumisel rakendatakse diagnoosipõhise kompleksteenuse piirhinda koefitsiendiga 0,5 ja muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindasid koefitsiendiga 0,5. Ravi rahastamise lepingus võib kokku leppida rakendatavates koefitsientides vastavalt 0 ja 1.

(5) Diagnoosipõhise kompleksteenuse piirhinda rakendatakse, kui muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 toodud muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

6. peatükk
OPERATSIOONID

§ 37. Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Laialdase (suure) healoomulise kasvaja eemaldamine

010101

1 190

Sõrme või varba amputatsioon

010102

1 045

Naha vabaplastika

010103

1 666

Süvaabstsessi, flegmooni avamine

010104

987

Apendektoomia (krooniline)

020103

2 301

Hemorroidide, polüüpide ja fissuuride operatsioonid

020104

2 200

Paraproktiidi, fistlite operatsioon

020105

2 232

Rinnanäärme sektorresektsioon

020106

2 232

Pahaloomuliste nahakasvajate radikaalne kirurgiline ravi

020107

2 237

Anaalsfinktri plastika

020108

2 232

Kilpnäärmesõlme või -tsüsti eemaldamine

030102

3 691

Herniotoomia pitsunud songa korral

030103

3 581

Diagnostiline ja proovilaparotoomia

030104

3 652

Gastrotoomia, -stoomia, püloromüotoomia

030105

3 716

Apendektoomia (äge, MB)

030106

3 609

Kolostoomi rajamine või sulgemine

030107

3 713

Kõhukoopa abstsessi avamine

030108

3 652

Rinnanäärme eemaldamine

030109

3 642

Ingvinaalsete, aksillaarsete lümfisõlmede eemaldamine

030110

3 646

Sääre või reie amputatsioon

030111

3 725

Trahheostoomia

030112

3 470

Vaagnapõhjalihaste taastamine

030113

3 580

Sfinktrivälise fistli operatsioon

030114

3 579

Umbilikaal-, femoraalherniotoomia

030115

3 517

Ingvinaalherniotoomia

030116

3 533

Kilpnäärme hemitüreidektoomia

040101

4 984

Perforeerunud haavandi üleõmblus

040102

5 055

Peensooletoomia, -stoomia, suturatsioon, anastomoos

040103

5 107

Apendektoomia kesklõikest, kõhukoopa tualett

040104

5 060

Koletsüstektoomia

040105

5 168

Maksa operatsioonid (v.a resektsioon)

040107

5 168

Liidete vabastamine soolesulguse korral

040108

5 093

Operatsioon invaginatsiooni korral

040109

5 107

Polüübi eemaldamine jämesoolelõike kaudu (onkoloogia)

040110

5 090

Keskseinandi lõige (biopsia)

040111

4 969

Operatsioon avatud uurahhuse korral

040112

4 969

Proktoplastika anuse atreesia korral

040113

5 081

Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega

040114

4 967

Mastektoomia Patey järgi

040115

4 967

Käe eksartikulatsioon õlaliigesest luukasvaja korral

040116

5 092

Herniotoomia armisonga puhul

040117

5 031

Söögitoru operatsioonid (kaelaosa)

050101

6 460

Haavandi ekstsisioon, püloroplastika, gastroenteroanastomoos

050102

6 458

Vagotoomia (dreneeriva operatsioonita)

050103

6 523

Peensoole resektsioon

050104

6 632

Rektopeksia (laparotoomia kaudu)

050105

6 437

Herniotoomia soole resektsiooniga

050106

6 457

Koledohhotoomia

050107

6 556

Laparoskoopiline koletsüstektoomia

050108

6 326

Splenektoomia (plaaniline)

050109

6 537

Jämesoole resektsiooni I, II etapp, Hartmanni operatsioon

050110

6 534

Operatsioon kõhu eesseina anomaaliate puhul vastsündinutel

050111

6 389

Pehme koe tuumorite radikaalne eemaldamine (koos lihasgruppidega)

050112

6 396

Operatsioonid teistel endokriinsetel näärmetel

050113

6 534

Relaparotoomia tüsistuse tõttu

050114

6 475

Reie eksartikulatsioon luukasvajate korral

050115

6 384

Mastektoomia Halstedi järgi

050116

6 331

Rinnanäärme reduktsioonplastika

050117

6 333

Pankreatiidi drenaažoperatsioon
(bursa, paranefrium’i drenaaž, nekrektoomia)

050118

6 486

Hiaatushernia operatsioon

060102

9 090

Mao resektsioon (B I, B II)

060103

9 103

Vagotoomia (koos dreeniva operatsiooniga)

060104

8 901

Biliodigestiivne anastomoos

060105

9 015

Operatsioon õõsorgani vigastuse korral

060107

8 921

Parem- ja vasempoolne hemikolektoomia

060108

9 205

Rektumi resektsioon, amputatsioon

060109

9 124

Pärasoole taastamine (plastika)

060110

9 118

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

060112

9 124

Operatsioon söögitoru, seedetrakti väärarengu puhul vastsündinutel

060113

9 124

Käe torakoskapulaarne ekstirpatsioon luukasvajate puhul

060115

9 083

Kilpnäärme subtotaalne resektsioon

060116

8 618

Söögitoru operatsioonid (rinnaosa)

070101

11 201

Mao ekstirpatsioon, kardia resektsioon

070102

11 201

Mao subtotaalne resektsioon lümfisõlmede laiendatud eemaldamisega

070103

11 201

Pankrease sabaosa resektsioon, pankreatojejunostoomia

070104

11 201

Totaalne kolektoomia

070106

11 284

Rektumi abdominoperineaalne ekstirpatsioon

070107

11 224

Operatsioon kõhukoopa organite mitmikvigastuse puhul (parenhümatoosse ja õõnesorgani vigastuse korral)

070108

11 002

Maksa vasema sagara resektsioon

070109

11 102

Mao rekonstruktiivne operatsioon (reresektsioon)

070110

11 201

Sapiteede rekonstruktiivne operatsioon

070111

11 200

Kilpnäärme radikaalne ekstirpatsioon

070112

10 489

Radikaalne operatsioon Hirschprungi tõve puhul

070113

11 201

Maksa segmentaalne resektsioon

070114

11 163

Operatsioon parenhümatoosse organi vigastuse puhul

070115

10 835

Maksa atüüpiline resektsioon

070116

11 224

Operatsioon torakoabdominaalse vigastuse puhul (torakolaparotoomia)

080101

13 516

Pankreatektoomia

080102

13 029

Abdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

080103

13 516

Maksa tüüpiline (anatoomiline) resektsioon

080104

13 539

Maksa segmentektoomia ja subsegmentektoomia

080105

13 516

Pankrease distaalne subtotaalne resektsioon splenektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

080106

13 539

Pankreatoduodenaalne resektsioon

090101

17 404

Maksa parema sagara eemaldamine

090102

16 831

Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru alumise osa pahaloomuliste kasvajate korral

090103

17 175

Torakoabdominaalne operatsioon söögitoru keskmise või ülemise kolmandiku pahaloomuliste kasvajate korral

090104

17 175

Koletsüstektoomia maksa parema sagara resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

090105

17 136

Sapiteede resektsioon laiendatud lümfadenektoomiaga

090106

17 113

Maksa lobektoomia

090107

17 136

Hemihepatektoomia

090108

17 136

Sapiteede resektsioon maksa hiiluse resektsiooni või hemihepatektoomia ja laiendatud lümfadenektoomiaga

100101

20 486

Laiendatud hemihepatektoomia

100102

20 532

§ 38. Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind kroonides

Väikese implantaadi või võõrkeha eemaldamine

010203

1 640

Väikeste luude amputatsioon, eksartikulatsioon

010204

976

Esharotoomia

010206

1 375

Ravinõelte sisestamine luukanalisse

010207

1 482

Lihase-, kõõluseõmblus

020201

2 887

Väikeste luude, liigeste verine repositsioon, osteosüntees

020202

3 482

Luudeformatsiooni korrigeerimine, proteesimiseks ettevalmistamine

020203

2 702

Dupuytreni kontraktuuri operatsioon

020204

2 887

Hallux valgus’e operatsioon

020205

3 465

Tenosünoviidi operatiivne ravi

020206

2 650

Sünovektoomia, artroplastika väikestel luudel

020207

3 493

Väikeste luude osteotoomia

020208

3 655

Luu, liigese biopsia

020209

2 277

Suure implantaadi eemaldamine

020210

2 707

Labakäe kõõluste õmblus

020211

2 949

Luu trepanatsioon, sekvestrektoomia

020212

2 230

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon kuni 1%

020213

2 183

Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 4–6%

020214

2 234

Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest

020218

2 194

Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

030201

3 578

Suurte liigeste, luude verine repositsioon, fiksatsioon

030202

4 036

Liigesekapsli ja sidemete õmblus

030203

3 653

Nahatransplantatsioon dermatoomiga alla 4%

030204

3 988

Artroskoopia

030205

3 488

Operatsioon meniski vigastuste korral

030206

3 640

Võõrkeha eemaldamine liigesest

030207

3 620

Kõõluse, lihase transplantatsioon

030208

3 786

Väikeste liigeste endoproteesimine

030209

5 723

Suure implantaadi eemaldamine (tüsistunud, sh lülisammas)

030210

4 067

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon 1–3%

030211

3 609

Põletushaava sekundaarne ekstsisioon 7–9%

030212

3 590

Põletushaava tangentsiaalne või fastsiaalne ekstsisioon koos nahatransplantatsiooniga kuni 1%

030213

3 637

Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteosüntees

030217

4 520

Subtotaalne palmaaraponeuroosi eemaldamine

030218

3 624

Sõrmelülide, kämbla- ja randmeluude osteoplastiline fiksatsioon

030219

4 532

Suure toruluu (õla-, käsivarre-, reie- ja sääreluud) osteosüntees

040201

5 781

Artroskoopiline operatsioon (menisk, resektsioon)

040202

4 777

Kõõluse plastika

040203

5 195

Nahaplastika «toitval jalal» (Itaalia plastika)

040204

5 100

Luuplastika

040205

5 239

Labakäe ja labajala deformatsioonide kirurgiline ravi

040206

5 339

Suurte liigeste sünovektoomia

040207

4 950

Suure toruluu osteotoomia

040208

6 230

Reieluukaela osteosüntees

040209

6 445