Teksti suurus:

Ebaseaduslikult kasutatud maagaasikoguse ja võrguteenuse ning selle maksumuse määramise põhimõtted

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2007, 53, 976

Ebaseaduslikult kasutatud maagaasikoguse ja võrguteenuse ning selle maksumuse määramise põhimõtted

Vastu võetud 25.06.2007 nr 54

Määrus kehtestatakse «Maagaasiseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib ebaseaduslikult kasutatud maagaasi (edaspidi gaas) koguse ja võrguteenuse mahu (edaspidi gaasiebaseaduslik kasutamine) ning selle maksumuse määramist.

  (2) Määruse täitmine on kohustuslik kõigile gaasi ülekande, jaotamise või müügiga tegelevatele gaasiettevõtjatele (edaspidi ettevõtja).

§ 2.   Akti koostamine

  Gaasi ebaseadusliku kasutamise tuvastamisel koostab ettevõtja esindaja akti gaasi ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja juuresolekul. Kui ebaseaduslikult gaasi kasutanud isik või tema esindaja ei viibi akti koostamise juures või keeldub aktile alla kirjutamisest, koostatakse akt erapooletu tunnistaja juuresolekul.

§ 3.   Aktis sisalduvad andmed

  (1) Akt peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) akti koostamise aeg ja koht ning ettevõtja nimi ja aadress, kelle esindaja poolt akt koostatakse;
  2) akti koostanud isiku ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi;
  3) gaasi ebaseaduslikult kasutanud isiku nimi (juriidilise isiku nimetus) ja kontaktandmed või tema esindaja nimi, kontaktandmed ning andmed tema volitusi tõendava dokumendi kohta;
  4) tunnistaja olemasolul nimi ja kontaktandmed;
  5) gaasi ebaseaduslikus kasutamises osalenud gaasiseadmete asukoht, gaasi ebaseadusliku kasutamise iseloomustus (kirjeldus ja/või skeem), nimivõimsused ning ebaseaduslikult kasutatud gaasikoguse arvutamiseks vajalikud muud andmed;
  6) informatsioon gaasi müügilepingu või võrguteenuse osutamise lepingu tingimuste rikkumise ning ebaseadusliku tarbija gaasivarustuse katkestamise ja taastamise kohta.

  (2) Aktile lisatakse gaasi ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja seletuskiri.

  (3) Aktile kirjutavad alla selle koostaja, gaasi ebaseaduslikult kasutanud isik või tema esindaja või nende puudumisel tunnistaja.

  (4) Gaasi ebaseaduslikult kasutanud isiku või tema esindaja aktile allakirjutamisest keeldumisel nõutakse temalt kirjalik seletus allakirjutamisest keeldumise kohta. Kui gaasi ebaseaduslikult kasutanud isik või tema esindaja keeldub kirjaliku seletuse andmisest, teeb akti koostaja aktile sellekohase märke.

§ 4.   Ebaseaduslikult kasutatud gaasikoguse ja võrguteenuse mahu maksumuse määramine

  (1) Ebaseaduslikult kasutatud gaasikoguse ja võrguteenuse mahu määramisel arvestatakse tarbija juures paigaldatud gaasiseadmete nimivõimsust ja nende ööpäevast tarbimisaega ning ebaseadusliku kasutamise perioodi.

  (2) Gaasiseadmete nimivõimsus määratakse nende valmistaja dokumentatsiooni, müügisertifikaatide ning muu tehnilise dokumentatsiooni alusel, nende puudumisel analoogsete seadmete alusel.

  (3) Gaasi ebaseaduslikul kasutamisel loetakse ööpäevaseks tarbimisajaks sõltuvalt gaasiseadmest:
  1) gaasipliit – 4 tundi ööpäevas;
  2) gaasiveesoojendi võimsusega kuni 25 kW – 4 tundi;
  3) gaasikütteseadmed võimsusega kuni 1 MW – 16 tundi;
  4) gaasikütteseadmed võimsusega üle 1 MW ja tehnoloogilised gaasiseadmed – 24 tundi.

  (4) Gaasi ebaseadusliku kasutamise arvestusperioodiks loetakse perioodi alates gaasiseadmete või gaasiarvesti eelmisest tehnilise kontrollimise päevast kuni ebaseadusliku kasutamise akti koostamise päevani, kuid mitte üle ühe aasta tagasiulatuvalt. Arvestusperiood määratakse täisööpäevades ja -kuudes.

  (5) Ebaseaduslikult kasutatud gaasi maksumuse määramisel rakendatakse akti koostamise ajal vastavale tarbijale kehtivat gaasi müügihinda ning kehtivat võrguteenuse tasu.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2003. a määrus nr 105 «Omavoliliselt tarbitud maagaasikoguse ja võrguteenuse ning selle maksumuse määramise kord» (RTL 2003, 74, 1089; 2006, 5, 80) tunnistatakse kehtetuks.

Juhan PARTS
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json