Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175, 9. augusti 2006. a määruse nr 76, 27. märtsi 2006. a määruse nr 31 ja 29. juuli 2004. a määruse nr 169 ning teede- ja sideministri 12. detsembri 2001. a määruse nr 112 muutmine seoses elektrooniliste avalduste kasutuselevõtuga

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.07.2007
Avaldamismärge:RTL 2007, 53, 977

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175, 9. augusti 2006. a määruse nr 76, 27. märtsi 2006. a määruse nr 31 ja 29. juuli 2004. a määruse nr 169 ning teede- ja sideministri 12. detsembri 2001. a määruse nr 112 muutmine seoses elektrooniliste avalduste kasutuselevõtuga

Vastu võetud 25.06.2007 nr 55

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3, § 69 lõike 2, § 24 lõike 8 ja § 28 lõike 4 ning «Meresõiduohutuse seaduse» § 371 lõike 4 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruses nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» (RTL 2004, 116, 1815; 2007, 5, 80) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) õigustatud kasutaja on juriidiline või füüsiline isik, kelle nimi on sõiduki omaniku avalduse alusel kantud registreerimistunnistusele;»;

2) paragrahvi 3 lõiked 1–2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) ARK teostab registritoiminguid omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel.

(2) Registritoimingu teostamiseks peab taotleja esitama avalduse kirjalikult või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis ja vajalikud alusdokumendid. Kõikide registritoimingute avalduste esitamiseks võib omanik volitada esindajat, kes peab esitama kirjaliku või elektroonilise volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kui avaldus esitatakse kirjalikult, peab taotleja esitama ARK-s isikutunnistuse või sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.»;

3) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Registrikannet ei teostata, kui tekib kahtlus, et dokument või selles sisalduv kanne on võltsitud või ebaõige.»;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 51:

« (51) Registrisse kantud sõiduki suhtes tehakse registritoiminguid ja registrikandeid, kui sõiduki suhtes on sõlmitud liikluskindlustuse leping, välja arvatud käesoleva määruse peatükis 4 nimetatud kandeid.»;

5) paragrahvi 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Sõiduk registreeritakse omaniku või tema esindaja avalduse alusel, millele tuleb vajadusest lähtuvalt lisada või esitada dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) sõiduki seaduslikku omandamist või kasutusvaldust tõendav dokument;
2) sõiduki registreerimistunnistus kasutatud sõiduki registreerimisel;
3) sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse akt;
4) tüübivastavuse tunnistus uuel sõidukil;
5) sõiduki sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
6) ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral;
7) vanasõidukina registreerimisel vanasõiduki nõuetele vastavust tõendav akt.»;

6) paragrahvi 4 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Sõidukit saab registreerida ainult ühe isiku nimele. Kui sõiduk kuulub kaasomanikele, registreeritakse see omanike poolt tehtud avalduse alusel ühe nimele neist.»;

7) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registriandmete muutmiseks peab sõiduki omanik või tema esindaja või muu õigustatud isik esitama viie tööpäeva jooksul alates andmete muutusest ARK-le avalduse, millele tuleb vajadusest lähtuvalt lisada või esitada dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) sõiduki kehtiv registreerimistunnistus;
2) sõiduki seaduslikku omandamist või kasutusvaldust tõendav dokument;
3) kohtuotsus;
4) ekspertiisiakt ümberehitatud sõiduki korral;
5) akt vanasõiduki nõuetele vastavuse kohta.»;

8) paragrahvi 5 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Sõiduki kasutaja andmete kandmine registrisse ja registreerimistunnistusele või kasutaja andmete muutmine teostatakse sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel. Kui sõidukit kasutatakse kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel, tuleb vastutava kasutaja registrisse kandmiseks avalduses esitada andmed vastava lepingu kohta.»;

9) paragrahvi 7 lõike 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel, millega kinnitatakse, et sõiduk on hävinenud või keskkonnasõbralikult hävitatud;»;

10) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb sõiduki omanikul või omaniku digitaalselt allkirjastatud või ametlikult kinnitatud volikirja alusel tema poolt volitatud isikul ARK-le esitada avaldus ja seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimistunnistuse asendamise tinginud asjaolud.»;

11) paragrahvi 9 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui ARK on kontrollinud sõiduki omandiga seotud andmeid ja on veendunud nende õigsuses, ei ole ARK nõusolekul ja sõiduki omaniku või tema esindaja kirjaliku või elektroonilise seletuse esitamisel registreerimistunnistuse asendamine enne registriandmete muutmist seoses omaniku vahetumisega nõutav.»;

12) määruse lisa 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1. ARK väljastab teisaldatava registreerimismärgi ja selle kasutamise päeviku kirjaliku taotluse alusel sõidukite hulgi- ja jaemüügi õigusega ettevõtjale või neile teenust osutavale logistika ettevõttele, sõiduki valmistajale või tema poolt tunnustatud edasimüüjale ja ARK poolt tunnustatud sõiduki teise astme valmistajale.».

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. augusti 2006. a määruses nr 76 «Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eeskiri» (RTL 2006, 64, 1172) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 14) vastavusdeklaratsioon on valmistaja või pädeva asutuse kirjalik kinnitus, et väikelaev vastab Euroopa Liidu direktiiviga esitatud nõuetele ja väikelaeva suhtes on järgitud direktiivis sätestatud väikelaeva nõuetele vastavuse tõendamise korda;»;

2) paragrahvi 3 lõiked 1–2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK) teostab registritoiminguid omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel.

(2) Registritoimingu teostamiseks peab taotleja esitama avalduse kirjalikult või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis ja vajalikud alusdokumendid. Kõikide registritoimingute avalduste esitamiseks võib omanik volitada esindajat, kes peab esitama vähemalt kirjaliku või elektroonilise volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kui avaldus esitatakse kirjalikult, peab taotleja esitama ARK-s isikutunnistuse või sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.»;

3) paragrahvi 4 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Väikelaev ja alla 12-meetrise kogupikkusega laev registreeritakse omaniku või tema esindaja avalduse alusel, millele tuleb lisada väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva seaduslikku omandamist või kasutusvaldust tõendav dokument ning toimingust lähtuvalt dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimistunnistus kasutatud väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimisel, kui see on eelnevalt väljastatud;
2) registreerimiseelse ülevaatuse akt;
3) vastavusdeklaratsioon alates 1. maist 2004 valmistatud väikelaevale (ei nõuta enda tarbeks ehitatud väikelaevalt, mida ei lasta viie aasta jooksul turule);
4) väikelaeva kasutusjuhend alates 1. maist 2004 valmistatud väikelaevale (ei nõuta enda tarbeks ehitatud väikelaevalt, mida ei lasta viie aasta jooksul turule);
5) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
6) alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tehnilise ülevaatuse raamat;
7) Veeteede Ameti poolt väljastatud kontrollakt.»;

4) paragrahvi 4 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (13) Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva saab registreerida ainult ühe isiku nimele. Kui väikelaev ja alla 12-meetrise kogupikkusega laev kuulub kaasomanikele, registreeritakse see omanike avalduse alusel ühe omaniku nimele.»;

5) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registriandmete muutmiseks peab väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanik või tema esindaja või muu õigustatud isik esitama viie tööpäeva jooksul pärast andmete muutumist ARK-le avalduse, millele tuleb toimingust lähtuvalt lisada või esitada dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kehtiv registreerimistunnistus;
2) omandiõiguse üleminekut tõendav dokument;
3) kohtuotsus;
4) Veeteede Ameti väljastatud ekspertiisiakt ümberehitatud alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kohta;
5) Veeteede Ameti väljastatud kontrollakt ümberehitatud väikelaeva kohta;
6) Veeteede Ameti väljastatud alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tehnilise ülevaatuse raamat väikelaeval, mis kantakse registrisse alla 12-meetrise kogupikkusega laevana.»;

6) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registrijärgsel omanikul või ametlikult kinnitatud või registrijärgse omaniku digitaalselt allkirjastatud volikirja alusel tema poolt volitatud isikul ARK-le esitada avaldus, milles tuleb muuhulgas märkida asendamise tinginud asjaolud.».

§ 3. Teede- ja sideministri 12. detsembri 2001. a määruses nr 112 «Maastikusõiduki registreerimise eeskiri» (RTL 2001, 136, 1988) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) sõiduki õigustatud kasutaja on juriidiline või füüsiline isik, kelle nimi on sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel kantud registreerimistunnistusele;»;

2) paragrahvi 3 lõiked 1–2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) ARK teostab registritoiminguid omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel.

(2) Registritoimingu teostamiseks peab taotleja esitama avalduse kirjalikult või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis ja vajalikud alusdokumendid. Kõikide registritoimingute avalduste esitamiseks võib omanik volitada esindajat, kes peab esitama vähemalt kirjaliku või elektroonilise volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kui avaldus esitatakse kirjalikult, peab taotleja esitama ARK-s isikutunnistuse või sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.»;

3) paragrahvi 4 lõike 8 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sõiduki omaniku või tema esindaja poolt esitatud avaldus;»;

4) paragrahvi 4 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Sõidukit saab registreerida ainult ühe isiku nimele. Kui sõiduk kuulub kaasomanikele, registreeritakse see omanike tehtud avalduse alusel ühe omaniku nimele.»;

5) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registriandmete muutmiseks peab sõiduki omanik või tema esindaja või muu õigustatud isik esitama viie tööpäeva jooksul alates andmete muutustest ARK-le avalduse, millele tuleb vajadusest lähtuvalt lisada dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) sõiduki registreerimistunnistus;
2) omandiõiguse üleminekut tõendav dokument;
3) kohtuotsus;
4) tollivormistust tõendav dokument;
5) seaduses sätestatud juhtudel riigilõivu ja maksu tasumist tõendav dokument;
6) seletuskiri registreerimistunnistuse või registreerimismärgi (-märkide) kadumise, varguse või kasutamiskõlbmatuks muutumise kohta;
7) sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse akt.»;

6) paragrahvi 5 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Sõiduki kasutaja andmete kandmine registreerimistunnistusele või kasutaja muutmine vormistatakse sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel.»;

8) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sõiduki registrist kustutamine vormistatakse sõiduki omaniku või tema esindaja avalduse alusel.»;

9) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb ARK-lt taotleda avaldusega uut registreerimistunnistust (dublikaati), näidates ära asendamise tinginud asjaolud.».

§ 4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. märtsi 2006. a määruses nr 31 «Jeti registreerimise eeskiri» (RTL 2006, 29, 518) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 1–2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK) teostab registritoiminguid omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel.

(2) Registritoimingu teostamiseks peab taotleja esitama avalduse kirjalikult või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis ja vajalikud alusdokumendid. Kõikide registritoimingute avalduste esitamiseks võib omanik volitada esindajat, kes peab esitama vähemalt kirjaliku või elektroonilise volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kui avaldus esitatakse kirjalikult, peab taotleja esitama ARK-s isikutunnistuse või sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.»;

2) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Jett registreeritakse omaniku või tema esindaja avalduse alusel, millele tuleb lisada jeti seaduslikku omandamist või kasutusvaldust tõendav dokument ning toimingust lähtuvalt dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) jeti registreerimistunnistus kasutatud jeti registreerimisel, kui see on jetile eelnevalt väljastatud;
2) jeti registreerimiseelse ülevaatuse akt;
3) vastavusdeklaratsioon (alates 1. jaanuarist 2006 valmistatud jetile);
4) jeti kasutusjuhend (alates 1. jaanuarist 2006 valmistatud jetile);
5) jeti sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid.»;

3) paragrahvi 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Jetti saab registreerida ainult ühe isiku nimele. Kui jett kuulub kaasomanikele, registreeritakse jett omanike avalduse alusel ühe omaniku nimele.»;

4) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registriandmete muutmiseks peab jeti omanik või tema esindaja või muu õigustatud isik esitama viie tööpäeva jooksul pärast andmete muutumist ARK-le avalduse, millele tuleb toimingust lähtuvalt lisada või esitada dokumendid alljärgnevast loetelust:
1) jeti registreerimistunnistus;
2) omandiõiguse üleminekut tõendav dokument;
3) ekspertiisiakt ümberehitatud jeti korral;
4) kohtuotsus.»;

5) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb sõiduki omanikul või omaniku digitaalselt allkirjastatud või ametlikult kinnitatud volikirja alusel tema poolt volitatud isikul ARK-le esitada avaldus ja seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimistunnistuse asendamise tinginud asjaolud.»

§ 5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruses nr 169 «Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid» (RTL 2004, 107, 1709; 2007, 23, 407) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhi kehtiva tervisetõendi. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud ARK-le elektrooniliselt.»;

2) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Juhtimisõiguse taotleja kinnitab juhiloataotlusel oma allkirjaga esitatud andmete õigsust juhiloataotluse vastuvõtja juuresolekul või juhiloataotluse esitamisel veebikeskkonnas autentimisega.»;

3) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Enne eksami algust tutvustab eksamineerija eksamineeritavatele eksamil kehtivaid nõudeid ja korda.»;

4) paragrahvi 8 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Kui eksamineeritav ei sooritanud edukalt teooriaeksamit, võib ta eksamit korrata ARK büroo määratud ajal, kuid mitte varem kui üks nädal arvates teooriaeksami mittesooritamise päevast.»;

5) paragrahvi 10 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Korduseksam võib toimuda teise järgu nõuete kohaselt, kui eelnevalt on edukalt sooritatud sõidueksami esimene järk. Eksamineerijal on õigus kontrollida esimese järgu harjutusi vähese liiklussagedusega teedel.»;

6) paragrahvi 10 lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (14) Eksamineerija võib sõidueksami katkestada, kui ta leiab, et tee- või ilmastikuolud ei võimalda eksamit ohutult läbi viia. Eksami uue toimumisaja määrab ARK büroo.»;

7) paragrahvi 10 lõige 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (19) Kui eksamineeritav ei sooritanud edukalt sõidueksamit, võib ta eksamit korrata ARK büroo määratud ajal, kuid mitte varem kui ühe nädala pärast arvates sõidueksami mittesooritamise päevast.»;

8) paragrahvi 181 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Rahvusvahelise juhiloa taotleja kinnitab juhiloataotlusel oma allkirjaga esitatud andmete õigsust juhiloataotluse vastuvõtja juuresolekul või juhiloataotluse esitamisel veebikeskkonnas autentimisega.»;

9) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt ARK-le;»;

10) paragrahvi 20 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt ARK-le;»;

11) paragrahvi 20 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (51) Duplikaadi taotleja kinnitab juhiloataotlusel oma allkirjaga või veebikeskkonnas autentimisel tema poolt esitatud andmete õigsust.»;

12) paragrahvi 20 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Kehtetuks tunnistatud juhiluba ei ennistata, välja arvatud, kui juhiloa omanik ei olnud teadlik juhiloa kehtetuks tunnistamisest ja ta on juhiloa valduse taastanud. Juhiloa kehtivuse ennistamiseks peab isik esitama ARK-le vastavasisulise avalduse kirjalikult või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis.»;

13) paragrahvi 22 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) juhi kehtiv tervisetõend. Tervisetõendit ei pea esitama, kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt ARK-le;»;

14) paragrahvi 22 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Juhiloa vahetamist taotlev isik kinnitab juhiloataotlusel oma allkirjaga või veebikeskkonnas autentimisel tema poolt esitatud andmete õigsust.»;

15) määruse lisa 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Eksami käigus tehtud vead, hinnangud ja otsuse sõidueksami sooritamise või mittesooritamise kohta kannab eksamineerija lisas 6 toodud sõidueksami kaardile.»;

16) määruse lisa 6 sõidueksami kaardi vorm tunnistatakse kehtetuks ning see täiendatakse järgmise punktiga:

«Sõidueksami kaart võib olla elektrooniline või paberkandjal ning see peab sisaldama järgmisi andmeid:
1. Andmeid eksamineeritava kohta:
eksamineeritava ees- ja perekonnanimi, eksamineeritava isikukood, eksamineeritava sünniriik.
2. Andmeid juhtimisõiguse taotlemise kohta:
teooriaeksami sooritamise kuupäev (juhul kui teooriaeksam on nõutav), juhtimisõiguse taotlemise eesmärk, mootorsõiduki kategooria.
3. Andmeid sõidueksami kohta:
sõidueksami sooritamise kuupäev, sõidueksami alguse ning lõppemise kellaaeg, sõidueksamil kontrollitavate ja hinnatavate elementide loetelu, sõidueksami tulemus.».

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2007. aasta 2. juulil.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json